Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2015.

2015 / 11-12 67. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

 

Tartalom

Tájékoztató az IUGG/IAG 26. általános közgyűléséről    4

Dr. Tóth Albert: A gazdag alföldi formakincs és a tájhasznosítás kapcsolata    9

Zsoldi Katalin: Budapest földalatti világa 3D-ben    14

Kozári Ágnes: Quo vadis? Merre tovább hivatali földmérés?    19

Ungvári Zsuzsanna: Domborzatmodellek alkalmazása a térképkészítésben     23

Államtitkári köszöntő. Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai.      28

Földmérőnap Baranyában     29

Egy geodéziai pontjel – vasaszatal – megmentése    31

 

Content

26th General Assembly of IUGG/IAG       4

Albert Tóth, Dr.: Connection between Utilisation and the Rich Landscape Forms in the Hungarian Great Plain   9

Katalin Zsoldi: Underground World of Budapest in 3D    14

Ágnes Kozári: Quo Vadis Land Office Surveying?     19

Zsuzsanna Ungvári: Use of Digital Elevation Models in Cartography        23

Keynotes of Conference on Termination of Undivided Ownership         28

Meeting of Surveyors in Baranya County         29

Saving of a Geodetic Signal         31

˜˜˜

IUGG/IAG 26. általános közgyűlése

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG; francia nevének rövidítése alapján UGGI; http://www.iugg.org) és 8 félautonóm tudományos szövetsége 2015. június 22. és július 2. között Prágában szervezte meg a sorra kerülő, 26. általános közgyűlését (General Assembly, GA). Így most Prágában második alkalommal rendeztek IUGG világkonferenciát (az elsőt 1927-ben szervezték). A cikk áttekinti az általános közgyűlés tudományos szekcióüléseit és a szervezeti összejöveteleit valamint eseményeit.

Report on the 26th IUGG/IAG General Assembly

The 26th General Assembly of IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) with her 8 Scientific Associations (among the IAG, International Association of Geodesy) took place in Prague, Czech Republic, June 22th to July 2nd, 2015. Every four years IAG and the other associations within IUGG present the work performed during this General Assembly. It is also used to review and adapt the structure where necessary and appoint officers for the coming period (2015–2019). The paper outlines the scientific sessions and administrative meetings and events of the assembly.

Irodalom

 1. Ádám J. (2006): Az IAG globális geodéziai megfigyelőrendszere. Geodézia és Kartográfia, 58. évf. 7. sz pp. 6–17.
 2. Ádám J. (2007): Az IUGG/IAG XXIV. általános közgyűlése. Geodézia és Kartográfia, 59. évf. 10–11. sz. pp. 18–25.
 3. Ádám J. (2014a): A Nemzetközi Geodéziai Szövetség tudományos közgyűlése. Geodézia és Kartográfia, 66. évf. 3–4. sz. pp. 24–26.
 4. Ádám J. (2014b): 150 éves a Nemzetközi Geodéziai Szövetség és szerepe a magyar geodéziában. Geodézia és Kartográfia, 66. évf. 11–12. sz. pp. 4–10.
 5. Biró P.–Ádám J.–Völgyesi L.–Tóth Gy. (2013): A felsőgeodézia elmélete és gyakorlata. Egyetemi tankönyv és kézikönyv, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.

Dr. Ádám József

egyetemi tanár

az MTA rendes tagja

az MFTTT elnöke

˜˜˜

A gazdag alföldi formakincs és a tájhasznosítás kapcsolata

Az elmúlt másfél század során alapvető tájökológiai változások történtek az Alföldön, így a Nagykunság, Nagy-Sárrét-vidékén is. Hozzá mérhető, vízrendezéssel kapcsolatos tájalakítás Európában sehol nem ment végbe. A még ma is többször vitatott Széchenyi-Vásárhelyi-program életre hívója és végrehajtója maga a társadalmi kényszer volt.

E tájátalakításnak a következtében jelentősen növekedett a táj eltartó-képessége, tájpotenciálja. A nyereség és kármérleg korszakonként változott.

Kezdetben a táj pufferoló képessége számos, csak később jelentkező problémát még mérsékelt, késleltetett. A mikrorelief drasztikus szegényedése és átalakulása, a táj homogenizálódása is leginkább nagyüzemi – monokultúrás gazdálkodás térhódításával vált visszafordíthatatlan folyamattá.

Connection between Utilisation and the Rich Landscape Forms

in the Hungarian Great Plain

There were fundamental changings in the ecological conditions of the region in the Great Hungarian Plain, so the Nagykunság and Nagy-Sárrét region as well, during the last one and a half century. There weren’t any comparable changings related to region-forming by water regulation anywhere in Europe. The originator and the executer of the Széchenyi-Vásárhelyi program, which is a still much debated question, was the social compulsion itself. The supporting capacity and the potential of the land have increased significantly due to the forming of the region.

The balance of profit and damage has periodically changed. The buffering capacity of the region has moderated and delayed some further problems at the beginning. The drastic degradation and transformation of the microrelief and the homogeneity of the region have mostly become irreversible with the spread of large-scale and monocultural farming.

Keywords: changings in the ecological conditions of the region, water regulation, potential of the land, microrelief.

Irodalom:

 1. Bulla Béla–Mendöl Tibor (1947): A Kárpát-medence földrajza. Bp., Egyetemi Nyomda, p. 611.
 2. Cholnoky Jenő. (1910): Az Alföld felszíne. Földrajzi Közl. p. 83.
 3. Frisnyák Sándor(1995): Az Alföld kultúrgeográfiai korszakai. In: Tájak és tevékenységi formák. Miskolc–Nyíregyháza, p. 142.
 4. Györffy István (1922): Nagykunsági krónika. Karcag, p. 8.
 5. Herman Ottó (1898): Az ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet. Bp., pp. 16–18.
 6. Láng Sándor (1962): Magyarország természeti földrajza (Szerk.: Bulla Béla) Bp., Tankönyvkiadó, pp. 71–72. (Térképmelléklet: Láng Sándor, Vass K.)
 7. Papp Antal (1956): A Nagy- és Kis-Sárrét vidékének régi vízrajza. Acta Univ. Debrecen pp. 1–7. Szabó Zoltán (1942): Szerelmes földrajz. Bp., Szépirodalmi Kiadó, pp. 81–87.
 8. Széchenyi István (1846): Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Pesten, p. 14.
 9. Tóth Aurél. (1997) A Közép-Tiszavidéki táj gyökeres megváltozása a folyószabályozási mun­kálatok nyomán, Gödöllő, pp. 347–353.

10.  Vályi András (1799): Magyarország leírása II. Budán, p. 379.

Dr. Tóth Albert

tájökológus

professor emeritus

MNVH elnökségi tag

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

˜˜˜

Budapest földalatti világa 3D-ben

Budapest földalatti 3D-s térképe bemutatja fővárosunk felszín alatti világát valós térben. Számos objektum található a föld alatt, melynek összegyűjtése és felkutatása komoly kutatómunkát igényel. A 3D-s ábrázolásnak köszönhetően képet kaphatunk a létesítmények valódi helyzetéről, azok egymáshoz való viszonyáról, felszín alatti mélységéről. A térkép interaktív, és valódi 3D-ben, sztereoszkópikus formában is megtekinthető, videók a zskata.web.elte.hu Budapest földalatti térkép gomb alatt találhatók. A kutatásom eredménye: a nagy méretarányú mérnöki tervrajzok 3D-s térképészeti módszerekkel történő ábrázolás elméleti alapelveinek kidolgozása, illetve ennek gyakorlati alkalmazása, példákon keresztüli bemutatása.

Underground World of Budapest in 3D

How can we represent the objects under the surface, if we want to show their real position and depth? How can we introduce overlapping objects like crossing metro lines, multi-storey cellars? My research theme is to develop a 3D presentation method for the underground objects, presenting it on the example of Budapest. I took great care to collect data about plans and maps of the underground objects. The underground objects of Budapest have never been collected so widely yet. The 3D map can be displayed in real 3D with the right equipment. My method of visualizing underground objects in 3D can be used by companies or institutions for public works, public trans-port, tourism, shelter databases, national defence, multi-storey garage database, investigations of the underflow of cellars. The natural spings and the built objects can be seen together in a map, we can analyze the effect on each other.

Irodalom

 1. Ábrahám K. (1982): Metró kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
 2. Benedek I. G. (1982): Földalatti-történet. Kozmosz könyvek, Budapest.
 3. Budapest Lexikon (1973): Akadémiai Kiadó, Budapest
 4. Bkv.hu:http://www.bkv.hu/hu/muzeumok/foldalatti_vasuti_muzeum_budapest
 5. Dézsy Zoltán (1994): Pincebörtön I–II. rész. Magyar Televízió. http://dezsyzoltan.hu/
 6. E-építés: http://www.e-epites.hu/ekozmu-informaciok
 7. Elliott, T. (2012): http://www.cenews.com/magazine-article----las_vegas__treasure_acute__map-8902.html
 8. N. Kósa Judit, Szablyár Péter (2007): Föld alatti Pest. Kiadja Budapest Főváros önkormányzata Főpolgármesteri hivatala, Budapest
 9. Szabó Balázs (2011): http://epiteszforum.hu/legendak-helyett-tenyek-az-f4-rol-rakosi-bunkererol

10.  Tenczer Gábor (2009): Az elvetélt gellérthegyi lómetró nyomában. http://index.hu/video/2009/12/29/alagut/

11.  Ungváry Krisztián, Tabajdi Gábor (2012): Budapest a diktatúrák árnyékában. Titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban. Jaffa kiadó, Budapest

12.  Zeiss, G. (2013): http://geospatial.blogs.com/geospatial/2013/04/spar-2013-developing-an-intelligent-3d-model-of-above-and-below-ground-infrastructure-for-the-city-o.html

Zsoldi Katalin

doktorandusz

ELTE Térképtudományi és

Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

˜˜˜

Quo vadis? Merre tovább hivatali földmérés?

A Korm. határozat új lehetőségeket teremt szakterületünknek, ahhoz azonban, hogy élni tudjunk a lehetőségekkel, szükséges számot vetnünk az elmúlt időszakkal, azzal hogy a földügyi projektekben mi és hogyan, vagy hogyan nem valósult meg. Miben és hol járunk, jártunk jó irányba, s hogy hol tévutakon. Összefogva, egymás véleményét meghallgatva, tapasztalatainkra támaszkodva tudjuk tudásunkat - egyértelmű célok megfogalmazása mellett - a leghatékonyabban a földügyi ágazat fejlesztésre fordítani.

Quo Vadis Land Office Surveying?

Annex of the 1561/2015 (VIII. 12.) Government Decision contains more new land registration projects. The project goals is great, not small sums are available for their implementation. E-land registry, 3D data infrastructure, National Spatial Data Infrastructure projects provide a good possibility for land administration to say out strengths, weaknesses and to determine the clear goals. I hope the new tasks will find the well trained, suitable professionals who able to work together.

Irodalom

 1. Kozári Ágnes: Új Struktúrák a földügyi ágazatban. Geodézia és Kartográfia, 2010/11.
 2. Kozári Ágnes: Az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer megvalósítás a Fővárosi Kerületek Földhivatalában. Diplomamunka BME Geodéziai szakmérnöki szak, térinformatikai ágazat, 2000.
 3. Kozári Ágnes: Az új jogszabályi környezetnek megfelelő térinformatikai rendszer Budapest Főváros Kormányhivatalában. GISopen 2015 konferencia, Székesfehérvár

http://www.fomi.hu/portal/index.php/projektjeink/inik/inik-sajtokozlemeny

Kozári Ágnes

vezető-főtanácsos

Budapest Főváros Kormányhivatala

Földhivatali Főosztály

Földmérési és Földügyi Osztály

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

˜˜˜

Domborzatmodellek alkalmazása a térképkészítésben

A térképkészítés során gyakori, visszatérő feladat a domborzat ábrázolása. A modern kartográfiai ábrázolási módszerek közé tartoznak a szintvonalak, a hipszometria, és a domborzatárnyékolás. Bármely domborzati térkép elkészítése általában munkaigényes feladat, ezért amennyiben a térkép méretaránya megengedi, sokan fordulnak az interneten elérhető, szabad hozzáférésű digitális domborzatmodellek alkalmazása felé, leggyakrabban az SRTM és az ETOPO1-es modellt használják fel. A digitális domborzatmodellek előnye, hogy az első három felsorolt ábrázolási módszerrel – minimális emberi munkával – térinformatikai szoftverekkel domborzati térkép készíthető. Egyes esetekben szükség lehet kiegészítő javításokra. Ezek közül a következőkre kerestem válaszokat, és mutatok be egy-egy lehetséges megoldást ebben a cikkben:

o          Ismerni kell azt az optimális méretarány-tartományt, amelyben a választott domborzatmodell jól használható. Ez a felbontás ismeretében, illetve a domborzatmodellből automatikusan generált szintvonalak meglévő domborzati térképekkel való összehasonlításával lehetséges.

o          Ha a kiválasztott domborzatmodellt a szárazföldi és tengeri területekről is tartalmaz magassági adatokat, és ehhez rendelek hozzá egy rétegszínezési skálát, akkor a mélyföldi területek beleolvadnának a tengerbe, ugyanis a domborzatmodell nem tartalmaz információt arról, hogy szárazföldi vagy tengeri színskála szerint színezze ezeket a területeket. Szükség lesz hozzá egy adatbázisra, amely tartalmazza a partvonalakat. Térinformatikai szoftverrel raszteres képfeldolgozó műveletekkel a két terület elkülöníthető egymástól. Hasonlóan oldható meg különböző felbontású domborzatmodellek kombinálása. Ekkor a partvonalak általában nem esnek egybe a nagy felbontásbeli különbség miatt, ezért van szükség korrekcióra. Ha ez elmarad, az erősebben generalizált (interpolált), kevésbé részletes modellnél tűzfalszerű kiemelkedések jönnek létre a partvonalak tengeri felén.

o          A domborzatmodellek egyszerűsítése történhet például képszűrési módszerekkel is. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a gerincek alacsonyodnak, a szűk völgyek emelkednek, ennek mértéke erős generalizálás esetén számottevő lehet. Ez a módszer inkább a domborzatárnyékolás generalizálására alkalmas.

Use of Digital Elevation Models in Cartography

At today’s map, the map makers often use digital elevation models (DEM) representing terrain at medium and small scale. Using DEM-s in multiple scale range is possible, but generalization is needed. Image filtering methods can help to adopt the map for the proper scale. Hypsometry, hill shading, and contour lines can be automatically created in several geoinformatics software. In the case of the DEM with bathymetry, it is impossible to make differences between the continental shelf and the lands below the sea level. Another database, which contains the border lines is needed. If two DEM-s with different spatial resolution is combined without any preprocessing, along the coastlines the relief looks like a “firewall”. These mistakes can be corrected in geoinformatics software with raster image processing.

Irodalom

1. Agárdi N.–Ungvári Zs.–Zentai L. (2013): Domborzatmodellből nyert szintvonalak automatizált generalizálása. In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. (Szerk.: Lóki József). Debrecen, 2013. pp. 37–44.

2. Amante, C.–Eakins, B. W. (2009): ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: Procedures, Data Sources and Analysis. NOAA Technical Memorandum NESDIS NGDC-24. National Geophysical Data Center, NOAA. doi: 10.7289/V5C8276M. (http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html, utolsó elérése: 2015. 02. 01.)

3. Elek I. (2004): Domborzati modellek és a mintavételi tétel I. rész. Geodézia és Kartográfia 2004/10. pp. 21–24.

4. FÖMI (2015): A Földmérési és Távérzékelési Intézet honlapján megtalálhatóak az elérhető DDM-ek. (http://www.fomi.hu/portal/index.php/termekeink/domborzat, utolsó elérése: 2015. 02. 01.)

5. Jarvis, A.–Reuter, H. I.–Nelson, A.–Guevara, E. (2008): Hole-filled SRTM for the globe Version 4, available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database (http://srtm.csi.cgiar.org, utolsó elérése: 2015.02.01.)

6. Márton M. (2008): A vertikális generalizálás kérdései a kisméretarányú térképek domborzatábrázolásánál. Geodézia és Kartográfia 2008/8. pp. 23–30.

7. GADM v. 2.0 (2012): Global Administrative Boundaries, v.2.0, 2012. (http://gadm.org/, utolsó elérése: 2015. 02. 01.)

8. NASA (2014): www2.jpl.nasa.gov/srtm/

9. Ungvári Zs.–Szabó R., (2013): Some aspects of the generalization of small-scale digital elevation models. In: Manfred F. Buchroithner (szerk.) Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. International Cartographic Association, 2013. Paper 724.

10. HM Zrínyi Nonprofit Kft. honlapja (2015):

(http://shop.hmzrinyi.hu/webshop/index.php?menu=ddmleiras, utolsó elérése: 2015.02.01.)

 

Ungvári Zsuzsanna

tanársegéd

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

˜˜˜

Szemle

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzés és fórum

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított projekt áttekintéséről az MFTTT a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztállyal közösen egész napos konferenciát szervezett – a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén is – két időpontban: 2015. október 14-én és október 29-én az FM Darányi Ignác-termében.

A konferencia fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt. Az MFTTT elnökének levelére reagálva Kovács Zoltán államtitkár felkérte a megyei kormányhivatalokat vezető kormánybiztosokat, hogy a földhivatali kollégák számára minél szélesebb körben tegyék lehetővé a részvételt. Ennek és a közszolgálati dolgozók számára előírt kötelező továbbképzésnek, valamint a földmérők számára az ingatlanrendezői minősítéshez szükséges, hasonló önképzési kötelezettségnek is volt köszönhető a nagy érdeklődés.

A konferenciát dr. Szinay Attila az FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg az alábbi szavakkal[1].

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek!

Örömmel köszöntöm önöket a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzésen. A rendezvény célja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eljárások jogi hátterének és a folyamatban lévő feladatoknak, illetve a feladat végrehajtása során összegyűlt gyakorlati tapasztalatok ismertetése valamint megvitatása. A Vas megyében végrehajtott pilotprojektben, illetve a projekt (idén elindított) I. és II. ütemében már összegyűlt annyi tapasztalat, amelyek ismertetése és gyakorlatba való ültetése elősegítheti, hogy a folyamatban lévő és a jövőben elinduló megosztási eljárási cselekmények a korábban felmerült problémák elkerülésével, gyorsan és hatékonyan kerüljenek végrehajtásra.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos programot a kormány megkülönböztetett figyelemmel kíséri, és ahogy az elmúlt években, a jövőben is biztosítani fogja a végrehajtáshoz szükséges forrásokat. A Kormány a Vas megyei pilotprojekt lezárását követően, a 2014. október 22-i ülésén úgy döntött, hogy a programot országos kiterjesztéssel kell folytatni. A kormánydöntést követően 2015 januárjában, a projekt I. ütemében, minden megye egy-egy járási hivatalának illetékességi területén elindultak a megosztási eljárások a Nemzeti Kataszteri Nonprofit Kft. részére történő adatszolgáltatással. A végrehajtásban résztvevő földmérő vállalkozók és jogi szolgáltatók kiválasztását és a földhivatali előkészítő munkák végrehajtását követően 2015 májusában kezdték meg a földmérő vállalkozások a keretméréseket, összesen 7948 földrészlet vonatkozásában. A keretmérésekkel kapcsolatos munkafolyamat egy-két járási hivatal kivételével lezáródott. A 2015. október 5-i adatok alapján a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedése 945 földrészletek esetében, azaz a kiinduló földrészletek 12%-ánál történt meg. Egyezségi okirat járási hivatali befogadó nyilatkozatának kiállítása 300 földrészlet esetében történt meg, amely a megosztandó földrészletek 4%-át jelenti. A feladat előrehaladása folyamatos, azonban vannak olyan járások, amelyek a tervezett ütemhez képest jelentős lemaradásban vannak, esetükben az eljárások felgyorsítására van szükség.

A 2015. évi költségvetésben biztosított költségvetési támogatás terhére (az I. ütemmel párhuzamosan), szintén országos kiterjesztéssel, 8101 földrészlet vonatkozásában elindult a projekt II. üteme is. A II. ütemben megtörtént a nyertes földmérő vállalkozókkal és a jogi szolgáltatókkal a szerződéskötés, amelyről a járási hivatalok megkapták az értesítést. A földmérő vállalkozók és jogi szolgáltatók részére történő adatszolgáltatást követően a II. ütemben is megkezdődnek a keretmérések.

2015. január 1-én lépett hatályba a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet. Az átdolgozott kormányrendelet célja, hogy a jogszabályi feltételek pontosításával és egyszerűsítésével felgyorsítsa az eljárások végrehajtásának folyamatát. Az új rendeletben nagyobb hangsúlyt kaptak az egyezség, illetve a teljes körű egyezség kialakításának szabályai, amelyek kialakítása esetében az eljárás rövidebb idő alatt lefolytatható, és a résztvevők mentesülnek a sorsolási eljárás lefolytatásának terhe alól. A tapasztalatok szerint az új szabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket: példaként említeném, hogy a pilotprojektben résztvevő három járási hivatalban összesen 41 esetben született egyezség, addig idén, csupáncsak a Gyomaendrődi Járási Hivatalnál, 159 esetben.

A jogszabályok természetüknél fogva soha nem tekinthetők véglegesnek, az alkalmazásuk során összegyűlt tapasztalatok alapján folyamatosan módosításra szorulnak. A hatálybalépés óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a kormányrendelet módosítása is folyamatban van annak érdekében, hogy az eljárások lefolytatása még gördülékenyebb legyen.

Tekintettel arra, hogy a részarány-földkiadás során nagy számban keletkeztek osztatlan közös tulajdonú földrészletek, az államnak fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy ez az állapot megszűnjön, ezért a megosztási eljárások költségeit – a soron kívüli eljárások kivételével – az állam viseli; ennek keretében a központi költségvetésben a jövőben is hozzárendeli a feladathoz a szükséges költségvetési támogatást. A már elfogadott 2016. évi költségvetésben 2650 millió Ft áll rendelkezésre a megosztási eljárások végrehajtására, amelynek terhére 2016 tavaszán a projekt III. ütemében újabb járási hivatalok kerülnek bevonásra a feladat végrehajtásába, és a jelenlegi adatok alapján mintegy 6100 földrészlet vonatkozásában indulnak meg a megosztási eljárások.

Mint az Önök előtt is ismert, hamarosan elindul a Kormánynak az állami földterületek értékesítésére irányuló programja, amely szoros összefüggésben van az „osztatlan közös tulajdon megszüntetése” nevű programmal. A megosztási eljárásokat a Kormány által rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kell lefolytatni a következő hónapokban. A megosztás során az eljárás szereplői figyelembe kell hogy vegyék a Kormánynak azt a szándékát, hogy az állam tulajdonában álló földek az azt megművelni képes és kész magyar állampolgárságú, helyi földművesekhez kerülhessenek. Ennek érdekében – az értékesítés lezárásáig – ezen földrészletek vonatkozásában, a megosztási munkák felfüggesztésre kerültek.

A következőkben az általam elmondottakról részletesen fognak hallani az előadók tolmácsolásában. (Az előadások anyaga az MFTTT honlapján megtalálható.)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

˜˜˜

A pincétől a felhőkig, avagy földmérés a XXI. században

November 10-én rendezte meg a Megyei Mérnöki Kamara és az MFTTT Pécsi Csoportja a csak vállalkozók által tartott, továbbképzés jellegű, kicsit rendhagyó konferenciáját.

Feilné Győry Zsuzsa, a Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport vezetője köszöntötte a hallgatóságot, majd pár mondattal ismertette az időközben megjelent 327/2015. (XI. 10.) kormányrendelet tartalmát. Ezt követően Dr. Kukai Tibor a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke üdvözölte a résztvevőket. Örömét fejezte ki a megjelentek nagy létszámát látva, és hangsúlyozta, hogy a Mérnöki Kamara a jövőben is mindent el fog követni tagjai érdekérvényesítéséért.

A több mint 6 órás rendezvényt Boda Géza, az MFTTT helyi csoportjának elnöke vezette le. Az előadók (rendhagyó módon) egy-egy órányi lehetőséget kaptak termékeik bemutatására és a kérdések megvitatására. Így senki sem panaszkodhatott időhiányra.

Varga Zoltán a GeoMentor Kft. ügyvezetője ismertette cége által forgalmazott műszerfajtákat. Felhívta a figyelmet a GNSS vevők csatornaszámai optimalizálásának jelentőségére. Érdekes volt a digitális kézi felvételek fotogrammetriai felhasználása a GNSS vevővel kombinált eljárásban, amelyeket a nem hozzáférhető pontok meghatározásánál használhatunk ki. Szólt arról is, hogy – önálló cégekként – ismét együttműködnek az egykori Sokkia Kft. névével ismertté vált kollégák.

Horváth Zsolt a GeoSite Kft. vezetője a drónok mindennapi elterjedését bemutatva beszélt arról, hogy a pilóta nélküli repülő eszközökkel végzett tevékenységek során mire kell odafigyelni a repülési tervtől az illesztőpontok kiválasztásán át a kézi irányításig. Kérdésre válaszolva jelezte, hogy a jogszabályokat sürgősen hozzá kellene igazítani a valósághoz.

Bartha Csaba, (Navicom-Plussz Bt.) „Szokatlan megoldások a Topcontól” címmel mutatta be cége szolgáltatásait, melyekkel 20 éve vannak jelen a hazai földmérő piacon. Bemutatta a merev szárnyú drónok előnyeit, alkalmazási lehetőségeit. Előadása elején bírálta ugyan a műszerbemutató jellegű konferenciákat, de szerencsére ő is, valamint az előtte és utána felszólalók is olyan egyedi elvi és gyakorlati újdonságokra hívták fel a hallgatóság figyelmét, amelyek messze meghaladják egy szimpla bemutató kereteit. Munkatársa, Szigetvári Péter többek között beszélt az ionoszférikus hatást csökkentő Topcon megoldásról, emellett bemutatta az ezt támogató konfigurációkat is.

Csábi Zoltán a Leica Geosystems Hungary Kft. részéről a „Captivate megoldásról”, a SmartLink rendszerről , és a Leica Zeno 20 GIS terepi adatrögzítőről adott áttekintést.

Érsek Ákos a Spectra Precision képviselője a GNSS-centrikus többszintű technológiát mutatta be, amely segítségével lehetővé válik az erősen fedett terepen is a GNSS jelek vétele.

Az utolsó előadó egy kicsit kakukktojás volt a programban. A GLT Delta Kft. elsősorban építőiparral, épületgépészettel foglalkozik. Weszelovits Gergő bemutatta, hogy ezen belül melyek azok a megoldások, amelyek láttán a földmérőket is irigység tölthet el. „Lézerszkennerrel támogatott felmérések a gyakorlatban” című előadásában a modellezés, tervezés, bűnügyi helyszínelés, infrastruktúra-monitoring, minőség-ellenőrzés területén használható gyakorlati példákat ismertetett. Egyik legérdekesebb munkájuk a Pécsi Pezsgőgyár háromszintes pincelabirintusának lézerszkenneléses felmérése volt. De „letapogattak” egy motokrossz-pályát, a Nádasdy-kastélyt kívül-belül, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontját, sportcsarnokot és egy kiállító csarnokot, egy mélygarázst a fölötte lévő lakóépületekkel. Méréseiket az országos hálózatba is bekapcsolták.

Az előadása jól példázta, hogy a földmérők mellett az informatikában jártas, tőkeerős cégek is megjelentek – méghozzá nem is kis volumenben – a piacon.

Boda Géza

 


[1] Az előadás 2015. október 14-én hangzott el.

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3978

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk