Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2017.

2017 / 7-8 69. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

 

Tartalom
31. Vándorgyűlés  4

Dr. Klinghammer Istvan: A katonai térképészet kialakulása (A topográfiai térképezés intézményesedése és a domborzat

ábrázolása a 17–18. századi Európában) 11

Erdelyi Marcell: A vasúti pályaívek kiigazítására használt módosított földmérési robottechnológia 16

Magyar szemmel az osztrák ingatlan-nyilvántartásról 22

Valami Amerika, ICA 28. Nemzetközi Térképészeti Konferencia 24

A Kartographische Nachrihten különszáma 26

Hírek 27

Nekrológ 28


Contents

31st Summit of MFTTT  4

The Development of Military Cartography (The Institutionalization of Topographic Mapping and the Representation of Relief in the

17–18th Century Europe) (Istvan Klinghammer, Dr.) 11

Modified Survey Robot Technology Used to Adjust Railway Curves (Marcell Erdelyi) 16

Austrian Land Registry System from the Viewpoint of the Civil Servants of the Hungarian Land Registry 22

A Kind of Amerika, ICA 28th International Cartographic Conference 24

Kartographische Nachrichten Special Edition 26

News 27

Obituary 28

XXX

Vándorgyűlés 2017

„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre”

témakörben, 2017. július 6–8. között Szekszárdon tartotta a 31. Vándorgyűlését az MFTTT.

A kétnapos konferenciának a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) nyújtott, minden igényt kielégítő otthont. A vándorgyűlés két napján 192 résztvevő előtt 60 előadás, illetve beszéd hangzott el három plenáris és tíz szekcióülés keretében. A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, védnökei: dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, prof. dr. habil. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja, Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltak. A tekintélyes védnöki névsor sem volt elegendő ahhoz, hogy a megyei kormányhivatalok földhivatali munkatársainak részvétele elől elháruljanak az akadályok. (Tíz kormányhivatalból egyetlen résztvevő sem regisztrált a rendezvényre.)

A két nap szakmai programját négy vállalkozás műszerbemutatója színesítette. Kilenc intézmény, cég anyagilag is hozzájárult a szakmai seregszemle sikeréhez.

Dr. Ádám József

egyetemi tanár

az MTA rendes tagja

az MFTTT elnöke

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Buga László

főtitkár-helyettes

MFTTT

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

XXX

A katonai térképészet kialakulása

A topográfiai térképezés intézményesedése és a domborzat ábrázolása a 17-18. századi Európában

A topográfiai térképezés módszereinek finomulása a 17. század közepén a térképi tartalom ábrázolásában ellentmondáshoz vezetett. A térkép síkrajzi elemei egyre pontosabban jelentek meg, viszont a terep képét meghatározó domborzat csak oldalnézetben. Ebben az időben kezdődnek a kísérletek a domborzat felülnézetben való ábrázolására, a szakirodalom azonban csak a 18. század második felében karolja fel a domborzatábrázolás problémáját.

A kor fejlődési vonalát a topográfiai térképezés módszertana hordozta, melyben Franciaország játszott vezető szerepet. A 17. század második és a 18. század első felében Franciaország volt mind intézményesedésben, mind topográfiai térképmű kidolgozásában az európai minta. Nagy-Britannia csak követte a francia példát.

A 18. század végére Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia (Osztrák Birodalom) került a fejlődés élére. A 18. század vége és a 19. század eleje, változást hozott a hadseregekben. A domborzat ábrázolása vált a katonai térképezés fő kérdésévé.

Irodalom:

Irmédi-Molnár, L.: Térképalkotás Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.

Klinghammer, I. – Pápay, Gy. – Török, Zs. : Kartográfiatörténet ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1995.

The Development of Military Cartography

The Institutionalization of Topographic Mapping and the Representation of Relief in the 17–18th Century Europe

The sophistication of the methods of topographic mapping led to contradictions in the representation of map content by the mid-17th century. The representation of planar elements of the terrain improved a lot, but the relief, which determines the image of the land, was only shown in side view. Although there were attempts to show the relief from above, the technical literature took up this problem only in the second part of the 18th century.

The development of the profession was driven by the new methods of topographic mapping, first of all in France. In the second half of the 17th and first part of the 18th century, France was the European model of establishing professional institutions and making topographic map series. Great Britain only followed the practice of France.

By the end of the 18th century, Germany and the Austro–Hungarian Monarchy (Austrian Empire) led the development. The turn of the 18th and 19th century brought changes in the military: the representation of relief became the major matter of military cartography.

Dr. Klinghammer István

professzor emeritus,

az MTA rendes tagja

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

XXX

A vasúti pályaívek kiigazítására használt módosított földmérési robottechnológia

Erdélyi Marcell

A műszaki informatikai fejlődés minden szakterületre gyakorolt hatásai állandó megújulási-fejlesztési lehetőségeket kínál fel. Ez a fejlődés nem maradhat el a közlekedési szakterület vasúti pályákra vonatkozó tevékenységek esetében sem. Ennek hatására a továbbiakban egy javasolt adatgyűjtési és -feldolgozási technológia bemutatása kerül sorra, mely a vasúti pályák ívszabályozás terén előforduló problémáinak könnyebb és hatékonyabb megoldására szolgál. Az eddig a gyakorlatban alkalmazott pályafenntartási feladatok bemutatása után egy új, digitális technológián alapuló rendszer összetevői, célkitűzései, munkamenetének lépései, valamint működési elve és nem utolsó sorban a kiegyenlítő görbék ismertetése kerül sorra. Végül egy egyéni hozzájárulással készült felhasználói programrendszer bemutatásával és a javasolt technológiára vonatkozó következtetésekkel zárul a publikáció

Modified Survey Robot Technology Used to Adjust Railway Curves

Marcell Erdélyi

The effects of technical IT development provides constant renewal and development opportunities for each specializing areas. For this reason it can be not left out from among this the developmental activities in the transport field of railway tracks. As a result, we present a proposed data collection and data processing technology to further serving easier and more efficient to solve occurring problems in the regulation process of railway tracks. After the presentation of the track maintenance tasks used in practice, a new system based on digital technology, its components, objectives, workflow steps, as well as the operating principle and last but not least, the presentation of the regression curves used to determine the track deviations are described below. Finally, the publication ends with the presentation of an individual user's programmed software and with the conclusions about the proposed technology.

Erdélyi Marcell

doktorandusz

Kolozsvári Műszaki Egyetem

Építészeti tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

XXX

Magyar szemmel az osztrák ingatlan-nyilvántartásról

2017 márciusában a Budapesti Ügyvédi Kamara képviselői és Budapest Főváros Kormányhivatalának földhivatali szakértői Bécsben tanulmányozhatták az osztrák elektronikus ingatlan-nyilvántartást.

A rendszer ismerős lehet az érdeklődők számára, hiszen 1855-ben történt bevezetésétől, egészen az egységes ingatlan-nyilvántartás 1972. évi létrehozásáig Magyarországon is hasonló érvényesült: elkülönül egymástól a bírósági hatáskörbe tartozó telekkönyvi, és a közigazgatási hatáskörbe tartozó kataszteri nyilvántartás.

Az osztrák telekkönyv is a reálfólium elvét követi, tehát nem a személyek, hanem az egyes ingatlanok képezik a nyilvántartás alapját. A telekkönyvi betétek pedig – csakúgy, mint a magyar tulajdoni lapok – három részből állnak: az A1, A2 lap a földrészlet adatait (helyrajzi szám, minőség stb.), a B lap az ingatlan tulajdonjogi viszonyait, a C lap pedig az ingatlan terheit tartalmazza. Az osztrák telekkönyvi rendszerben is érvényesül a kérelemhez kötöttség, a bejegyzés, az egyediség, a rangsor és a nyilvánosság elve. A telekkönyv a főkönyvből és az okirattárból áll, és mindkettő 100%-ban nyilvános. Eltérés csupán a keresési lehetőségek terén áll fenn: egy adott személy tulajdonában álló, vagy más jogával érintett ingatlanok listáját ugyanis megkötések nélkül csak maga az érintett személy, a csődtömeg kezelője, illetve a hagyatéki ügyekben eljáró közjegyző kérdezheti le. Ezen túlmenően a tulajdonos, a jogosult adatai alapján történő név szerinti lekérdezésre a jogi érdek igazolása mellett kerülhet sor, amelynek fennállásáról bíróság dönt.

A modern ingatlan-nyilvántartást egy 1980-tól 1990-ig tartó fejlesztési folyamat alapozta meg, ekkor a papíralapú rendszerről, elektronikus rendszerre tértek át. 1990-ben lezárult a digitalizáció első szakasza, ettől kezdve informatikailag támogatott ingatlan-nyilvántartási rendszer áll rendelkezésre Ausztriában. 2006-tól van lehetőség elektronikus iratbeadásra, ennek megfelelően ekkortól kezdve beszélhetünk digitális okirattárról és döntéshozatalról.

Újabb fejlesztésre 2012-ben került sor, ettől az időponttól kezdve mind az ingatlan-nyilvántartás, mind a kataszter esetében elkülönült szerverek állnak rendelkezésre.

A Java-alapú programozásra való áttérés mellett megtörtént az adatok migrálása, valamint tesztelése is. 2013 második felére megoldották a kataszteri változások automatizálásának problémáját. A 2014–2015-ös időszak a konszolidáció szakasza volt, felhasználóközpontú alkalmazásfejlesztésre törekedtek. A tavalyi év első negyedévében történt meg a tulajdonjogok és a zálogjogok bejegyzésének automatizálása.

A telekkönyvi nyilvántartás üzemeltetését 114 járásbíróság mintegy 500 alkalmazottja végzi, a kataszteri nyilvántartást pedig a – leginkább a magyar FÖMI-hez hasonlítható – közigazgatási szerv, a Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) vezeti 41 kataszteri irodával és mintegy 150 alkalmazottal. A telekkönyvi nyilvántartás jelenleg 3,4 millió telekkönyvi betétet tartalmaz, és a telekkönyvi eljárások száma éves szinten eléri a 700 000-et. A BEV tevékenysége 2357 önkormányzatra, illetve 7847 kataszteri településre terjed ki, a 10,4 millió parcellával kapcsolatban több mint 30 000 eljárást folytatnak le éves szinten. A tulajdoni lapokkal kapcsolatos lekérdezések száma több mint 30 millió évente, amely mintegy 10 millió euró bevételt jelent az ágazat számára.

Ausztriában az ingatlan-nyilvántartási eljárásban nem kötelező a jogi képviselet, és az alkotmány garantálja, hogy ez így is maradjon. A gyakorlatban azonban túlnyomó részben jogi képviselőt vesznek igénybe az ügyfelek, hiszen például a vagyonszerzéssel kapcsolatos adóhatósági eljárásban ténylegesen csak ügyvéd útján tudnak eljárni. A közjegyzők, az ügyvédek és a bankok kizárólag elektronikus úton adhatják be a beadványaikat, ennek következtében jelenleg az ingatlan-nyilvántartási eljárások mintegy 60%-a már elektronikus úton benyújtott kérelemre indul. Az elektronikus úton benyújtott okiratok egyszerű pdf-fájlok, azonban a kérelmek messzemenően strukturáltak, ennél fogva alkalmasak arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás során az egyes adatok átemelhetőek legyenek a telekkönyvbe.

Noha a telekkönyvet a Bezirksgerichtek (járásbíróságok) vezetik, az elsőfokú eljárásban nem bírók járnak el, hanem Rechtspflegerek (bírósági tisztviselők) feladata a döntéshozatal. A Rechtspflegerek szakirányú felkészítése nem az egyetemeken, hanem az igazságügyi szervezet rendszerében történik, ezen belül az egyik képzés tárgyát a telekkönyv és a hajóregiszter vezetése képezi. Az elsőfokú döntések elleni fellebbezések elbírálása a Landesgerichtek (tartományi törvényszékek) hatáskörébe tartozik, ahol már háromfős bírói tanácsok járnak el.

Buric projektvezető úr előadását követően az osztrák Szövetségi Számítási Központ munkatársa adott tájékoztatást az informatikai fejlesztésekről. Az általa irányított 120 fős osztály csak az Igazságügyi Minisztériumnak végez – nagyobb részben Java-alapú –, illetve alkalmazásfejlesztéseket. A több mint 30 ezres felhasználói szám feladatuk nagyságát jellemzi.

Az elektronikus döntéshozatali munkafolyamat, az ügy beérkezésétől, a döntéshozatalon és ellenőrzésén át, egészen az elkészült döntés elektronikus úton történő továbbításáig tart. A beadványt a beérkezését követő második napon bírálják el, akárcsak a budapesti földhivatalokban. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szereplők részére természetesen a döntés kézbesítése is elektronikus úton történik, de minden állampolgár, aki regisztrált a (leginkább a magyar ügyfélkapuval párhuzamba állítható) ún. Bürgerkarte szolgáltatásra, elektronikus úton értesül a döntésről. A döntések kézbesítéséről a Bundeszustelldienst (szövetségi kézbesítő szolgálat) gondoskodik. Mindez azt jelenti, hogy a jogi képviselő például egy hiánypótlási felhívásról sem egy postai küldemény több napos útját követően értesül, hanem annak kézbesítése a meghozatalával egyidejűleg történik, és onnantól kezdve 7 nap áll az ügyfél rendelkezésére a felhívás teljesítésére. Mindez jelentősen felgyorsítja a járásbíróság és a kérelmezők közötti kommunikációt, lerövidítve ezáltal a telekkönyvi eljárás időtartamát.

Dr. Hajdu Tádé Miklós tanácsos–Jánossy András osztályvezető

Budapest Főváros Kormányhivatala

Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály

XXX

Valami Amerika

ICA Nemzetközi Térképészeti Konferencia, Washington DC, 2017. VII. 2-7.

Ha megkérdeznénk az ICA 28. Nemzetközi Térképészeti Konferenciájának résztvevőit, hogy megérte-e részt venni rajta, valószínűleg eltérő válaszokat kapnánk. Az amerikai rendezők koncepciójának egyik fontos eleme volt, hogy a Függetlenség napján az amerikai fővárosban legyünk és részt vehessünk a helyi ünnepségeken, ahol többszázezren várták az esti tűzijátékot. Sajnos ez azzal is együtt járt, hogy az egyébként sem olcsó Washingtonban ebben az időszakban a szálloda- és egyéb szolgáltatási költségek még az ott szokásosnál is magasabbak voltak, amit a rendezők csak úgy tudtak kompenzálni, hogy a regisztrációs díj kevesebb szolgáltatást tartalmazott. Ezt vélhetőleg a résztvevők egy részénél nem ellensúlyozta a jól összeállított, magas színvonalú szakmai-tudományos program.

A konferenciához kapcsolódóan sor került a szervezet rendkívüli közgyűlésére is, melynek egyetlen pontja az alapszabály módosítása volt. Ez érthetően kevésbé érdekes program volt a konferenciára érkezők számára, sajnos a nemzeti tagok részvétele is igen alacsony szintű volt, alig haladta meg az alapszabály módosításához szükséges mértéket. Egyébként részben ez is volt a célja az elnökség által javasolt módosításoknak, de néhány esetben a minimális számú ellenszavazat is elég volt a javaslat elutasításához.

Szakmai-tudományos program

Az USA az ICA egyetlen tagországa, amelynek eddig minden ciklusban volt elnökségi tagja. A jelenlegi 27 ICA bizottságból 5-nek van amerikai vezetője, de még további kettő vezetője olyan kettős állampolgár, akinek az egyik állampolgársága amerikai, de a bizottságvezetésre a másik állampolgárságát adó ország jelölte. Az amerikai térképészet és geoinformatika kétségkívül az egyik legfejlettebb a világon. Ezzel éltek a bizottságaink is: 13 hosszabb-rövidebb (fél naptól három napig tartó hosszúságú) workshop kapcsolódott a nagy konferenciához. A szervezők olyan szakmai kirándulásokat szerveztek a konferencia alatt a résztvevőknek, amelyek komoly vonzerővel bírtak mindenki számára: United States Geological Survey (az amerikai nemzeti térképész szolgálat), a Kongresszusi Könyvtár Térképtára, National Geographic, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ESRI Kutatóközpont, Smithsonian. Kissé szokatlan volt, hogy a rendezők a négy plenáris előadásra (keynote speech) csak amerikaiakat kértek fel, de a résztvevők négy nagyon jó előadást hallhattak. Az első ilyen előadást Tom Patterson, az nemzeti parkok szolgálatának kartográfusa tartotta a Grand Canyon térképezéséről, mely főleg a legfrissebb tájékoztató térképük vizualizációs problémáit ecsetelte. Igazi kartográfiai előadás volt, amiből egy csak térinformatikával foglalkozó szakember is megérthette a kartográfiai vizualizáció szerepét (egy ilyen tájékoztató térképből évente három millió példányt nyomtatnak ki). A következő előadást Mark Cardillo, az amerikai katonai térképészetet is magába foglaló nemzetvédelmi ügynökség (National Geospatial-Intelligence Agency) igazgatója tartotta az amerikai állami térképészet kialakulásáról. Megtudhattuk, hogy több amerikai elnök (George Washington, Thomas Jefferson) is dolgozott földmérőként, térképészként és ma is több politikus kezdte ilyen módon a hivatalnoki karrierjét. Előadást tartott Lee Schwartz, a State Department, az elnök legfontosabb tanácsadó szervezetének térképésze, melyből megtudhattuk, hogy milyen támogató szerepet játszik a térképészet az amerikai politikában, az elnök munkájának támogatásában. Az utolsó plenáris előadást Mikel Maron, az OpenStreetMap Alapítványhoz kapcsolódó Mapbox egyik vezetője tartotta. A kicsit provokatív cím szerint 7 milliárd térképészre van szükség. Szó esett többek között az OpenStreetMap humanitárius, gyors reagálású térképező csoportjáról, illetve egy kenyai projektről, ahol Nairobi egyik rosszhírű nyomornegyedét térképezték fel önkéntesekkel.

Mellesleg alig néhány nappal a konferencia után a Forbes gazdasági magazin összeállításában a 20 legjobb (legdinamikusabban fejlődő) amerikai foglalkozás egyike a térképész és fotogramméter lett (még ha nem is a legjobban fizetett).

A megnyitó ünnepség feszes tempójú volt: viszonylag kevés és rövid beszéd, a kulturális programot egy egyetemi gospel kórus adta, mely viszonylag rövid (csak három dalból álló) fellépése alatt sikerült jó hangulatot teremteni a megnyitó ünnepség résztvevő között. Érdemes megemlíteni, hogy a kórus az ünnepséget a 2015-ös riói konferenciánkra komponált ICA-himnusz eléneklésével kezdte, amihez a közönség közreműködését is kérték. Érdekes színfoltként az ICA bizottságok vezetői, képviselői kaptak nagyon rövid bemutatkozási lehetőséget a nyitóünnepségen, ezzel buzdítva a konferencia résztvevőit a bizottságok szakterületéhez kapcsolódó szakmai programokon való részvételre.

Az előadások 10-11 párhuzamos szekcióban zajlottak. Egy szekció három-négy előadásból állt. A programfüzet mellett egy állandóan frissített, okostelefonra tervezett alkalmazás is segítette a résztvevőket. Az alkalmazásban a regisztrált résztvevők létrehozhatták a saját személyes programjukat, kigyűjthették az őket érdeklő előadásokat, sőt saját programokat is definiálhattak (nekem főtitkárként ez különösen hasznosnak bizonyult).

Kiállítások

A konferenciához kapcsolódó kartográfiai kiállításon magyar térképek is bemutatkoztak. Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke kereste meg a lehetőségekkel a hazai intézményeket, cégeket. Ebből állt össze a magyar anyag:

· A Kárpát-térség tájtérképe (Faragó Imre)

· Erdély (Dimap)

· Kárpátalja (Dimap)

· Agricultural Risk Management Mapping in Hungary (FÖMI)

o Waterlog Monitoring by Remote Sensing

o Drought Monitoring by Remote Sensing

· Lillafüred tájfutó térkép (Magyar Tájékozódási Futó Szövetség)

· Magyarország rovásírás térképe (Stiefel Eurocart)

· Szíria és Libanon (GiziMap)

· St. Lucia (GiziMap)

Megtartották a 13. Barbara Petchenik nemzetközi térképrajzverseny döntőjét is (a magyar forduló eredményeiről az előző számban megjelent egy tudósítás). A 28. konferencia keretében a nemzetközi térképrajz-kiállítást is meg lehetett tekinteni. A helyi szervezők 34 ország által benevezett 193 térképrajzot állítottak ki. A 10 tagból álló nemzetközi zsűriben Jesús Reyes képviselte Magyarországot. Korcsoportonként három nyertest választották ki. A négy első helyezett Indonéziából, Dél-Koreából, Spanyolországból illetve Romániából került ki. A közönség díját egy egyesült államokbeli munka nyerte. Először a verseny történetében egy kreativitási díjat is átadtak, amelynek nyertesét a Művészet és Kartográfia bizottság tagjai által megalakult zsűri választotta ki. Ez alkalommal két ország (Új-Zéland és Litvánia) művei kapták meg ezt a díjat. Az új-zélandi rajz a Trump világa címet viselte, mely egyértelműen negatívan értékelte az új amerikai elnök eddigi tevékenységét. A nyertes munkák megtekinthetők az ICA Térképészet és Gyerekek bizottság facebook profilján (https://www.facebook.com/icaccc).

Sajnos magyar díjazott végül egyik kiállításon, versenyen sem volt.

Magyarok a konferencián

A legtöbb magyar résztvevő az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét képviselte. Zentai László az ICA főtitkára mellett Jesús Reyes egyetemi docens és Gede Mátyás adjunktus bizottságvezető-helyettesként is tevékenykedtek a konferencia alatt. A tanszéket képviselte még Albert Gáspár adjunktus és, Szigeti Csaba doktorandusz. Az ICA Planetáris Kartográfia bizottságának vezetője, Hargitai Henrik, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének adjunktusa is tagja volt a magyar delegációnak. Hegedüs Ábel, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója is a magyar küldöttek számát gyarapította. Nem magyar, hanem svájci színekben volt az amerikai rendezői csapat önkéntes tagja Jeszenszky Péter, aki az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén szerzett kartográfus diplomát és jelenleg Zürichben folytatja a doktori tanulmányait.

A legtöbb, mintegy 300 résztvevőt a hazaiak adták, de a kartográfiában egyre nagyobb szerepet játszó kínaiak is száznál többen voltak, még úgy is, hogy nem mindegyikük kapott vízumot. Sajnos, a vízum megszerzése több potenciális résztvevőnek nem sikerült, így többször is szóba került az új amerikai elnök nemcsak a személyes beszélgetésekben, de még a záróünnepségen is.

A konferenciákhoz kapcsolódó térképtörténettel, atlaszkartográfiával és földrajzi nevekkel foglalkozó workshopokon Hegedüs Ábel és Zentai László vett részt és tartott előadást. Mindkét előadás jó eséllyel pályázik arra, hogy megjelenjen a brit térképészeti szaklap, a The Cartographic Journal valamelyik következő számában. Jesús Reyes közreműködött a három ICA bizottság (Kartográfia és gyermekek, a Planetáris kartográfia illetve a Térképek a gyengén látók és látássérültek részére) által megtartott „Different fields – one cartography” workshop megszervezésében, ahol Jesus Reyes előadást is tartott. A workshopról részletesebb információ a http://lazarus.elte.hu/~jesus/jointworkshop2017 címen található.

Gede Mátyás (Mapping Tools for Non-Mapping Experts: Incorporating Geospatial Visualization Tools in Libraries), Albert Gáspár és Szigeti Csaba (Generalisation & Multiple Representation) is részt vett további workshopok munkájában.

A konferencia előadáskötetébe, amelyet a Springer Kiadó jelentetett meg, három magyar tanulmány került be:

· Pődör Andrea – Zentai László: Educational Aspects of Crowdsourced Noise Mapping

· Szigeti Csaba – Albert Gáspár – Ilyés Virág – Kis Dávid – Várkonyi Dávid: On the Way to Create Individualized Cartographic Images for Online Maps Using Free and Open Source Tools

· Albert Gáspár – Ilyés Virág – Szigeti Csaba – Kis Dávid – Várkonyi Dávid: How Hard Is It to Design Maps for Beginners, Intermediates and Experts?

A közeljövőben, a konferencia alkalmából megjelenő The Cartographic Journal különszámába bekerült Klinghammer István és Jesús Reyes tanulmánya, amelynek címe „Brief Retrospection on Hungarian School Atlases”. A cikk alapját képező előadást Jesús Reyes a „Multifoceted Cartography for Children” című szekcióban tartotta meg.

A nagy konferencia programjában további magyar szerzőjű előadások hangzottak el:

· Zentai László: The Evolution of Printing Technologies in the Development of Orienteering Maps

· Hegedüs Ábel – Zentai László: Adventures of a World Atlas – History of the Publication of the Debes Atlas in Hungary

· Gede Mátyás – Farbinger Anna: Displaying Annotations for Digitised Globes

· Gede Mátyás: Using Cesium for 3D Thematic Visualisations on the Web

· Gede Mátyás – Hargitai Henrik: An Online Planetary Exploration Tool: “Country Movers”

· Hargitai Henrik: Conventions of Designating Unnamed Planetary Surface Features

· Hargitai Henrik: The Cognitive Role of Planetary Toponyms in the Interpretation of Surface Geology

· Jeszenszky Péter: Visualising and Analysing the Impact of Geographic Factors on Linguistic Variation in Dialects

Poszterek:

· Hargitai Henrik: New Map of the Pluto System for Children

· Hargitai Henrik: Geologic Mapping of the Navua Valles

· Hargitai Henrik: Mars Exploration Zone Map Design Competition

· Kerkovits Krisztián – Gede Mátyás: Web-based Decision Support System for Choosing the Appropriate Map Projection

· Szigeti Csaba: On the Way to Create Individualized Cartographic Images for Online Maps Using Free and Open Source Tools

Gede Mátyás, Jesus Reyes és Zentai László szekcióvezetői felkérést is kapott a nagy konferencián.

Összegzés

Magyarország 12 előadással és 5 poszterrel képviselte magát a 28. Nemzetközi Térképészeti Konferencia szakmai szekcióiban. Az országot kilenc térkép reprezentálta a Nemzetközi Térképészeti Kiállításban és hat térképrajzzal is jelen voltunk a Barbara Petchenik Nemzetközi Kiállításon is. A konferenciát megelőző napokban több workshopban is vett részt a magyar delegáció hét tagja. Ezzel a konferencia végére kiadott országrangsorban az első 25 közé került Magyarország is. Bízunk benne, hogy a 2019-ben Tokióban megrendezendő 29. konferenciában még ennél szélesebb körű, gazdagabb részvétel fogja öregbíteni országunk szakmai jó hírét.

Zentai László

XXX

Kartographische Nachrichten különszáma

A Kartographische Nachrichten kéthavonta megjelenő rangos szaklap, melynek kiadója a Német Térképészeti Társaság (Deutsche Gesellschaft für Kartographie). A döntően német nyelvű írásokhoz angol összefoglaló tartozik. A folyóirat idei második kötete különkiadás, és így eltér a hagyományoktól: az angol nyelvű szerkesztői előszót öt angol nyelvű főcikk követi.

Olyan izgalmas kérdésekről olvashatunk a cikkekben, mint a térképi színek, távolságbecslés a térképen, a Peters-féle vetület, az online újságírás és az érzelmek térképezése.

A nemzetközi szerzők tanulmányaiban kifejtett kutatási eredmények igazolják, hogy az utóbbi évtizedekben a számítástechnika eszközei sokoldalú és korszerű, a látványos vizualizációs megoldások pedig gyakorlatias és népszerű tudománnyá emelték a kartográfiát. A tárgy művelői egyre inkább figyelnek arra is, hogy a nyomtatott vagy virtuális térképek olvasói és a különböző kartográfiai termékek használói miként értelmezik a térképi tartalmat, vagy, hogy a pontok, vonalak és felületek színes halmaza, a 3D-ben mozgó képek mennyiben segítik a személőt az adatok és jelenségek térbeli helyzetének és kapcsolatainak jobb áttekintésében. Arra szintén több figyelmet fordítanak, hogy az animációk és az interaktivitás adta lehetőségek valóban hatékonyan közvetítsék az ismereteket.

Alžběta Brychtová, Arzu Çöltekin: Calculating Colour Distance on Choropleth Maps with Sequential Colours – A Case Study with Color Brewer 2.0. A szakemberek a színskálákat elemzik aszerint, hogy a térképolvasók két egymáshoz közeli szín különbségét mennyire tudják érzékelni, vagyis mekkora az ideális távolság az egyes színárnyalatok között ahhoz, hogy a térképet tanulmányozó az árnyalatokkal jellemzett jelenségeket értelmezni tudja. Ennek mérőszámát is bemutatják, amelynek megismerése hasznos eszköz lehet a térképtervezők kezében.

Anne-Kathrin Bestgen, Dennis Edler, Anna Ratmer, Frank Dickmann: The Perception and Estimation of Distances in Topographic Maps Are Not Distorted by Grids. A német geográfusok-térképészek a szemmozgást követték laborkörülmények között, és azt figyelték, hogy a térképen a földrajzi koordináták vagy a keresőhálók feltüntetése zavarja-e a távolságbecslést, és hogy a kísérletek közben hogyan viselkedik a tesztalany. Egyes korábbi kutatások szerint ugyanis, ha a térképen keresőháló van, akkor a „zavaró” vonalak miatt az olvasók hajlamosak a távolságokat túlbecsülni. A szerzők kimutatják: ez a megállapítás nem igazolható.

Florian Hruby: Another Perspective on the Peters Projection Controversy – Empirical Research on World Maps and Globes. Több mint negyven évvel ezelőtt – legalábbis térképész körökben – rendkívül ellentmondásosan fogadták a Peters-vetületet. Az írás osztrák szerzője néhány új, gyakorlatias kartográfiai szempont alapján elemzi a szokatlanul torz világtérképet. Szerinte a világról alkotott hamis képet azonban nem lehet csak a világtérképek szükségszerű hiányosságaival, elsősorban vetülettani alapon magyarázni.

Sebastian Meier: Visualisations in Online News – and Their Effect on Perceived Credibility. A német szakember arra kíváncsi, hogy az online folyóiratokban megjelent térképi vizualizációk mennyire képesek hiteles képet adni az adott jelenségről, illetve törekszenek-e arra, hogy korrekten tájékoztassák az olvasót pl. a térképeken feldolgozott statisztikai adatok megbízhatóságáról. Kimutatta azt is, hogy a technikailag korszerű és látványos megoldások könnyen félrevezethetik az olvasókat.

Alenka Poplin (USA): Mapping Emotions: Empirical Experiments on Power Places. Az egyesült államokbeli kutató azt mérte fel, hogy a németországi Hamburg városában mely helyek váltanak ki pozitív érzelmi hatást az ott lakókban, illetve a vizsgálódásba bevont személyek mivel magyarázták kellemes hangulatukat az adott helyszínen, miért ragaszkodtak egyes pontokhoz. Térképeivel a várostervezők figyelmét akarja felhívni, mit tehetnek azért, hogy az új települések, kerületek légköre vonzó legyen a lakosság számára.

Gercsák Gábor

XXX

Fontosabb nemzetközi események az elkövetkezendő hónapokban

1. 2017. szeptember 14-16, Bukarest, Románia

GeoPreVi 2017. A Bukaresti Építőmérnöki Egyetem Geodéziai Karának tudományos konferenciája. Szervezők: Bukaresti Építőmérnöki Egyetem Geodéziai Kara, együttműködésben a Román Földmérők Uniójával, a Román Magánföldmérők Szövetségével, a Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) 7. (Kataszter és Földügyi Menedzsment), 8. (Területrendezés és Fejlesztés) és 9. (Ingatlanok Értékelése és Menedzsmentje) Bizottságával, valamint a Román Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökséggel.

Honlap: http://www.geoprevi.ro

2. 2017. szeptember 18-22, Wuhan, Kína

ISPRS Térinformatikai Hét. Szervező: Nemzetközi Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (ISPRS), együttműködésben a Wuhani Egyetemmel és a Kínai Tudományos Akadémiával.

Honlap: http://gsw2017.3snews.net/

3. 2017. szeptember 26-28, Berlin, Németország

Intergeo. Szervező: Német Földmérési, Térinformatikai és Földügyi Menedzsment Társaság (DVW)

Honlap: http://www.intergeo.de/

4. 2017. október 5-6, Bécs, Németország

Common Vision Konferencia. „A hagyomány találkozása az innovációval”. A konferencia része az Osztrák-Magyar Monarchia kataszterének 200 éves évfordulója.

Szervező: Szövetségi Mérésügyi és Földmérési Hivatal (BEV)

Honlap: http://www.bev.gv.at/

5. 2017. október 18-20, Lisszabon, Portugália

Ingeo 2017, VII. Nemzetközi Mérnökgeodéziai Konferencia. Szervezők: A Pozsonyi Műszaki Egyetem Földmérési Tanszéke, valamint a Portugál Nemzeti Építőmérnöki Laboratórium.

Honlap: http://ingeo2017.lnec.pt/

6. 2017. október 18-21, Canakkale, Törökország

Nemzetközi Szimpózium a Térinformatikai Alkalmazásokról a Földrajzban és a Földtudományokban. Szervező: Çanakkale Onsekiz Mart Egyetem

Honlap: http://isggg2017.comu.edu.tr/

Szakmérnökképzés

Felsőfokú végzettséggel (informatikai, mérnöki, geográfus, térképész, régész, erdőmérnök, tanár stb.) rendelkezők számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szeptembertől geoinformatikai szakmérnöki illetve geoinformatikai szakemberképzést indít távoktatásos formában. A képzés általános térinformatikai ismereteket ad, hangsúlyt fektetve a modern adatgyűjtési eszközökből kinyert adatok térinformatikai elemzésére, a távérzékelt adatok objektum orientált feldolgozására. A képzésen elsajátított ismeretek a végzetteket alkalmassá teszik többek között a térinformatikai rendszer (GIS) gyakorlati feladatainak megoldására, térinformatikai rendszer tervezésére és üzemeltetésére, alkalmazások fejlesztésére; tervezési feladatok, környezetvédelem, műemlékvédelem támogatására stb.

Képzési forma: távoktatás (péntek-szombat)

Képzés nyelve: magyar

Képzés helye: Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet

A képzési idő: 4 félév,

Jelentkezés feltétele: felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség

Finanszírozási forma: Önköltséges (150 000 Ft/félév)

A képzésről további információ honlapunkon olvasható: http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/28-geoinformatikai-szakmernok

Pődör Andrea

XXX

Dr. Kiss Antal

1939–2017

A tanév végi vizsgaidőszak utolsó hetében megdöbbenve értesültünk arról, hogy kedves kollégánk, legtöbbünk volt oktatója, dr. Kiss Antal, a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék nyugalmazott egyetemi docense 2017. június 19-én rövid betegségben, életének 79. évében eltávozott közülünk.

Végső búcsút 2017. július 4-én vettünk tőle a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában, majd innen utolsó útjára elkísérték családtagjai, rokonai, barátai és volt munkatársai. Ravatalánál a Tanszék nevében búcsúzott tőle dr. Ádám József egyetemi tanár.

Dr. Kiss Antal 1939. február 16-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Szegeden a Radnóti Gimnáziumban végezte. Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) Mérnöki Karán 1963-ban szerzett földmérő szakosítású mérnöki oklevelet. Egyetemi hallgatóként jó tanulmányi eredményei alapján demonstrátorként foglalkoztatták az Ásvány- és Földtani Tanszéken.

A földmérő mérnöki diploma megszerzését követően, 1963-től (egy év megszakítással) egészen élete végéig Egyetemünk (ÉKME illetve jogutódja a BME) oktatója volt. Az Általános Geodézia Tanszéken (illetve jelenlegi jogutódja, az Általános- és Felsőgeodézia Tanszéken) különböző beosztásokban működött: 1963–1969 között egyetemi tanársegéd, 1970–2000 között egyetemi adjunktus és 2000-2004 között egyetemi docens. Közben 1969–1970-ben a 31. számú Állami Építőipari Vállalat Műszaki-fejlesztési Osztályán kiemelt mérnöki státuszban dolgozott, ahol elsődlegesen műszaki ellenőrzéssel foglalkozott (ipari gyakorlat szerzése céljából).

A több mint félévszázados felsőoktatási tevékenysége keretében az építő-, a földmérő- és az építészmérnök hallgatók részére több tantárgy oktatásával foglalkozott, továbbá különleges célú oktatási programokban (mint az űrhajós oktatás tantervének összeállítása és tantárgyainak tanítása) és a mérnöktovábbképzésben is részt vett.

Általa, illetve társoktatókkal együtt kidolgozott és oktatott tantárgyak a következők voltak: Geodézia gyakorlatok, Számítástechnika gyakorlatok, Űrhajós geodézia, Űrhajós számítógépek, Hadmérnök felkészítő geodézia, Építőipari méretellenőrzés, Mérnökgeodéziai esettanulmányok, Építésirányítás és mozgásvizsgálatok, Minőségbiztosítás az építőiparban, és végül Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában.

Tanszéki alapfeladatként természetesen részt vett a nappali építőmérnök hallgatók Geodézia tantárgyának laboratóriumi és terepi mérőgyakorlatai tartásában valamint szóbeli vizsgáztatásában is.

A kutatás-fejlesztési és ipari munkájában kezdetben alapkutatással, majd ipari-geodéziai és építőipari minőségszabályozási kutatás-fejlesztési feladatokkal foglalkozott. Kutatási területei a mérnökgeodézia, a minőségirányítás, szabványosítás és a metrológia területére terjedtek ki. Fő tématerületei közül csak néhányat sorolunk fel: építési munka minőségét befolyásoló szerkezeti mozgások és deformációk vizsgálata; épületszerkezeti mozgások, deformációk kiváltó okai és hatásmechanizmusuk; építési méretpontosság irányítás és minőségszabályozás fő feladatai, fejlesztési lehetőségei; a földmérési és térképészeti tevékenység minőségügyi és mérésügyi feladatai.

A BME ipari megbízásai és egyéb jogosultságai keretében hidak, erőművek, gyárak, üzletházak, irodaházak, városrészek építésénél térképezési, ipari-geodéziai, építésirányítási és műszaki ellenőrzési munkák vezetését, tervezését, szervezését, szakértését, technológia-fejlesztési feladatait, ellenőrzéseit és helyszíni méréseit végezte: többek között az Erzsébet-híd, a Paksi Atomerőmű, a Dunai Vasmű és a MAMUT Üzletház esetében. Önkormányzati képviselőként mint a Ferencvárosi Városfejlesztési Bizottság elnöke részt vett a Középső Ferencváros rehabilitációs programjának kialakításában, az 1996-os Budapesti Világkiállítás műszaki előkészítő munkáiban, zsűriztetéseiben. 2002 évtől témavezetőként szervezte a Paksi Atomerőmű mérnökgeodéziai feladatainak minőségirányítási terve 10 kötetének és 5 műszaki segédletének elkészítését. Továbbá a BME Városkúti 30 lakásos lakótelep építésének szervezője, a lakásszövetkezet elnöke volt.

A kutatási és ipari munkáinak eredményeit magyar és idegen nyelvű előadásokban, publikációkban és egyetemi jegyzetekben ismertette. Több szabvány, műszaki előírás, minőségirányítási terv készítésében vett részt, az Építési műszaki ellenőrök kézikönyve társszerzője volt.

Szakmai-tudományos tevékenysége keretében Egyetemünkön 1970-ben műszaki doktori („dr. techn”) címet, 2000-ben pedig 61 éves korában doktori (PhD) tudományos fokozatot szerzett a földtudományok területén. 1985-ben mérnökgeodéziai szakértői képesítést, 1990-ben pedig ingatlanrendező földmérői minősítést szerzett a Földművelésügyi Minisztérium (illetve a jogelődje a MÉM) keretében. A Magyar Mérnök Kamara által adható jogosultságokat is megszerezte: így 2003-tól GD1 geodéziai tervező, illetve 2007-től GD-T geodéziai tervező volt.

Az oktatási munkáin túl folyamatosan részt vett a Tanszék kutatási és fejlesztési munkáiban, valamint az ipari megbízások szervezésében és végrehajtásában. Tagja volt a korábbi Geodéziai Intézet Tanácsának. 1993-2001 között 8 évig tanszékvezető-helyettesi feladatokat látott el. A BME Építőmérnöki Kar különböző bizottságaiban is aktív tevékenységet fejtett ki. Szakmai-tudományos közéleti tevékenysége keretében számos más szervezet munkájában vett még részt, és ezek közül több szervezetnek legalább egy ciklusra vezetője (elnöke, illetve titkára) volt. Tagja volt az MTA köztestületének, az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának „Mérés és Minőségügyi Albizottsága” titkári feladatait is ellátta. Rendszeresen részt vett a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság különböző szakosztályainak munkájában. Az utóbbi években a Tanszék és az Egyetem képviseletét látta el a Magyar Minőség társaságban.

Oktatói és szakmai munkája elismeréseként 1983-ban és 1986-ban művelődési miniszteri dicséretben, 1990-ben a Magyar Honvédség Haditechnikai Fejlesztési Főnökségi elismerésben részesült és 1994-ben Köztársasági elnöki emléklapot kapott. Nyugdíjba vonulásakor (2004-ben) Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítették.

Nyugállományba vonulása után egészen haláláig továbbra is közreműködött a nevéhez fűződő tantárgyak oktatásában. Élete volt az oktatás és a Tanszék életének jobbítása, töretlen lelkesedéssel végezte minden feladatát. Még az elmúlt hónapokban is lelkes és rendszeres résztvevője volt a tanszéki beszélgetéseknek, értekezleteknek, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy Tanszékünk egyik meghatározó alakját vesztettük el.

Nyugodj békében Tanár Úr!

BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék munkatársai

XXX

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1293

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk