Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2014.

2014 / 5–6 66. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

2014 / 5–6 66. ÉVFOLYAM

Tartalom

Dr. Völgyesi Lajos – Csontos András: A földmágnesség jelentősége a

geodéziában és a navigációban                                                                                 4

Cseri József: Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével

kapcsolatos tapasztalatok és eredmények                                                                 10

Gulyás Zoltán: A szentpétervári kéziratos Reguly-térkép modern

kartográfiai feldolgozása                                                                                           12

Nemes Krisztián: Magasságkülönbségen alapuló

domborzatárnyékolási algoritmus                                                                             17

Dr. Papp-Váry Árpád: A Szovjetunió egész világra kiterjedő katonai

célú térképezése                                                                                                       21

Konferenciák (EU Földmérő Nap, CLGE, GISopen) 23

Hírek (Alba Regia) 26

Rendezvények (Testületi ülések, Penc, Szolnok) 27

Nekrológ                                                                                                                   31

Contents

Importance of the Geomagnetic Field in Geodesy and Navigation

(Lajos Völgyesi Dr. – András Csontos) 4

Experiences and Results of the Termination of Undivided Ownership

of Agricultural Land (József Cseri) 10

Cartographic Processing of Reguly’s Manuscript Map from St.

Petersburg (Zoltán Gulyás) 12

Relief Shading Algorithm Based on Height Differences

(Krtisztián Nemes) 17

Soviet Military Topographic Mapping Covers the World

(Árpád Papp-Váry Dr.) 21

Conferences                                                                                                              23

News                                                                                                                        26

Events                                                                                                                      27

Obituary                                                                                                                   31

* * *

A földmágnesség jelentősége a geodéziában és a navigációban

Völgyesi Lajos – Csontos András

A súlypontján keresztül felfüggesztett mágnestű a Föld trópusi és mérsékeltövi tájain – így Magyarország területén is – megközelítőleg a földrajzi észak-déli irányba áll be. Ez lehetővé teszi az iránytű geodéziai és navigációs célú felhasználását. Sajnos azonban a földi mágneses erőtér térben és időben rendkívül markánsan változik, ezért a geodéziai célú felhasználása során pontosan ismernünk kell a szerkezetét és a tulajdonságait. A földmágneses tér geodéziai és navigációs felhasználásának jelentősége a GPS alkalmazásával sem csökkent. A tengeri- és a léginavigációban változatlanul használják, ma sem találunk egyetlen olyan komolyabb vízi vagy légi közlekedési eszközt, amelyen a GPS mellett biztonsági okokból ne működne iránytű.

Tanulmányunk mostani első részében áttekintjük a földmágneses tér szerkezetét, térbeli és időbeli változását, majd a következő számban megjelenő folytatásban a geodéziában és a navigációban alapvetően fontos mágneses deklináció meghatározásával, tulajdonságaival és problémáival foglalkozunk.

Importance of the Geomagnetic Field in Geodesy and Navigation

Lajos Völgyesi – András Csontos

Magnetic needles suspended through their centre of mass, take a turn about to the geographic north-south direction at the tropical and the temperate regions of the Earth. This allows the use of a compass for geodetic and navigation purposes. Unfortunately, the geomagnetic field has changed very significantly in space and time, so using the magnetic field for geodetic and navigation purposes we should exactly know its structure and properties. Nowadays, in the case of the application of GPS, importance of geomagnetic field in geodesy and navigation has still not decreased. In the marine navigation and aviation the compass is still used because of the security reasons, today we can not find any marine or air vehicle, which travel using only GPS without a compass.

In the first part of our study the structure of the geomagnetic field and its variation in time and space is briefly reviewed and than in the following publication the determination, characteristics and problems of magnetic declination will be studied.

Irodalom/References

Aczél E., Stomfai R. (1968): Az 1964-65. évi magyarországi földmágneses alaphálózatmérés. Geofizikai Közlemények, 17 (3), 5–17.

Aczél E., Stomfai R. (1969): A földmágneses elemek változása a az 1966-os szekuláris mérés szerint. Geofizikai Közlemények, 18 (1–2), 3–11.

Barta Gy. (1957a): Földmágnesség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta Gy. (1957b): A földmágneses tér változása a Kárpát-medencében. Magyar Geofizika, 6.(1–2), 29–35.

Biró P., Ádám J., Völgyesi L., Tóth Gy. (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiadó, Budapest. Egyetemi tankönyv és kézikönyv.

Bullard, E. C. (1967): The removal of trend from magnetic surveys. Earth and Planetary Science Letters. 2 (4), 293–300.

Csontos A., Hegymegi L., Heilig B., Kovács P., Merényi L., Szabó Z. (2007): 50 Years of History of the Tihany Geophysical Observatory.  Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., C-99 (398).

Finlay, C. C. et al, (International Association of Geomagnetism and Aeronomy, Working Group V-MOD. Participating members) (2010): International Geomagnetic Reference Field: the eleventh generation. Geophysical Journal International, 183 (3), 1216–1230. DOI: 10.1111/j.1365-246X.2010.04804.x

Kis K. (2002): Általános geofizikai alapismeretek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Kovács P., Körmendi A. (1999): Geomagnetic repeat station survey in Hungary during 1994–1995 and the secular variation of the field between 1950 and 1995. Geophysical Transactions, 42 (3–4), 107–132.

Malin, S. R. C., Bullard, E. (1981): The direction of the Earth’s magnetic field at London, 1570–1975. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 299 (1450), 357–423.

Szabó Z. (1983): A mágneses deklináció változásai Magyarországon (1850–1980). Geodézia és Kartográfia, 35 (6), 438–442.

Völgyesi L. (2002): Geofizika. Műegyetemi Kiadó, Budapest.

Dr. Völgyesi Lajos

egyetemi tanár

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csontos András

tudományos munkatárs

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet,

Tihanyi Geofizikai Obszervatórium

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és

eredmények

Cseri József

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. számára és egyúttal a földmérő szakmai társadalom életében is nagy jelentőségű feladat a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, melyhez a jogszabályi hátteret a 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet biztosítja.

A Kormány által meghatározott cél: tiszta és egyértelmű tulajdon viszonyok létrehozása a termő földek tekintetében, aminek feltétele a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetése. A kormány az osztatlan közös tulajdon megszüntetését kiemelt feladatként kezeli.

A cikk a „GISopen 2014” konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata, mely összegzi az eddigi tapasztalatokat és vázolja a soron következő feladatokat.

Experiences and Results of the Termination of Undivided Ownership of Agricultural Land

József Cseri

The article describes the tasks set out in Government Regulation 405/2012. (XII.28.) concerning the termination of undivided ownership of agricultural land created during the distribution of shares of land. In this regulation the National Cadastral Programme Non-profit Ltd. (NCP Ltd.) was appointed to the task executor and also defined the tasks of the other participants (land offices, surveyors, legal service providers). Herein were also described the procurement procedures initiated by the NCP Ltd., the factors that may have resulted in procedural time becomes longer (i.e. unreasonably low price). Were presented in detail the experience gained during the pilot Vas County (i.e. the success of the use of orthophoto) and the current status of the job. The most possible successful completion of the Vas county pilot may pledge the continuation of work on the termination of undivided ownership.

Cseri József

ügyvezető igazgató

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

A szentpétervári kéziratos Reguly-térkép modern kartográfiai feldolgozása

Gulyás Zoltán

Egy régi térképen számos olyan információ szerepelhet, amelyet a kartográfiával nem rokon tudományok kutatói is értékesnek tekintenek. Gyakran előfordul azonban, hogy – egyrészt a térkép fizikai állapotából, másrészt a korabeli sajátos ábrázolási megoldásokból adódóan – az információk pontos értelmezése nehézséget okoz. Ebben az esetben számításba jöhet a régi térkép kartográfiai feldolgozása. Cikkemben Reguly Antal 19. században készített térképének feldolgozását például véve arra kívánok rámutatni, hogy a modern kartográfiai szemléletmód és az informatika eszközeinek együttes alkalmazása miként járulhat hozzá a más tudományterületeken folytatott kutatások eredményességéhez, adataik pontosításához.

Cartographic Processing of Reguly’s Manuscript Map from St. Petersburg

Zoltán Gulyás

The author of the paper draws attention to the possible application of cartography in other disciplines by giving an example of processing a mid-19th century map. Antal Reguly, who is known for his linguistic and ethnographic research, was the first to prepare the detailed map of the northern areas of the Ural Mountains. His map can be considered an important source of information for sever-al disciplines even today, particularly due to its representation of the contemporary names of geographical features as well as ethnic and economic boundaries.

The paper describes the various editions of Reguly’s map and analyzes the in Hungary less known manuscript version of the map kept in St. Petersburg. The author not only recommends, but also prepared the modern cartographic processing of this manuscript. Then he briefly presents his ideas of the cartographic processing and gives a list of the major representation methods he used.

Irodalom/References

Klinghammer István–Gercsák Gábor (2009): "Reguly Antal északi-uráli térképezése". Magyar Tudomány, 2009/7, pp. 858–865.

Márton Mátyás (2009): "Reguly Antal és az Északi-Urál térképe". Geodézia és Kartográfia 2009/11, pp. 20–30.

Pápay József (1906): "Reguly Antal urali térképe". Földrajzi Közlemények, XXXIV. kötet, 9. füzet, 1906. november, pp. 349–370. A Köppen akadémikusnak írt levél: pp. 356–368.

Stegena Lajos–Hidas Gábor (1983): "Reguly Antal Észak-Ural térképe (1846)". Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica), 9. kötet, 1983.

Szőnyi Zsófia (2010): "Reguly Antal és az Északi-Urál". Diplomamunka, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2010.

Zentai László (2000): Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000

Gulyás Zoltán

térképész doktorandusz

ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Magasságkülönbségen alapuló domborzatárnyékolási algoritmus

Nemes Krisztián

A számítógépek elterjedésével és a technika fejlődésével lehetőség nyílt a térképi domborzatmodell digitális úton való előállítására. Az eddig alkalmazott analóg megjelenítési módszereket átültették számítógépes környezetbe. A domborzat ábrázolására több módszert is alkalmaztak: perspektív ábrázolás, csíkozásos ábrázolás, szintvonalas ábrázolás, rétegszínezés és árnyékolás. Ezen ábrázolások digitális úton történő előállítására a számítógépek számítási sebességének növekedésével egyre több lehetőség adódik. Ebben a cikkben egy egyszerű árnyékolási algoritmust mutatunk be, mellyel könnyen előállítható domborzatárnyékos kép egy adott területről.

Relief Shading Algorithm Based on Height Differences

Krisztián Nemes

Applied relief shading can make the map more sculptural. The history of the relief shading started in 1817. The first printed map came with relief shading was in 1825 and belongs to Franz von Hauslab’s. Karl Wenschow invented a modern, but still analog shading technic in 1925. Today, we use digital elevation models to represent the relief. In this article, we represent a very similar but useful method based on height difference to create relief shading pictures from elevation data (.ascii, .xyz, .ddm). After setting the direction of the illumination, the program creates a dark shaded picture wich we can combine with hypsometric colors. The program has 20 different colors for smoother transition. We can set the elevations for each color, and save the settings for further work. Then we can save the combined image to different file formats. The jpg and tiff format comes with coordinates, so it can be used in programs, wich can hadle projections. Between two selected points, the program draws the line of sight, wich can be saved out as an image, too. We can also get the scale, the highest and lowest elevation of the loaded cutout.

Irodalom/References

[1] Klinghammer István−Papp-Váry Árpád, Földünk tükre a térkép, Gondolat Könyvkiadó (Budapest, 1983)

[2] Jancsik Péter−Kuszálik József, A digitális domborzatmodellezés alkalmazásának lehetőségei a számítógépes térképészetben, HUNDEM 2004 konferencia (Miskolc, 2005)

[3] Klinghammer István−Pápay Gyula−Török Zsolt, Kartográfiatörténet, Eötvös Kiadó (Budapest, 1995)

[4] Karl Rathjens, Das neue Wenschowsche Reliefverfahren, Dr. A. Petermanns Mitteilungen−Justus Perthes Geographischer Anstalt, 68. évfolyam, 1922.

[5] Price,W., Relief Presentation: Manual Airbrushing Combined with Computer Technology, The Cartographic Journal, 38. évfolyam, 1. szám (2001)

[6] Digitális domborzatmodellek (DTM) http://www.agt.bme.hu/tantargyak/bsc/bmeeoafasi2/BMEEOAFASI2_ea_06.pdf

Nemes Krisztián

térképész doktorandusz

ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

A Szovjetunió egész világra kiterjedő katonai célú térképezése

Papp-Váry Árpád

A második világháború után a Szovjetunió és az USA a világ gazdaságilag és katonailag legerősebb államaivá váltak. Mindkét hatalom saját, a másikétól lényegesen különböző politikai, gazdasági rendszerét próbálta világszerte elterjeszteni. Kölcsönösen számoltak a katonai összeütközés, egy újabb világháború kitörésének a lehetőségével. A kialakult atomfegyverek ellenére mindkét oldalon a háború menetét a hagyományos fegyverzetek összecsapásának képzelték. A várható háború, a támadás és védekezés megtervezéséhez, a világháború tapasztalatai alapján, különböző térképekre volt szükség. A Szovjetunió és az USA is megkezdte országaik, a határoló térségek, végül majdnem az egész világ topográfiai térképeinek az elkészítését.

Soviet Military Topographic Mapping Covers the World

Árpád Papp-Váry

Throughout the Cold War the USA and the Soviet Union confronted each other globally. The whole world became the subject of potential military operations. Preparations for a possible war required systematic global topographic mapping. The Russians planned and waited the attack from the ground while the Americans expected it from the air. This essential difference is reflected in map quality. In the Soviet Union the satellite remote sensing later supported their mapping works. The Soviet maps cover the whole world in different scales (Table 1.). Once the Cold War was over the secrecy of Soviet maps came to an end. These maps suddenly became available and entered the commercial map trade in large numbers. The American firm East View was the biggest distributor of these maps.

Irodalom/References

Lee, Kent D.−Shumakov, A. (2003): Russian data illuminate World Mapping = Imaging Notes, Denver, Vol. 19, No. 2.

Papp-Váry Á. (2010): Két évtizede nem titkosak a térképek. = Geodézia és Kartográfia, 2010/1.

Psarev, A. A. (2005): Russian Military Mapping. East View Cartographic, Minneapolis.

USA Katonai Térképszolgálata 1:50 000 méretarányú, Magyarországot ábrázoló térképeinek (1950-65) ismertetése és értékelése, Földmérési Intézet, Budapest,         1980

Dr. Papp-Váry Árpád

főiskolai tanár

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Konferenciák

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2014, Budapest

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) Európa-szerte immár harmadik éve hirdette meg az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napját. A rendezvény időpontjaként 2014. március negyedik hetére eső, az egyes tagországoknak alkalmas napot jelölte meg.

Az ünnepi rendezvény sorozat egyik célja szakmánk működésének és jelentőségének demonstrálása Európa országaiban, az Európai Unió intézményrendszerében és közösségében.

A magyar szakmai közösséget a CLGE-ben a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete (MFGVE) és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és annak Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata (GGT) megállapodás alapján együttesen képviselik.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2014. évi sorozat budapesti konferenciáját is a Vidékfejlesztési Minisztérium rendezte meg március 20-án, a VM Darányi Ignác-termében. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt a konferencia védnöke.

A rendezvény szakmai programját a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság szervezte  az MFGVE és MMK GGT valamint a VM közreműködésével. Közismert szakembereket tematikus előadásokra felkérve, a Társaság napirendre tűzte

· a CLGE által ajánlott, a világörökség részét képező Struve-féle meridián-ív európai fokmérés témáját és más magyar geodéziai alkotások bemutatását, és

· az élet minden területén infrastruktúrális szolgáltatást ellátó földmérés és geoinformatika hasznának közgazdasági szemléletű szakmai elemzését (a közművek széles világa, a mérnökgeodézia, az ingatlankataszter és a távérzékelés példáján).

Egy előadás hangzott el továbbá az Európai Földmérők Tanácsának tevékenységéről és a magyar közreműködésről, amelyet Szijj Nándor CLGE partner-összekötő adott elő.

A nap folyamán tervezett 14 előadásból 13 a program szerint hangzott el. Dr. Csapó Géza előadása betegsége miatt sajnos elmaradt. A bevezető előadást Poprády Géza, a VM közigazgatási államtitkára tartotta. Az MFTTT főtitkára, Dobai Tibor zárszóval összegezte be az ünnepi előadás sorozatot.

A levezető elnöki feladatot dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke és Zalaba Piroska, az MFTTT FIG Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, a VM térinformatikai főfelügyelője látták el.

Az előadások anyaga és a Hodobay-Böröcz András kollegánk által a rendezvényről készített fényképek a Társaság honlapján érhetők el.

Az EFGN 2014 Budapest rendezvény meghívóját és programját Domokos György magyar CLGE összekötő angol nyelvre lefordította és tájékoztatás céljából megküldte a CLGE főtitkárának és elnökének, akik köszönetüket tolmácsolták és elismerésüket fejezték ki a szervezőknek.

Az ünnepi rendezvényről sajtóközleményt készítettünk „A földmérők összefognak – CLGE konferenciák az EU minden országában, egy időben és ezen a héten. Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja, Budapest, márc. 20.” címmel, amelyet a rendezvény előtti napon átadtunk a VM Sajtó központjának terjesztés céljából.

A földhivatali dolgozóknak a konferencián való megjelenését azzal próbáltuk könnyíteni, hogy a rendező VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály kérte a KIM földhivatalokkal foglalkozó részlegének a közben járását.

Rövid statisztika:

Résztvevők létszáma összesen 132 fő (előre bejelentkezett 123 fő). Ebből MFTTT-tag 71 fő. Szakmai szektorok szerinti megoszlás:

Földhivatalok:                 45 fő (11 földhivataltól)

Cégek, vállalkozások:     37 fő (17 cégtől)

VM:                              15 fő

FÖMI:                           11 fő

Oktatás:                         7 fő (BME, GEO, Győr)

Más:                              5 fő (NKP NKft., GEOSZ)

Nyugdíjasok:                  10 fő

Újságíró:                       2 fő (VM és MFTTT)

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2014 Budapest ünnepi konferencia megrendezéséért köszönet illeti a Vidékfejlesztési Minisztériumot, annak Földügyi és Térinformatikai Főosztályát, Zalaba Piroska vezető főtanácsost. Az EFGN évenkénti rendezésének ütemezése a VM keretei között egy értékes gesztus a nemzetközi szakmai kapcsolatok és a hazai szakemberek irányába. Ez szakmapolitikai célkitűzés is.

Köszönet illeti továbbá az ünnepi rendezvény témájához illeszkedő előadások elkészítését és bemutatását vállaló kollegákat, akárcsak az őket ebben támogató szervezeti vezetőket.

Dr. Mihály Szabolcs

* * *

CLGE közgyűlés, Marbella, 2014. március 21-22.

A CLGE (Comité de Liaison des Géometres Européens – Európai Földmérők Tanácsa), a működési szabályzata szerinti első félévi közgyűlését (GA–General Assembly) Spanyolországban, Marbella városában tartotta.

A közgyűlést megelőző este a 2014 évi „EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA” rendezvénysorozat keretében megemlékező előadások hangzottak el a vendéglátók szervezésében. Az előadások Struve életéről és munkásságáról adtak ismertetést.

A közgyűlés a szokásos forgatókönyv szerint kezdődött:

 • Elnöki megnyitó
 • A vendéglátó szakmai szervezet köszöntője.
 • Rövid elnöki összefoglaló az „EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA” brüsszeli központi rendezvényéről.
 • Névsorolvasás, a delegátusok azonosítása, a hiányzók, kimentést kérők ismertetése.
 • Szavazat számlálók megválasztása.
 • Az új delegátusok és részt vevők köszöntése.
 • Az előre kiküldött napirend tervezet elfogadása.
 • A megelőző közgyűlés (Kisinyov 2013.10.04-05.) jegyzőkönyvének az elfogadása.
 • A Kincstárnok jelentése (mérlegbeszámoló 2013-ról), valamint a tervezett ez évi költségvetés ismertetése.
 • Ezt követte a számvizsgálói jelentés a pénzügyi adatok ellenőrzéséről. Felmerült az igény egy további önkéntes számvizsgáló bevonására a munkamegosztás érdekében.
 • A számvizsgálói jelentés elfogadása.

A továbbiakban az CLGE elnöke beszámolt az elmúlt időszak nemzetközi szakmai kapcsolatfelvételekről:

 • Integráció a FIG YSEN (Young Surveyors’ Network) európai ágával.
 • Folyamatos konzultáció az IPMS (International Property Measurement Standards – az euReal egész világra történő kiterjesztése) témakörben. A CLGE elnőke főtitkári kinevezést nyert az IPMS Koalicióba.
 • A „Földmérők Világnapja” (Worldwide Surveyors Day) további szervezése az amerikai földmérők szervezetével (National Society of Professional Surveyors) együtt.
 • Előkészület az Intergeo-ra, a diploma szakdolgozatok versenyére.
 • Lisszaboni megbeszélés YSEN (Young Surveyors’ European Network) témakörben.
 • Részvétel a párizsi MRPQ munkaműhelyen (Mutual Recognition of Professional Qualifications – szakképzettségek kölcsönös elismerése).
 • Találkozó a Leica képviselőjével Genfben a BlueParking projekt támogatása ügyében stb.

Nagy vitát kavart a megvalósítás módját illetően a javaslat, egy új elnök-helyettesi pozíció létrehozása az európai fiatal földmérők képviselője számára az elnökségben (Executive Board). A megoldás megtalálása érdekében elrendelt szünetben nagyon intenzív véleményegyeztetésre került sor. A témában az a kompromisszumos megoldás született a szavazás során, hogy lesz helye a fiatal földmérők képviselőjének a testületben, de csak tanácskozási jogosultsággal, szavazati jog nélkül.

Az Európai Földmérők Konferenciája július 1-én Kalinyingrádban kerül megrendezésre. Az előkészületekről, a tervezett programról, a beutazási feltételekről (vízum) és a környezetről részletes ismertetést adott az orosz delegáció vezetője Vlagyimir Tyihonov.

Ehhez kapcsolódóan Vaidotas Sankalas, a litván küldöttek vezetője a kialakult kényes politikai helyzetre (Oroszország és Ukrajna között) való tekintettel felvetette, hogy vajon a CLGE, mint egy európai szervezet, reagáljon-e erre a helyzetre, legyen-e kinyilvánított véleménye az ügyben, végül pedig adhatja-e a nevét ehhez a rendezvényhez?

A CLGE elnök a válaszában felidézte, hogy a konferenciáról való döntés időpontjában még nem volt jele ennek a fejleménynek, és kérdéses, hogy ebben az ügyben szavazással dönthet-e a közgyűlés. Ezután több küldött is kifejtette a véleményét, majd az elnök felfüggesztette a nyilvános eszmecserét erről azzal, hogy a közgyűlés végén visszatér a javasolt válasszal, illetve szavazási javaslattal, ha szükséges.

A következő pontban az őszi közgyűlésnek (szeptember 26-27., Rejkjavik) otthont adó Izland képviselője tartott bemutatót a nemzeti sajátosságaikról, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos tervekről. Érdekes információ volt, hogy Izlandon nincs a földmérőknek civil szervezete, nagyon kevés földmérő van, nincs hivatalos minősítésre szükség a földmérési tevékenységhez, az ország földügyi szervezetében 26 főt foglalkoztatnak.

A tagok által felvetett ügyek közül kiemelhető:

Marc Nicodet a svájci Swisstopo nevében tartott előadást a tulajdonjoggal kapcsolatos jogi szabályozásról (PLR) Svájcban és a kapcsolódást a PCC-hez (Permanent Committee on Cadastre in the European Union). A Swisstopo be fogja építeni a CLGE álláspontját a PLR-ről szóló bemutatójába a PCC számára. A CLGE komolyan támogatja, hogy a földmérőknek legyen a dolga, szerepe a tulajdonjog bejegyzésben.

James Kavanagh az angol küldöttség vezetője szól arról a rendezvényről, amit május 29-én rendez a RICS UK Islington-ban, amit szponzorálnak a nagyobb vállaltok. A RICS örömmel fogad minden nemzetközi érdeklődőt a CLGE-től (www.geobusinessshow.com).

Tájékoztattak a CLGE különböző médiákban történő megjelenésével kapcsolatos szerkesztői irányelvekről (web, közösségi hálózatok). Ezen kívül szóba került a nemzetköz szakmai magazinokkal való együttműködés helyzete, eredményei.

Egyéb európai ügyek:

Kapcsolódás a CEPLIS munkájához (European Council of the Liberal Professions). Ilyen konkrét ügy pl. a „földmérő iagzolvány” (professional card) kérdése, valamint az „Etikai kódex” és a dinamikus tudásbázis ügye.

Kapcsolat az EU ügyeihez:

Nagyon fontos téma a foglalkozások központi vagy helyi szabályozottságának kérdése (végzettség, gyakorlat, kamarai tagság, továbbképzés stb.). Az IG-PARLS (az államilag kinvezett földmérők képviselete a CLGE-n belül) állásfoglalást ad ki ez ügyben.

A CLGE képviselője részt fog venni a PCC tanácskozásán Athénban.

Folyamatban lévő fontosabb európai kezdeményezések:

 • BlueParking.eu – a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyek felmérése, térképezése és publikálása az Interneten és a közösségi médiákban. A projekt beindítását nagymértékben segíti a Leica Geosystems. Magyarország még nem vesz részt ebben a kezdeményezésben. Ennek a megszervezése komoly együttműködést igényel.
 • CLGE Students’ Meeting 2014 – szakdolgozat pályázat és szakmai találkozó az Intergeo-n, Berlinben. Ezúton is bátorítom a magyar diákokat, hogy bátran jelentkezzenk, és méretessék meg munkájukat.
 • Együttműködés több európai pályázatban is: GIN2K, GeoSkills+, Galil-EU, RECON.
 • A Dinamikus Tudásbázis (DPKB) fejlesztéséről is összefoglaló hangzott el (ebben sem vett részt idáig Magyarország). www.clge.eu/documents/events/152/dpkb_control.pdf.

A következő rendezvények dátumai és helyszínei:

a. Kötelező találkozók

II. GA 2014, Izland (Reykjavik) / Szeptember. 26 – 27

I. GA 2015, Ciprus (Limassol) / Marcius 20 – 21;

II. GA 2015, Oroszország (Moszkva) / az időpont az izlandi rendezvényen kerül véglegesítésre;

I. GA 2016, Albania (talán Tirana) / az időpont és a témakörök a ciprusi rendezvény után kerülnek véglegesítésre;

II. GA 2016, Lettország (talán Riga) / az időpont és a témakörök a moszkvai rendezvény után kerülnek véglegesítésre;

I. GA 2017, Svájc (Lausanne), az IGS a svájci szervezet alapításának 100. évfordulóján, 2017 árpilis 28-29.

b. nem kötelező részvételű rendezvények

4. CLGE Európai Földmérők Konferenciája, Kalinyingrád 2014 Július 1 - 3;

CLGE Students’ Contest and Meeting 2014. Berlin, INTERGEO, 2014 Október 7 - 8;

2nd FIG YSEN találkozó Berlin, 2014 Október 7;

A munka-műhelyek témakörei voltak:

 • Galil-EU (www.galil-eu.eu/) – a Galileo műholdak sokoldalú hasznosíthatóságának bemutatása (pl. közlekedés fejlesztés) www.clge.eu/documents/events/152/galileu.pdf
 • GEO Skills +– földmérő-geoinformatikus képzés szervezetei, az oktatás és a piaci igények között kapcsolat (www.clge.eu/documents/events/152/geoskills_plus.pdf)
 • Trimble - Cutting Edge Technology – hogyan lesz hasznos tudás az adattömegből (www.clge.eu/documents/events/152/trimble.pdf)

A rendezvény előadásainak dokumentumai megtalálhatók a CLGE honlapján: (www.clge.eu/events/details/152).

Összességében megállapíthatjuk, hogy egy érdekes, sokszínű és hasznos rendezvény volt az első félévi CLGE közgyűlés.

Domokos György

* * *

Keretek – Technológiák – Tapasztalatok – Teendők: GISopen 2014

36 magyar és 12 angol nyelvű előadás hangzott el a jól szervezett és hagyományosan jó hangulatú szűk háromnapos fehérvári rendezvényen.

Dr. Márkus Béla professzor és dr. Busics György dékán üdvözlő szavai után a leköszönő dékán dr. Mélykúti Gábor rövid megnyitójában kitért arra, hogy a Geoinformatikai Kar (GEO) jövője a szakma segítő támogatása mellett rendeződött. A Kar kiválik a Nyugat magyarországi Egyetemből és munkáját az Óbudai Egyetem keretei között folytatja tovább. Július 1-jén létrejön az Alba Regia Műszaki Kar, amelynek a GEO is része lesz a jelenlegi Alba Regia Egyetemi Központ mellett.

A konferencia ezt követő előadásai szakterületünk lényeges kérdéseit, aktuális feladatait fogták át és szakmánk „hogyan tovább” jövőbeni lehetőségeire, a várható társadalmi elvárásokra kerestek választ.

Dr. Papp Bálint főosztályvezető, Koós Tamás főosztályvezető-helyettes és dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes a földügyet érintő aktuális, jogszabály-előkészítési, jogszabály-alkotási feladatokról tájékoztatta a hallgatóságot. Az előadások a földforgalmi törvény megalkotásának indokait, a törvény felhatalmazása alapján szükségessé vált további jogalkotási feladatokat, a törvény tartalmi kérdéseit, alkalmazásának eddigi tapasztalatait és a földhivatali rendszer ezzel kapcsolatos új feladatait érintették. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódott dr. Bráth Mária előadása, aki a törvény eddigi Fejér megyei földhivatali tapasztalatait foglalta össze.

Cseri Józsefnek (NKP Kft.) az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos átfogó tájékoztatása után több előadás is foglalkozott a Vas megyét érintő első földhivatali, vállalkozói tapasztalatokkal, a még megoldásra váró feladatokkal.

Toronyi Bence főigazgató a FÖMI aktuális feladatait összefoglaló előadása után számos további beszámolót hallhattak az érdeklődők a „térben tudatos társadalom”-ról, a GNSS hálózat helyzetéről, az államhatár adatbázisának felépítéséről, az EAGLE koncepcióról, a 3D kutatásokról, tapasztalatokról, a Copernicus projekt hazai vonatkozásairól, a MEPAR, az EHT (EOV Hivatalos Térbeli Transzformáció) és VITEL (Valós Idejű Transzformációs Eljárás)  fejlesztéseiről.

A sokat érintő járási hivatali rendszer kialakításának földhivatali hatásaival és összefüggéseivel dr. Wéber Gabriella és Gósz Zoltán hivatalvezetők foglalkoztak előadásukban.

További előadások a 3D-s várostérképezéssel, a városirányításhoz kapcsolódó térinformatikai rendszerekkel, a mobil térképező rendszer eddigi tapasztalataival, eredményeivel, a hazai birtokszerkezet fejlesztésének lehetőségeivel foglalkoztak. Bartalos Gyula (Pozsony) a szlovák kataszter helyzetéről adott átfogó képet érdekes előadásában.

Külön szekció foglalkozott a távérzékelési adatok osztályozási lehetőségeivel, ezen belül a földhasználat változásával és a felszíni jelenségek elemzésével.

A műszerforgalmazó cégek új termékeiket, a szoftverfejlesztő cégek képviselői pedig új fejlesztéseiket ismertették. A Varinex Zrt. a CitySpace városüzeltetési rendszert, a GPSCOM Kft a SPECTRA műszercsaládot, a Leica Geosystems a Zeno műszercsalád fejlesztéseit mutatta be. Külön előadás foglalkozott a GeoMax mérőállomásokkal valamint a TOPCON legújabb fejlesztéseivel.

Akik ezen a rendezvényen részt vettünk – úgy gondolom, többek nevében is megfogalmazhatom – kellemes hangulatú, aktuális, értékes előadásokat hallhattunk, amiért köszönet az előadóknak és a rendezvény szervezőinek. (Valamennyi előadás anyaga elérhető a konferencia honlapján: http://www.geo.info.hu/gisopen/2014/)

Dr. Riegler Péter

* * *

Hírek

Létrejön az Alba Regia Műszaki Kar

2014. február 28-án a Geoinformatikai Karon egy sajtó-nyilvános tájékoztatóra került sor kari tanácsülés keretében, amelynek egyetlen napirendi pontja volt: tájékoztatás a GEO jövőjéről.

Dr. Busics György mb. dékán bevezetőjében a selmeci hagyományok örökségét és a soproni kollegák korrekt, baráti kapcsolatát említette meg köszönetképpen a Nyugat-magyarországi Egyetemnek, majd röviden ismertette a GEO történetében vett váratlan fordulat előzményeit.

Ezt követően Vargha Tamás országgyűlési képviselőnek, államtitkárnak adta át a szót, aki az elmúlt időszak tárgyalásainak, valamint a legutóbbi kormányülésnek az eredményét ismertetve bejelentette, hogy a szervezeti integrációt követően létrehozzák az Alba Regia Műszaki Kart az Óbudai Egyetemen belül az AREK illetve a GEO összevonásával.

Prof. dr. KlinghammerIstván felsőoktatásért felelős államtitkár elmondta, hogy az irányításával elkészült kormány-előterjesztés, a GEO székesfehérvári megmaradásáról, valamint további működésének részleteiről szól. Véleménye szerint jó döntés, hogy az Óbudai Egyetem keretén belül létrejön az említett kar, amely biztos alapot jelent a további építkezéshez. Elmondta, hogy a jelenlegi képzések megtartása mellett fejleszteni kell a képzési palettát, valamint korszerűsíteni kell a tananyagokat a kor kívánalmainak megfelelően. Megemlítette, hogy a kormánydöntést követően a feleken múlik, hogy mennyire teszik termékennyé az együttműködést.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester bejelentette, hogy miután a GEO munkatársai, hallgatói kinyilvánították akaratukat, hogy maradni szeretnének Székesfehérváron, a város számára egyértelmű volt, hogy támogatja ezt a kezdeményezést, amely a hűségen alapszik. Éppen ezért az önkormányzat megtesz minden olyan lehetséges vállalást, segítségnyújtást, amely a székesfehérvári műszaki felsőoktatás további fejlesztését szolgálja.

Prof. dr. Rudas Imre az Óbudai Egyetem rektora üdvözölte a döntést, amely két hasonló "korú" intézmény közös történetének megnyugtató folytatásáról szól és a székesfehérvári műszaki képzési kínálatuk további fejlesztésének nyit teret. Megemlítette, hogy a kormányzati döntést követően el lehet kezdeni az együttműködés részleteinek kidolgozását.

A Kormány a 1139/2014. (III. 14.) számú határozatában rögzítette, hogy egyetért a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztésének elvi irányaival, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, valamint az Óbudai Egyetem székesfehérvári képzési tevékenységének szervezeti integrációjával. Felhívta az emberi erőforrások miniszterét, mint az érintett felsőoktatási intézmények állami fenntartói jogainak gyakorlóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a székesfehérvári székhelyű – az Óbudai Egyetem szervezeti keretei között működő – Alba Regia Műszaki Kar létrehozására.

A GISopen 2014 konferencián dr. Mélykúti Gábor a leköszönő dékán rövid megnyitójában kitért arra, hogy a GEO Kar jövője – a szakma segítő támogatása mellett – rendeződött. A kar július 1-jével kiválik a Nyugat-magyarországi Egyetemből és munkáját az Óbudai Egyetem keretei között folytatja tovább.

Forrás: http://www.geo.info.hu/portal2007/index.php?option=com_content&task=view&id=1789&Itemid=1

* * *

Rendezvények

Üléseztek a Társaság választott testületei

Az 2014. április 3-án megtartott intézőbizottsági ülés a következő témákat tűzte napirendjére:

1. Az MFTTT 2014. évi költségvetése

2. Javaslat a 2014. évi Lázár deák emlékérem adományozására

3. Javaslat a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására

4. Tájékoztató a Térképész bál 2014 rendezvényről

5. Tájékoztató az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja rendezvényről

6. Tájékoztató a CLGE legutóbbi általános közgyűléséről

7. Tájékoztató a "Magyar Földmérők Arcképcsarnoka" IV. kötetének előkészítéséről

8. A CLGE-vel kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezete

9. Egyebek

Az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után dr. Ádám József elnök – szervezési megfontolásból – az eredetitől eltérő sorrendben javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.

A Térképész bál szervezési tapasztalatairól Buga László főtitkárhelyettes tájékoztatta a testületet. A szervezést az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és az MFTTT vállalta magára. A szakterületet irányító két miniszter védnöksége alatt, a szervezők mellett tizenkilenc intézmény és vállalkozás anyagi támogatásának köszönhetően több mint kétszázan élvezhették a színvonalas műsort. A nagyszámú támogató hozzájárulása mellett a gondosan szervezett program volt a zökkenőmentes lebonyolítás alapja. Aktívabb közönségszervezéssel tovább lehetett volna bővíteni a résztvevők létszámát. Az intézőbizottság köszönetét fejezte ki a szervezőknek és a támogatóknak a bál sikeres megrendezéséért.

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE – Comité des Liaison Géomètres Européens) által kezdeményezett Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2014. évi sorozat budapesti konferenciáját a Vidékfejlesztési Minisztérium rendezte meg március 20-án, a VM Darányi Ignác-termében, amelyről dr. Mihály Szabolcs alelnök számolt be. A rendezvény szakmai programját a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság szervezte. (A rendezvényről beszámoló olvasható ezen számunkban és az előadások anyaga a Társaság honlapján elérhető.) A rendezvény azon fő célkitűzésének megvalósulása érdekében, hogy a szakma értékeinek nagyobb nyilvánosságot biztosítsunk, további erőfeszítéseket kell tenni a média érdeklődésének felkeltésére, illetve az oktatási intézmények felé történő nyitással a fiatal generációk figyelmét is fel kell kelteni. Az ib. határozatban köszönte meg a szervezők közreműködését.

A CLGE közgyűlésén 2014. március 21–22-én (Marbella, Spanyolország) Domokos György képviselte Magyarországot, aki a rendezvényről röviden tájékoztatta a testületet. (Lapunk ezen számában olvasható a részletesebb beszámoló.) Dr. Ádám József megköszönte a szóbeli tájékoztatást és a közreműködést Domokos Györgynek és hozzáfűzte, hogy a tapasztalatok jobb hasznosulása érdekében kívánatos lenne a CLGE-rendezvényeken a vezető földmérő társaságok közvetlen részvétele.

Hetényi Ferencné számolt be a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet előkészületeiről. A sorozat következő tagja az MFTTT kiadásában fog megjelenni, a költségeket pályázati forrásból fogják fedezni. Az előkészítéssel megbízott munkacsoportot az ib. megbízta a szerkesztési munkák végzésével. Az ib. döntött a kiadvány tartalmára vonatkozó javaslatokra és támogatói hozzájárulásra történő felhívás megjelentetéséről a Geodézia és Kartográfia ez évi első számában. (A felhívás a lapban és a Társaság honlapján elérhető.)

Az MFTTT költségvetésének megtárgyalását az ib. a hónap végéig elnapolta, mert még nem ismert a Társaság működtetésének támogatására beadott pályázat eredménye és a kintlévőségek számviteli kezelésének módja. Addig is rendelkezésre állnak az ib. előző ülésén elfogadott elvek szerinti alapműködéshez szükséges források.

A Lázár deák-emlékérem kitüntetésre javaslatot tevő bizottság elnöke, Tóth Lászlóm ezredes elmondta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően széleskörű véleménygyűjtés alapján öt személyt terjesztenek döntésre az ib. elé: dr. Busics György, Regős Gyula, Uzsoki Zoltán, Várnay György, illetve Hetényi Ferencné tagtársakat. Az ib. két személyre vonatkozó javaslatát (Hetényi Ferencné és Várnay György) titkos szavazással alakította ki, akik közül a választmány döntése alapján kerül majd ki az ez évi kitüntetett.

Dr. Mihály Szabolcs alelnök, a Márton Gyárfás-emlékplakett díjazottjára javaslatot tevő bizottság elnöke a bizottság javaslataként három nevet terjesztett az ib. elé: dr. Csemniczky László, dr. Siki Zoltán és dr. Szepes András tagtársakét, akik közül az ib. titkos szavazással dr. Siki Zoltánt és dr. Csemniczky Lászlót javasolta döntésre a választmánynak.

Szükségessé vált az MFTTT, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete valamint a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata között a CLGE magyar képviseletével kapcsolatos együttműködési megállapodás megújítása. A megállapodás rögzíti a magyar képviselő jelölésének és a CLGE-tagság költségviselésének szabályait. Az ib. megbízta Dobai Tibor főtitkárt, hogy képviselje a MFTTT-t a megállapodás tervezetének kidolgozása során.

Az egyebek címszó alatt az elnök tájékoztatta a testületet, hogy javaslat érkezett Bartos István tagtársunktól örökös tagsági cím odaítélésére. A javasolt személy, dr. Fenyő György érdemeinek ismertetése után az ib. egyetértett az előterjesztéssel. A cím odaítéléséről a választmány jogosult dönteni.

Az intézőbizottság ülése után összeült a választmány és előzetesen meghirdetett napirendje szerint végezte munkáját:

1.Társaságunk 2014. évi Lázár deák-emlékérmének odaítélése

2. Társaságunk 2014. évi Márton Gyárfás emlékplakettjének odaítélése

3. Egyebek

A Lázár deák-emlékéremre az ib. két nevet terjesztett a választmány elé: Hetényi Ferencné és Várnay György tagtársakét. A választmány titkos szavazással Hetényi Ferencnének ítélte a 2014. évi Lázár deák-emlékérmet. A kitüntetés átadására május 22-én, a közgyűlésen kerül sor.

A Márton Gyárfás-emlékplakettre két nevet javasolt az intézőbizottság: dr. Siki Zoltánt és dr. Csemniczky Lászlót. A választmány titkos szavazással dr Siki Zoltánnak ítélte a kitüntetést, amelyet az erdélyi földmérő találkozón, Aradon május 15. és18. között vehetett át.

Egyebekben Ádám József elnök az ib. által támogatott, örökös tagsági címre vonatkozó javaslatot terjesztett a választmány elé, amely kitüntető címet a választmány egyhangúlag ítélt oda dr. Fenyő György tagtársunknak.

Intézőbizottságunk április 30-án rendkívüli ülést tartott két napirendi ponttal:

1. A Társaság 2014. évi költségvetése

2. Egyebek

A költségvetést Dobai Tibor főtitkár terjesztette elő. A Mérnök Kamara és a VM rendkívüli támogatása valamint a hirdetési bevételek elégségesnek bizonyulnak a korábbi években felhalmozódott, behajthatatlan követelésekből adódó nyitott tételeknek a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, és ezzel a veszteség nélküli mérleg eléréséhez. Viszont továbbra is csak a működést biztosító minimális költségvetés elfogadására nyílik lehetőség. A tervezett nyereséget a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet támogatására kívánják fordítani. Bérfejlesztésre, egyéb pénzbeli juttatásra csak többletbevétel esetén kerülhet sor.

Az ib. megvitatta az előterjesztést majd határozatban döntött a nyitott számviteli tételek rendezéséről és a 2014. évi költségvetés elfogadásáról.

Az Arcképcsarnok kiadásának előkészítéséről Hetényi Ferencné számolt be. A kiadvány támogatására benyújtott pályázat elbírálására később kerül sor, emellett további támogatók beszervezése szükséges, amelyben a Társaság vezetőségének jut fontos szerep. Az ib. megvitatta a kötetbe kerülő személyiségek kiválasztásával kapcsolatos kérdéseket. A javaslattétel megkönnyítése érdekében felkerült a honlapra a korábbi kötetetekben megjelentek névsora.

Az MFTTT, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete valamint a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata között a CLGE magyar képviseletével kapcsolatos együttműködési megállapodás a megújításával kapcsolatban Dobai Tibor főtitkár adott tájékoztatást. A társszervezetek készséggel működnek együtt a jelzett témában, azonban az őket érintő egyes szervezeti és adminisztrációs kérdések rendezése után további egyeztetés szükséges. Felvetődött a három szervezet további területeken való együttműködésének megvitatása is (kiemelten a szakmai továbbképzések szervezését és az azokért kapott kreditpontok odaítélését és nyilvántartását érintően). Ádám József elnök felkérte a főtitkárt, hogy továbbra is képviselje a Társaságot az együttműködési megállapodások kimunkálásában.

Az ib. a továbbiakban megvitatta egy, a jogszabályi változásokkal kapcsolatos, akár több napos munkaműhely megrendezésének kérdéseit. Az elnök felkérte a főtitkárt és Zalaba Piroskát, hogy a májusi ülésre készítsen előterjesztést a témáról.

A Lázár deák féle térkép elkészültének 500. évfordulójára tervezett őszi megemlékezésben való közreműködésünk érdekében az ib. Buga Lászlót bízta meg a katonai térképészettel és az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékével történő kapcsolattartással.

A FIG Kuala Lumpur-i, nyári közgyűlésen Zalaba Piroska, Iván Gyula és dr. Márkus Béla képviseli a magyar felet.

Az ib. ülésen szó volt a HUNGEO-konferenciáról, a magyar földtudományi szakemberek Debrecenben 2014. augusztus 20–24. között megrendezésre kerülő 12. összejöveteléről. Dr. Ádám József elnök dr. Márkus Bélát kérte fel az MFTTT közreműködésének megszervezésére a „Térinformatikai adatbázisok helyzete Európában és Magyarországon” elnevezésű szekció keretében.

Az elnök elmondta, hogy a Földtani Intézet kezdeményezésére – tekintettel a MTESZ folyamatban lévő felszámolására – körvonalazódik a földtudományokat érintő civil szervezetek együttműködése. A szervezők megkeresésére az MFTTT részvételi szándékáról levelet küldött.

A MTESZ helyzetéről április 15-én tartott tájékoztatón dr. Ádám József elnök és dr. Mihály Szabolcs alelnök vettek részt, de érdemi információt nem kaptak az ügyek állásáról, mivel a felszámoló biztos az önkéntes alapon tevékenykedő korábbi vezetést nem vonja be a munkába. A korábbi tisztségviselők szándékában áll egy közhasznú szervezet létrehozása új néven, amely a műszaki és természettudományos szervezeteknek egyes, kiemelt fontosságú területen történő együttműködését támogathatná (pl.a szaknyelv ápolása).

Az elnök felkérte a főtitkárt, hogy a május 22-re tervezett rendes évi közgyűlés, választmányi ülés és ib. értekezlet előtt legalább egy héttel a Társaság honlapján tegye közzé a megtárgyalásra szánt beszámolót és költségvetési tervet.

Május 22-én a közgyűlés előtt ülésezett az intéző bizottság és megtárgyalta a Társaság előző évi tevékenységét bemutató közhasznúsági jelentést és a hozzá kapcsolódó főtitkári beszámolót. (A dokumentumok teljes terjedelmükben elérhetők a Társaság honlapján.) Várnay György ismertette a felügyelőbizottság alapos és kritikus jelentését (A jelentés a honlapon olvasható.), majd ezt követően az ib. határozatában döntött a beszámoló és a vita során javasolt kiegészítések választmány illetve közgyűlés elé terjesztéséről és ajánlotta a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. A felügyelő bizottság által jelzett hiányosságok megszüntetésére, első sorba a tagnyilvántartás rendezésére, Dobai Tibor főtitkár intézkedik.

Dr. Ádám József elnök – tekintettel a jövő évben esedékes tisztújító közgyűlésre – a módosított alapszabály szerint kezdeményezte jelölőbizottság létrehozását. A személyi összetételre vonatkozóan – javaslatok összegyűjtésével – Dobai Tibor főtitkár készít előterjesztést a következő, őszre tervezett ülésre. A jelölőbizottságot rendkívüli válaszmányi ülés választja meg.

Az előző ib. ülésen felvetett, őszi szakmai rendezvénnyel kapcsolatos vita után úgy döntött a testület, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének témájában egynapos munkaműhelyt szervez a VM Darányi Ignác-termében. A rendezvény szervezésének koordinálásával Buga László főtitkár-helyettest bízták meg Dobai Tibor és Zalaba Piroska közreműködésével.

A választmány ülésén a főtitkár ismertette a közhasznúsági jelentés és a beszámoló, kiegészítésekkel ellátott változatát. Ezt követően a választmány meghallgatta a felügyelő bizottság jelentését. Néhány hozzászólással a testület a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a dokumentumokat.

A közgyűlés a napirend elfogadása után megválasztotta a mandátumvizsgáló bizottságot és a jegyzőkönyv-vezetőt. Ezt követően a jelen lévők – a hagyományoknak megfelelően – néma felállással emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt tagtársainkról majd a közgyűlés napirend szerint folytatta a munkáját: meghallgatta a közhasznúsági jelentést, a főtitkári beszámolót és a felügyelő bizottság jelentését. Az elnök által hozzáfűzött szóbeli kiegészítések után a testület vita nélkül elfogadta az interneten előzetesen közzétett és az ülésen a főtitkát által beterjesztett beszámolót.

Ezután került sor a Lázár deák-emlékérem átadására. A választmány döntése alapján 2014-ben Hetényi Ferencné tagtársunk kapta a kitüntetést.

A Társaság örökös tagjává fogadta dr. Fenyő Györgyöt, akinek az erről szóló oklevelet dr. Ádám József adta át.

Az elnök bejelentette, hogy az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság május 15. és18. között Aradon megrendezett földmérő találkozóján dr. Siki Zoltán tagtársunk átvette a Márton Gyárfás-emlékplakettet. A kitüntetett kollégáknak a szerkesztőség nevében ezúton is gratulálunk.

A beszámolót összeállította: Buga László

* * *

Tavaszi Mérnöknap Pencen

Az MFTTT Nógrád megyei csoportja, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala (NMKHF) és a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja a „VI. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád – 2014” rendezvényüket rendhagyó módon a KGO penci obszervatóriumában tartották. Itt dr. Kenyeres Ambrus osztályvezető úr és munkatársai jóvoltából – lehetőség nyílott az intézmény szakmai tevékenységének megismerésére.

A KGO geodéziai célú komplex feladatokat lát el, melynek keretében obszervatóriumi tevékenységet, kutatási és fejlesztési feladatokat, valamint szolgáltatási tevékenységet is végez. Obszervatóriumi tevékenysége keretében többfajta, geodinamikai célú megfigyelést folytat (permanens GNSS-állomás, meteorológia, műholdradar, gravimetria, stb.). K+F feladatainak ellátása során nyomon követi a geodéziai célú űrtechnikák nemzetközi eredményeit, és közreműködik az új technológiák hazai gyakorlatba történő bevezetésében. Szolgáltatási tevékenységként geodéziai referenciaadatokat szolgáltat, valamint elektrooptikai távmérőket és GNSS-vevőberendezéseket kalibrál.

A rendezvényen az alábbi előadások hangzottak el:

· dr. Kenyeres Ambrus (KGO): A KGO szerepe a hazai geodéziai infrastruktúra fejlesztésében

· Braunmüller Péter (KGO): A GNSS Szolgáltató Központ és fejlesztési tervei

· Virág Gábor (KGO): A K-GEO Akkreditálandó Kalibráló Laboratórium

· Juhászné Tóth Éva (NMKHF): TAKARNET és földhasználati nyilvántartás

· Fábián József (NMKHF): A földmérési szakterületet érintő szakmagyakorlási szabályok változásai.

Az előadásokat követően a rendezvény résztvevői – dr. Frey Sándor (KGO) vezetésével – megtekinthették azt a szakmatörténeti kiállítást, amely az intézmény 40 éves fennállása alatt használt, immár muzeális eszközöket és technológiákat mutatja be.

A visszajelzések alapján a hallgatóság az előadásokat tartalmasnak, az eltöltött időt hasznosnak, a rendezvényt sikeresnek ítélte meg, melyhez jelentős mértékben járult hozzá a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara és a Geofor Kft. anyagi támogatása is.

Fábián József

* * *

Földhivatali Nap

Tartalmas, jól szervezett, jó hangulatú összejövetelnek lehettünk résztvevői május 6-án Szolnokon.

Rácz Kálmán hivatalvezető megnyitó és üdvözlő szavai után dr. Papp Bálint főosztályvezető a Földforgalmi törvény megalkotásának szükségességéről beszélt, kiemelve a föld, mint természeti erőforrás védelmét, a földmoratórium lejártát követő stabil birtokviszonyok megtartását, mint a törvény legfontosabb elemeit. A törvényhez kapcsolódó további jogalkotási feladatokat foglalta össze előadásában. Koós Tamás főosztályvezető-helyettes tájékoztatást adott a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos munka nagyságrendjéről, a Vas megyei pilot projekt tapasztalatairól, a földhivatalok feladatairól, a folyamatot szabályozó jogszabályi előírásokról és a soron következő tennivalókról. Dr. Czímer István osztályvezető az új Polgári Törvénykönyv ingatlan-nyilvántartási összefüggéseiről és eddigi tapasztalatairól tartotta előadását. Kitért – többek között – a földhasználati jog és a földhasználat szerződéses szabályozására, az elidegenítési és terhelési tilalom előírásaira, valamint az ingatlan-nyilvántartási törvény ezekhez kapcsolódó módosításaira.

Toronyi Bence főigazgató a FÖMI aktuális, sokrétű kutatási, fejlesztési feladatairól adott rövid áttekintést. Kiemelte az informatikai fejlesztéseket, a GNSS magassági alapfelülettel, az INGA alaphálózati és az államhatárral kapcsolatos munkálatokat, a K-GEO kalibráló laboratórium létrehozását, az autopostGNSS szolgáltatást, a folyó fotogrammetriai munkákat, a térinformatikai fejlesztéseket, valamint az online térképi szolgáltatásokat. Horváth Gábor István osztályvezető előadásában a 2013. 04. 24-től hatályos ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály alkalmazásával kapcsolatos földhivatali tapasztalatokat, értelmező rendelkezéseket, az adatszolgáltatással, a változás vázrajz készítésével, területszámítási hibák javításával kapcsolatos eljárási rendet foglalta össze. Institóris István osztályvezető a napi aktuális feladatokat érintő, a szolgalmi jogoknak ITR-ből a DATR-be történő bedolgozására vonatkozó megoldásokat ismertette.

Újszerű vállalkozói feladatot ismertetett Csörgits Péter (Geodézia Zrt). Bemutatta a Mobil Térképező Rendszerrel szerzett tapasztalataikat és röviden ismertette az eddig végzett munkáik egy részét. Előadásában külön kitért a vezetékjogi munkáknak ezzel a rendszerrel történő végrehajtására. Bartha Csaba (NOVICOM) szerint a megfelelő szakmai alapok, szakági ismeretek mellett naprakész méréstechnológiai ismeretre is szüksége van a földmérőnek ahhoz, hogy a piac elvárásainak megfeleljen. Ezt kívánja a cége támogatni a TOPCON legújabb fejlesztéseivel.

Dr. Riegler Péter

* * *

Nekrológ

In memoriam Csapó Géza

2014. április 18-án 75. életévében elhunyt dr. Csapó Géza okleveles földmérőmérnök, az MTA doktora, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nyugdíjas tudományos főmunkatársa, a hazai gravimetria kiemelkedő személyisége.

Március 15-e alkalmából kapta meg a Fasching Antal-díjat. Az ebből az alkalomból küldött gratuláló levélre ezt írta válaszként: "Köszönöm a jókívánságokat és továbbra is számíthattok rám, ha gravimetriai témában van kérés, kérdés...". Nemrégiben kórházba került, komoly vizsgálatokon esett át. Úgy volt, a húsvéti ünnepekre hazaengedik, de erre már nem került sor.

Mindenütt ott volt az elmúlt évtizedekben, ahol a hazai gravimetriai hálózatok fejlesztéséről, megvalósításáról volt szó; mindent tudott erről a témáról. Nagyszerű embert ismertünk meg személyében; tudása a gravimetria terén vitathatatlanul a legkiemelkedőbb volt hazai körökben; emberségét és tudását ötvözve többeknek tanára volt e téren.

Dr. Csapó Géza 1939-ben született. A Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemet 1966-ban fejezte be, mint okleveles földmérőmérnök. Közvetlenül a diploma megszerzése után a Magyar Állami Geofizikai Intézetben helyezkedett el, ahol 2012-ig dolgozott.

1974-ben szerezte meg egyetemi doktori címét, 1982-ben a műszaki tudományok kandidátusa lett. 2004-ben kiérdemelte az MTA doktori fokozatát.

Szakterülete a fizikai geodézia volt, ezen belül pedig a kísérleti gravimetriával és a nehézségi erőtér finom változásainak tanulmányozásával foglalkozott. Aktív részese volt az országos gravimetriai alaphálózatok korszerűsítésének és az európai alaphálózatba való integrálásának (UEGN-2002). Az ő vezetésével és személyes részvételével folyt a gravitációs abszolút állomások bekötése a gravitációs alaphálózatba, lehetővé téve az eredetileg relatív műszerekkel létesített alaphálózat abszolút hálózattá tételét. A hálózat korszerűsítésében vállalt munkája nem csak a geofizikusok, hanem a geodéták társadalmában is elismerést váltott ki. Szakmájának tekintélyét a legmesszebbmenőkig őrizte és védelmezte.

Szakértelme nemzetközi szinten is elismerést nyert. Ő képviselte Magyarországot a kelet-közép-európai országok gravitációs alaphálózatainak egységesítését szolgáló műszer-hitelesítési és összekötő mérésekben. Tevékeny résztvevője volt a Lengyelországtól Bulgáriáig tartó Kárpát Poligon megvalósításának, melynek célja a rendkívül változatos földtani felépítésű egységeken esetleg fellépő gravitációs időbeli változások vizsgálata volt.

Pályafutása során több egyetem hallgatói számára tartott előadásokat, valamint számos hallgatónak volt konzulense, témavezetője. Ezekben a feladatokban is önzetlensége és a gravitációs mérések iránti elkötelezettsége, valamint hihetetlen precizitása nyilvánult meg.

Kollégaként mindig közvetlen és barátságos volt. Véleményét ugyan határozottan képviselte, de emellett bárkivel könnyen szót is értett. Gyakran a humort hívta ehhez segítségül. Személye feledhetetlen emlék számunkra, akik valaha ismerhettük Őt!

Forrás: http://www.mfgi.hu/hu/node/1070

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/4. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3325

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk