Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap

Bemutatkozás

Történelmi előzmények

A magyar földmérők az első magyar műszaki szervezet, a „Magyar Mérnök és Építész Egylet” 1867. évi szervezésénél is ott voltak, megalakítva annak „Földmérészeti Szakosztályá”-t, míg a kartográfusok a „Magyar Földrajzi Társaság” keretében fejtették ki tevékenységüket, annak 1872. évi megalakulásától. A földmérési technológiák fejlődésével már az 1929. évben megalakult a „Magyar Fotogrammetriai Társaság”. A II. világháborút követően sajnos ezen társaságok működése kényszerűen megszűnt, és csak a forradalmat megelőző társadalmi mozgások és Tárczy-Hornoch Antal akadémikus (elnök: 1957–1960) hatékony fellépése tette lehetővé, hogy – az elődnek tekintett szervezeteket követően – 1956. április 20-án megalakulhatott a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület. Az újabb társadalmi változások kifejezésére a 1990. évi közgyűlésen – spontán kezdeményezésre – a tagság az egyesület nevét a jelenlegire változtatta, majd az 1998. évi közgyűlésen közhasznú szervezetté alakította. A több mint fél évszázados idő alatt  mindig szakmai tekintélyek irányították a szervezet munkáját.

Közhasznúság, szakirányok, célok

A Társaság szakmai-tudományos közhasznú szervezet. A Társaság közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, a félévenkénti programlista, a rendezvényi meghívók, a nyilvánosan kiírt pályázatok és hirdetmények feltételei szerint.

A Társaság a földmérés, a földügy (ingatlan-nyilvántartás, földhasználat, földvédelem, földértékelés és földminősítés), a térképészet, a fotogrammetria és távérzékelés, a térinformatika, valamint a kapcsolódó területek mindazon szakembereit (köztisztviselőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat, vállalkozókat, nyugdíjasokat, tanulókat, egyetemi és főiskolai hallgatókat) tömöríti, akik e szakmai-tudományos társadalmi szervezet keretein belül a Társaság céljai megvalósításáért tenni kívánnak.

A szervezet alapvető célja és feladata az előző szakterületeken a tudományok és tudományágak fejlődésének elősegítése, a technikai haladás előmozdítása, a műszaki színvonal emelése, a szakmai műveltség terjesztése, a szakemberek szakmai, társadalmi tevékenységének szervezése, összefogása, a szakmai, tudományos, közéleti együttműködésük előmozdítása. De ide sorolható a szakmai érdekek megfogalmazása, képviselete és érvényesítése, a szakma etikai elveinek kidolgozása és megismertetése, a szakmatörténeti hagyományok ápolása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és erősítése, a szakma népszerűsítése.

A Társaság céljai megvalósítása érdekében együttműködést ajánl és tart fenn a szakterületek közigazgatási szerveivel, gazdasági vállalkozásaival, a közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, a Magyar Mérnöki Kamarával, illetve más társadalmi szervezetekkel. Javaslatot tesz szakterületi jogszabályok kiadására, véleményezi a részére megküldött jogszabálytervezeteket, képviseli a tagság érdekeit és elvárásait.

Programok

A Társaság kétévente rendezi meg Vándorgyűlését, e mellett rendszeresen előadásokat, ankétokat, vitaüléseket, konferenciákat, kongresszusokat, kiállításokat, hazai és külföldi tanulmányutakat szervez. Kiadja a Geodézia és Kartográfia című  szaklapot, a  Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya és a Társaság közös szakfolyóiratát.

Nemzetközi szerepvállalás

A Társaság kapcsolatokat létesít, és együttműködik külföldi tudományos és más szakmai-társadalmi szervezetekkel, különös gondot fordít a külföldi és hazai szakmai-tudományos eredmények megismerésére, ismertetésére és hasznosítására. Tagként vesz részt a Földmérők Nemzetközi Szövetsége (FIG), a Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS), a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA)  és az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) munkájában. A nemzetközi szervezetekben való tevékenységet a nemzeti bizottságok választott elnökei koordinálják.

Tagság, szervezet, elérhetőség

A Társaság tagja lehet magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki elfogadja a Társaság alapszabályában foglaltakat, és kész a Társaság céljai érdekében cselekedni. Kitüntető cím az örökös tagság, melyet az a magyar magánszemély kaphat meg, akit kimagasló tevékenysége alapján a Társaság Közgyűlése az örökös tagok sorába beiktat. A kiemelkedő szakmai, társasági munka elismeréseként a Társaság évenként „Lázár deák” Emlékérmet adományoz.

A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a nemzetközi együttműködés során a magyar kapcsolatok elmélyítésében érdemeket szerzett külföldi magánszemély, akit ennek elismeréseként a Társaság Közgyűlése a tiszteletbeli tagok sorába iktat.
A Társaság tagja részt vehet a Társaság tevékenységében, a közgyűlésen, választhat és választható, részt vehet a társaság rendezvényein a meghívóban, értesítésben megjelölt feltételek szerint, részt vehet a MTESZ által szervezett rendezvényeken, részt vehet a Társaság szakmai-tudományos munkájában, szakosztályokban, javaslatot, észrevételt tehet a Társaság bármely szervének, igénybe veheti a Társaság által biztosított kedvezményeket.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Társaságot érintő bármely kérdésben dönthet. A Közgyűlés a tagok összessége, azon a Társaság valamennyi tagja tanácskozási és szavazati joggal vehet részt. A szervezet Intézőbizottsága a közgyűlések között irányítja a Társaság működését, és összehangolja a társasági szervek tevékenységét. A jogszabályokban előírt működési területek ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el.

A Társaság tagsága a Társasághoz kapcsolódását a területi szervezetekhez való tartozással is kifejezi. A Társaság területi szervezetei a megyékben, városokban működnek, valamint minden olyan állami, társadalmi, gazdasági szervezetnél létrehozhatók, ahol legalább 10 társasági tag ezt kívánja.

A Társaság tevékenységét a területi szervezeteken túl a következő szakosztályokban végzi:

 • Felmérési és Területrendezési Szakosztály,
 • Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály,
 • Földügyi Szakosztály,
 • Földmérési Szakértői Szakosztály,
 • Geodéziai Szakosztály,
 • Kartográfiai Szakosztály,
 • Mérnökgeodéziai Szakosztály,
 • Topográfiai Szakosztály,
 • Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztály,
 • Oktatási és Ifjúsági Szakosztály,
 • Szakmatörténeti Szakosztály,
 • Szeniorok „Tóth Ágoston” Klubja,
 • Térinformatikai Szakosztály.

A Titkárság hivatali szervezet, feladatait ügyrendben szabályozza az Intézőbizottság. A titkársági feladatokat az ügyvezető titkár vezetésével a Társaság alkalmazottja látja el. Az ügyvezető titkár és az alkalmazott munkáltatója a Társaság, a munkáltatói jogokat a Főtitkár gyakorolja.

A Társaság titkársága a Budapesten a Bosnyák tér 5. szám alatt, az  első emelet 109. szobájában található.

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 20804

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk