Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2014.

2014 / 9–10 66. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

2014 / 9–10 66. ÉVFOLYAM

Tartalom

Dr. Klinghammer István: A kartográfia alapjairól: modellelmélet

és szemiotika                                                                                                    4

Dr. Plihál Katalin: Johannes Honterus Chorographia Transylvaniae

Sybembürgen című térképeinek kiadástörténeti áttekintése 1. rész                  7

Homolya András: Néhány érdekesség a geodézia magyarországi

oktatásának történetéből                                                                                 14

Braunmüller Péter: Körkép az európai GNSS-hálózatokról                               18

Rendezvények                                                                                                 23

110 éve született dr. Bendefy László                                                               25

Kitüntetések                                                                                                   27

Nekrológ                                                                                                         29

Contents

On the Basics of Cartography: Model Theory and Semiotics

(István Klinghammer Dr.) 4

The Overview of Editon Chronology of Johannes Honterus’

Chorographia Transylvaniae Sybembürgen, Part 1 (Katalin Plihál Dr.) 7

Some Curiosities from the History of Surveying Education in

Hungary (András Homolya) 14

Overview of the European GNSS networks (Péter Braunmüller) 18

Events                                                                                                           23

110 Years Ago Was Born László Bendefy                                                     25

Awards                                                                                                          27

Obituary                                                                                                       29

* * *

A kartográfia alapjairól: modellelmélet és szemiotika.

Klinghammer István

A térképet a térhez kötött információk szerkezeti modelljeként definiáljuk, és a tudomány- és ismeretelméleti összefüggéseket az általános modellelmélet bevonásával ábrázoljuk.

A kartográfiai ábrázolási folyamatok elemzésének fontos segédeszköze a szemiotika. A szemiotikai értelmezésben megmutatkozik, hogy a térképi modellezés nem a valóság egy „naiv” leképezési elmélete, hanem olyan konstrukciók, amelyek alapvetően modelljellegűek, és relatív kapcsolatban állnak a térképkészítő és a térképhasználó pragmatikus intencióival.

A kommunikáció fogalma és az információelmélet.

A kommunikáció az információ átadását szolgálja. Hatása abban a befolyásban érzékelhető, amit a fogadott információ a kommunikálóra gyakorol. A kommunikáció vagy dialogizáló, vagy diagnosztizáló.

Jelelmélet (szemiotika).

Információelméleti szempontból a kölcsönös, dialogizáló kommunikációnak csak akkor van értelme, ha a kommunikálók a jel (jelkészlet) és a jelértelmezés (jelentés) meghatározott közös repertoárjával bírnak. Az információ közvetítése grafikai jeleken alapul. A grafikai jelek a kartográfiában kötött (rögzített) jelentéstartalmú véges mennyiséget képeznek.

Az információelmélet és a jelelmélet bevonásával jött létre a kartográfiában a 20. század 70-es éveiben a kartoszemiotika. A kartoszemiotikai szempontú értékelés elején ugyan az objektumok észlelési és érzékelési folyamata áll, de az mindig szorosan kötődik az objektumok térképi megjelenítésének csatlakozó folyamatához – a konkrét (térképi) tér így egy absztrakt elképzelési (kognitív) térbe megy át.

On the Basics of Cartography: Model Theory and Semiotics

István Klinghammer

The maps are defined as the structural models of spatial information, and the scientific and ontological relationships are represented according to the general model theory. Semiotics is a major tool of analyzing the cartographic representation processes. Semiotic interpretation shows that the cartographic modelling is not a naïve theory of projection of the real world, but a set of constructions that are basically of model type and are in relative relationship with the pragmatic intentions of the map maker and map user.

Communication serves the transfer of information. Its effect is measured by the influence that the received information has on the communicator. The communication is dialogic or diagnostic.

In the sense of information theory, the mutual and dialogic communication is meaningful only if the communicators share a common set of symbols and their interpretation. This process is studied by semiotics. The transfer of information is based on graphic symbols. Graphic symbols in cartography have a restricted meaning and limited quantity.

Cartosemiotics was born in the 1970s by involving information theory and semiotics. Although the first step in cartosemiotic interpretations begins with the process of observing and sensing the objects, it is always strongly related to the process of cartographic representation of objects – in this way, the concrete (cartographic) space converts into an abstract (cognitive) space.

Irodalom/References

1. Bertin, J.: Graphische Semiologie, Walter de Gruyter Verlag, Berlin–New York, 1974.

2. Cauvin, C.–Escobar, F.–Serradj, A.: Thematic Cartography I–III. (Thematic Cartography and Transformations. Cartography and the Impact of Quantitative Revolution. New Approaches in Thematic Cartography), ISTE Ltd., London–John Wiley and Sons, Hoboken (USA), 2010.

3. Freitag, U.: Kartographische Konzeptionen – Cartographic Conceptions. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe C, Kartographie, Band 14. kötet, Berlin, 1992.

4. Hake, G.–Grünreich, D.–Meng, L.: Kartographie. Walter de Gruyter Verlag, Berlin–New York, 2002.

5. Hurni, L.–Klinghammer, I.–Roubitschek, W. (szerk.): Thematische Kartierungen in den Geowissenschaften. Nova Acta Leopoldina, B. 94, Nr. 349. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle (Saale), 2007.

6. Klinghammer, I.: A térképészet tudománya. Magyar Tudomány, 2008/6. pp. 725–735, MTA, Budapest, 2008.

7. Koch, W. G.: Zum Wesen der Begriffe Zeichen, Signatur und Symbol in der Kartographie. In: Kartographische Nachrichten, 48. évf., pp. 89–96, Kirschbaum Verlag GmbH, Bonn, 1998.

Dr. Klinghammer István

professzor emeritus,

az MTA rendes tagja

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Johannes Honterus Chorographia Transylvaniae Sybembürgen című térképeinek kiadástörténeti áttekintése

Plihál Katalin

1. rész

A kiadások körüli problémákról először Antonius Verantinus leveléből értesülhettünk, aki 1544. augusztus 20-án a velencei Andreas Surianusnak ezt a témát is érintő sorokat küldte.

A jelenleg ismert, az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában őrzött műtől eltérő töredékek bukkantak fel 1985-ben. A térképek vizsgálatát Borsa Gedeon végezte el, és megállapítása szerint a teljes példány az első, míg a töredék viszont már a második kiadásból származik. Ahogy az 1. ábrán látható a két változat között annyi különbség lehetett, hogy a töredékről hiányzott a latin és német nyelvű vers, valamint az ajánlás is. Az általunk elvégzett vizsgálatok szerint a megjelenés sorrendje nem lehet a Borsa által felvázolt. Feltevésünket az alábbiakra alapoztuk:

a. Olyan helynevek szerepelnek az 1540-ben Bázelben S. Münster által kiadott Erdély-térképen, amelyek hiányoznak a ma ismert teljes példányról.

b. Borsa szerint a „második kiadásról” Honterus „felesleges verseket” maga távolította el. A versek ugyanakkor arról a „lelki útról” szóltak, amelyek Honterust a lutheri vallási irányzat felé vitték el. Honterusnak, illetve Nagyszeben és Brassó szász vezetőinek köszönhető, hogy az erdélyi szászok egységesen lettek 1545-ben lutheránussá.

A fenti állításunkat az is erősíti, hogy a teljes példányban reánk maradt Honterus által készített Erdély-térképet olyan papírra nyomtatták, amely papírmalom csak 1546-ban kezdte meg termelését. Így kijelenthetjük azt, hogy a töredékek az első bázeli kiadásból valók, míg a ma egy példányban ismert, teljes térkép a második brassói kiadás lapja.

The Overview of Editon Chronology of Johannes Honterus' Chorographia Transylvaniae Sybembürgen

Katalin Plihál

(Part 1)

We may become aware of the problems of the edition first from the letter of Antonius Verantinus sent to Andreas Surianus of Venice on the 20 August 1544. Verantinus wrote the followings to Surianus:

A copy of the currently known edition is kept in the National Széchényi Library's Collection of Early Books. In 1985 fragments of an different edition were discovered. Gedeon Borsa, following the examination of the maps, concluded that the more complex map originates from the first edition, while the fragments are remains of the second edition.

As it is shown on Figure 1, the difference between the two edition might have been that the edition, from which the fragments remained, lacked the Latin and German poem and the recommendation.

However, according to our examinations the sequence of publication cannot be that concluded by Borsa. We based our hypothesis on the followings:

a. The map of Transylvania made by S. Münster in Basel in 1540 contains such placenames that are missing form the currently known more complex copy.

b. According to Borsa, Honterus removed the „superfluous poems” himself from the „second edition”. However, the poem were about the „spiritual path” that guided Honterus toward Lutherism. Nevertheless, it was Honterus and the Saxon pricipals of Nagyszeben and Brasso that fostered the conversion of all Transylvanien Saxons to Lutherism in 1545.

Moreover, our hypothesis is supported by the fact that the papermill that produced the paper used for the complex copy of Honterus' map of Transylvania, started operation in 1546 only.

Thus, we concluded that the fragments are originally from the first edition printed in Basel, while the complex copy known today is from the second edition printed in Brasso.

Irodalom/References

1. Borsa Gedeon: 15. „Chorographia Transylvaniae” Johannes Honterus művének két kiadása. In Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások. I. A hazai nyomdászat. 15–17. század. Budapest, 1996. 158. p., 160–161. pp., 165. p., 158–165. pp. http://mek.oszk.hu/03300/03301/html/bgkvti_1/bgki0115.htm   (2014. 05. 05.)

2. Fabritius Károly: Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből. In Értekezések a Történeti Tudományok köréből. 7. köt. 7. füzet.  Budapest, 1878. 11. p.; Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Első kötet. Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, az előszót írta és a jegyzeteket készítette Sas Péter. Budapest, 1986. 99. p., 98. p

3. Verancsics Antal összes munkái. Szerk. Szalay László és Wenzel Gusztáv. Pest. 1860. 174. p.

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung ; http://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung ; http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung  (2014. 05. 06.)

5. Siebenbürgen auf alten Karten. Bearb. von Hans Meschendörfer und Otto Mittelstrass. Heidelberg. 1996. 33. p., 144. p., illetve I. 3. ábra, 17–18. pp.

6. Magyar történelmi fogalomgyűjtemény. I. kötet. A-leviratus. Szerk. Bán Péter. Eger, 1980. 156–169. pp.

7. Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában. 1541–1711. Budapest, 1918. 34–50. pp., 38–39. pp.

8. Erdély története a kezdetektől 1606-ig. Szerk. Makkai László–Mócsy András. Budapest, 1986. 422. p., 459–471. pp., 461. p.

9. Bartos-Elekes Zsombor: Honterus térképének vetületéről, pontosságáról. In Geodézia és Kartográfia, 2009. 6. sz. 17–18. pp.

10. Borsa Gedeon: 14. Johannes Honterus a könyvillusztrátor. In Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások. I. A hazai nyomdászat. 15–17. század. Budapest, 1996. 136–157. pp. http://mek.oszk.hu/03300/03301/html/bgkvti_1/bgki0114.htm (2014. 05. 05.)

Dr. Plihál Katalin

térképtörténész

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Néhány érdekesség a geodézia magyarországi oktatásának történetéből

Homolya András

1735-ben Selmecbányán alapították meg a Bányatisztképző Intézetet, ahol a bányamérés volt az egyik fontos tantárgy. Mária Terézia 1777-ben bocsátotta ki Ratio Educationis törvényét, amelyben rendelkezett a Budai Egyetem keretében az alkalmazott felsőbb mennyiségtan, vagy későbbi nevén gyakorlati mértan (geometria practica) tanszék megalapításáról. E tanszék keretében szervezték meg 1782-ben a budapesti Műegyetem (BME) elődintézményét, az „Institutum Geometricum”-ot. 1949-től folyik Magyarországon egyetemi szintű önálló földmérőmérnök képzés. 1962-ben alakult meg a Felsőfokú Földmérési Technikum Székesfehérváron.

Some Curiosities from the History of Surveying Education in Hungary

András Homolya

The institute of mining officers was established in Selmecbánya in 1735, where surveying of mines was one of the most important subjects. Maria Theresa published her “Ratio Educationis” law in 1777, in which she directed the formulation of the applied upper arithmetic department at the Buda University, later called practical geometry (geometria practica). The ancestor of the Budapest University of Technology was organized on this department in 1782, the “Institutum Geometricum”. The independent surveyor teaching started in 1949. Surveying college was founded in 1962 in Székesfehérvár.

Irodalom/References

1. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. Tankönyvkiadó, Budapest, 1955.

2. Dr. Bendefy László: Szombathelyi Benedek rudasmester. (Adatok a középkori magyar földmérés történetéhez.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1959.

3. Dr. Rédey István: A geodézia története. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

4. Lossai-kódex. Hasonmás kiadás. Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat, Pécs, 1970.

5. Dr. Homoródi Lajos: A geodézia és a földmérőképzés kétszáz éve. Geodézia és Kartográfia, 34. évf. 5. szám, Budapest, 1982.

6. Vivat Academia. Főszerk.: dr. Bakó Károly. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület kiadása, Budapest, 1985.

7. Visy Zsolt: A római limes Magyarországon. Corvina Kiadó, Budapest, 1989.

8. A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk.: dr. Joó István és Raum Frigyes. GKE (később MFTTT) kiadása, Budapest, 1990–1993.

9. Guzsik Tamás: A középkori keresztény templomok keleteléséről. Meteor Csillagászati évkönyv, Gondolat Kiadó, Budapest, 1997.

10. Dr. Biró Péter: A földmérőmérnök-képzés 50 éve. Geodézia és Kartográfia, 51. évf. 12. szám, Budapest, 1999.

11. Perstic Timea: MOM – egy gyáróriás a múltból. Geodézia és Kartográfia, 52. évf. 11. szám, 53. évf. 1. és 3. szám, Budapest, 2000–2001.

12. Homolya András–Noéh Ferenc: A geodézia történetének oktatása a Műegyetemen; Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 2. szám, Budapest, 2002.

13. Dr. Ádám József–Homolya András: A[z Általános- és Felsőgeodézia] Tanszék története és működése alapításától napjainkig. Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 10. szám, Budapest, 2002.

14. Homolya András–dr. Krauter András–Noéh Ferenc: A geodézia című tantárgy oktatása a Műegyetemen. Geodézia és Kartográfia, 54. évf. 10. szám, Budapest, 2002.

15. A GEO 30 éve. Szerk.: dr. Busics György. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar kiadása, Székesfehérvár, 2002.

16. Somosvári Béla Márton: Középkori eredetű miskolci templomok tájolása; TDK-dolgozat, ELTE TTK Csillagászati Tanszék, Budapest, 2002. (Elektronikusan a http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/magyar_kozepkor_csillagaszata/2006_10_29_miskolctemplom.html

honlapon is megtalálható.)

17. Dr. Ádám József–Homolya András: A budapesti Műegyetem 225 éves Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke. IV. Földmérő Találkozó kiadványa, Csíksomlyó, 2003.

18. Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945 (1947/48)-ig. Szerk.: Molnár László–Zsidi Vilmos. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványa, Budapest, 2006. (Elektronikusan a www.mflsz.hu honlapon is megtalálható.)

19. Dr. Ádám József–dr. Barsi Árpád–Homolya András–dr. Lovas Antal: Földmérő- és térinformatikai mérnökképzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. XII. Földmérő Találkozó kiadványa, Nagyvárad, 2011.

20. Homolya András: A geodézia magyarországi oktatásának története. XIII. Földmérő Találkozó kiadványa, Kolozsvár, 2012.

Homolya András

mestertanár,

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Körkép az európai GNSS hálózatokról

Braunmüller Péter

A geodéziai pontossági igényeket is kielégítő relatív GNSS mérésekhez megbízható referenciaadatokra van szükség. Ilyen adatokat – a FÖMI GNSSnet.hu hálózatához hasonlóan – földi kiegészítő rendszerek szolgáltatnak, melyek a világ minden táján üzemelnek. Jelen cikk az európai GNSS hálózatokat hasonlítja össze az állomáshálózat sűrűségét, az elérhető szolgáltatásokat és az árpolitikát figyelembe véve. Az elkészített tanulmányból látszik, hogy az egész kontinens permanens állomásokkal jól lefedett, és ennek megfelelően szinte az összes országban hozzá lehet férni GNSS referenciaadatokhoz. A 85 szolgáltató és 4380 állomás alapján készített elemzés megmutatja, hogy a FÖMI GNSSnet.hu hálózata az európai átlagnál mintegy 10 %-al sűrűbb, és a percdíjas szolgáltatás tarifáit figyelembe véve kifejezetten az olcsóbb ársávba tartozik. Az árpolitikát tekintve, Európában az utólagos adatokért az esetek 62 %-ában, míg a valós idejű adatokért az esetek 83 %-ában fizetni kell.

Overview of the European GNSS Networks

Péter Braunmüller

The differential GNSS techniques provide cm level accuracy, but require reliable reference data, which can be provided by ground based augmentation systems like the Hungarian GNSSnet.hu. These kinds of networks are operating all over the world. The present paper compares the European networks considering the station density, the available data and the prices. Generally the whole continent is covered by GNSS reference stations providing real-time data. According to the analysis of 85 service provider owning more than 4300 stations, it can be seen that the GNSSnet.hu network is approximately 10 % denser that the average and the price per minute fee is quite cheap. Regarding the pricing policy, 62 % of the data for post-processing and 83 % of the real-time data is subject of fees.

Irodalom/References

[1] Dr. Dennis G. Milbert, Data From the First Week Without Selective Availability, National Coordination Office for Space-Based Positioning, 2012. február 17., [http://www.gps.gov/systems/gps/modernization/sa/data/]

[2] Eric Gakstatter, Finally, a List of Public RTK Base Stations in the U.S., GPS World, 2014. január 7., [http://gpsworld.com/finally-a-list-of-public-rtk-base-stations-in-the-u-s/]

[3] Positioning Service, Finnish Geodetic Institute, 2014,
[http://euref-fin.fgi.fi/fgi/en/positioning-service]

[4] Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība, Ministru kabineta noteikumi Nr.527, 2013. augusztus 6., [http://m.likumi.lv/doc.php?id=258991]

Braunmüller Péter

GNSS Szolgáltató Központ vezető

FÖMI, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

GNSS Szolgáltató Központ

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

* * *

Rendezvények

Intézőbizottsági ülés

A Társaság intézőbizottsága 2014. szeptember 22-én tartotta soron következő ülését a következő napirenddel:

1. Tájékoztató az MFTTT pénzügyi helyzetéről

2. Tájékoztató a Társaság őszi nagy rendezvényének (2014.09.25.) előkészületeiről

3. Tájékoztató a FIG XXV. kongresszusáról

4. Egyebek

Dobai Tibor főtitkár tájékoztatása szerint a Társaság anyagi helyzete továbbra sem kedvező, csak a szeptemberi továbbképzés jellegű rendezvény bevételei fogják az egyensúlyt megteremteni. A testület tagjainak az egyes tételekhez kapcsolódó kérdéseire adott válaszok után az ib. úgy döntött, hogy a rendezvények bevételeivel pontosított költségtervet a következő ülésen is áttekinti.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított országos projekt tapasztalatait feldolgozó, továbbképzés jellegű konferenciára olyan nagy az érdeklődés, hogy a szeptember 25-i rendezvényt október 16-án ugyan azzal a programmal meg kell ismételni, mondta el a konferenciát szervező Buga László és Zalaba Piroska. A túljelentkezés a közérdeklődésre számot tartó téma és az alapos előkészítő munka mellett a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek – amelyet a Közszolgálati Egyetem által akkreditált rendezvényeken való részvétellel szerzett pontok összegyűjtésével lehet teljesíteni – valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges hasonló önképzési kötelezettségnek is köszönhető. (Az időközben lezajlott konferenciáról ebben a számban olvasható tudósítás.)

A Földmérők Nemzetközi Szövetsége (Fédération Internationale des Géométres – FIG) XXV. kongresszusán (egyben a 37. közgyűlésén) az MFTTT-t a FIG Magyar Nemzeti Bizottságának (FIG MNB) elnöke, Zalaba Piroska képviselte. A Kuala Lumpurban, Malajziában 2014. június 16-21-én megtartott rendezvényen több mint 140 ország mintegy 2500 képviselője vett részt. Az elnök asszony az eseményről részletesen beszámolt a Társaság honlapjáról is elérhető foldhivatalok.hu honlapon és ugyan itt olvasható Malajzia miniszterelnökének szakmai megközelítésű, a földmérő szakma globális jelentőségét kiemelő megnyitó beszédének magyar nyelvű változata. Tájékoztatójának végén Zalaba Piroska felvetette a kongresszusok közötti években szervezett FIG munkahét (FIG Working Week) Budapesten történő megrendezésének lehetőségét az MFTTT szervezésében 2019-ben. Az ib. határozatban köszönte meg Zalaba Piroska munkáját és felkérte a FIG MNB-t és Toronyi Bence FÖMI főigazgatót, hogy pontosítsák a munkahét megrendezésének feltételeit és tájékoztassák az ib.-t a következő ülésen a lehetőségekről.

Az egyebek napirendi ponton belül dr. Ádám József elnök a Márton Gyárfás-emlékplakett 2015. évi odaítélésével kapcsolatban felkérte a korábban három évre megbízott jelölőbizottság elnökét, dr. Mihály Szabolcsot, hogy kezdjék meg a jelöltek kiválasztását. Az ib. az alapszabálynak megfelelően határozatában felkérte Tóth Lászlót, Hetényi Ferencnét, dr. Síki Zoltánt, Toronyi Bencét és Dobai Tibort a 2015. évi Lázár deák-emlékéremre javaslatot tevő jelölőbizottság munkájában való részvételre.

A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet előkészítő munkálatairól beszámolva Hetényi Ferencné elmondta, hogy a kiadvány támogatására beadott egyik pályázatunk sajnos a nem támogatottak közé került, egy másik pályázat elbírálása november végén várható. A támogatók és a javaslatok összegyűjtésének legfőbb tapasztalata, hogy a személyes megkeresés bizonyul eredményesnek, a felkérő levél valamint a honlapon és a szaklapban megjelent felhívás alapján szinte alig akad jelentkező. A kötet fő szponzorai a FÖMI és a Geodézia Zrt. lesznek. Az előkészítő bizottság javaslatára, a további munkák végzésére és a kiadással kapcsolatos feladatok koordinálására az ib. határozatával szerkesztőbizottságot hozott létre. Dr. Ádám József főszerkesztőként, dr. Varga Márk főosztályvezető az FM FO képviseletében, Tóth László ezredes és Rojkó Annamária az MH GEOSZ, dr. Mihály Szabolcs, Hetényi Ferencné, Hodobay-Böröcz András, dr. Székely Domokos, Szendrő Dénes az MFTTT, Busics Imre a FÖMI, Csabányi Lajos a Geodézia Zrt. és Homolya András a BME részéről vesznek rész a bizottság munkájában.

Dr. Mihály Szabolcs alelnök tájékoztatta a testületet, hogy személyes találkozójukon dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter előzetesen elfogadta a jövő évi vándorgyűlésünkre szóló meghívást és vállalta a rendezvény védnöki szerepét. Ígéretet tett a személyes részvételre és előadás megtartására is.

Az alelnök beszámolt még a megelőző testületi ülésen kapott megbízás szerint a Nemzeti Agrárkamara főigazgató-helyettesével, Papp Gergellyel a Társaság és a Kamara lehetséges együttműködésével kapcsolatos megbeszélésekről a precíziós mezőgazdaság térinformatikai, távérzékelési és geodéziai támogatásának témakörében. Az egyeztetések tovább folytatódnak.

Dr. Ádám József elnök az ib. következő üléseit november 3-ra és december 8-ra tűzte ki.

Buga László

* * *

Konferencia az osztatlan közös tulajdonról

„A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére indított program helyzete” című, a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen rendezett, továbbképzés jellegű konferenciája 2014. szeptember 25-én óriási érdeklődés mellett zajlott le.

A terem befogadóképességének korlátai miatt csak kettőszáz hallgató vehetett részt a rendezvényen. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy a teremből kiszorulók és a további jelentkezők részére a konferenciát változatlan programmal és ugyan- azon a helyszínen 2014. október 16-án megismétlik. A túljelentkezés a közérdeklődésre számot tartó téma és az alapos előkészítő munka mellett a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek (amelyet a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium programjába felvett rendezvényeken való részvétellel szerzett pontok összegyűjtésével lehet teljesíteni), valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is köszönhető.

A konferencián túlnyomó részt a földhivatalok munkatársai, kisebb számban földmérő vállalkozások képviselői vettek részt. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Szinay Attila az FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki dr. Simon Attila közigazgatási államtitkár nevében a bevezető előadást is megtartotta.

A délelőtti szekciót dr. Ádám József, az MFTTT elnöke vezette, akit az ebédszünet után Koós Tamás az FM földügyi főosztályvezető- helyettese követett ebben a szerepben.

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

A program megvalósításával kapcsolatos kormányzati célkitűzések (dr. Szinay Attila, FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár),

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilotprojekt tapasztalatai alapján (dr. Varga Márk, FM Földügyi Főosztály, főosztályvezető).

A program koordinálásának feladatai: a projektvezetés feladata, eddigi tapasztalatai, további tervek (Cseri József, NKP Nkft., ügyvezető igazgató),

OKTM-pilotprojekt áttekintése a földhivatali munkák, kampányok oldalvizén (Szabó Lajos, Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala, hivatalvezető),

Javaslatok a jövőre nézve, a tapasztalatok fényében (Bolla Attila, Vas Megyei Kormányhivatal, földmérési osztályvezető),

Járási földhivatalok feladatai, tapasztalatai a program végrehajtásában (Csire Imre, Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala, hivatalvezető),

Jogi szolgáltató munkája, tapasztalatai a program végrehajtásában (dr. Hartai Győző ügyvéd, jogi szolgáltató),

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő-vállalkozói tapasztalatok (Holéczy Ernő, Pannon Geodézia Kft., igazgató).

A nyitó előadásban három gondolat köré csoportosította mondani valóját a helyettes államtitkár úr: az osztatlan közös tulajdon kialakulását, a jogszabályi alapok megteremtését és a projekt tervezett költségeit világította meg beszédében. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít a programnak, célja a tiszta, egyértelmű földtulajdon-viszonyok létrehozása a most indult kormányzati ciklus végére. A megvalósításhoz minden évben biztosítani fogják a szükséges forrásokat. Álláspontja szerint a program megvalósításának kulcsszereplői, az „ügy” igazi gazdái, a földhivatalok.

A földügyi főosztályvezető úr az eddigi tapasztalatok alapján szükségessé vált jogszabály-átalakítási munkákról beszámolva elmondta, hogy új kormányrendeletben foglalják össze a program végrehajtását gyorsító, egyszerűsítő szabályokat, amelyek közé beépítették a végrehajtóktól érkezett javaslatok jó részét.

Az NKP Nkft. ügyvezető igazgatója kifejezte örömét, hogy ilyen nagyszámú hallgatóság előtt nyílik alkalma összefoglalni a mintegy másfél éve indult munkák tapasztalatait. A program koordinátoraként az eddigi tapasztalatok alapján a kormányhivatalok és az NKP Nkft. közötti együttműködési megállapodás mielőbbi megkötését tartja szükségesnek a hatékonyabb koordináció érdekében. A rendelkezésre álló földhivatali kapacitások leghatékonyabb kihasználása és a légifényképezési munkák optimális szervezése érdekében javaslatot tett a munkák további ütemezésére és a munkaterületek kijelölésére. Célszerűnek tartja valamennyi megyében, egy időben, egy járás területén elindítani a projektet oly módon kijelölve a területeket, hogy három megye csatlakozásánál a szomszédos járások osztatlan közös tulajdonban lévő földrészletei kerüljenek munkába.

A földhivatalok által elvégzett munkák közös erőfeszítéssel, nem kevés áldozattal, az érintett ügyfelek iránti nagyfokú empátiával vezettek eredményre. A konferencia idejére a kezdetben pilotprojektnek induló, de később négy közigazgatási járás területére kiterjedő munkák tapasztalatait munkafázisonként összegezték, és a projekt folytatásában hasznosítható javaslatokkal tették teljessé előadásaikat a földhivatali vezetők. Álláspontjuk szerint kiemelt szerepe van a pontos és alapos előkészítésnek, valamint a feladatok naprakész nyomon követésének, a szoros és operatív szervezésnek. Szükségesnek látják a földhivatalok technikai és humán megerősítését. Véleményük szerint jelentős segítség lenne a rendkívül hasznosnak és hatékonynak bizonyult digitális ortofotók mielőbbi rendelkezésre ál- lása a munkálatok tervezéséhez és előkészítéséhez.

A Vas megyei projekt teljesülése a konferencia idején elérte a 95%-ot, néhány nap múlva – két bíróság előtt lévő ügy kivételével – befejeződnek a munkálatok. A jogi szolgáltatónak első alkalommal nyílt lehetősége megosztani tapasztalatait szélesebb körben. Színes előadásában esettanulmányok ismertetésével mutatta be a jogászi feladatok teljesítésének tanulságait. Tájékoztatójából kiderült, hogy az ügyfelek minél pontosabb és szélesebb körű, időbeni tájékoztatása kecsegtet a legnagyobb eredménnyel, ami a projekt minden munkafázisában hatékony lehet.

A földmérői tapasztalatokat ismertető előadásában a Pannon Geodézia Kft. vezetője kiemelte a földhivatali előkészítés alaposságát, valamint a műszaki-mérnöki tudás és tapasztalatok nélkülözhetetlenségét az esetenként nagyon szoros határidőkkel tervezett munkafázisok megfelelő színvonalú végrehajtásához.

A hallgatóság nyilvánvalóan elfáradt a magas színvonalú és rendkívül informatív előadások meghallgatása közben, így a fórumra már nem maradt túl sok energiája. A konferencia megismétlésekor a szervezők számára talán egy újabb kihívás lehet a tanácskozáson elhangzottak összefoglalását jelentő kérdések kiprovokálása a résztvevőkből, amely talán nem is olyan megoldhatatlan feladat a szeptember 25-i rendezvény tapasztalatai alapján. (Lapzártakor érkezett a hír, hogy az október 16-i ismétlésre közelít a 200-hoz a jelentkezők száma.) Az előadások meghallgatásáért pontokat szerzett közszolgálati tisztviselők írásos formában fognak számot adni az itt szerzett tudásukról.

Az elhangzott előadások vázlata rövidesen elérhető lesz a Társaságunk honlapján, hatékony alapot biztosítva a továbbképzés kiteljesítését jelentő számonkérésre való felkészüléshez.

Buga László

* * *

Megemlékezések

Emlékülés dr. Bendefy László születésének 110. évfordulóján

A dr. Bendefy László nevét viselő vasvári Városi Könyvtár épületében emlékeztünk meg a huszadik század polihisztora születésének 110. évfordulójáról.

Tevékenysége – mint számos szakirodalmi feldolgozásból ismerjük – sokrétű volt. Nem csak mi geodéták tekintjük szakmánk meghatározó egyéniségének, hanem számos, más szakterületen is maradandót alkotott. Joggal tekintik a régészettel, geológiával, geográfiával, vízépítészettel, hidrológiával foglalkozó szakemberek dr. Bendefy Lászlót e területeken is munkásságával máig ható, elévülhetetlen értékeket teremtő tudós polihisztornak.

A megemlékező előadások ennek az életútnak néhány meghatározó eredményét foglalták össze. Külön öröm volt számunkra, hogy az emlékülésen megjelent dr. Bendefy László fia, dr. Bendefy István, aki az emlékülés megnyitójában családjuk történetének néhány epizódját elevenítette fel.

Gyöngyösi Zsuzsannánk a Városi Könyvtár igazgatójának üdvözlő szavai után első előadóként Csapláros Andrea múzeumigazgató előadásában dr. Bendefy László szombathelyi tevékenységét foglalta össze. Elmondta, bár rövid ideig volt Szombathelyen, munkássága meghatározó volt a múzeum további fejlődésére, eredményeire.

Zágorhi Czigány Balázs muzeológus akadályoztatása miatt Kis Gábor muzeológus Bendefy László és a Domonkos rend címmel tartott előadásában Juliánusz baráttal kapcsolatos kutatásait, Juliánusz szobor állításának történetét ismertette.

Geodéziai munkásságát, a magyar szintezési hálózatok, kiemelten a III. Bendefy-féle szintezési hálózat megalkotásának bemutatásával foglalta össze V. Németh Zsolt államtitkár.

Dr. Kubassek János múzeumigazgató dr. Bendefy László munkásságát a geográfia tudomány-története szemszögéből vizsgálta. Bemutatta életútját, a különböző szakterületeket érintő irodalmi tevékenységét, kezdve „A teremtés országútján”című 1926-ban megjelent művével, folytatva Juliánusz útjának feldolgozásával, majd a „Magyar föld szerkezete” című munkájával. Foglalkozott a folyóvizek geomorfológiájával, a magyarországi tavak vízszintingadozásaival. Munkásságával – foglalta össze az előadó – maradandó értéket alkotott, ösztönözte a tudományos fejlődést, ismertette és népszerűsítette annak eredményeit, ezáltal sok hívet, érdeklődőt szerzett.

Dr. Fejér László vízépítő mérnök előadásában – amelyet távollétében dr. Bendefy István olvasott fel – dr. Bendefy László vízügyi tevékenységéről adott rövid összefoglalót. Foglalkozott az Ős-Zala morfológiájával, a magyarországi nagy tavak évszázados vízszintingadozásaival. Elkészítette az ország talajvízszint-térképét, foglalkozott a gyógyforrások kutatásával, a felszínfeletti és felszín alatti vízkészletek felmérésével, vízrajzi album-sorozatot szerkesztett.

Befejező előadóként Gyöngyösi Zsuzsanna könyvtárigazgató a 60 éves vasvári könyvtár történetét a „Kis város, kis könyvtár jeles pillanatai az elmúlt 60 év tükrében” mottóval foglalta össze. Ismertette, hogyan jutottak el addig, hogy felvehették dr. Bendefy László nevét és jutottak el 2009-ben „Az év könyvtára – 2009” cím elnyeréséig.

Az előadásokat követő baráti beszélgetések után megkoszorúztuk dr. Bendefy László szülőházának falán elhelyezett emléktáblát.

Jó volt látni, tapasztalni, hogy dr. Bendefy László munkásságát a rokonszakmák művelői mellett a könyvtári szakemberek, a városuk történelme iránt érdeklődő olvasók, polgárok ismerik, büszkék rá és magukénak érzik Vasvár jeles szülöttének máig ható eredményeit.

Dr. Riegler Péter

* * *

110 éve született dr. Bendefy László kandidátus, kutatómérnök

Dr. Regőczi Emiltlapunk alapítóját és 30 éven át főszerkesztőjét – kérte fel az Állami Földmérés vezetősége arra, hogy búcsúbeszédet tartson Bendefy temetése alkalmával, melyet a következő szívszorító szavakkal kezdett:

„Örökre búcsúzni Bendefy Lászlótól nehéz, nagyon nehéz feladat. Szívemet vágja, agyamat szorítja az a tömérdek szál, amely hozzája fűzött.”

Megdöbbentő szavak ezek, de most ezt tegyük félre, és a születésére figyeljünk. Ki is született 110 évvel ezelőtt? Egy valóságos polihisztor. A geodézia mellett régészettel, őstörténettel, földrajzzal, geológiával, antropológiával is foglalkozott. Amilyen eredményre jutott, azt mindig igyekezett közkinccsé tenni. 50 év alatt közel 1000 tanulmánya jelent meg írásban. Kísérjük most végig ennek a férfiúnak rendkívül termékeny, gazdag életútját.

Benda (1934-től Bendefy) László 1904. augusztus 17-én született Vasváron. Szülei pedagógusok voltak. Apja végigharcolta az I. Világháborút (1914–18), majd fogságba esett, és betegen tért haza. Nem sokkal később elhunyt. Özvegy édesanyja egyedül nevelte – nagy nehézségek között – négy gyermekét. László volt a legidősebb, aki elemi iskolai tanulmányait (1910–14 között) szülőhelyén végezte, majd gimnáziumi tanulmányai (1914–23) végeztével jelesen érettségizett.

1923-ban Bendefy – Cholnoky professzor javaslatára – beiratkozott a Királyi József Műegyetem mérnöki osztályába, ahol 1928-ban „summa cum laude” minősítéssel mérnöki oklevelet szerzett. Bár eminens tanuló révén tandíjmentességet élvezett, de apja korai halála miatt nem számíthatott otthoni támogatásra. Ezért diáktársai korrepetálásából, illetve a Vasvári Múzeumban vállalt „segédőri” alkalmi munkából tartotta fenn magát a fővárosban. 1929-ben a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen – posztgraduális képzésben – geológiai diplomát is szerzett.

Bendefy László 1929-ben a M. Áll. Földmérés szolgálatában állt és belépett a szegedi 10-es sz. földmérési felügyelőségbe. Tehetségét hamar felismerték, és 1931-ben a M. kir. Háromszögelő Hivatalba vezényelték. 1934-ben olasz ösztöndíjjal Líbiába utazott, amely akkor olasz gyarmat volt. Visszatérőben orientalista kutatásokat végzett a Vatikáni Levéltárban. Julianus barát utazásairól 1936-ban könyvet is megjelentetett. A latin mellett jól beszélt németül, és kutatott a bécsi és grázi levéltárakban is. 1942-ben – ismét olasz ösztöndíjjal – 3 hónapig kutatást végzett Rómában, ahol a magyarok őstörténetével foglalkozott.

1945 februárjában – mint civil lakos – Budapest ostroma során súlyosan megsebesült. Felgyógyulása után 1946-ban ismét szolgálattételre jelentkezett a Pénzügyi Minisztérium Áll. Földmérési főosztályán. 1949-ben, a Háromszögelő Hivatalban felsőrendű szintezéssel foglalkozott. Az Áll. Földmérésnél 1950-ben bekövetkezett átszervezés folytán Bendefy a BGTV-nél és jogelődjeinél (Földmérési Iroda, Városmérési Iroda) az új országos felsőrendű szintezési hálózat létesítését irányította. Ezt a munkát – iránta tanúsított tiszteletből – Bendefy-féle szintezésként tartja számon a szakirodalom.

1959-től Bendefy (1971-es nyugdíjazásáig) a Vízügyi Kutató Intézet tudományos főmunkatársa lett. Ez idő alatt készült el 3 jelentős geodéziai munkája: Magyarországi Szintezések (1820-1920); Magyar Geodéziai Irodalom Bibliográfiája (1498-1960) és végül a Magyar Földmérés (1890-1920). Mindhárom könyvterjedelmű munka.

Bendefy 1958-ban sikeresen védte meg az Akadémián disszertációját, és elnyerte a műszaki tudományok kandidátusa címet. Több mint 50 éves munkássága során számos kitüntetésben részesült: 1966 Munka Érdemrend Ezüst fokozata, 1971 Lázár deák emlékérem, 1973 nívó díj (MTA), 1976 METESZ díj és Térképészet Kiváló Dolgozója emlékérem. 1972-ben, külön eljárásban elnyerte a földtani tudományok doktora büszke címet is. Halála előtt néhány hónappal Joó Istvánhoz intézett levélében ezt írta: „…az Isten különös kegye, hogy visszahoztak a halál küszöbéről…” Súlyos szívbeteg volt. 1977. augusztus 13-án – néhány nappal 73. születésnapja előtt – Budapesten elhunyt. Halála után Szombathelyen utcát neveztek el róla.

Bendefy László temetésén mondott búcsúbeszédét Regőczi Emil a következő megrendítő mondatokkal zárta:

„…Nehezen találok szavakat, amikor nem rólad akarok beszélni, hanem hozzád szándékozom szólni. Laci!... Elhomályosul látásunk, dermedt csend ül a lelkünkre. Tudjuk, hogy a könnyeket lassan felszárítja az idő, a csendet pedig megtöri a hétköznapok zaja. De mi még sem felejtünk el, mert emlékeztetni fog rád mindaz, amit a terepen, az íróasztalodon és a szívünkben alkottál.”

Emléked legyen áldott, nyugodalmad békességes.

Dr. Székely Domokos

Irodalom/References

1) Regőczi Emil: Meghalt Bendefy László (Nekrológ) (Geod. és Kart. 1977/5.)

2) Raum Frigyes: Magyar Földmérők Arcképcsarnoka II. kötet (BGTV 1983.)

3) Joó István: Dr. Bendefy László halálának 25. éves évfordulójára (Geod. és Kart. 2002.)

* * *

Kitüntetések

Kitüntetések

Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesültek:

dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar nyugalmazott dékánja, több mint 40 éves színvonalas felsőoktatási oktatói munkájáért, szakmai-közéleti tevékenységéért, a fotogrammetriai és topográfiai technológiák kutatásában elért eredményeiért, nyugállományba vonulásának alkalmából,

dr. Busics György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet egyetemi docense, megbízott dékán, a földmérés fejlesztése és a földmérő szakemberek képzése területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, valamint a magyar szakemberek nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. alkalmából a Földmérési és Távérzékelési Intézet kollégái közül

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Maucha Gergely osztályvezetőnek a hazai és az európai CORINE felszínborítás térképezésének szakértőjeként végzett kiemelkedő munkájáért,

és Takács László szervező-programozónak, a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért.

A Geodézia és Kartográfia szerkesztőségének nevében gratulálunk a kitüntetett kollégáknak.

Jubileumi diplomák átadása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán

A BME Szenátusa 2014-ben – az egykori hallgatók szakmai életrajzának alapján –1 arany doktori, 1 rubin-, 6 vas-, 39 gyémánt- és 78 aranyoklevél adományozásáról döntött. Az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között 2014. május 30-án a BME aulájában került sor.

Az elnökségben az Építőmérnöki Kar dékánja, dékán-helyettesek és a Kar tanszékvezetői foglaltak helyet.

Dr. Dunai László dékán az ez alkalomra megjelentett kiadványban a követezőképpen méltatja a kitüntetettek sok évtizedes tevékenységét:

„Az egyetem, a kar neve, szervezete az elmúlt 232 év alatt többször változott, de a cél ugyanaz maradt: a képzésben ötvözni a magas szintű elméleti megalapozottságot és a gyakorlati ismeretek oktatását, hogy intézményünk nemzetközi szinten jelentős műszaki, természet- és gazdaságtudományi oktató-kutató központ legyen.

Ha visszatekintünk az elmúlt 50 – 70 évre, akkor az élet számos területén, legyen az épületek, utak, vasutak, hidak építése, vízellátás, csatornázás, vízrendezés, folyószabályozás és csatlakozó geodéziai mérnöki tevékenység, számtalan dolog a jubileumi diplomázóink keze nyomát dicséri. Ezen felül a megjelent szakcikkek, szakkönyvek, a megtartott előadások, a megrendezett kiállítások és számos új módszer kidolgozása mind sikeres, eredményes munkásságuk, hivatásszeretetük bizonyítéka, amire büszkék vagyunk.

Őszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövőbeli hallgatóink is az Önök nyomdokait fogják követni, és munkásságukkal, tevékenységükkel hasonlóképpen öregbítik karunk hírnevét, mint azt Önök is tették.”

Az alábbiakban csak a földmérési szakterületen dolgozó kitüntetettek neveit soroljuk fel.

Vasoklevélben és arany doktori oklevélben részesült:

Dr. Sc. habil Horváth Kálmán professor emeritus, a műszaki tudomány doktora.

Gyémántoklevélben részesültek:

Baáder Ernő ny. főiskolai tanár,

Faváry József,

Fónay Valér,

Károlyi Sándorné Vincze Viola,

Dr. Kovács Béla,

Lőrinczi Anna (Anni Neumann),

Móczár Ferenc,

Dr. Nagy Jenő,

Nagyiványi György,

Dr. Orbán Aladár c. egyetemi docens, a műszaki tudomány kandidátusa,

Rapkay László,

Schrancz Nándor,

Dr. Sipos Sándor,

Dr. Somogyi József c. egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora,

Soós Péter,

Szép János,

Szepessy György,

Tibáld Géza Jenő,

Zsille Antal.

Aranyoklevélben részesültek:

Bartók Péter,

Foltányi Miklósné Mestyanek Erzsébet,

Heinemann István,

Jóföldi István,

Kis Sándor,

Dr. habil Kis Papp László ny. egyetemi tanár, a műszaki tudomány kandidátusa,

Palikó Emőke (Dr. Emőke Edsander-Szecsődy),

Pintér Józsefné Mihók Erzsébet,

Simon János,

Varga Tibor.

A tanulmányikat Sopronban kezdő földmérőmérnökök közül Baáder Ernő, dr. Orbán Aladár és Szép János részére dr. Dunai László dékán megbízásából dr. Ádám József egyetemi tanár, akadémikus adta át a gyémántoklevelet a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának tanévnyitó ünnepsége keretében 2014. szeptember 9-én.

Dr. Varga József c. egyetemi docens

* * *

Nekrológok

Zotter Tibor

(1924–2014)

A klasszikus kataszteri iskola egyik utolsó megyei képviselőjét gyászoljuk.

Zotter Tibor 1924. április 3-án, Pápán született. Elemi és középiskolai tanulmányait Pápán végezte, és a Bencés Gimnáziumban érettségizett 1942-ben.

Több évtizedes szakmai munkáját 1943 nyarától a pápai 19. Földmérési Felügyelőségnél kezdte meg, mint földmérési segédtiszt, majd földmérési tiszt.

1950–1952 között a veszprémi Földmérési Igazgatóságon dolgozott, s a földreform műszaki munkáiban vett részt.

1952-ben áthelyezés címén a győri Földmérési Irodához került.

1955-ben Budapestre helyezték az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalhoz, ahol kirendeltség-vezető főmérnöki, majd központi felügyelői munkakört töltött be és a földrendezési műszaki munkákat irányította.

1961 decemberétől az ÁFTH Győr-Sopron megyei felügyelőségen dolgozott. Kinevezték a földmérési osztály vezetőjének, egyben a felügyelőségvezető-helyettesi feladatokra is megbízást kapott. E munkakört 1984. december 31-ig, nyugdíjba vonulásáig látta el.

Első feladata a megyében a külterületi térképek felújítása volt, melynek munkálatai 1964-ben sikeresen – országosan az elsők között – befejeződtek. Ezt követően a fő feladat a belterületi térképek felújítása lett, azért, hogy 1970-es években végrehajtott ingatlan-nyilvántartás szerkesztési munkáihoz a térképi alapok biztosítva legyenek. Ezzel párhuzamosan 1965-től elkezdődtek a városok új felmérési munkái is, melyek előkészítését, végrehajtását, állami átvételét irányította.

A kiemelkedő eredmények céltudatos vezetői tevékenységet tükröztek. Sohasem elégedett meg az elért eredményekkel, mindig több és jobb munkára ösztönözte munkatársait. Vezetői munkájában határozott, számon kérő főnök volt. Utasításai időnként keménynek tűntek, de az idő mindig igazolta azokat.

A munkában nem csak másokkal, hanem önmagával szemben is szigorú volt. A fegyelmet, a becsületes és teljes helytállást mindig megkövetelte. Mint ember s vezető egyaránt nyílt jellemű és egyenes volt. Nem hallgatta el a hibákat sem, de azt is észrevette, ha a munka szépen haladt.

A rendszeretet, a műszaki lelkiismeretesség, a feltétlen pontosság és megbízhatóság olyan kisugárzó erényei voltak, hogy azok, akik vele együtt dolgoztunk, szinte észrevétlenül is, e tulajdonságok hordozójává váltunk.

Nemcsak a kataszteri felmérés gazdag tapasztalatait ismerhettük meg tőle, hanem irányítója volt a hivatalnál a hatvanas években egy fiatal földmérő nemzedék felnevelkedésének is. Külön öröm és megtisztelő számomra – mint egykori tanítványa – hogy tagja lehettem ennek a csapatnak.

Szakmai tapasztalatait 1965-től igazságügyi szakértőként is kamatoztatta, amit nyugdíjasként még 80 éves korában is aktívan végzett.

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület győri csoportjának 1982–1986 között elnöke volt.

Munkája során fő támasza, megértő segítőtársa felesége, Magdi néni volt. Elismerésre méltó, hogy mindhárom gyermeke kezébe diplomát adott. Ketten építőmérnök (földmérő) diplomát szereztek. Számos unokája közül egy földmérő-térinformatikus végzettségű lett. Így a szakma szeretete a családban is tovább öröklődött.

Nagy műveltségű, széles látókörű ember volt, akit az irodalom, a történelem és a zene is érdekelt. Különösen klasszikus zenei jártasságát kamatoztatta jól zenei vetélkedőkön.

Utolsó éveiben visszavonultan élt, 2014. június 29-én örökre lehunyta a szemét. Temetése Győrben, a Szent Imre Templom altemplomában volt 2014. július 9-én. Utolsó útjára szerettei, ismerősei mellett nagy számban munkatársai is elkísérték.

Kedves Tibor bácsi! Isten Veled!

Emléked megőrizzük, nyugodjál békében!

Bolla Gyula

* * *

In memoriam Lezsák Dezső

Lezsák Dezsőt, a Vas Megyei Földhivatal egykori hivatalvezetőjét gyászolja a földhivatali társadalom és a geodéta szakma.

A Komárom megyei Csatkán látta meg a napvilágot. Nagyszülei nevelték, mert édesanyja nagyon korán meghalt. Vallásos nevelésben részesül, ami végigkísérte egész élete folyamán.

1956-ban a forradalom idején töltötte katonai szolgálatát. Ezután pár hónapos képzést követően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál térképhelyesbítésen dolgozott pályatársaival. Munkájának és szíve választottjának köszönheti, hogy Vas megyében telepedett le. Kezdeményezőképessége, az új, előremutató dolgokra való fogékonysága, az alkotásra, létrehozásra törekvése, a magas- és mélyépítés iránti szeretete már fiatal korában megmutatkozott. Beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, és munka mellett megszerezte a földmérő mérnöki diplomát.

1971-ben a Szombathelyi Városi Tanács Építési Osztályán az ő kezdeményezése révén indult meg az országban először, Balassagyarmattal és Veszprémmel egy időben Szombathely város közműveinek feltérképezése. Később a Sárvári Városi Tanács Építésügyi Osztályának vezetője. Pályafutása következő állomása a Szombathelyi Körzeti Földhivatal, amelynek hivatalvezetője, majd 1990-től a Vas Megyei Földhivatal első embere lett. A rendszerváltás itt érte. Az idők során a szocialista rendszer többször próbálta beszervezni a pártba, de alaptermészetéből, vallásos neveltetéséből fakadóan mindig kikerülte ezeket az agitációs próbálkozásokat, és mégis, szakmai elkötelezettségével, tudásával kiérdemelte az egyre magasabb szintű vezetői státuszokat.

Irányítása alatt indult meg 1991-ben Vas megyében a földprivatizációs folyamat. Ez a munka a külterületek háromnegyedét érintette. A kárpótlási, a részarány tulajdon megszüntetési munkákhoz számos fiatal agrár- és földmérőmérnököt hívott meg munkatársnak Vas megye földhivatalaiba. A fiatal mérnökökkel megerősített földhivatalok óriási munkamennyiséggel teremtették meg a kárpótlási árverések térképi és ingatlan-nyilvántartási alapjait. Ma – szinte kivétel nélkül – ezek a szakemberek alkotják a hivatalok gerincét, vezetését.

1991 szeptemberében, úttörő kezdeményezésként, az országban egyedüliként, a városvezetéssel együttműködve elindult Szombathely Megyei Jogú Város numerikus földi újfelmérése. Ez a nagyszabású munka a helyi geodéziai társadalmat, a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat és a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat helyi szakembereit 3-4 évre ellátta nívós, nagy szakértelmet igénylő munkával. Szombathely város térinformatikai alapjainak lerakása ekkor kezdődött el, amihez az alapot a pontos, méréseken alapuló digitális alaptérkép biztosította.

A MTESZ, az MFTTT elkötelezett és aktív tagja, vezető egyénisége volt Vas megyében. Mindig kiállt a geodéta-társadalom értékei, érdekei mellett.

A mindennapokban törekedett a magas szakmai színvonal mellett a teljesítményorientált, mégis emberséges, kollegiális munkahelyi légkör megteremtésére. Szorgalmazta a szakemberek számítástechnikai, térinformatikai képzését, a szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken, szakmai egyesületekben való aktív részvételét. Jó kapcsolatot ápolt a Földművelésügyi Minisztérium a szakmai, pénzügyi és humánpolitikai, valamint a Földmérési Intézet és a szakmai egyesület budapesti vezetésével. 1994-ben 60 évesen – elköszönve a régi harcostársaktól – vonult nyugállományba. Nyugdíjas éveiben is aktívan érdeklődött a hivatal és a szakma mindennapjai iránt, figyelemmel kísérte a földhivatal működését. Fáradt szíve 2014. május 1-én, 80 évesen pihent meg örökre.

Hivatalvezető Úr, Kedves Dezső! Égi utadon vigyázó tekintetedet tartsd rajtunk, geodétákon, segítsd odafentről szakmánk felvirágzását! Nyugodj békében!

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 4016

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk