Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2014.

2014 / 3–4 66. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

2014 / 3–4 66. ÉVFOLYAM

Tartalom

Iván Gyula: A háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás geometriai modelljéről 4

Dr. Rózsa Szabolcs–Dr. Kenyeres Ambrus: Az aktív GNSS-hálózat

meteorológiai alkalmazása 7

Mesterházy Gábor: A prediktív régészeti modellek magyarországi alkalmazási lehetőségei 11

Dr. Jakobi Ákos–Dr. Kincses Áron: Digitális eszközökkel segített mentális térképezés a világ országairól alkotott vélemények alapján 16

Dr. Plihál Katalin: Megjegyzések az Ernst Schotte magyar nyelvű földgömbjei és dombortérképei című cikkhez. 21

Kitüntetések 23

Rendezvények 24

Nekrológ 30

Contents

Geometric Model of a 3D Cadastre (Gyula Iván) 4

The Use of the Active GNSS Netrwork in Meteorology (Szabolcs Rózsa Dr.–Ambrus Kenyeres Dr.) 7

Possibilities of Archaeological Predictive Modelling in Hungary (Gábor Mesterházy) 11

Digital-assisted Mental Mapping on the Opinions about the Countries of the World (Ákos Jakobi Dr.–Áron Kincses Dr.) 16

Remarks about Article Ernst Schotte’s Hungarian Globes and Relief Maps (Katalin Plihál Dr.) 21

Awards 23

Events 24

Obituary 30

A háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás geometriai modelljéről

Iván Gyula

Előző cikkéhez kapcsolódva jelen dolgozatban a 3D-s ingatlan-nyilvántartás lehetséges geometriai megoldásával foglalkozik a szerző.

Jelen dolgozatban a 3D-s ingatlan-nyilvántartás geometriai modelljét, annak meglévő megoldásait, illetve a magyar ingatlan-nyilvántartásban való megvalósíthatóságát elemzi.

A bemutatott műszaki megoldás a DAT kiterjesztésével megfelelő alapot nyújt a meglévő, üzemelő informatikai rendszerekre alapuló fejlesztés kivitelezésére is, ehhez azonban szükség van a 3D-s ingatlan-nyilvántartáshoz szükséges térképi alapok megteremtésére.

Geometric Model of a 3D Cadastre

Gyula Iván

This paper, which connects to the previous paper on “Implementation of 3D Cadastre”, deals with the possible solutions of 3D Cadastre Geometric Model. Two types of geometric model of 3D Cadastre introduced, first is based on 3D tessalation and handling infinitive legal spaces, while the second one is an extension of the existing and operating standard MSZ 7772-1 -1996 (Digital Base Map, Conceptual Model). The author recommends the second solution, because it is the most flexible way for the development of a real 3D Cadastre in Hungary.

IrodalomReferences

1. IVÁN Gyula (2011): 3D Cadastre Development in Hungary. Proceedings of 2nd International Workshop on 3D Cadastres, 16–18 November 2011., Delft, The Netherlands.

2. IVÁN Gyula (2012): 3D Cadastre Development in Hungary. Proceedings of FIG Working Week 2012. Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage. 6–10 May 2012, Rome, Italy.

3. THOMPSON, Rodney James (2007): Towards a Rigorous Logic for Spatial Data. Representation. PhD Thesis. Publication on Geodesy, 65. NCG, Netherlands Geodetic Commission, December 2007.

4. THOMPSON, Rod-OOSTEROM, Peter van (2011): Axiomatic Definition of Valid 3D Parcels, Potentially in Space Partition. Proceedings of 2nd International Workshop on 3D Cadastres, 16–18 November 2011, Delft, The Netherlands.

5. COXETER, H. S. M. (1973): A geometriák alapjai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973. 6. COXETER, H. S. M. (1986): Projektív geometria. Gondolat, Budapest, 1986.

Iván Gyula

műszaki főtanácsadó

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Az aktív GNSS- hálózat meteorológiai alkalmazása

Rózsa Szabolcs–Kenyeres Ambrus

A GNSS- helymeghatározás egyik fontos szabályos hibája a troposzferikus késleltetés. Mivel a ennek nedvességtartalom okozta része jól korrelál a légkör vízgőztartalmával, ezért a GNSS- méréseket felhasználhatjuk a légköri oszlopban található teljes vízgőz mennyiségének becslésére. Ez az érték a várható csapadék mennyiségére ad egy felső korlátot, így fontos szerepe van a meteorológiai előrejelző modellek meghatározásában.

Az elmúlt évtizedben a FÖMI kialakította az aktív GNSS- hálózatot (GNSSNet.hu). Mivel az állomások koordinátáit folyamatosan nyomon követjük és ismerjük, ezáltal az észlelésekből nagy pontossággal határozható meg a troposzferikus késleltetés mértéke.

A szerzők kifejlesztették a közel valós idejű feldolgozó rendszert, amely a GNSS- észlelések automatikus meteorológiai célú feldolgozását végzi. Cikkünk bemutatja a feldolgozás alapelveit és kezdeti eredményeinket, amelyeket a rádiószondás észlelésekkel és külföldi feldolgozó központok eredményeivel történő összehasonlítás során nyertünk.

Eredményeink azt mutatják, hogy a közel valós idejű feldolgozóközpont kellően gyorsan, megfelelő pontosságú becsléseket ad a meteorológusok számára. Így megnyílt az út e nagy időbeli és térbeli felbontású adatok felhasználása előtt, a heves időjárási események előrejelzésének pontosítása érdekében.

The Use of the Active GNSS Netrwork in Meteorology

Szabolcs Rózsa ­ Ambrus Kenyeres

One of the systematic error sources in GNSS positioning is the tropospheric delay. Since the wet portion of this delay is strongly correlated with the water vapour content of the atmosphere, therefore GNSS observations can be used to estimate the integrated water vapour within the troposphere.

In the past decade the Hungarian Active GNSS Network (GNSSNet.hu) was established by the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing. Since the positions of these stations are well known, therefore the observations can be used to estimate the zenith tropospheric delays.

The authors developed a near real-time processing facility (SGOB) to carry out these estimation routinely for meteorological applications. This paper introduces the principles of the processing and provides the preliminary results of the comparison of the estimated zenith tropospheric delays to radiosonde reference values as well as to the estimations of other processing centres.

Irodalom,References

Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M. (2007): Bernese GPS Software, V5.0, Astronomical Institute, University of Bern, p. 640.

Karabatic A., Weber, R., Haiden, T. (2011): Near real-time estimation of tropospheric water vapour content from ground based GNSS data and its potential contribution to weather now-casting in Austria, Advances in Space Research, Vol 42, No: 10, pp. 1691– 1703.

Kucukkaraca, E. (2013): AROME GPS Assimilation, angol nyelvű belső kutatási jelentés, OMSZ, p. 13. Offiler, D. (2012): EIG EUMETNET GNSS Water Vapour Programme (E-GVAP II) ‘COSTFormat’ File Specification for Ground-based GNSS Delay and Water Vapour Data. http:// egvap.dmi.dk/support/formats/egvap_ cost_v22.pdf

Pacione, R., Vespe, F. (2008): Comparative Studies for the Assessment of the Quality of Near-Real-Time GPS-Derived Atmospheric Parameters, Journal of Atmospheric and Oceanic Technologies, No: 25, pp. 701– 714.

Rózsa, Sz. (2014): Uncertainty considerations for the comparison of water vapour derived from radiosondes and GNSS, IAG Symposia Series, Vol. 139., 65–78 pp.

Rózsa, Sz., Weidinger, T., Gyöngyösi, A. Z., Kenyeres, A. (2012): The role of the GNSS infrastructure in the monitoring of atmospheric water vapor, Időjárás, Quaterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 116, No. 1, pp. 1–20.

Saastamoinen, J. (1972): Contributions to the theory of atmospheric refraction – part I. Bulletin Géodésique No. 105, pp. 279– 298

Saastamoinen, J. (1973): Contributions to the theory of atmospheric refraction – part II. Bulletin Géodésique, No: 107, pp. 13–34.

Dr Rózsa Szabolcs

egyetemi docens

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Dr. Kenyeres Ambrus

főtanácsos, osztályvezető

Földmérési és Távérzékelési Intézet,

Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A prediktív régészeti modellek magyarországi alkalmazási lehetőségei

Mesterházy Gábor

A prediktív régészeti modellek létrehozása és fejlesztése 20-30 éve folyik Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. A hazai viszonylatban ez a módszer azonban még nem terjedt el, kialakításra és igazításra szorul, a szakmai elfogadottságról nem is beszélve. Az emberi megtelepedés kategorizálása (hiszen bármennyire is szépítjük a dolgot, valójában a prediktív régészeti modell ezt teszi), bizonyos természeti jellemzők alapján lehetséges, ahogy a nemzetközi szakirodalom is mutatja. Az elvárt eredményeket a kutatás jelenlegi fázisában azonban még kritikával kell kezelnünk. Legfőképpen azért, mert a prediktív modellek pontosságát a bevitt régészeti adatok pontossága határozza meg.

Mindazonáltal figyelembe véve, hogy a magyarországi topográfiai munkák az elmúlt 40-50 évben az ország területének közel 20-30%-ról gyűjtöttek régészeti adatokat, mindenképpen gyorsabb eredményre számíthatunk a prediktív régészeti modellek használatával és fejlesztésével. Előremutató jelként értelmezhető, hogy a hazai régészet is egyre inkább támaszkodik az interdiszciplináris kutatásokra. Ha ez a tendencia folytatódik, a prediktív régészeti modellek hasznos eredményeket alkalmazhatnak e kutatások nyomán és viszont.

A prediktív régészeti modellek esetében a fő elvi kérdés, hogy hagyatkozhatunk-e valaha teljesen egy adatmodellre, legyen az bármennyire is jó, és megalapozott, szemben a hagyományos – ember által végzett −- lelőhely-felderítési módszerekkel, amikor a kulturális örökség megóvásáról, gondozásáról és feltárásáról van szó. Azt gondolom, a két módszer együttes alkalmazása jelenti a kutatás előrelépését.

Possibilities of Archaeological Predictive Modelling in Hungary

Gábor Mesterházy

Predictive modelling is a technique that at a minimum, tries to predict „the location of archaeological sites or materials in a region, based either on a sample of that region or on fundamental notions concerning human behaviour”. In the past 20-30 years the development and use of archaeological predictive modelling became an important issue in site detecting throughout Western-Europe and North-America.

According to literature the categorization of human behaviour and settlement is possible by using certain environmental parameters. The predictive models use data from hydrology, geology, geography, archaeology, and climate with geostatistic methods. The field surveys over the past 40-50 years have obtained information only from 20% of Hungary, so we may expect faster results by developing and using archaeological predictive models.

Beside archaeology the main beneficiaries of archaeological predictive models could be the huge investments like motorways, junctions, constructions, because with the help of such models the cost of archaeology could be partly foreseeable, because it shows not only the known sites, but also the possibilities even before the planning stage. In the long term, archaeological predictive models could and hopefully will be a useful tool for Hungarian archaeology also.

Irodalom/References

Bintliff 2000 = John Bintliff: The concepts of site’ ’site’ and ‚offsite’ ’offsite’ archaeology in surface artefact survey. In: Non-Destructive Techniques Applied to Landscape Archaeology, Oxford, 2000., 200–215.

Ducke 2010 = Benjamin Ducke: Regional Scale Predictive Modelling in North-Eastern Germany. In: Beyond the Artifact – Digital Interpretation of the Past. Proceedings of CAA2004. Budapest, 2004. 296–301.

Fairclough–Rippon 2002 = Graham Fairclough–Stephen Rippon: Europe’s Cultural Landscape: archaeologists and the management of change. Brüsszel 2002.

Fekete 2008 = Fekete Csanád: Predictive archaeological modelling in Somogy county. In: Somogy Megyei Múzeumok Közleményei 18 (2008) 147–156.

Ilon 2002 = Ilon Gábor: A leletfelderítés hagyományos módja. In: A régésztechnikus kézikönyve I. Szerk.: Ilon Gábor. Szombathely, 2002.

Jankovich 1993 = Jankovich-Bésán Dénes: A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. Budapest, 1993.

Kamermans– Leusen–Verhagen 2010 = Hans Kamermans–Martijn van Leusen–Philip Verhagen: Archaeological Prediction and Risk Managament: Alternatives to Current Practice. Amsterdam, 2010.

Mikroszkóppal 2010 = Mikroszkóppal a régészet szolgálatában. Szerk.: Ilon Pető Ákos– Kreiter Attila. Budapest, 2010.

MKK 2010 = Magyarország kistájainak katasztere. 2., átdolgozott és bővített kiadás. Szerk.: Dövényi Zoltán. Budapest, 2010.

Padányi-Gulyás 2010 = Padányi-Gulyás Gergely: Prediktív modellezés a Zsámbékimedencében. http://www.agt.bme.hu/ szakm/software/pgg_terinfo_szoft verism_ 01.pdf

Petrovszki 2009 = Petrovszki Judit: Archív térképek használata a környezeti földtudományban: esettanulmány a Körösök vidékéről. In: Geodézia és Kartográfia 2009/2 28–31.

Reményi– Stibrányi 2010 = Reményi LászlóStibrányi Máté: Régészeti topográfia: ugyanaz másként. Budapest, 2010. sajtó alatt

Sebastian–Judge 1988 = Lynne Sebastian – James W. Judge: Predicting the past: Correlation, explanation and the use of archaeological models. In: Quantifying the Present and Predicting the Past: Theory, Method, Application of Archaeological Predictive modeling. Szerk.: Lynne. Sebastian – James W. Judge. Denver, 1988. 1–18.

Stark–Farrell–Mulholland 2008 = Stacey L. Stark–Dr. Patrice M. Farrell–Dr. Susan C. Mulholland: Methods to incorporate Historic Surface Hydrology Layer in Mn/ Model [Phase 4] Useing Existing Geographic Information System Data. Final Report Saint Paul, 2008.

Verhagen 2007 = Case studies in archaeological predictive modelling. Szerk.: PhilipVerhagen. Leiden, 2007.

Mesterházy Gábor

régész

Magyar Nemzeti Múzeum

Nemzeti Örökségvédelmi Központ

Digitális eszközökkel segített mentális térképezés a világ országairól alkotott vélemények alapján

Jakobi Ákos – Kincses Áron

A szerzők arra keresték a választ, hogy milyen szubjektív (pozitív vagy negatív) véleménnyel vannak a diákok a világ egyes területeiről, s milyen mentális térbeli kép fogalmazódik meg bennük a különböző térségek és különösen Európa viszonylatában. Írásukban igyekeztek bemutatni, hogy a mentális tér vizsgálatában a mai modern kartográfia hasznos eszközöket tud kínálni. A viszonylag nagy mennyiségű adatot produkáló felmérés eredményeinek kiértékelése nem csak felgyorsítható volt a számítógépes feldolgozás során, de újszerű, érdekes és jól átlátható eredmények feltárására valamint következtetések feltárására levonására is lehetőséget biztosított.

Digital-assisted Mental Mapping on the Opinions about the Countries of the World

Ákos Jakobi – Áron Kincses

Our paper presents the main findings of the Eurobroadmap survey about how students perceive the World and Europe mentally. The paper is focusing on the students’ mental map of the favourable and unfavourable places of the World and on their opinion about the limits of Europe. In order to get a comprehensive picture from the relatively large amount of data, which were collected during the survey, some digital cartographic tools were implemented to analyse and visualize mental map characteristics. As a result digital tools in mental mapping turned out to be not only useful, but also inspiring.

Irodalom/References

Chokor B. A. (2003): Pattern of representation of countries in cognitive maps of the world with special reference to Africa. Journal of Environmental Psychology, 23., pp. 427–437.

Cséfalvay Z. (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 157.

Downs R. M.–Stea D. (1973): Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Aldine Publishing Company, Chicago. Downs R. M.–Stea D. (1977): Mapping in Minds, Reflections on Cognitive Mapping. Harper and Row, New York.

Gould P.–White R. (1974): Mental Maps. Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex, England. Gould P.–White R. (1986): Mental Maps. Second Edition. Allen and Unwin Inc., Winchester, Mass.

Jakobi Á.–Kincses Á.–Rédei M. (2011): The world seen by Hungarian students. Hungarian Geographical Bulletin, 60 (2), pp. 135–159.

Kiss J.Bajmócy P. (1996): Egyetemi hallgatók mentális térképei Magyarországról. Tér és Társadalom, 2–3., pp. 55–68.

Letenyei L. (2001): Településtervezés és mentális térképezés. Falu Város Régió 1., pp. 11–15.

Lynch K. (1960): The image of the City. M. I. T. Press, Cambridge,

Mass Michalkó G. (1998): Mentális térképek a turizmus kutatásban: a magyar középiskolások Olaszország képe. Tér és Társadalom, 1–2., pp. 111–125.

Nemes Nagy J. (1998): Tér a társadalomkutatásban. „Ember-Település-Régió”, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, p. 251.

Reyes, J. (2011): A torzított kartogramtérképektől az anamorf térképekig: elmélet és gyakorlat. Geodézia és Kartográfia, 4., pp. 11–20.

Saarinnen T. F.–MacCabe C. L. (1995): World Patterns of Geographic Literacy Based on Sketch Map Quality. Professional Geographer, 47 (2), pp. 204–215.

Timár J. (1994): „Mental map” alkalmazásának lehetőségei a térpályák kutatásában egy alföldi vizsgálat tapasztalatai. Az „alföldi út” kérdőjelei. Békéscsaba. pp. 312–318.

Wakabayashi J. (1996): Behavioral Studies on Environmental Perception by Japanese Geographers. Geographical Review of Japan. 69. 1. pp. 83–94.

Wright, J. K. (1966): The mapmakers are human, In: J. K. Wright: Human nature in Geography, Harvard University Press, pp. 33– 52.

Summary

Dr. Jakobi Ákos egyetemi adjunktus

ELTE Regionális Tudományi Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Dr. Kincses Áron osztályvezető

Központi Statisztikai Hivatal

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Megjegyzések az Ernst Schotte magyar nyelvű földgömbjei és dombortérképei című cikkhez.

Plihál Katalin

Lapunk 2013/9-10. számában dr. Papp-Váry Árpád cikket írt Ernst Schotte magyar nyelvű földgömbjei és dombortérképei címmel. A szerző a cikkel kapcsolatos kritikai észrevételeit és kiegészítéseit teszi közzé.

Dr Plihál Katalin

térképtörténész

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ,

 

Kitüntetések

Dr. Áder János köztársasági elnök dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter javaslatára az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója, március 15. alkalmából a

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Osskó Andrásnak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet nyugalmazott szakmai tanácsadójának, a hazai földmérés és a földügyi igazgatás fejlesztése terén hosszú időn át végzett munkája, valamint nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenysége elismeréseként.( Betegsége miatt a kitüntetést lánya, Osskó Eszter vette át dr. Fazekas Sándortól.)

Osskó András földmérő-mérnöki diplomáját 1966-ban, geodéziai automatizálási szakmérnöki oklevelét 1977-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai életútja során szinte minden beosztásban tevékenykedett vállalati környezetben és a földhivatali intézményhálózat kereteiben egyaránt. 1987-ben lett a Fővárosi Földhivatal vállalkozási csoportvezetője, később földmérési osztályvezetője, majd hivatalvezető-helyettese, szakmai főtanácsadója. Nagyrész az ő munkásságának köszönhető, hogy a Fővárosi Földhivatal keretei között a kataszteri térképek digitális állapotba és szolgáltatásba kerülhettek. A Fővárosi földhivatali tevékenysége után a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) szakmai tanácsadója lett. Meghatározó szerepe volt a FÖMI nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében. 1995 óta dolgozik a Földmérők Nemzetközi Szövetségének (FIG) keretei között. A 2006–2010 periódusban a 7. Bizottság (kataszter és földügyi igazgatás) megválasztott elnöke volt. Nemzetközi szakértőként vett részt a Moldovai Első Kataszteri Projekt végrehajtásában 2006 és 2009 között. 1971 óta tagja a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak. Munkáját 1971-ben a Térképészet kiváló dolgozója címmel, 2006-ban Fasching Antal díjjal, 2008- ban Lázár Deák emlékéremmel ismerték el. Osskó András tevékenységével, a szakma iránti alázatával, emberségével minden esetben a magyar földmérés megújítását, nemzetközi elismertségét és a szakma hagyományainak megtartását szolgálta és szolgálja mai is.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója, március 15. alkalmából

Fasching Antal Díjat adományozott

Dr. Csapó Gézának, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nyugalmazott szaktanácsadójának, tudományos főmunkatársnak, a magyarországi gravimetriai és Eötvös-inga mérések geodéziai felhasználása, a nehézségi erőtér finomszerkezetének tanulmányozását szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Institóris István Ignácnak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének,a földhivatalok egységes ingatlan-nyilvántartási térképkezelő rendszerének bevezetéséért és folyamatos fejlesztéséért, a földmérői szakmai utánpótlás oktatása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül,

Dr. Sisák István egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kara munkatársának, a földmérés, valamint a térképészet terén végzett kiemelkedő munkássága, a szakemberképzés és továbbképzés érdekekében végzett oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója, március 15. alkalmából,

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Dr. Faragó Zsuzsanna Krisztinának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya ingatlan-nyilvántartási főfelügyelőjének, az ingatlan-nyilvántartási szabályoknak az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő módosításainak előkészítésében végzett munkájáért,

Dr. Grosz Eszternek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet vezető jogtanácsosának, földügyi szakterületen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Körblné Németh Évának, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala földmérési szakfelügyelőjének, a földügyi ágazatban végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként, március 21-én az Erdők Világnapja alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen

Hernek Ervin Pálnénak a VM földügyi főfelügyelőjének a hosszú időn át végzett hatósági munkája, a földügyi szakigazgatás végrehajtási rendeletek előkészítése során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Miniszteri Dicséret elismerést adományozott

Dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földvédelmi és Földhasználati Osztálya vezetőjének, szintén a földtörvény előkészítése során végzett kiemelkedő munkájáért. Gratulálunk a kitüntetett kollégáknak.

Szerkesztőség

Rendezvények

A Nemzetközi Geodéziai Szövetség tudományos közgyűlése

1862. áprilisában J. J. Baeyer porosz tábornok kezdeményezte a Közép-európai Fokmérés („Mitteleuropäische Gradmessung”) elnevezésű projektet. Az év végéig 15 európai ország jelezte részvételi szándékát a projektben, és 1864-ben Berlinben megrendezték az első általános konferenciát. Baeyer tábornok szóban lévő projektjét a jelenlegi Nemzetközi Geodéziai Szövetség (International Association of Geodesy, IAG; http://www.iag-aig. org) előfutárának (első jogelődjének) tekintjük.

Az IAG alapításának 150. évfordulóját a soron következő tudományos közgyűlése keretében ünnepelte. A geodéziatudomány területén 150 éve, szervezett módon működő nemzetközi együttműködés megünneplésére szervezett tudományos közgyűlést (IAG 2013) Potsdamban (Németország) rendezték meg 2013. szeptember 2–6. között a Sanssouci Dorint Hotel kongresszusi termeiben. A szervezői feladatokat a Potsdamban működő Földtudományi Kutatóközpont (GeoForschungsZentrum, GFZ) munkatársai végezték. Megjegyezzük, hogy a GFZ első elődintézménye az 1870- ben alapított Geodéziai Intézet volt, amelynek első igazgatója maga J. J. Baeyer volt 1870–1885 között, majd halála után F. R. Helmert vezette az Intézetet 1886–1919 között. A tudományos közgyűlésnek 47 országból összesen 532 regisztrált résztvevője volt.

Magyarországról 7-en vettünk részt a rendezvényen: dr. Ádám József, dr. Földváry Lóránt, Kiss Annamária és dr. Tóth Gyula a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék képviseletében; dr. Kenyeres Ambrus, a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának vezetője, továbbá dr. Mentes Gyula és dr. Varga Péter az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetéből. A konferencia hivatalos megnyitójára 2013. szeptember 2-án, hétfő délután került sor. A megnyitó keretében többen tartottak üdvözlő, köszöntő beszédet, így elsőként Németország Belügyminisztériumának, az Oktatás- és tudományügyi Minisztériumának, továbbá a Brandenburg tartományi állam tudományos, kutatási és kulturális Minisztériumának államtitkárai; majd Michael Sideris professzor, a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) alelnöke, valamint Ch. Heipke professzor, a Bajor Tudományos Akadémia (BTA) Német Geodéziai Bizottságának (DGK) és a Téradat Információs Társaságok Közös Testületének (Joint Board of Geospatial Information Societies, JBGIS, http://www.fig.net/ jbgis) elnöke. Végül a megnyitó keretében adták át az IAG hivatalos szakmai folyóiratában fiatal szerzők által publikált legjobb tudományos cikkek szerzőinek elismerésére alapított díjat (IAG Young Authors Award). A vonatkozó 2011. évi díjat Thomas Artz (Németország), a 2012. évi díjat pedig Manuela Seitz (Németország) vehette át.

A tudományos közgyűlés keretében összesen 240 szóbeli előadást és 220 posztert mutattak be a következő 6 témakörben:

1. Vonatkoztatási rendszerek fogalmi meghatározása, megvalósítása és tudományos alkalmazásai;

2. A nehézségi erőtér meghatározása és alkalmazásai;

3. Földi veszélyforrások elemzése, megfigyelése és megértése;

4. A Föld forgásának és dinamikájának tudományos megismerése és alkalmazásai;

5. Geodéziai megfigyelési rendszerek és szolgálatok;

6. Képfeldolgozó és helymeghatározó eljárások és alkalmazásaik.

Új és érdekes tudományos eredményeket mutattak be az említett 6 témakör valamennyi szekciójában. A konferencián kiemelt figyelemben részesültek – az égi és a földi (globális és regionális) vonatkoztatási rendszerek továbbfejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, – a GRACE és GOCE elnevezésű műholdas űrgravimetriai programok eredményei, – a tengerszint-emelkedés megfigyelési eredményei és a szeizmikus eredetű kéregdeformációk, – a Földforgás pontos modellezésével kapcsolatos elméleti tanulmányok, és – a pontos helymeghatározás módszerei a jelen és a közel jövő GNSS mérési technikáinak együttes alkalmazásával.

A nagy számú szóbeli előadás miatt egyidejűleg három szekcióban külön- külön témakörben folytak az előadások, így a résztvevők érdeklődési körüknek megfelelően választhattak, hogy melyiken vesznek részt. Én magam a vonatkoztatási rendszerekkel, a geodéziai alaphálózatokkal és a kozmikus geodéziával összefüggő szekcióüléseken vettem részt. A továbbiakban az elhangzott előadások néhány eredményét említem csak meg. A legtöbb előadást a földi nehézségi erőtér meghatározása és alkalmazásai c. témakör keretében mutatták be. Napjaink űrgravimetriai programjai (elsőként a CHAMP-, majd a GRACEés a GOCE-űrprojektek) igen fontos és értékes, újszerű tudományos eredményeket szolgáltattak a földtudományok széles (pl.: a geoidmeghatározás, a fizikai óceánográfia, a hidrológia, a geofizikai és légköri tudományok) területein. A fizikai geodéziával foglalkozó kutatók nagy érdeklődéssel várják a GRACE-űrprojekt újabb műholdjának felbocsátását (GRACE follow-on).

A vonatkoztatási koordináta-rendszerek értéke és fontossága tovább növekszik a navigáció, a helymeghatározás, az űrkutatás, a csillagászat és a földtudományok teljes területén. A nemzetközi földi vonatkoztatási rendszer (ITRS) keretponthálózatai vagy másképpen koordináta-rendszerei (ITRF) a modern geodéziatudomány magas minőségi szintet képviselő termékei. Az ITRF egyre növekvő elismertségre tesz szert, mint alapvető geodéziai dátum a nemzeti, a regionális méretű és a globális felmérésekben. Az ITRS jelenleg alkalmazott ITRF2008 jelű koordinátarendszerének helyére kerül hamarosan az ITRF2013, amelynek megvalósításával nagy intenzitással foglalkoznak Az ITRF2013-at várhatóan 2014. év második felében hozzák nyilvánosságra. Megjegyezzük, hogy az ITRF2008 vonatkoztatási koordináta-rendszer sebességmodelljének sűrítésével is több előadás foglalkozott. Ebből a célból felhasználják a különböző kontinenseken végzett geodinamikai célú GNSS mérési kampányok eredményeit. A nemzetközi égi vonatkoztatási rendszer (ICRS) ICRF-3 jelű megvalósításán dolgoznak, mivel a jelenleg használatban lévő ICRF-2 keretponthálózat a déli égbolton kisebb számú alapforrást (kvazárt) tartalmaz. Ezek számát kívánják növelni kiterjedt kutatási program keretében úgy, hogy az ICRF-3 égi vonatkoztatási koordinátarendszert megvalósító égi rádióforrások eloszlása a teljes égbolton egyenletes legyen. A tervek szerint az ICRF-3 keretponthálózatot 2018 augusztusában teszik közzé (és fogják az ICRF-2 helyett használni).

A globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) kifejlesztése és alkalmazása kiemelt feladat. Az USA GPSrendszerének rendelkezésre állása megbízható, újabb műholdak várnak felbocsátásra. Az orosz GLONASS is üzemképes, az európai Galileo létrehozása lassan halad, a kínai BeiDou/ COMPASS már regionális rendszerként üzemel Ázsia térségében. A GNSStechnika egyre inkább a geodézia alapvető hely- és időmeghatározó eljárásává válik, nemcsak mint 3D és 4D geodéziai helymeghatározó technológia alapja, hanem felbecsülhetetlenül értékes mérési adatokat szolgáltat az ITRF meghatározásában és fenntartásában, továbbá számos földmegfigyelő mesterséges hold pontos pályameghatározását is biztosítja. A nagy pontosságú GNSS-technika messze a legfejlettebb, és mindenki számára hozzáférhető geodéziai mérési és számítási módszer, amit valaha is kifejlesztettek. A GNSS mérési technika alkalmazásával kontinentális 3D- illetve 4D-hálózatokat hoznak létre. Az európai EUREF-hálózat mellett a dél-amerikai SIRGAS-hálózat létrehozása halad a legjobb ütemben. A SIRGAS létrehozásában Dél-Amerika több mint 50 intézménye vesz részt, és a kontinens 15 országában már hivatalosan is nemzeti geodéziai dátumként fogadták el. Az afrikai kontinensen elkezdett AFREF létesítése nehezen halad előre az egyes országokban (Közép-Afrikában) dúló háborúk miatt.

Napjainkban a geodézia eléggé függ a maréknyi űrügynökség (pl.: ESA, NASA stb.) által megvalósított műholdas űrprojektek tevékenységétől. A GNSS- és az űrgravimetriai programok mellett nagy számban ún. földmegfigyelő mesterséges holdak (pl.: a mágneses és nehézségi erőteret, a topográfiai, a tenger- és jégfelszínt térképező, továbbá távérzékelési műholdak) üzemelnek. Alapkövetelmény, hogy folyamatosan és szolgálatszerűen biztosítva legyen a szóban forgó mesterséges holdak rendelkezésre állása annak érdekében, hogy valamennyi földparaméter meghatározására minél hosszabb időtartamú mérési idősor álljon rendelkezésre. Az IAG abban a szerencsés helyzetben van, hogy számos nemzetközi szolgálat tevékenységét indította el az 1990-es években, és napjainkban szolgálatszerűen adják az eredményeiket egyre növekvő pontosságban és felbontásban a dinamikusan viselkedő Földünk geometriai és gravimetriai felmérésében.

Az IAG legfontosabb feladata a következő évtizedben az integrált globális geodéziai megfigyelőrendszer (GGOS) megvalósítása lesz. Ilyen átfogó megfigyelőrendszer egységes mérési modellezést és adatelemzést fog lehetővé tenni, melyek nagymértékben fogják növelni a pontosságot és stabilitást a gravimetriai, az idő- és térbeli vonatkoztatási rendszerek meghatározásában és fenntartásában, hogy alapul szolgáljanak napjaink geodéziai projektjeiben. Tervezik azt is, hogy az IGSN71 elnevezésű nemzetközi gravimetriai vonatkoztatási rendszer helyébe újabb rendszert vezetnek be. A Nemzetközi GNSS Szolgálat (IGS) a leglátványosabb IAG Szolgálat, mert termékei és szolgáltatásai minden eddiginél szélesebb körű GNSSalkalmazásokat tesz lehetővé a mérnöki és természettudományok területén. Az IGS 2014-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Az IAG globális geodéziai megfigyelőrendszere (GGOS) keretében üzemelő alapállomások (ITRF-alappontok) háromdimenziós koordinátáinak és sebességadatainak pontosságában alapkövetelményként el kívánják érni a ±1 mm és a ±0,1 mm/év megbízhatóságot.

A GGOS keretében a geodéziai mérési módszerek és technikák, továbbá természetes és mesterséges objektumok következő öt szintjét használjuk: 1. a földi (földfelszíni) pontok, megfigyelőállomások együttese; 2. az alacsony földfelszíni (néhány 100 km és 2000 km közötti) magasságban (LEO) keringő műholdak (földmegfigyelő, űr gravi metriai, óceánográfiai, távérzékelési mesterséges holdak); 3. a közepes földfelszíni (5000 km– 20 000 km) magasságban (MEO) keringő műholdak (lézeres mesterséges holdak: LAGEOS, a GNSS holdjai); 4. a Hold és a planetáris égitestek (Mars stb.) és végül 5. a csillagok és a kvazárok (extragalaktikus rádióforrások). A GGOS célszerűen integrálja az IAG nemzetközi szolgálatainak tevékenységét. Ismételten javasolták, hogy a globális gravimetriai hálózatot is (az abszolút gravimetriai állomásokat szolgálatba szervezzék, majd) integrálják a GGOS-ba. A GGOS alapvető feladata a globális geodéziai infrastruktúra működtetése.

Az egyes kozmikus geodéziai mérési technikák vonatkoztatási rendszereinek összekapcsolása szempontjából fontos mérési és számítási eljárást dolgoztak ki, mely a GNSS-műholdak VLBI-észlelésein alapszik. A Holdon elhelyezett lézertükrökre több mint 40 éve végeznek lézeres távolságméréseket. Több geodéziai-geodinamikai paraméter meghatározásában alapvető szerepet játszanak a szóban forgó mérések. A VLBI 2010 elnevezésű projekt keretében az ún. kettős rádióteleszkópok (twin telescops) alkalmazását irányozták elő. Az egész Földre kiterjedően egységes magassági alapfelületként a W0 = 62636854 m2s–2 (±0,2 m2s–2) potenciálértékű szintfelületet javasolják. Alapvető elvárás, hogy a W0 egyezményesen választott értéke összhangban legyen Földünk geometriai, dinamikai és fizikai-mechanikai modelljeivel, továbbá a vonatkozó földparaméterekkel. Vitatták a W0 fogalmi meghatározását is. Megjegyezzük, hogy a GRS80 geodéziai vonatkoztatási rendszer megfelelő adatát W0 = 62636856 m2s-2 (±0,5 m2s–2) szabványértékben vették fel, amely értékkel jellemezhető szintfelületet Kanada és az USA jelenleg is javasolja az Észak-Amerikai kontinens magassági alapszintfelülete számára.

Enrico Mai előadásából megtudhattuk, hogy az atomórák összehasonlítása alapján lehetőség van a nehézségi erőtérre vonatkozó potenciálkülönbségek számítására. A helymeghatározásban fontos szerepük lesz a folyamatosan üzemelő érzékelő (szenzor) rendszerek alkalmazásának. Lehetővé válik a valós idejű jelzőrendszerek megvalósítása, melynek keretében nagy sebességű adattovábbítással szolgáltatják a GNSS-adatokat. A jövőben nagymértékben növekedni fog az ún. ember nélküli légi járművek (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs; az ún. drónok) száma a földmérés területén is.

Detlef Angermann (Németország) rámutatott, hogy a geodéziai és geodinamikai adatok (földparaméterek), amelyeket az IAG különböző szervezeti egységei, intézményei előállítanak, egymással nincsenek minden szempontból összhangban.

Több előadás is (R. Rummel és W. Torge professzor) hangsúlyozta Eötvös Loránd kiemelkedő tudományos tevékenységét és fontosságát a fizikai geodézia fejlődésében. Az IAG alapításának 150. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szekcióülésre 2013. szeptember 4-én (szerdán) délután került sor a GFZ előadótermében Potsdam Telegrafenberg negyedében.

Az ünnepi ülés keretében a következő három előadást mutatták be az IAG korábbi elnökei (W. Torge és I. I. Mueller) és korábbi főtitkára (C. Boucher), amelyek az előadás címe után zárójelben jelzett időszak meghatározó eseményeit és eredményeit tekintették át: a) Torge, W. (Németország): Egy regionális projekttől a nemzetközi szervezetig: a Nemzetközi Geodéziai Szövetség BaeyerHelmert- féle időszaka (1862–1916), b) Boucher, C. (Franciaország): A világháborúk évei és az ezt követő időszakok (1917–1959), c) Mueller, I. I. (USA): Az űrkorszak (1960–1990).

A szakmatörténeti szekcióülés után szervezett bemutató keretében megtekintettük a GFZ épületeit, obszervatóriumait és az IAG tudományos közgyűléséhez kapcsolódó kiállítást („Az ingamérésektől a GRACE elnevezésű űrprojektig: a geodéziatudomány története a potsdami Telegrafenberg-dombon”). Majd ezt követően baráti vacsorára, ennek során pedig korábbi IAG konferenciákon készült képek, videofilmek bemutatójára került sor.

2013. szeptember 1-jén (vasárnap) egész napos ülést tartott az IAG Intézőbizottsága (Executive Committee, EC) a korábbi Geodéziai Intézet szakmatörténeti jelentőségű könyvtárának helyiségében, amelyen, mint az EC választott tagja vettem részt. A rendezvény keretében tanácskozott az IAG Tanácsa (Council) is, amelyen Magyarországot a jelen sorok írója képviselte. A záró plenáris ülésen a tudományos közgyűlés 6 témakörének szervezői foglalták röviden össze a kapcsolódó szekcióüléseken elhangzott előadások főbb eredményeit, és átadták a legjobb fiatal előadók és poszterbemutató készítőinek elismerésére alapított (és pénzjutalommal is járó) díjakat. A leadott szavazatok alapján a következő fiatalok tartották a legjobb szóbeli előadást: Mathis Blossfeld (Németország), Liang Wenjing (Németország) és Sara Bruni (Olaszország). A legjobb poszterbemutatót pedig Krzysztof Sosnica (Lengyelország), Benedikt Soja (Németország) és Ulla Kallio (Finnország) készítették. További 8 fiatal kolléga pedig (köztük Kiss Annamária is) könyvjutalomban részesült a szóbeli előadásáért illetve poszterbemutatójáért.

Dr. Ádám József

* * *

Országos értekezlet a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

2014. február 5-én a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály valamint a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. szakmai tanácskozást tartott a megyei és járási földhivatalok vezető munkatársai részére, ahol ismertették az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, eredményeket és a további tenni valókat.

A tanácskozáson közel háromszázan vettek részt. Cseri József ügyvezető igazgató megnyitója után dr. Simon Attila a VM jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkára előadásában elmondta, hogy egy sok éves, 2 millió hektárt érintő örökséget kell felszámolni, amihez most már a politikai akarat, a jogszabályi háttér és az anyagi források is megvannak, illetve folyamatosan biztosítottak. A Vas megyei pilotprojekt tapasztalatai alapján módosítják a végrehajtást szabályozó kormányrendeletet, ezt követően dönt a kormány a feladat folytatásának ütemezéséről.

Cseri József tájékoztatójában az indulás eddigi tapasztalatait, nehézségeit foglalta össze. Elmondta, hogy a pilotprojekt végrehajtására, az előkészítő munkák és megbízási szerződések finanszírozására, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatására a 2012. évi költségvetés 391 millió Ftot, a 2013. évi költségvetés 1117 millió Ft-ot, a 2014. évi költségvetés várhatóan 1460 millió Ft-ot biztosított, illetve biztosít az NKP Kft. részére. Ezen összegek nem tartalmazzák a földhivatalok költségtérítését. Jelenleg ennél nagyobb összeg felhasználása a földhivatali kapacitások figyelembe vételével egyébként is nehéz lenne.

Koós Tamás főosztályvezető-helyettes (VM) elmondta, hogy a kormány kiemelt fontossággal kezeli ezt a feladatot, de dönteni a folytatást illetően akkor fog, ha elegendő szakma tapasztalati adattal alátámasztott, minden részletre kiterjedő javaslatot tud a minisztérium a kormány elé terjeszteni. Az előkészítő munka sokrétű. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szabályozó kormányrendeletet – amely már most is több új elemet tartalmaz – a pilotprojekt tapasztalatai alapján dolgozzák át. Tájékoztatást adott a beérkezett igényekről, ezek elbírálásának tapasztalatairól és a számszerű eredményekről. Ismertette a megosztási munkák végrehajtásának módozatait; a földhivatalok által befejezendő, a soron kívüli eljárás keretében elvégzendő és a „normál” eljárást, illetve a még nem nevesített földrészletek rendezésének általános szabályait. Az eddig felmerült és szabályozást igénylő kérdésként említette: – a tulajdonosok tájékoztatásának módját, – a soron kívüli eljárás szabályainak pontosítását, – az egyezség kialakítási szabályainak részletezését, – a leadandó munkarészek és az eljárási cselekmények alapjául szolgáló okiratok pontosítását, – a sorsolások végrehajtásának meghatározását, és nem utolsó sorban – a költségek viselésének szabályozását. Meggyőződése, hogy a még végrehajtandó módosítások után a hatékony együttműködés feltételei a munkafolyamat minden részletében adottak lesznek.

Bolla Attila, a Vas megyei Földhivatal földmérési osztályának vezetője a pilotprojekt földhivatali tapasztalatait foglalta össze. Elmondta, hogy a feladat 1894 helyrajzi számot, 25 ezer ha területet érintett, és 9000 kérelmet kellett figyelembe venniük. A munkában 9 földmérési vállalkozó, 8 jogi szolgáltató, 4 földhivatal (a megyei és három járási) és 25 önkormányzat vett részt. Folyamatábrával ismertette a földhivatali adatszolgáltatás, a keretmérés, keretkitűzés, a területi eltérések és a művelési ág változások kezelésének, az osztásirány meghatározásának, a kiosztás előkészítésének, a kiosztás végrehajtásának, záradékolásának a pilotmunka végrehajtása során alkalmazott módszerét és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

Dr. Hartai Győző, a jogi szolgáltató, előadásában kiemelte a kérelmezőkkel való rugalmas kapcsolattartás jelentőségét, különös tekintettel az egyezség létrehozásával és, ha ez nem járható, a sorsolás lebonyolításával kapcsolatban. Az eljárás gyorsítása érdekében fontosnak tartja, hogy ismerjék a tényleges földhasználókat. Az eljárás gyors lefolytatásának az alapja a három együttműködő szervezet (földhivatal, jogi szolgáltató és földmérő) és a kérelmezők jó együttműködése.

Mátyás László, a NKP műszaki vezetője a közbeszerzési eljárás tapasztalatait, az adatszolgáltatás, az ortofotókészítés, a vállalkozói munka időigényét – amit a jövőben is tervezni kell – foglalta össze. Fontosnak tarja a vállalkozókkal megkötött szerződésekben a részhatáridők rögzítését, ezeken keresztül, a teljesítések nyomon követését. Szólt a kérelmek továbbításának szabályozásáról, az egyezségi okirat tartalmi igényeiről. A Vas megyei tapasztalatok alapján valamennyi megyében egy-egy járás bevonásával tervezik a megosztási munkák folytatását. Ennek közbeszerzési előkészítését elkezdték.

A konzultáción elhangzott megállapításokat, észrevételeket összefoglalva Cseri József kérte a résztvevőket, hogy javaslataikkal segítsenek az új, módosított kormány-előterjesztés összeállításában annak érdekében, hogy a kormány valóban dönteni tudjon a projekt további sorsáról. A munkában kiemelkedően fontosnak tarja az ortofotó felhasználását. Ugyanakkor szigorítani tervezik a földmérő vállalkozói közreműködést és a szakmai színvonal erősítését. Befejezésül tájékoztatta a résztvevőket, hogy az előadások az NKP honlapján elérhetők lesznek. Az előadók közreműködését és a részvételt megköszönve a munkaértekezletet bezárta.

Összeállította dr. Riegler Péter

* * *

Ülésezett az intézőbizottság

Társaságunk intézőbizottsága 2014. február 3-án tartotta soron következő ülését, amely a következő témákat tűzte napirendjére:

1. A Társaság 2014. évi költségvetésének tervezete.

2. A Térképész Bál (2014. március 1.) előkészítésének helyzete.

3. Az Európai Földmérők Napja (2014. március 20.) rendezvény előkészítésének helyzete.

4. Egyebek.

A napirend elfogadása előtt dr. Ádám József elnök tájékoztatta a testületet a Társaság 2014. január 1-je utáni működtetésével kapcsolatban kezdeményezett távszavazás eredményéről. Az intézőbizottság – 11 igen szavazattal, 3 szavazástól való távolmaradással – elfogadta a Társaságnak az előző ülésen bemutatott előzetes költségvetés-tervezet alapján, a 2013. évre elfogadott gazdálkodási elvek szerint történő működtetését. Szrogh Gabriella ügyvezető titkár 2014 első negyedévére két költségvetési változatott terjesztett be. Az „optimális” verzió a pályázati úton elnyert támogatással és jelentős rendezvényi bevételekkel számol. A „minimális” költségvetési tervezet gyakorlatilag az előző évi adatokra támaszkodva biztosnak tekinthető jogi és egyéni tagdíjakat és rendezvényi bevételeket veszi figyelembe, és a Társaság működéséhez elengedhetetlen kiadásokat ütemezte be, beleértve a Geodézia és Kartográfia – takarékossági okok miatt bevezetett – kéthavi megjelentetésének fenntartását. Az intézőbizottság egyhangúlag a szerény, de működtetés szempontjából biztonságos „minimális” változatot fogadta el azzal, hogy a végleges költségvetést az április 3-ra tervezett ülésen fogja jóváhagyni. A bevételek kedvező alakulása esetén a szaklap terjedelmének növelésével, a honlap tartalmának bővítésével és a titkárság működési feltételeinek javításával lehet számolni.

A Térképész Bál szervezése időarányosan halad, tájékoztatott Buga László főtitkár-helyettes. Véglegessé vált a bál programja, megtörtént a programban résztvevők kiválasztása, a megbízási szerződések előkészítés alatt állnak, néhány nap múlva aláírásra kerülnek. A közönségszervezés a honlapon és a bál saját honlapján közzétett felhívás mellett e-mailes és telefonos megkeresésekkel eredményesen zajlik. Örvendetesen növekszik a támogatók, szponzorok száma, akiknek köszönhetően megfelelő anyagi háttér jön létre egy színvonalas rendezvény lebonyolításához.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja címmel tervezett konferencia előkészítéséről dr. Mihály Szabolcs alelnök számolt be. Javaslatot tett a rendezvény programjára, az előadások témájára és az előadók személyére. A helyszínt a Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja a március 20-ra tervezett egész napos eseményhez. A konferencián való részvétel ingyenes, de a Darányi Ignác Terem véges befogadóképessége miatt előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre a Társaság honlapján keresztül elektronikusan és a szaklapban elhelyezett jelentkezési lapon írásban nyílik lehetőség.

Egyebekben Hetényi Ferencné a Földmérők arcképcsarnoka negyedik kötetének előkészületeiről számolt be, amelyet az intézőbizottság támogat, és a Tóth Ágoston szenior klub mellett a Szakmatörténeti szakosztály közreműködését is javasolja.

Dr. Mihály Szabolcs alelnök több témában adott tájékoztatást. A MTESZ felszámolásának helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy állami felszámoló biztos kijelölésére került sor, és a korábbi vezetőség önkéntes alapon végzi a munkáját. Társaságunk továbbra is figyelemmel kíséri a felszámolás menetét. Tájékoztatott, hogy lejárt a javaslattételi határidő a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására, a kijelölt bizottság végzi a munkáját. Az alelnök az Ifjúsági Díj adományozása gyakorlatának folytatására kérte fel a Társaságot. Említést tett a HUNAGI-val együttműködésben a COPERNICUS-program keretében végzett felmérésről, amelyben a magyar, térinformatikai képességekkel rendelkező társaságok önkéntes alapon történő számbavétele történt meg.

Végül dr. Ádám József elnök megköszönte a részvételt, és bejelentette, hogy a következő intézőbizottsági ülésre terv szerint április 3-án kerül sor.

Összeállította: Buga László

* * *

Ülésezett a Szerkesztőbizottság

2014. február 3-án tartotta ülését a lap szerkesztőbizottsága. A megjelent 12 bizottsági tag elsőként dr. Ádám József elnöknek a Társaság 2013. évi munkájáról, a 2014. évi feladatokról szóló tájékoztatóját hallgatta meg, aki szólt az elmúlt évet jellemző szigorú és eredményes költség gazdálkodásáról, a bevételek alakulásáról. Elmondta, hogy az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés az éves programjának megfelelően dolgozott. Értékelte az elmúlt év szakmai rendezvényeit, melyek sorából kiemelte a soproni Vándorgyűlést, a CLG-rendezvényeket, a minden évben nagy érdeklődés mellett rendezett EMT szakmai, baráti találkozót. Eredményesnek ítélte a területi csoportok által szervezett találkozókat, a szakmai emlékeinket és elődeink munkásságát értékelő megemlékezéseket. 2014. évet érintően – többek között – elmondta, hogy a feszes költséggazdálkodást a működőképesség biztosítása érdekében változatlan tagdíjak mellett – ez évben is fenn kell tartani. A lap megjelenése 2014-ben is csak kéthavi rendszerességgel biztosítható, remélhetőleg az egyes számok terjedelmét a pénzügyi lehetőségek függvényében év közben bővíteni lehet.

Koós Tamás főosztályvezető-helyettes az ingatlan-nyilvántartást, a földmérést érintő jogszabály-előkészítési, és jogszabály-alkotási feladatokról adott tájékoztatót. Szólt – többek között – az új PTK-hoz, az ingatlan-nyilvántartási törvényhez, a földforgalmi törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, átmeneti szabályozások megalkotásáról, a kamarai tagsággal kapcsolatos szabályzókról, az ingatlanrendezői jogosultság szabályozásának felülvizsgálatáról, de ide sorolta az alaphálózati pontok védelméről szóló rendelet megalkotását, az új díjszabályzat összeállítását, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos kormányrendeletet, eljárási szabá lyokat. Megköszönte a Társaságnak a jogszabály- előkészítési munkákban nyújtott jelentős segítségét. A lappal kapcsolatos tulajdonosi véleményeket összefoglalva elmondta, hogy a lap megjelenésével, szakmai színvonalával elégedettek. Rendezni kell azonban az internetes hozzáférés feltételeit. A megjelent szakmai cikkeket illetően szükségesnek tartja a földhivatali szakemberek fokozottabb bevonását. Továbbra is biztosítani kell a megjelenő szakmai publikációk teljes körű lektorálását.

Dobai Tibor főtitkár a Társaság pénzügyi helyzetét összefoglalva elmondta, hogy a nemzetközi tagdíjhátralékot rendezték. Az ez évi működés anyagi feltételei a megalapozott költségvetés alapján, a reálisan tervezett bevételekkel számolva biztosítottak. Az egyéni tagdíjbefizetések sajnálatos stagnálása mellett a jogi tagdíjak befizetése emelkedett, amellyel biztosítani lehet a lap megjelentetését az eddigi feltételek mellett. Meggondolandónak tartja a honlapon megjelenő „Hírlevél” szerkesztését havi rendszerességgel, amely – részben – ellensúlyozhatja a csak kéthavonta megjelenő lap terjedelmi korlátait.

Dr. Riegler Péter a lapszerkesztés elmúlt évi tapasztalatait összefoglalva elmondta, hogy a kéthavonta 1000 példányban megjelenő lap időben eljutott az olvasókhoz. Az évi 162 A4-es oldalnyi terjedelem, amivel számolni lehet, kevés, ezért valóban megoldást jelentene az évi 6 szám megtartása mellett egy bővített terjedelem. Az elmúlt évben 28 szakmai cikk jelent meg, emellett gondot fordítottak arra, hogy az aktuális események, megemlékezések a lapban helyet kapjanak. Valamennyi cikket lektorálták, amiért ezúton is köszönetet mond az ebben a munkában közreműködő kollégáknak. Stabilitás és kiegyensúlyozott együttműködés jellemzi a szerkesztőség munkáját. Az eddig is biztosított és elvárt szakmai színvonalat, a kiegyensúlyozott tartalmi változatosságot ezután is biztosítani fogják. Szükséges ehhez az is, hogy a szakemberek részéről a publikációs készség növekedjen, melyhez a szerkesztő bizottság tagjainak közreműködésére és segítségére is szükség van.

Az elhangzottakat kiegészítve dr. Ádám József elmondta, hogy a bevételeket illetően szeretnének számítani a VM támogatására, a pályázati pénzekre. Fontosnak tarja az egyetemi oktatók, doktoranduszok publikációs lehetőségének biztosítását. Dr. Mihály Szabolcs a költséggazdálkodás feltételeit kiegészítve elmondta, hogy a VM a lap működtetését – a költségviseléssel együtt – átadta a Társaságnak, azóta ezt a területet érintően csend van. Újra kell gondolni a lap nemzetközileg is elismert regisztrálását. Buga László főszerkesztő-helyettes szerint a lap internetes elérhetőségét a tartalomjegyzékre, a magyar és angol nyelvű összefoglalóra, a szemlecikkekre lehetne kiterjeszteni. Ismertette a terjedelem bővítésével járó többletkiadásokat. Iván Gyula javasolta az internetes reklámot, mint bevételt növelő lehetőséget. Dr. Bíró Péter szerint a lap megjelenése, fennmaradása alapvető kérdés és kötelezettség a mindenkori vezetés számára. A lap színvonalával, kiállításával, tartalmával állja a versenyt a nemzetközi összehasonlításban is. Az internetes megjelentetést fontosnak és szükségesnek tartja. Az anyagi lehetőségek függvényében jó megoldásnak véli az évi 6 szám megjelentetését bővített terjedelemben.

Befejezésül dr. Ádám József köszönetet mondott a lap szerkesztésében közreműködő kollégáknak. A szerkesztő bizottság egész évi segítő közreműködését megköszönve dr. Riegler Péter az ülést bezárta.

Összeállította: Riegler Péter

* * *

Térképész Bál 2014

Hosszú szünet után ismét bálozott a térképész társadalom. Március 1-jén a Honvéd Kulturális Központ Stefánia Palotája adott otthont a rendezvénynek. A szervezést az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és az MFTTT vállalta magára. A szakterületet irányító két miniszter védnöksége alatt, tizenkilenc intézmény és vállalkozás anyagi támogatásának köszönhetően több mint kétszázan élvezhették a színvonalas műsort, amely a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes nyitó palotásából, Barkóczi Zsófia és Filotás Márk versenytáncos-pár bemutatójából és Marót Viki és a Nova Kultúr együttes hangulatteremtő fellépéséből állt. A bál háziasszonya, Bálint Antónia köszöntötte a vendégeket, közöttük dr. Papp Bálintot, a VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály főosztályvezetőjét, Kun Szabó István dandártábornokot, Budapest helyőrség parancsnokát, dr. Radics Kornéliát, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és Kassai Ferencet, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét majd dr. Ádám József, Társaságunk elnöke megnyitotta a bált. A felszolgált vacsorához halk zongoraszó nyújtott hangulatos háttérzenét, majd a Gríz együttes zenélt hajnali kettőig – jóval hangosabban – a táncolni vágyóknak. Éjfélkor pihenésképpen a támogatók jóvoltából tombola keretében értékes nyereményeket sorsoltak ki a bálozók között.

* * *

XV. Földmérő Találkozó

2014. május 15–18., Arad A konferencia célja: kapcsolatteremtés a bel- és külföldi szakemberek és intézmények között, a hazai szakemberek ismereteinek, tájékozottságának bővítése a jelen és jövőbeli szakmai megoldásokba való gyors és hatékony bekapcsolódása, a változó szakmai követelmények nyomon követése, valamint a szakembereink jelen piaci körülmények közötti érvényesülési esélyeinek, a szakmai etika szükségességének és hatásainak elemzése.

A konferencia tudományos bizottsága:

Dr. Ferencz József, az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke

Dr. Ádám József, akadémikus, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) elnöke, Budapest

Dr. Mihály Szabolcs, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) alelnöke, Budapest

Dr. Mélykuti Gábor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának dékánja

Dr. Csemniczky László, GITA Műszaki Térinformatika Egyesület elnöke, Budapest

Márton Huba, Geotop Kft., Székelyudvarhely

Dr. Rákossy Botond József, Topo Service Rt., Csíkszereda Dr. Suba István , Nagyváradi Egyetem

A konferencia témája:

A SZAKMAI FEJLŐDÉS ÚTJÁN • A szaktudás és eszköztár kapcsolata • A hozzáértés és szakmai biztonság alapja a tudomány és technológia vívmányainak ismerete és alkalmazása • Elért eredményeink bizonyítják szakmai fejlődésünket

A konferencia programja:

• május 15., csütörtök: – délután regisztráció, elszállásolás

• május 16., péntek: – egész napos szakmai kirándulás

• május 17., szombat: – konferenciamegnyitó – előadások – cégbemutatók – díszvacsora

• május 18., vasárnap: – hazautazás

Az egész napos szakmai kirándulás útvonala: Arad (Szabadság szobor) – Világos (Bohus-kastély) – Pankota – (a fegyverletétel helyszíne a szőlősi pusztán, Sulkovszky grófok kastélya, Csiky Gergely emléktábla, Asboth Oszkár szülőháza) – Lippa (ebéd) – Máriaradna (barokk kegytemplom) – Solymosi vár – Ópálos (Wine Princess borpince-látogatás, borkóstoló) – Öthalom (Árpádkori megyeszékhely romjai) – Arad. Bővebben információk, jelentkezési és előadás-bejelentő lapok a http:// geodezia.emt.ro/ honlapon találhatóak. Kapcsolattartó személy: Pap Tünde ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

* * *

Nekrológ

Pribék Mihály ny. egyetemi adjunktus

2014. január 22-én 92. évében elhunyt Pribék Mihály a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszékének ny. egyetemi adjunktusa. Utolsó útjára 2014. február 4-én a Farkasréti temetőben kísértük el, ahol szülei sírjában helyezték örök nyugalomra.

1922. június 18-án született Budapesten, értelmiségi családban. Iskoláit is itt végezte. 1940-ben kezdte el mérnöki tanulmányait az akkori József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1951-ben szerezte meg mérnöki diplomáját, és még abban az évben elkezdte oktatási tevékenységét az Oltay professzor által vezetett Geodézia Tanszéken. Fiatalos lelkesedéssel vett részt a tanszék gyakorlati és mérőgyakorlati oktatásában. 1954-ben átmenetileg megvált a tanszéktől, ugyanakkor hű maradt a geodéziához, és megalapította a Somogy Megyei Földmérő Munkaközösséget. Itt útfelmérések mellett telekosztási, és a munkaközösségbe tartozó egyéb sajátos földmérői munkát végzett. 1957-ben a Fővárosi Vízműveknél helyezkedett el, ahol először a csőhálózati osztályon tevékenykedett, majd részt vett a nagy felszínű vízmű kiépítésében. 1961-ben visszatért a Geodézia Tanszékre, ahol ismét a műszergyakorlati és a mérőgyakorlati oktatásban vett részt. A hallgatók különösen nagyra értékelték kedves és közvetlen stílusát. Ebben utolérhetetlen volt, 1982. évi nyugállományba vonulásáig végigkísérte a hallgatók ragaszkodása és szeretete.

Aktív évei alatt részt vett a TTK geofizikus hallgatóinak, valamint a Honvéd Felsőipari Technikum geodézia tárgyának oktatásában. Nagy érdeklődéssel és szakmaszeretettel vette ki részét a tanszék ipari és egyéb szakértői munkáiban. Ezek között kiemelésre érdemes a dunaújvárosi partfal mozgásvizsgálata, a gyöngyösvisontai és a százhalombattai kémény mozgásvizsgálata, a fővárosi vízkészlet biztosítására végzett alappontsűrítési munkák, valamint a Paksi Atomerőműben végzett különböző geodéziai feladatok.

A Műegyetem szenátusa 2001-ben aranydiplomával, 2011-ben pedig gyémántdiplomával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. 2012. június 18-án, születésének 90. évfordulóján, a tanszéken kedves megemlékezéssel ünnepeltük a kar dékánja és a tanszéki kollégák részvételével.

Megdöbbenve értesültünk a szomorú hírről, hogy hosszú és tartalmas élete befejeződött. Ravatalánál az Építőmérnöki Kar és az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék nevében dr. Ádám József tanszékvezető egyetemi tanár akadémikus búcsúztatta. Az általunk használt kedves becenévvel búcsúzva mondhatjuk: „Kedves Nono” Isten veled, nyugodj békében!

Dr.Sc Horváth Kálmán professor emeritus

* * *

Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV.

A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka I–III. kötete tisztelettel emlékezik a magyar geodézia és térképészet elhunyt jelentős személyiségeire, szakterületünk nagyjaira. Az I. kötet 40, a II. kötet 50, a III. kötet 66 neves szakember életét, munkásságát mutatja be. Az I. kötetet a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (BGTV) és az Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara (EFE FFK) 1976-ban, a II. kötetet a BGTV 1983-ban, míg a III. kötetet a BGTV jogutódja, a Geod éziai és Térképészeti Rt. a cég 50 éves fennállása alkalmából a Földmérési és Távérzékelési Intézettel közösen 2001-ben adta ki.

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) fontosnak tartja és folytatni kívánja ezt a szép hagyományt, ezért tervbe vette, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Földmérési és Távérzékelési Intézettel, az MH Geoinformációs Szolgálattal, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofi t Kft.-vel, a Magyar Földmérő és Geinformatikai Vállalkozások Egyesületével, a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatával, valamint más szakmai oktatási intézményekkel, földmérési és térképészeti vállalkozásokkal együttműködve a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötetét megtervezi és megkeresi annak megjelentetésének lehetőségét.

Ennek szellemében kérjük, hogy az Ön által a kötetbe felvenni érdemesnek tartott személy(ek)re tegyen javaslatot. A beérkezett javaslatokat összesítjük, amelyeket az erre felkért szakemberek értékelnek és tesznek javaslatot a kötetben megjelentetésre érdemes személyekre.

Kérjük, hogy javaslatát legkésőbb 2014. június 30-ig az MFTTT-hez levélben – 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. I. em. 109, postai cím: 1590 Budapest Pf. 94 – vagy elektronikus levében – Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. – szíveskedjen megküldeni. A javasolt személyekkel kapcsolatos információkat – miért javasolja, életútjának, tevékenységének jelentős eseményei, állomásai stb., egy portré csatolásával – is szíveskedjék velünk megosztani. Javaslatával együtt arról is kérjük szíves tájékoztatását, hogy a kötet megjelenését anyagilag milyen összeggel támogatná (1 példány várható költsége 3000 Ft), annak megjelenése után hány tiszteletpéldányra tartana igényt (ami a nyomdai példányszámra van hatással, ezért ez természetesen korlátos lehet). Megjegyezzük, hogy az előző kiadványokhoz hasonlóan a IV. kötetet sem tervezzük kereskedelmi forgalomban terjeszteni. Várjuk szíves információját, visszajelzését. Budapest, 2014. április 03.

Dr. Ádám József s. k.                                      Dobai Tibor s. k.

az MFTTT elnöke                                       az MFTTT főtitkára

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2023/5. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3856

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk