Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2013

2013 / 11–12 65. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA És KARTOGRÁFIA

2013 / 11–12 65. ÉVFOLYAM

Tartalom

Csapó Géza: Az országos gravimetriai hálózat (MGH) 2013. évi

kiegyenlítese és a hálozat megbízhatósági vizsgálata 4

Bányai László, Mentes Gyula, Újvári Gábor: A dunaszekcsői

magaspart-csuszamlas geodéziai megfigyelése 7

Doroszlai Tamás: A földhivatali informatikai rendszerek fejlesztése

a 2013-as évben 12

Czimber Kornél: Képfeldolgozasi és geoinformatikai algoritmusokon

alapuló birtokrendezési eljárás kifejlesztése 15

Braunmüller Péter, Galambos István: A FÖMI GNSS

helymeghatározást segítő újdonsagai 19

Jeney János: Magyar vonatkozasú néprajzi térképek Németorszagban 22

Mihály Szabolcs, Zsámboki Sándor: Vörös Imre, lapunk nyugdíjas

szerkesztője 80 eves 25

Könyvismertetés 28

Rendezvények 28

Nekrológ 30

Contents

The Adjustment of the Hungarian Gravity Network in 2013 (Géza Csapó) 4

Geodetic Observation of High Bank Failures at Dunaszekcső

(László Bányai, Gyula Mentes, Gábor Újvári) 7

Development of Information Systems of Land Offices in 2013

(Tamás Doroszlai) 12

Development of a Land Consolidation Method Based on Image Processing

and GIS Algorithms (Kornél Czimber) 15

New Developments at FOMI Regarding GNSS Positioning

(Péter Braunmüller, István Galambos) 19

Ethnographical Maps of Hungary in German Archives (Janos Jeney) 22

Imre Voros Retired Editor of „Geodezia es Kartografia” is 80 Years Old

(Szabolcs Mihály, Sándor Zsámboki) 25

Book Review 28

Events 28

Obituary 30

Az országos gravimetriai hálózat (MGH) 2013. évi kiegyenlítése és a hálózat megbízhatósági vizsgálata

Csapó Géza

A dolgozatban a hazai országos gravimetriai hálózat (MGH) 2013. évi kiegyenlítésének eredményeit ismerteti a szerző. Utal a feldolgozás módszerére, majd összehasonlítást végez a korábbi kiegyenlítések eredményei között. Foglalkozik a hálózatok megbízhatósági és stabilitási kérdéseivel, a nehézségi erőtér hosszú idejű időbeli változásainak a hálózati pontok „g” értékeire gyakorolt hatásával.

The adjustment of the Hungarian Gravity Network in 2013

Géza Csapó

The author presents the results of the adjustment of the Hungarian Gravity Network carried out in 2013. He describes the method of adjustment and compares the new results with those obtained in former years. He discusses the question of reliability and stability of the network and the effect of long term gravity variations to the „g” values of of the gravity base points.

Dr. Csapó Géza

az MTA doktora

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

tudományos szaktanácsadó

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Irodalom/References

Dr. Csapó G.–Dr. Sárhidai A. 1990: Magyarország új gravimetriai alaphálózata (MGH–8O). Geodézia és Kartográfia, 1990/2. 110116. Budapest

Mérésügyi Közlemények 1998: Határozat országos etalonná nyilvánításról. 1998/4. 7576. Csapó Géza 2000: Magyarország új gravimetriai alaphálózata (MGH-2000). Geodézia és Kartográfia, 52. évf., 2000/8. 2733. Budapest

Boedecker, G. 2002: World Gravity Standards – Present Status and Future Challenges. Metrologia, 2002, Vol. 39., pp. 429433.

Földváry Lóránt 2008: Globális klimatológiai változások hatása a nehézségi erőtérre és annak műholdas észlelési lehetősége. Magyar Tudomány, 169(2008/6.) pp. 704714.

Csapó G.–Kenyeres A.–Papp, G.–Völgyesi L. 2011: Az abszolút gravimetria magyarországi alkalmazásával kapcsolatos tervek és feladatok. Geodézia és Kartográfia, 63. évfolyam, No. 2, pp. 49.

Csapó Géza–Koppán András 2013: The results and works oft the latest adjustment of Hungarian Gravimetric Network (MGH- 2010). Acta Ged. Geophys. DOI 10.1007/ s40328-012-0001-5 (A legújabb országos gravimetriai hálózat (MGH-2010) munkálatai és kiegyenlítési eredményei.)

A dunaszekcsői magaspartcsuszamlás geodéziai megfigyelése

Bányai László, Mentes Gyula és Újvári Gábor

Magyarországon a Duna középvölgyében a magaspartcsuszamlások visszatérő jelenségnek számítanak, amelyről már a római korban is voltak feljegyzések [1]. Ez alól napjaink sem kivételek, 2008-ban Dunaszekcső, 2011-ben Kulcs területén történt jelentős földcsuszamlás, amit nagy médiavisszhang is övezett. A magaspartcsuszamlások összetett jelenségek, amelyek geomorfológiai, földtani, geotechnikai és hidrológiai módszerekkel is vizsgálhatók. A Duna csuszamlásveszélyes magas partjainak településkörnyezeti hatásvizsgálatát [2] mutatja be. A különböző partmozgások megjelenése során mindig igényként jelentkezett a mozgások geodéziai mérésekkel történő megfigyelése is, de a végeredményekről a szakirodalomban nem találtunk részletes beszámolókat. Intézetünk a nemzetközi OASYSprojekt keretében létesített egy teszthálózatot Dunaföldvár területén [3], ahol különböző módszereket teszteltünk, de a vizsgálatok során szignifikáns változásokat nem tapasztaltunk. A dunaszekcsői partcsuszamlás tette lehetővé egy aktív folyamat részletes, geodéziai módszerekkel történő megfigyelését, amit kezdetben az MTA elnöke által biztosított külön keretből finanszíroztunk, az önkormányzat és a megyei katasztrófavédelem segítségét is igénybe véve. A 2007– 2008 közötti mérési eredményekről magyar [4] és nemzetközi beszámoló is készült [5]. A deformáció méréseket 2009–2013 közötti időszakban a K 78332 OTKA (A dunaszekcsői partcsuszamlás kinematikai és dinamikai modellje geodéziai megfigyelések alapján) támogatásával tudtuk folytatni. Ebben a cikkben a geodéziai megfigyelések fontosabb módszereit és eredményeit foglaltuk össze.

Geodetic Observation of High Bank Failures at Dunaszekcső

László Bányai, Gyula Mentes, Gábor Újvári

Landsliding of the high banks in the middle Danube valley are recurring geomorphological events in Hungary. In this paper a brief report of the geodetic observations is presented. Also the design of the monitoring network, the applied observation techniques and the 3D adjustment procedures are demonstrated. Rigid body motions of slumping blocks are compared to the borehole tiltmeter data, while the tiltings are compared to the available hydrological data. Based on the experiences of geodetic observations and data processing a simplified model of the bluff failure is also presented.

Irodalom/Refences

[1] Lóczy D, Balogh J, Ringer Á: Landslide hazard induced by river undercutting along the Danube. In: C. Embleton, P. R. Federici and G. Rodolfi (Eds.), Geomorphological Hazards, Supplements of Geografia Fisica e Dinamica Quarternaria, vol. 2, 1989. pp. 5–18.

[2] Kleb B, Schweitzer F: A Duna csuszam lásveszélyes magaspartjainak településkörnyezeti hatásvizsgálata. Földtudo máyok és a földi folyamatok kockázati tényezői. Szerk. Meskó A és Ádám A, MTA Budapest, 2001. pp. 169–193.

[3] Mentes Gy, Eperné Pápai I Eds.: Landslide monitoring of loess structures in Dunaföldvár, Hungary. MTA GGKI, 2004, pp. 1–84. (ISBN 963 8381 21 3)

[4] Újvári G, Bányai L, Gyimóthy A, Mentes Gy: A dunaszekcsői földcsuszamlás geodéziai mozgásvizsgálatának eredméyei. Geodézia és Kartográfia LXI, 2009 (07), pp. 11–17.

[5] Újvári G, Mentes Gy, Bányai L, Kraft J, Gyimóthy A, Kovács J: Evolution of a bank failure along the River Danube at Dunaszekcső, Hungary. Geomorphology 2009. 109, pp. 197–209.

[6] Bányai L: Geodéziai mérések integrált 3D kiegyenlítése, Geomatikai Közlemények 2011. XIV/1, pp. 45–54.

[7] Bányai L: Three-dimensional adjustment of integrated geodetic observables in Earthcentred and Earth-fixed coordinate system. Acta Geod Geophys 2013. Vol. 48 (2), pp. 163–177.

[8] Bányai L: A dunaszekcsői földcsuszamlás mozgási tendenciája és modellje koordináta idősorok alapján. Geomatikai Közlemények 2013. XV, megjelenés előtt.

Bányai László DSc

tudományos tanácsadó

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Mentes Gyula DSc

tudományos tanácsadó

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Újvári Gábor PhD

tudományos főmunkatárs

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A földhivatali informatikai rendszerek fejlesztése a 2013-as évben

Doroszlai Tamás

A földhivatali informatikai rendszerek megújítása, átalakítása a kor követelményeinek megfelelően a Földmérési és Távérzékelési Intézet kiemelt prioritású feladatai közé tartozik. A hatalmas értékű földhivatali adatvagyont kezelő, magas funkcionalitású informatikai rendszerek korszerűsítése nagy körültekintést igénylő feladat, aminek teljes körű finanszírozását az ágazat csak pályázati úton tudja megoldani. A cikk ismerteti azokat a jelenleg zajló EU-s finanszírozású projekteket és lényeges informatikai fejlesztéseket, melyek meghatározzák a földhivatali informatika fejlődési irányait.

Development of Information Systems of Land Offices in 2013

Tamás Doroszlai

Continuous development of information systems of Land Offices in conformity with the requirements of our days belongs to the primary activities of Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing (FÖMI). Modernization of high-functionality information systems, which are handling a high-value data properties of Land Offices, require careful methods, which full financing can be solved only by self- and application funds. The paper deals with on-going EU funded projects, relevant developments of information systems, which determine the directions of progress of Land Offices’ informatics.

Doroszlai Tamás

Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető

FÖMI

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Képfeldolgozási és geoinformatikai algoritmusokon alapuló birtokrendezési eljárás kifejlesztése

Czimber Kornél

Kidolgozásra került egy képfeldolgozási és geoinformatikai algoritmusokon alapuló birtokcsere-, birtokösszevonási és birtokmegosztási eljárás. Az eljárás nagy hangsúlyt fektet a költséghatékony birtokcserére. Sok esetben elegendő csak ezt az első részt lefuttatni. Ez nem jár földrészlethatárváltozással, -összevonással, -megosztással. Az eljárás jelenleg a földtulajdonos szerint rendez, de hatékonyan alkalmazhatják a földhasználók is az optimális földhasználati rend kialakítása céljából. Az algoritmus több pontján vonhatók be geoinformatikai számítások (távolságok, tartalmazás, közelség), és egyedi tulajdonosi igények, preferenciák. Ez eljárás csak a birtokcserére kijelölt földrészleteken optimalizál, de bevonhatjuk a rendezésbe valamennyi földrészletet, eltérő súlyokkal. Ezzel elérhetjük azt, hogy bizonyos földrészletek tulajdonviszonyai ne változzanak, vagy egy irányba változzanak (például kisajátítás). Az eljárás hatékony részalgoritmusokból tevődik össze, ezért megfelelően skálázható, néhány tulajdonos, település, kistérség, megye, vagy akár országos szinten is alkalmazható. Gyorsaságának köszönhetően több forgatókönyv is kidolgozható. Az eredmények azonnal egy geoinformatikai rendszerben megjeleníthetők, térképen és táblázatosan egyaránt. Nemcsak az új tulajdonviszonyok, hanem a változások, vándorlások, hatékonysági mutatók is megjelenhetnek a térképen. Ezzel nagymértékben kiszolgálja azt a döntéstámogatási igényt, amit a komplex gondolkodású birtokrendezés megkíván. Az eljárás ezen túl a területrendezés és vidékfejlesztés hatékony eszköze is lehet. Kis módosítással az osztatlan közös tulajdon, például erdőtársulások, erdőbirtokosságok optimalizálására is használható. A geoinformatikai rendszerrel együtt az önkéntes birtokcsere, birtokösszevonás hatékony eszközévé válhat bárki kezében. Ezt már gyakorlati alkalmazások támasztják alá (mezőgazdasági integrátor cégek használták sikeresen). Zárszóként ne feledjük, hogy a komplex birtokrendezéshez megfelelő feladat- és jogkörök, felkészült szakértők, minisztériumi támogatás szükséges (Riegler 2006). Ezen túlmenően elengedhetetlen egy integrált geoinformatikai rendszer, mely tartalmaz minden szükséges térbeli fedvényt (kataszter, földhasználat, ortofotó, rendezési és fejlesztési tervek, védelmi térképek stb.), és geoinformatikai eljárást, ami elengedhetetlen a korszerű birtokrendezéshez.

Development of a Land Consolidation Method Based on Image Processing and GIS Algorithms

Kornél Czimber

The Land Consolidation is a complex optimization problem, which is an important tool in the regional and rural development. The Land Consolidation aims to organize and unite the land owners’ and land users’ scattered parcels. In this article a land consolidation method is described, based on image processing and GIS algorithms. The process involves the land exchange, aggregation and division algorithms. The method has been developed in a GIS system, and has been tested in practice as well.

Irodalom/References

Csordásné M. M. (2005): Matematikai modell a birtokrendezés támogatására, Geodézia és Kartográfia, 2005/2.

Csornai G.–Dalia O. (1991): Távérzékelés, jegyzet, Székesfehérvár

Márkus B. at al. (2003–2007): A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése.

OTKA Kutatási jelentés, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár

Mizseiné Ny. J. (2008): A földegyenérték – mint birtokrendezési elem, Nyugat-

Magyarországi Egyetem, Sopron

Riegler P. (1999): Birtokrendezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, jegyzet, Székesfehérvár

Riegler P. (2006): Birtokrendezések Magyarországon – múlt, jelen, jövő, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 2006/2/3/5. szám

Szabó Gy. (1987): Föld- és területrendezés II.jegyzet; EFE FFFK, Székesfehérvár

Dr. Czimber Kornél

egyetemi docens

NYME Erdőmérnöki Kar, Földmérési és Távérzékelési Tanszék

A FÖMI GNSS helymeghatározást segítő újdonságai

Braunmüller Péter, Galambos István

A FÖMI 2003 óta szolgáltat a GNSS-helymeghatározáshoz szükséges adatokat. A 2004-ben alakult GNSS Szolgáltató Központ szerverei a 2010-es évek elejére elavulttá váltak, és cseréjük a zavartalan üzemelés érdekében vált szükségessé. A GSzK 2012 novemberében helyezte üzembe – a komoly beruházást igénylő – új szerverparkját. Ezzel együtt olyan tartalékeszközök kerültek beépítésre a rendszerbe, amik mindössze néhány perc szolgáltatáskieséssel képesek biztosítani a folyamatos működést, automatikusan reagálva az esetleges hibákra. A szerverek kapacitásnövekedése a központi adatfeldolgozó rendszert a jövőben megjelenő Galileo-jelek feldolgozására is képessé teszi. Ehhez kapcsolódóan a GSzK 2013 tavaszán létesítette hazánk első Galileo-képes permanens állomását Pencen, az Obszervatórium tetején. Az új pontjelre kerülő antenna a korábbi PENC állomást váltotta a valós idejű hálózatban. Ezen fejlesztések mellett 2013 januárjában indult el az autopostGNSS névre keresztelt központi automatikus utófeldolgozó szolgáltatás. Ez a felhasználók által végzett észlelések online utófeldolgozását végzi, amivel a földmérők beruházási költséget és munkaidőt tudnak megspórolni, valamint bővíti a nem valós idejű – tehát mobilinternet nélkül is végrehajtható – GNSS helymeghatározási lehetőségek tárházát.

New Developments at FÖMI Regarding GNSS Positioning

Péter Braunmüller, István Galambos

FÖMI KGO FÖMI provides data for GNSS positioning since 2003. The old servers of the GNSS Service Centre had to be renewed in order to maintain the highly reliable operation. The new servers are operational since November 2012. The new, completely duplicated system ensures the uninterrupted operation, thanks to the automatic reaction in case of outages. The increased computational capacity prepares the central system for the Galileo data as well. We installed Hungary’s first Galileo capable reference station on the top of the main building of the Satellite Geodetic Observatory, Penc. The new mount ensures less obstacles and smaller multipath effects. The new PEN2 station is integrated in the Hungarian active GNSS network, substituting the station PENC and also part of the EPN network. Additionally we implemented an automatic central post-processing service, called autopostGNSS. It is capable to process GNSS measurement data uploaded by the users, decreasing their investments and increasing the efficiency of their work.

Braunmüller Péter

GNSS Szolgáltató Központ vezető

FÖMI, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium,

GNSS Szolgáltató Központ

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Galambos István

GNSS fejlesztő mérnök

FÖMI, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, GNSS Szolgáltató Központ

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Magyar vonatkozású néprajzi térképek Németországban

Jeney János

Összességében elmondhatjuk, hogy a németországi levéltárakban található magyar vonatkozású térképek jó állapotban vannak. Az esetleges állapotromlást a tárolás körülményei okozzák. Bár az érdeklődés hiánya segít az állapotuk megőrzésében, sérülések ilyen régi térképeknél mégis vannak. Nagyon sok olyan térkép található, ami Magyarországon még ma nem ismert, mivel nem itt készült, és valószínűleg soha nem került ide belőle egy példány sem. A legtöbb ezek közül Németországban készült, bár van néhány, amelyik Európa, illetve a világ más országából származik. Ezeknek adatbázisban való összesítését és webes megjelenítését a térképek szélesebb körben való megismertetése céljából tettem lehetővé a honlap segítségével.

Ethnographical Maps of Hungary in German Archives

János Jeney

As a whole one can say, that in the archives is Germany there are a lot of ethnographical maps of Hungary. In most cases they are in a good state. The damages are caused by the circumstances in which they are stored and not by fading. Although the low interest help keep these maps in a good state, the deterioration of the state of such old maps is inevitable. Many of the maps in the German archives are to this day unknown in Hungary, because they were not made here and probably no copy ever came to Hungary. Most of these were made in Germany, but some were made in other states in Europe or some even in the world. I put these in an online database to make them widely known. The database is available online at http://demogmap.elte.hu

Jeney János

doktorandusz hallgató

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Vörös Imre, lapunk nyugdíjas szerkesztője 80 éves

Mihály Szabolcs, Zsámboki Sándor

Vörös Imre ebben az évben töltöttebe 80. életévét. Ebből az alkalomból dr. Mihály Szabolcs az MFTTT alelnöke és Zsámboki Sándor nyugdíjas minisztériumi főosztályvezető által közösen készített interjút ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe.

Könyvismertetés

Awange J. L.: Environmental Monitoring Using GNSS – Global Navigation

Satellite Systems,

Springer – Verlag Berlin Heidelberg 2012, ISBN 978-3-540-88255-8

A könyv tárgyalási módja szerencsésen egyesíti a Globális Navigációs Műhold Rendszerek (GNSS) elméleti és gyakorlati alkalmazási területeinek ismertetését. Ennek megfelelően az alapos elméleti áttekintés után, széleskörűen vizsgálja az egész Földet érintő, globális környezeti változások különböző fajtáinak megfigyelésére és elemzésére szolgáló, lehetséges műholdas alkalmazások körét, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek fontos, átfogó műszaki, gazdasági és társadalmi intézkedéseket idéznek, illetve idézhetnek elő. A szerző rámutat arra, hogy ezek a GNSS-alkalmazások szinte észrevétlenül, forradalmi változást okoznak számos, az ember és a vele kölcsönös és szoros kapcsolatban lévő természet közötti viszonyban, szinte az élet minden területén. A könyv 390 oldal terjedelmű és két fő részre tagolódik. Az első rész 8 fejezetében a GNSS-családról, annak jellemzőiről, illetve a család legrégebbi tagjáról a Globális Helymeghatározó Rendszerekről (GPS) esik szó. Tár gyalás ra kerülnek ezek geodéziai, térinformatikai, adatfeldolgozási és matematikai modellezéssel kapcsolatos vonatkozásai, külön kitérve a Galileoműholdak ismertetésére. A második rész 9, alkalmazási kérdésekkel foglalkozó fejezetében olyan témák, mint: a környezeti, geográfiai, légköri és gravitációs térinformatikai adatok gyűjtése aktív és passzív távérzékelési módszerekkel; a globális felmelegedés, a tavak, folyók, vízforrások, valamint a szárazföldi talaj állapotának monitorozása; a katasztrófajelenségek, mint földrengések, árvizek és viharok hatásának előrejelzése; a szárazföld növény- és állatvilága állapotának vizsgálata, egyaránt helyet kaptak. A munka akár tankönyvként akár, mint monográfia igen jól használható az egyetemi oktatásban továbbá a kutatásban és a gyakorlati alkalmazásokban, minden olyan szakember számára, aki kapcsolatba kerül a GNSS-technológia valamilyen vonatkozásával, legyen az geodéziai, térinformatikai, műszaki, gazdasági, agrár, közigazgatási, társadalomtudományi vagy egyéb alkalmazás.

Budapest 2013. november

Paláncz Béla

Rendezvények

Ülésezett az Intézőbizottság

2013. október 28-án tartotta soron következő ülését a Társaság Intézőbizottsága a következő napirenddel:

1. Tájékoztatás az MFTTT pénzügyi helyzetéről

2. Az alapszabály-módosítás tervezete

3. Tájékoztató a MTESZ felszámolásának helyzetéről

4. Az MFTTT őszi és tavaszi nagyrendezvényei

5. Az MFTTT képgalériájának kialakítása

6. Tájékoztató a Szakmatörténeti szakosztály tevékenységéről

7. Tájékoztató a Fejér Megyei Terü leti Csoport tevékenységéről

8. Egyebek

Az MFTTT anyagi helyzetét bemutató adatok arra utalnak, hogy az eredetileg tervezett takarékos költségvetés tartható, jelezte az előzetesen megküldött kimutatáshoz fűzött szóbeli kiegészítésében Szrogh Gabriella ügyvezető titkár. Az ügyvezetés – alapvetően eredményesen – mindent elkövet a kintlévőségek, elsősorban be nem fizetett jogi és egyéni tagdíjak beszedésére. A Társaság rendezte a nemzetközi szervezetekkel szemben fennálló tagdíjtartozásait, a szaklap kéthavonkénti megjelentetésének nincs anyagi akadálya, de egyelőre nem látszik az évi 12 számra való visszatérés lehetősége. A 2014. évi előzetes költségterv jelentős változással nem számol az ez évi tényekhez képest, így a jövő évre is konzervatív tervet kell készíteni. A módosított alapszabályhoz beérkezett javaslatokat Dobai Tibor és Horváth Gábor bedolgozta a szövegtervezetbe. Ezt a változatot ismertette az ülésen a főtitkár. A közgyűlés elé kerülő végleges változatot november 9-ig elkészítik, és a honlapon közzéteszik. Dr. Mihály Szabolcs alelnök beszámolt arról, hogy, a MTESZ Gazdasági és Vagyonbizottságának ülésén bemutatták a szövetség fizetőképtelensége miatt indult felszámolási eljárás felszámoló biztosát. A Szövetségi Tanács elfogadta a zárómérleget. Társaságunk írásban jelezte, hogy az 1,3%-os tulajdonrész arányában igényt tart a felszámolás eredményeként fennmaradó vagyonra, valamint a MTESZ 3,2 mFt-os tartozásából a 709 eFt-os tagdíjhátralékunk levonása után fennmaradó összegre. Az MFTTT a szakmát érintő intenzív jogszabályalkotás eredményeit, a szakmára gyakorolt hatását ismeretterjesztő jellegű munkaműhely-sorozattal kívánja bemutatni, segítve ezzel mind az igazgatási, mind a végrehajtói-termelői ol dalon tevékenykedők hatékony felkészülését. Az első workshop november 27-én kerül megrendezésre, programja a honlapon elérhető. A tavaszi rendezvény témája egyeztetés alatt áll, ezt „road show” jelleggel több helyszínen szervezik az előkészítők, számolt be Buga László főtitkárhelyettes. Hodobay-Böröcz András diavetítés keretében mutatta be a Társaság fotógyűjteményének digitális átalakításával, rendezésével kapcsolatban eddig elvégzett munkájának eredményeit. Az egyes fényképek tartalmának pontosítása érdekében a honlapon keresztül a tagság segítségére is számítunk. A Szakmatörténeti szakosztály ötéves tevékenységéről számolt be dr. Török Zsolt szakosztályelnök és Homolya András szakosztálytitkár. Munkájukat más szakosztályokkal, szervezetekkel együttműködve végzik és törekszenek a magas szintű, széles szakmai köröket érintő tudományos ismeretterjesztésre. Fontos célnak tekintik a „Virtuális szakmatörténeti múzeum” létrehozását, amely elképzelésük bírja az IB támogatását. A beszámoló szerkesztett változata rövidesen olvasható lesz a Társaság honlapján. A Fejér megyei Szakcsoport munkájáról dr. Vincze László elnök írásos beszámolót küldött, amely számot ad a csökkenő taglétszám, a lanyhuló érdeklődés ellenére végzett tartalmas munkáról. Az írásos jelentés a honlapon olvasható. Egyebekben dr. Mihály Szabolcs alelnök tájékoztatott arról, hogy a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozásának jelölőbizottsága felhívást tett közzé a honlapon. Várják a tagság véleményét, javaslatait a következő évi kitüntetett személyére. Az ülés zárásaként dr. Ádám József elnök bejelentette, hogy a következő összejövetelre december 9-én, a választmányi ülés és a közgyűlés előtt kerül sor.

Buga László

Konferencia a jogszabályi változásokról

Nagy érdeklődés mellett zajlott le 2013. november 27-én az MFTTT által a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály és a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara támogatásával „Jogszabályi változások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre”címmel egy rendezvény sorozat első elemeként szervezett munka műhely. A konferencia továbbképzés jelleggel dolgozta fel a fölmérési és térképészeti munkák végzését alapvetően meghatározó új vagy megváltozott egyes jogszabályokat. A résztvevőket a konferencia helyszínét biztosító szervezet nevében Kovács László alezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat helyettes főnöke köszöntötte. Dr. Papp Bálint megnyitó szavai után a rendezvény sorozat első eseményén három előadás hangzott el:

• A szakma gyakorlásának feltételeit szabályozó rendelet-tervezet (előadó: Koós Tamás, VM FTF főosztályvezető- helyettes),

• A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és a VM miniszteri utasítás-tervezet (előadó: Varga Felicián, FÖMI szolgáltató igazgató),

• Rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (25/2013. (IV. 16.) VM rendelet) (előadó: Reményi György, VM FTF)

Az előadások elhangzása után a hallgatóság számára lehetőség nyílott konzultációt folytatni a jogszabályok kidolgozásáért felelős hatóság képviselőivel és a kidolgozásban résztvevő szakemberekkel. A hozzászólásokra, kérdésekre az előadásokat követő fórum keretében az előadók mellett Dr. Papp Bálint, VM FTF főosztályvezető, Herczeg Ferenc, FÖMI tervezési és koordinációs önálló osztályvezető, Molnár József mérnök alezredes, MH GEOSZ igazgatási és szakfelügyeleti osztályvezető és Horváth Gábor, FÖMI ellenőrzési önálló osztályvetető válaszoltak. Valamennyi előadás anyaga letölthető az MFTTT honlapjáról.

Buga László

Dr. Joó István professzorra emlékeztünk

Bensőséges megemlékezés színhelye volt november 29-én Joó István professzor szülőfaluja a Vas megyei Egyházashollós. Családtagjai, rokonsága, barátai, egykori kollégái, tanítványai, munkatársai emlékeztek meg a 2007-ben elhunyt professzorról. Az emléktábla avatását követően a résztvevők megemlékező gondolatokkal méltatták az elhunyt professzor munkáságát, emberi, szakmai értékeit. Az MFTTT honlapján és lapunk következő számában számolunk be a megemlékezésről.

Szerkesztőség

Nekrológ

Búcsú egykori kollégánktól, dr. Bod Emiltől

2013. szeptember 9-én 82. életévében elhunyt dr. Bod Emil, a földrajzi helymeghatározás, az asztrogeodézia kiváló hazai szakembere. Hamvait 2013. szeptember 23-án a Fiumei úti temető szóróparcellájában helyeztük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint. A szakmából sokan voltunk jelen a temetésén végső búcsút venni tőle. Bod Emil 1932. április 7-én született Székesfehérváron, ahol az elemi iskola elvégzése után az állami Ybl Miklós gimnáziumba járt. 1950-ben érettségizett, és még abban az évben felvették a Budapesti Műszaki Egyetem Földmérő Mérnöki Karára Sopronba, ahol egy neves szakmai korosztály egyik tagjaként 1954-ben földmérő mérnöki diplomát szerzett. Az egyetemen tanúsított magas szintű helytállását jutalmazták azzal, hogy 1952. szeptemberben kinevezték az Egyetem Geodéziai és Bánya mérési tanszékére demonstrátornak, amely állást 1954. június 30-ig töltötte be. A diploma megszerzése után 1950. július 1-jétől a Geodéziai és Kartográfiai Intézetben, 1950. december 1-jétől pedig annak jogutódjánál, a Buda pesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál dolgozott. Itt 1959 végéig a harmadrendű, a B jelű és a negyedrendű háromszögelési terepi és feldolgozási munkák képezték feladatát azzal, hogy közben egy évig (1957-ben) részletes felmérésekben vett részt. A felsőgeodézia területén elért eredményeinek és terepi gyakorlati tapasztalatainak köszönhetően1960. január 1-jén a BGTV asztrogeodéziai csoportjához került, ahol 1972. február közepéig a magyar hálózat csillagászati pontjain földrajzi helymeghatározás méréseinek tervezése, terepi végrehajtása és feldolgozása volt a feladata. Az asztrogeodéziai csoport vezetőjévé 1964-ben nevezték ki. A földrajzi helymeghatározási munkák mellett 1967– 69 között részt vett az elsőrendű hálózat mérési és feldolgozási munkáiban, valamint a Szocialista Országok Geodéziai Szolgálatai által programba vett, a Potsdam–Pulkovó–Szófia háromszögoldalak magyar területre eső szakaszának meghatározási munkálataiban (az akkori, helytelen zsargonnal élve, „kozmikus poligon” helyszíni mun káiban). 1972. február 16-tól Bod Emil – áthelyezéssel – a Földmérési Intézet dolgozója lett a Műszaki Fejlesztési és Kutatási Főosztály Asztrogeodéziai Osztályán, kezdetben tudományos munkatársként, majd pedig osztályvezetőként. 1981-ben az Asztro geodéziai Osztállyal együtt átkerült a FÖMI Kozmikus Geodéziai Ob szerva tó riumába, tudományos főmunkatársként. 1985. július 1-jétől lett főmunkatárs a FÖMI Földmérési és Adattári Főosztálya Földmérési és Szak felügyeleti Osztályán, később főtanácsos a Földmérési és Központi Adattári Főosztályán. 1990. május 9-én műszaki tanácsosi címet kapott. A FÖMI-től vonult nyugdíjba 1993. december 28-án. Életének talán legjelentősebb alkotó szakaszát a BGTV-nél végzett munkái jelentették. Kiemelkedő jelentőségű a csillagászati csoportban végzett tevékenysége, mert kis létszámú csoportjával együtt ő biztosította a magyarországi geodéziai alaphálózat térbeli tájolásához és relatív elhelyezéséhez szükséges fizikai-geometriai adatokat. Még napjainkban, a műholdas helymeghatározás korszakában is használatos geodéziai dátum, a HD-72 magyarországi referenciarendszer definiálásához használt asztrogeodéziai hálózati alappontok többségét ő és csoportja határozta meg, amelyről a FÖMI adattárában található pontleírások, törzskönyvek, meghatározási tervek és munkarészek is tanúskodnak. Ugyanezek az adatok szolgáltak alapul a ’70-es évek második felében a geoid magyarországi felület-darabjának dr. Gazsó Miklós kollégánk irányításával történő levezetéséhez, ami akkoriban kuriózum számba ment. Dr. Bod Emil a munkásságának eredményeit szűkszavúan bár, de dokumentálta, részben önálló anyagként, részben pedig munkatársaival, más nagytekintélyű kollégákkal (pl.: dr. Alpár Gyula, Bence Tivadar, dr. Gazsó Miklós, dr. Lukács Tibor, Rónai Béla) közösen. Szakíróként a Geodézia és Kartográfia folyóiratunkban publikálta a harmadrendű hálózatból levezett elsőrendű szögek vizsgálatainak eredményét, az elsőrendű háromszögelési hálózat negyedrendű mérésekkel történő ellenőrzésére vonatkozó következtetéseit, a vízszintes alappontsűrítés optimalizálására javasolt eljárások vizsgálatát és elemzését, az országos elsőrendű hálózat irányméréseinek kiegyenlítéséről szóló eredményeket. Figyelemre méltóak a magyar asztrogeodézia 1730- tól napjainkig tartó történetéről szóló tanulmánya és a magyarországi hoszszúságmérések fejlődését bemutató dolgozata. Dr. Bod Emil szerény, s talán túlzottan is visszahúzódó volt ahhoz, hogy az ország térbeli referencia-rendszerét megalapozó, máig ható kiemelkedő eredményei megkaphatták volna az őket megillető elismerést. Az adattári dokumentumok, a saját és a hivatkozó cikkek azonban beszédes bizonyítékai dr. Bod Emil szakmai eredményeinek, amelyekért szakmai társadalmunk elismerése és köszönete illeti meg őt. Tisztelt Kollégánk! Kedves Emil! Búcsúzom tőled az MFTTT, a szakmai társadalmunk nevében is, emlékedet megőrizzük. Nyugodj békében! Dr. Mihály Szabolcs egykori munkatárs,

az MFTTT alelnöke

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2803

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk