Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Geodézia és Kartográfia Tartalomjegyzék 2018.

2018/3 70. ÉVFOLYAM

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

Tartalom

Dr. Klinghammer István: Napjaink térképszerkesztőjének dilemmája » 4

Dr. Székely Domokos: 70 éves a Geodézia és Kartográfia » 8

Dr. Mihály Szabolcs – Palya Tamás – dr. Remetey-Fülöpp Gábor:

Téradatok a fenntartható fejlődésért » 13

Dr. Besenyő János – Fülöp Sándor: A Rio de Oro partvidékéről kézzel

készített osztrák–magyar térképrajzok » 24

EMT XIX. Földmérő-találkozó, Temesvár » 33

Földmérőnap Budapesten » 37

Testületi ülések, közgyűlés » 38

Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban » 42

Nekrológok » 44

 

Contents

The Dilemma of Map-makers Today (István Klinghammer, Dr.) » 4

70 years of Geodézia és Kartográfia (Domokos Székely, Dr.) » 8

Geospatial Data for the Sustainable Development (Szabolcs Mihály,

Dr. – Tamás Palya – Gábor Remetey-Fülöpp, Dr.) » 13

Hand Drawn Sketch Maps of the Rio de Oro Area (János Besenyő, Dr.–

Sándor Fülöp) » 24

19th Meeting of Surveyors in Temesvár (Timişoara), Romania » 33

Surveyors’ Meeting is Budapest » 37

MFTTT’s Meetings » 38

Vernal Day of Engineers in Salgótarján » 42

Obituaries » 44

 

* * *

 

70 éves a Geodézia és Kartográfia

Székely Domokos

DOI: 10.30921/GK.70.2018.3.1

 

Az idén a 70. évfolyama jelenik meg a magyar földmérők és térképészek szakmai lapjának, a Geodézia és Kartográfiának. A folyóirat 1955-től jelenik meg ezen a néven. A megelőző évfolyamok az Állami Földmérés Közleményei illetve Földméréstani Közlemények címmel láttak napvilágot. 2017 végéig 428 számban közel 30 000 oldalon kb. 3000 publikáció jelent meg a lap hasábjain. A tudományos közlemények a teljes terjedelemnek mintegy 70 %-át teszik ki. Az egyes lapszámok emellett a szakmai eseményekről, hírekről is tudósítottak. A cikk rövid áttekintést nyújt a szerkesztés elveinek és gyakorlatának változásairól, megemlékezik a szerkesztőség tevékenységét segítő munkatársakról és foglalkozik a majd két emberöltőt felölelő időszak fontosabb eseményeivel. A megemlékezés második felében a szerző bemutatja az újság főszerkesztőit. 1949 és 1980 között dr. Regőczi Emil töltötte be ezt a tisztet, őt Jagasics Béla (1980–-1990) követte. A rendszerváltáskor Vörös Imre lett a lap főszerkesztője egészen 1995-ig, majd dr. Joó Istvánt nevezték ki, aki ezt a tisztet 2007-ben bekövetkezett váratlan haláláig látta el. Ezután fél évig átmenetileg dr. Mihály Szabolcs a FÖMI főigazgatója és, Horváth Gábor a FVM főosztályvezetője közösen vezették a lapot. 2008. januárban dr. Riegler Pétert lett a főszerkesztő, aki ezt a tisztet 2016 év végi visszavonulásáig látta el. Utóda 2017. januártól Buga László mérnök ezredes.

 

70 years of Geodézia és Kartográfia

Domokos Székely

 

The issues of the seventieth volume of Geodézia és Kartográfia, the professional journal of Hungarian surveyors and cartographers come out in this year. The journal has been published with this name since 1955. The earlier volumes appeared under the names, Állami Földmérés Közleményei (Review of the National Survey) and Földméréstani Közlemények (Geodetic Review). Up to end 2017, about 3,000 publications appeared in the journal on almost 30,000 pages of 428 issues. Scientific papers amount to some 70% of the full extent. Besides, the issues also published news on professional events. The present paper gives a short review on the changes of the editorial principles and practices, commemorates the colleagues who helped the work of the editors, and remembers the major events of the time of almost two generations. In the second half of the paper, the author presents the editor-in-chiefs of the journal. This position was held first by Dr. Emil Regőczi (between 1949 and 1980) followed by Béla Jagasics (1980–1990). After the political transformation of Hungary, Imre Vörös was the editor-in-chief until 1995; then, Dr. István Joó was appointed, who held the position until his sudden death in 2007. After this, provisionally for half a year, the journal was managed jointly by Dr. Szabolcs Mihály, director of the Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing, and Gábor Horváth, head of department in the Ministry of Agriculture and Rural Development. As of January 2008, Dr. Péter Riegler became the editor-in-chief, who held the position until his retirement at end 2016. His successor is László Buga, engineer colonel, since January 2017.

 


Dr. Székely Domokos

okleveles földmérőmérnök

szakmatörténeti kutató

 

* * *

Napjaink térképszerkesztőjének dilemmája

Klinghammer István

DOI: 10.30921/GK.70.2018.3.2

 

A kartográfia műveléséhez elég a geoinformatikai (térinformatikai), geomatikai, geomodellezési ismeret vagy a (geo)vizualizációhoz kartoszemiotikai tudás is szükséges?

A kartográfia jelrendszere térvonatkozású információrendszer. A földfelszín jelekkel és írással magyarázott ábrázolása. Ez a térképi információs lehetőség azonban csak akkor vezet kommunikációs folyamathoz, ha a kartográfus a méretarányt, a vetületet, a tartalmat és az ábrázolási módszereket úgy választotta meg, hogy azt a térképolvasó kétségek nélkül értékelni képes.

Ennek megvalósítása egyrészt a térképhasználó által támasztott követelmények ismeretét, másrészt a térképolvasó szemiotikai repertoárjának ismeretét igényli.

A szemiotika, mint a jel tudománya közel áll az információelmélet területéhez, amely minden olyan rendszerrel foglalkozik, amely képes az információ feldolgozására, megőrzésére és átadására, valamint az irányítás és szabályozás érdekében történő információ felhasználására.

Kettőjük kapcsolata abban áll, hogy az információelmélet a kommunikáció dinamikus és mennyiségi szempontjait tanulmányozza, a szemiotika pedig a statikus és minőségi szempontokkal foglalkozik. Az előbbi információs folyamatokat vizsgál, az utóbbi információs rendszereket, mégpedig olyanokat, amelyekben a folyamatok megvalósulnak.

Ebből a szemszögből nézve a szemiotika és az információelmélet közti viszony hasonlít az ábécé és az ábécének megfelelő írás és olvasás egymáshoz való viszonyához.

 

A dilemma of map-makers today

István Klinghammer

 

Is the knowledge of geoinformatics, geomatics and geomodelling enough for being a cartographer, or is cartosemiotic knowledge also needed for (geo)visualuzation?

The system of cartographic symbols is an information system related to space, to the representation of the surface of the Earth by symbols and letters. This cartographic information results in communication process only when the cartographer chooses the map scale, projection, content and representation method so that the reader can interpret the map without doubt. To achieve this, the map-maker has to know the requirements of the map-user and the map-reader’s repertory of semiotics.

Semiotics as the study of symbols is near the discipline of information theory, which deals with all systems that are able to process, preserve and transfer information as well as to use information for direction and regulation. Information theory studies the dynamic and quantitative aspects of communication, while semiotics deals with the static and qualitative aspects: this is the basis of their relationship. The former one examines information processes, while the latter examines information systems in which the processes are realized. In this respect, the relationship between semiotics and information theory is like the relationship between the alphabet and the writing and reading of the letters of the alphabet.

Dr. Klinghammer István

professzor emeritus,

az MTA rendes tagja

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

* * *

 

Téradatok a fenntartható fejlődésért

Fogadókészségünk és az MFTTT szerepvállalása

 

Mihály Szabolcs ‒ Palya Tamás ‒ Remetey-Fülöpp Gábor

 

DOI: 10.30921/GK.70.2018.3.3

 

Az ENSZ Agenda 2030 program egy, a 2016-2030 közötti időszakra megfogalmazott világméretű stratégia a világ fejlődése fenntarthatóságának a biztosítására. Az Agenda Fenntartható Fejlődési Céljai (FFC) sajátosan kiválasztott feladatok (alcélok) és indikátorok szerinti monitorozással valósítandók meg. Ebben a folyamatban Magyarország teljes jogú és kötelezettséggel bíró résztvevő.

Az FFC megvalósításának folyamatában a földrajzi hely, a helyfüggő információ lényegi ébenszerepet kap és részt vállal a folyamatok jellemzésében és változásaik nyomon követésében. A térinformációk és a földmegfigyelési adatok (angol kifejezéseik rövidítéséből: GI és EO) műszaki és jogi szempontból, intézményi, nemzeti és nemzetközi szintéren alkotmányos elem az FFC megvalósítása folyamán.

Szerzők ― az Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság vezetőségével egyeztetve, szakmai civil Társaságunk nevében és önkéntes alapon ― 2017-ben felmérést végeztek, ismeretterjesztő és fogadókészség előkészítő, valamint kapcsolatépítő tevékenységet folytattak az ENSZ Agenda 2030 programról, annak térinformatikai, földmegfigyelési, földügyi és téradat infrastruktúra vonzatairól, s magyar körülmények között a bennünket érintő szakmai kihívásokról. E tevékenységünk az Agenda 2030 célkitűzése szerint való, s ez Társaságunk hozzájárulását jelenti az Agenda megvalósításához. Az erről a munkáról elhangzott beszámolót az MFTTT Intézőbizottsága a 2017. december 12-én tartott ülésén elfogadta, és a folytatás mellett foglalt állást.

A cikk bemutatja az Agenda 2030 Fenntartható Fejlődési Keretrendszer előzményeit, tartalmát és nemzetközi szervezeti környezetét, különös tekintettel a térinformációk és a földmegfigyelési adatok használatának fontosságára. Képet ad arról, hogy Magyarországon milyen intézményi és jogi rendszer működik a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia végrehajtására. Külön fejezet foglalkozik azzal, hogy a fejlődés fenntarthatósága térinformációs természetű mutatóinak nyomon követése terén a hazai téradatok és térinformációs infrastruktúra mennyire használhatók, és milyen pótolni való hiányosságaink vannak.

A cikk szerzői részletesen tájékoztatnak az Agenda 2030 programot és a hazai feladatainkat ismertető előadás sorozatukról, a hazai szakmai körök fogadókészségét előkészítő munkáikról és nemzetközi képviseleti tevékenységükről. Bemutatják, hogy e munka által az MFTTT konkrét indikátorok teljesítésével hozzájárult a Fenntartható Fejlődési Célok „Partnerség a célok eléréséért” elnevezésű, 17. sz. célja részét képező 16. alcél megvalósításához is.

 

Geospatial Data for Sustainable Development

Hungarian State of Art and Engagement of MFTTT

Szabolcs Mihály ― Tamás Palya ― Gábor Remetey-Fülöpp

 

The UN 2030 Agenda is a global strategy on sustainability of developments by humankind for the years 2016-2030. Its Sustainable Development Goals (SDGs) are to be implemented by monitoring processes using the properly selected targets and indicators. Hungary is a partner country in 2030 Agenda implementation.

Geographic location is defined as one of the fiducial characteristics by which the SDGs indicators should be disaggregated when the SDGs progression is examined. This is the reason the Geoinformation (GI) and Earth observations (EO) are considered in technical, juridical, institutional, national and international constitutions of the 2030 Agenda.

Started in February 2017, SDGs awareness raising campaign was executed by the authors, volunteer members of the Hungarian Society of Surveying, Mapping and Remote Sensing (MFTTT) to mobilize and share knowledges, expertise, technologies and services and to promote public, private and civil partnerships for the Hungarian geospatial stakeholder community. This campaign became an MFTTT achievement, i.e. our clear contribution to implement targets 17.16 and 17.17 of the SD Goal 17 to strengthen the means of implementation and revitalize the partnership.

After giving an introduction and expounding the topic actuality, the article presents the way which led to a more complex strategy of saving our future, namely to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. The content of SDGs, its spatial data aspects as well as the relevant UN structure, the international forums assigned to and the GI/EO related organizations involved are shortly introduced. Separate chapter is divided to analyse the SDGs impact on the GI/EO communities and to cite examples on how the kinds of GI/EO data may serve individual SDGs.

Next chapter describes the institutional and juridical background of the implementation of SDGs in Hungary, including the governmental organizations, the professional civil societies and the National Sustainable Development Framework Strategy. Then examples are given on basic and thematic geospatial data handy for SDGs, and relevant geospatial organizations playing role in SDGs are enumerated. It is also discussed how our geospatial data are or are not colligated in national spatial data infrastructure (NSDI).

In chapter 7 our multi-stakeholder awareness raising campaign is demonstrated consisting of 8 presentations at professional stakeholder forums, an action with the Hungarian Good State project and the liaison reports to GSDI, two CEOS WGISS plenaries, GEO EO4SDGs Team. Also, we published an article in the MMM-GI international journal to share the MFTTT results on awareness raising campaign in Hungary.

Chapter 8 presents challenges and deficiencies. After some acknowledgements authors recommend the MFTTT to continue his civil society stakeholder activity in SDGs. Reduction of the Hungarian NSDI obstacles cannot be delayed: the Agency responsible for NSDI is expected to prepare and the Government is demanded to finalise juridical measures for NSDI constitution. The Agency responsible for NSDI is strongly advised to enter in cooperation with the Hungarian Central Statistical Office (KSH) with purpose of the statistical and spatial data integration for SDGs. Authors recommend the MFTTT to initialize cooperation with the Hungarian Space Office (MŰI) to enhance his Earth Observation Information System project (FIR).

 
Dr. Mihály Szabolcs PhD

c. egyetemi tanár

 

MFTTT tagja

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Palya Tamás

MFTTT tagja

 

INSPIRE magyar delegáltja

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Dr. Remetey-Fülöpp Gábor

MFTTT örökös tagja

 

GEO nemzeti levelező

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

* * *

 

Rio de Oro partvidékéről kézzel készített osztrák–magyar térképrajzok

Besenyő János – Fülöp Sándor

DOI: 10.30921/GK.70.2018.3.4

 

Magyarország és a nyugat-szaharai kérdés viszonylatának egy érdekes és tanulságos epizódja volt a Rio de Oro térség esetleges megvásárlása az Osztrák–Magyar Monarchia részéről. A spanyol és osztrák tárgyalások menetének feltárása, az információs háttéranyag részét képező, a megvásárlandó térséget ábrázoló ez ideig ismeretlen 3 db kézzel rajzolt térképvázlat bemutatása és a térképi tartalom értelmezhetősége szempontjából azok reprodukálása fontos adalékot jelent a téma kutatásával kapcsolatosan. Ez utóbbi feladat kapcsán elmondható, hogy GIS alkalmazásával az antik jellegű, kézzel rajzolt térképvázlatok újraalkotásaként a három térképet egyben bemutató, kompakt, szemléletes térkép nyerhető, megőrizve az eredeti térképrajzok karakterének jellegét, közölni kívánt tartalmát, ugyanakkor a modern kor térképkészítési eszközeinek köszönhetően nagyobb a pontossága és szemléletesebb az ábrázolásmódja. A reprodukáláshoz szükséges referenciaadatok kinyerésének egy másik opciója lenne, ha kísérletet tennénk az 1899. év körüli Rio de Oro partvidék térbeli viszonyainak rekonstruálására, melyhez további kutatási erőforrások igénybevételére, minél nagyobb méretarányú korabeli térképek felkutatására lenne szükség. Mindazonáltal megállapíthatjuk, hogy megfelelő körültekintéssel, ez az egykori és modern információkat vegyítő eljárás is járható út lehet korabeli térképek reprodukálására.

 

Hand Drawn Sketch Maps of the Rio de Oro Area

János Besenyő – Sándor Fülöp

 

The buying of the Rio de Oro area from the side of The Austro-Hungarian Monarchy was an instructive and interesting episode in the relation question between Hungary and Western Sahara. The exhibition of the 3 pieces – so far unknown – hand drawn sketch maps is an important part of the information background. Reproducing the original maps is an essential add in the quest of this project as well as in revealing of the Spanish and Austrian negotiation process.

The last mentioned task could be executed with GIS and results a compact, graphically expressive projection, which includes all three charts. This process conserves the character of the original sketches, besides it satisfies the accuracy requirements of the modern age.

The other option in order to retrieve reference data that we attempt to reconstruct the coast of Rio de Oro around 1899. To achieve this goal more investigational resources and bigger scale maps of this age are needed. However we can state that with sufficient care the process mixing older and modern information could be an efficient way in reprography of maps from that age.

 


Dr. habil Besenyő János ezredes

főiskolai tanár

 

 

Honvéd Vezérkar, Tudományos Kutatóhely

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Fülöp Sándor

térképész

 

 

Honvéd Vezérkar, Tudományos Kutatóhely

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Rendezvények

 

EMT XIX. Földmérő-találkozó, Temesvár

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő szakosztálya május 10–13 között Temesváron tartotta XIX. Földmérő-találkozóját. A találkozó meghirdetett fő témája: Technikai lehetőségek és szakmai megoldások összehangolása. A témaválasztás egyenes folytatása a korábbi találkozók témáinak, amelyek a korszerű műszerek, eszközök és technikai fejlődés folyamatos kihívásaira, szakmai megoldásaira keresték és adták meg a válaszokat.

A találkozón 115 fő vett részt, kb. egyharmad-kétharmad arányban erdélyi és anyaországi kollégák voltak jelen. Az első nap a megérkezésé és az ismételt találkozás fölött érzett örömé volt. A második napon – pénteken – kerültek sorra az előadások, amelyeket az Adam Müller-Guttenbrum-házban, a Német Demokratikus Fórum székházának konferenciatermében tartottak.

A konferenciát Ferencz József, az EMT Földmérő szakosztályának elnöke nyitotta meg, majd az elnökség tagjai üdvözölték a résztvevőket. A konferencia résztvevőit külön köszöntötte Farkas Imre, Temesvár alpolgármestere, aki örömmel üdvözölte azt, hogy a műszaki tanácskozás ezt a nagy múltú várost választotta helyszínéül; egyúttal kifejezte abbéli reményét, hogy mások is követni fogják a földmérők példáját.

Mint ismeretes Márton Gyárfás professzor emlékére az EMT és az MFTTT emlékplakettet alapított, amelyet egyik évben az erdélyi találkozón (az erdélyi megnevezésbe a Partiumot is beleértjük), másik évben az MFTTT Vándorgyűlésen adnak át az arra érdemes erdélyi és magyar földmérőnek. Idén az átadás Temesváron történt meg, a sorban ez volt a hatodik alkalom. Először Köllő Gábor, az EMT elnöke ismertette a kitüntetett, Imre Sándor gyergyószentmiklósi földmérő életútját, aki „a szilágysági dimbes-dombos táj szülötte, éspedig a főbb útvonalaktól félreeső kisvárosban, Szilágycsehben született 1957-ben”. Felsőfokú tanulmányait a Bukaresti Építészeti Egyetem Geodézia Karán végezte, ahol geodétamérnöki diplomát szerzett. Az egyetemi végzettség megszerzése után dolgozott a Gyergyószentmiklósi Geológiai Kutató Intézetben, később az ottani Kataszteri Hivatalban, foglalkozott a Gyergyószentmiklósi Városi Tanács földügyeivel mint vezető munkatárs. Emellett saját vállalkozást alapított, és a Babeş–Bólyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozata Topográfiai szakán pedig meghívott előadóként is tevékenykedik.

Ezt követően Ádám József, az MFTTT elnöke Bartos Ferenc magyar földmérő szakmai tevékenységét mutatta be, aki 1945-ben Vácon született, földmérőmérnöki oklevelét a Budapest Műszaki Egyetemen szerezte, amelyet 1982-ben szakmérnöki végzettséggel egészített ki. Elnök úr a laudációból kiemelte, hogy Bartos Ferenc – mások mellett – „az erdélyi EMT Földmérő szakosztály és az anyaországi MFTTT közötti együttműködés egyik kezdeményezője volt, […] majd 1999-ben az EMT–MFTTT együttműködési megállapodás egyik aláírója. Aktív MFTTT főtitkári évei alatt egészen 2010-ig az erdélyi földmérő találkozókon részt vett, és támogatta azokat.” Bartos Ferenc egészségi állapota miatt a mostani találkozón nem tudott részt venni, a Márton Gyárfás-emlékplakettet az MFTTT soron következő közgyűlésén veszi át. A kitüntetetteknek szívből gratulálunk.

Az üdvözlések és a kitüntetés átadását tizenkét szakmai előadás követte,, majd plusz egy Temesvárról szóló ismertetés hangzott el. A délelőtti szekció levezető elnöke Ferencz József volt. Elsőnek Ádám József akadémikus, egyetemi tanár (BME) a Nemzetközi földmérőnapok szerepe és jelentősége címmel tartott előadást, kiemelve szakmánk nemzetközi és hazai elismertségének növelésére tett erőfeszítéseket (lásd Nemzetközi Földmérők Hete – USA, Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja – Budapest, FM március 21., Földmérők Világnapja – minden év március 21.).

Busics György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet igazgatója A referenciarendszerek fontossága című előadásában hangsúlyozta, hogy a vonatkoztatási rendszer ismerete minden helymeghatározási feladat esetében alapvető fontosságú. Összefoglaló jelleggel ismertette a Magyarországon használatos rendszereket (3D, 2D, 1D), de kitért az önálló rendszerekre (pl. városi önálló rendszerek) és a transzformációk szerepére is.

A Geotop dróntechnológiája címmel Nagy István (Székelyudvarhely) az előadásában a GEOTOP legújabb fejlesztéséről számolt be. A szünet után Rákossy Botond József (Csíkszereda) a tőle megszokott fanyar humorral fűszerezett előadást tartott A bizalmi férfiak és a román részletes kataszteri felmérés címmel. Előadásában a Romániában három éve indult Országos Kataszteri és Telekkönyvi Program végrehajtásában előforduló számos anomáliát mutatta be a hallgatóságnak.

Kolesár András, a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály munkatársa Minőségi téradat-szolgáltatások fejlesztése című előadásában az interneten keresztül történő adatszolgáltatás legújabb – nyílt forráskódú szoftverekkel kidolgozott – lehetőségeit taglalta. Vlasits József (gita – Műszaki Térinformatikai Egyesület) A Magyar Telekom tervezési folyamatainak támogatása térinformatikai alapokon elnevezésű előadásában elmondta, hogy a Szupergyors Internetprogram (SZIP) projekt keretében számos terület fejlesztésére nyertek támogatást. Az alkalmazások kialakításakor fontosnak tartották, hogy ne legyenek redundáns tevékenységek, az élő adatok egyszerűen és gyorsan kerüljenek a Magyar Telekom szakági nyilvántartásába.

Az ifjúság sem maradt ki az előadások sorából. Rassányi Zsófia és Tóth Zoltán, akik az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar hallgatói, a Közösségi adatnyerés vizsgálata című dolgozatukkal – amelyet Rassányi Zsófia prezentált – a közösségi oldalakon fellelhető adatok egyre gyakoribb használatát, az adatok vizsgálatát és annak eredményeit mutatták be a Székesfehérváron lévő Országalma szobor elemzésén keresztül.

Varga Norbert, a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály munkatársa a Tisza-parti gondok című előadásában a magyar–ukrán államhatár mentén található Eperjeske település földmérési alaptérképi adatbázisában lévő eredeti felmérési és térképezési hiba következtében meglévő eltérés rendezésének, illetve rendezetlenségének történetét ismertette meg hallgatóságával.

Az ebédszünetet követő szekcióban, amelynek levezető elnöke Mihály Szabolcs volt, Katona János, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatója a Termőföld-értékelés térinformatikai alapokon címmel a termőföld-értékbecslés egy lehetséges módjának vizsgálatát, a módszer alkalmazhatóságát a korrekciós tényezők összefüggésein és egy mintaterületen keresztül mutatta be. Őt Kovács Miklós követte, aki ugyancsak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar oktatója. A térképek szerzői joga című előadásában a térképek szerzői jogának jogszabályi tisztázatlanságát emelte ki, egyben az ellentéteknek a jogi-analitikai, jogértelmezési, jog-összehasonlítási módszerrel lehetséges feloldását taglalta.

A szakmai előadások sorát Ferencz Józsefnek és Erdélyi Marcellnek(Nagyvárad) A műemlék épületek homlokzatrestaurálásának támogatása 3D-s technológiákkal, valamint a Folyamatosan felújított technológiákon alapuló szakmai kompetenciánk állandó bővülése című előadásai zárták. Először Erdélyi Marcell – aki a közelmúltban védte meg doktori értekezését, amelyhez ezúton is gratulálunk – az épülethomlokzatok restaurálásában a nagy pontosságú fotorealisztikus térmodellezési technológiák alkalmazhatóságát, az épületek díszítő elemeinek digitális javítását, az elemek 3D-s nyomtatását elemezte. A második dolgozatot Ferencz József mutatta be, aki a napjainkra jellemző, folyamatosan megújuló tudományos és technológiai fejlődés adta lehetőségek rendszerbe állításával, azok közvetlen hozadékával foglalkozott.

Végezetül Jancsó Árpád építőmérnök lendületes előadásban Temesvár város történetével, a másnapi városnézésen látható nevezetességekkel ismertette meg a konferencia résztvevőit, kedvet csinálva a szombati sétához, a városnézéshez.

S mi más követheti a szakmai részt, mint az esti díszvacsora, amelyet a nagy hagyományokkal rendelkező Lloyd-házban működő Lloyd Étteremben tartottak. Az étkek felszolgálása között és az után is jó hangulatú, vérpezsdítő zene – 2014-ben Aradon is ez a zenekar szolgáltatta a muzsikát – ösztönözte táncra a jelenlévőket. A hatás nem is maradt el, a társaság jó kedve is emelkedett volt, de szakmai beszélgetések – ha már a zene mellett érthették egymás beszédét – is voltak, újabb barátságok is szövődtek.A szombat a városnézésé és a Temesrékási Pincészet meglátogatásáé volt. Idegenvezetőnk Jancsó Árpád építőmérnök volt, aki Temesvár történetének szinte teljes lexikális ismeretéről tett tanúbizonyságot. Köszönjük idegenvezetését.

Temesvár a Temesköz, a Bánság közigazgatási és gazdasági központja. Károly Róbert alatt királyi székhely volt, itt élt Hunyadi János. A török uralom alól csak 1716-ban szabadult fel. A Mária Terézia által elrendelt betelepítések után Magyarország egyik legszínesebb városa lett, békességben élt együtt a magyar, szerb, román és zsidó népesség.

A gyülekező a Lloyd soron – más néven az Opera téren – volt (ma Piaţa Victoriei). A tér egyik végén az Opera épülete látható, a másik végén az 1936–46 között épült legnagyobb romániai ortodox katedrális található, amelynek tornya 86 m magas. Ezen a téren gyűltek össze 1989. december 6-án a Ceauşescu-rendszer ellen tüntető temesváriak, itt zajlottak a forradalom legvéresebb eseményei.

Az elhúzódó díszvacsora ellenére szép számmal gyűltünk össze. Közös akarat eredménye volt, hogy először az 1989. decemberi román forradalom kiindulásának helyszínére, a református lelkészi hivatalhoz látogassunk el. Áthaladtunk a Béga-csatornán, útba ejtettük a Szűz Mária-szobrot, amelynek helyén állítólag Dózsa Györgyöt a nemesek kivégezték.

A romániai forradalom egyik legjelentősebb emlékhelye a belvárosi református esperesi hivatal, Tőkés László püspök egykori lakóhelye. A magyar és román nemzetiségű temesvári lakosok élő lánccal vették körbe az épületet, megakadályozva a Securitátét, hogy a püspököt és feleségét elvigyék (anno a tv-ben is nyomon követhető volt ez a temesvári esemény).

Visszatérve az Opera térre, annak közvetlen szomszédságában találjuk a Hunyadi-várat, amelyet Károly Róbert épített a XIV. század elején. E várban lakott Hunyadi János családjával, itt nevelkedett a későbbi Mátyás király is. A várban van a Bánáti Múzeum (nem volt látogatható). A bejárat mellett azok az utcai lámpák láthatók, amelyek elsők voltak Magyarországon (1884). Tovább haladva a Bolyai János utca sarkán találjuk a Bolyai-emléktáblákat (öt nyelven), amelyeken az a híres mondat áll, amellyel 1823. november 3-án hírül adta az első nemeuklideszi geometria alaptételének felfedezését: „Semmiből egy új, más világot teremtettem.” Az emléktáblát Ferencz József és Ádám József elnökök koszorúzták meg. (Ezen írás szerzőjének véleménye szerint az emléktábla és környezete sokkal nagyobb figyelmet érdemelne.) Az utcában lévő Szent Katalin-templomban, a bejárati ajtó mellett látható Bolyai János halálának, igen rosszul olvasható, szinte teljes sötétségbe burkolódzó emléktáblája.

Sok említésre méltó épület között haladva jutottunk el az egykori Kossuth Lajos (Dóm) térre, ma Piaţa Unirii a neve. Fő épülete a római katolikus dóm, azaz a székesegyház, amely barokk stílusban 1736–73 között épült. (Lásd a címlapon.) Rápillantva, rögtön feltűnik két tömzsi tornya. Ennek az a magyarázata, hogy a város elsősorban katonai védelmi célokat szolgált, könnyen támadható lett volna a magasabb torony. A dóm előtt látható a Szentháromság- vagy Pestis-szobor, amely az 1738–39-ben lezajlott pestisjárvány áldozatainak állít emléket. A tér túlsó felén a szerb püspöki palotát, mögötte pedig a szerb székesegyházat láthatjuk. Kelet felé haladva az evangélikus templomhoz, majd a bástyához érünk, amely a régi várfal megmaradt része. Sétánk során láthattuk a római katolikus püspöki palotát, a Vastuskós házat, a Savoya-házat, amelyet Szavoyai Jenő építtette a törökök 1716-ban történt kiűzése után. Jártunk a Piaţa Libertăţiin (régen Jenő herceg tér volt), ahol megnézhettük Szűz Mária- és Nepomuki Szent János-szobrát.

A több órás sétától kissé fáradtan ültünk le ebédelni. Igyekeztünk, mert várt bennünket a Temesrékási Pincészet, ahova busszal mentünk. A pincészet 1945-ben létesült, 2003. május 26-tól a borturizmus egyik célpontja. 750 ha területen számtalan szőlőfajta található, többek között cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc és muskotály. A gazdaság éves termelése meghaladja az 5 millió litert. Változatos borfajtákat palackoznak és exportálnak több mint 25 országba (USA, Anglia, Kanada, Japán, Németország, Dánia, Ausztria, Hollandia stb.). Boraik számtalan aranyérmet nyertek. A pincészetben öt fajtát kóstolhattunk. A látogatás végén üzletükben vásárolni is lehetett.

A szállásunkra visszaérkezve – a vacsorát követően – elköszöntünk barátainktól. Jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy magas színvonalú előadásokat hallhattunk, jól éreztük magunkat a díszvacsorán, kellemes volt a városnézés és a borkóstolás is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az előadások megoszlása (erdélyi és anyaországbeli) megközelítőleg a résztvevők arányával volt azonos, amit Ferencz József elnök úr is szóvá tett.

Vasárnap utaztunk haza, bízunk benne, hogy mindenki szerencsésen haza is érkezett.

Köszönetet mondunk erdélyi kollégáinknak, a szervezőknek az áldozatos munkájukért, a szeretetükért, amellyel körülvettek bennünket.

Nem ismerjük még a jövő évi találkozó helyszínét, de 2019-ben a XX. Földmérő-találkozón ismét részt veszünk (ez nem fenyegetés).

A találkozó fényképei, amelyeket a szerző készített, az MFTTT Képtárában megtekinthetők, illetve onnan letölthetők. A fényképek az MFTTT támogatásával készültek.

 

Hodobay-Böröcz András

 

Felhasznált irodalom

XIX. Földmérő-találkozó konferenciakiadványa, Temesvár, 2018

Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv, Jel-Kép Kft. 2002

* * *

Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnapok

A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Pest Megyei és Fővárosi Területi Csoportja 2017. március 22-én és április 5-én tartotta a tavaszi Földmérő Szakmai Napját az FM Darányi Ignác-termében és a MH GEOSZ Kultúrtermében.

Földmérő napunk az Európai Földmérők és Geoinformatikusok napjával együtt került megrendezésre.

A rendezvényt országosan hirdettük meg a Megyei Kormányhivatalok Földhivatalai és a vállalkozók körében, így a közel 500 fő jelentkező miatt két helyszínen kellett megrendezni a földmérőnapot a termek befogadó képességének korlátai miatt.

Mindkét napon Hetényi Ferencné az MFTTT Pest megyei és Fővárosi csoport elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Rendezvényünk védnöke volt dr. György István kormánymegbízott (Budapest Főváros Kormányhivatala) aki rendezvényünkön nem tudott megjelenni, így nyitóelőadását Fekete Gábor a BFKH főosztályvezetője (Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) tartotta meg.

Szintén védnökünk volt Szalay László mérnök alezredes, szolgálatfőnök (MH GEOSZ), akinek köszönettel tartozunk a helyszín biztosításáért, és a segítségért a zökkenőmentes lebonyolításban. Szalay alezredes elfoglaltsága miatt dr. Nagy Péter alezredes nyitotta meg az április 5-én megtartott második napi rendezvényünket.

Mindkét napon, a délelőtt folyamán elhangzott előadások során dr. Ádám József Akadémikus az MFTTT elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd az előző napi Európai Földmérők és Geoinformatikusok napján elhangzottakat ismertette.

A következő előadás során Fekete Gábor főosztályvezető úr ismertette a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (a továbbiakban FÖMI) integrációjával kapcsolatos tudnivalókat, megállapítva, hogy az a vártnál jobban sikerült. Nem szűntek meg munkahelyek, a feladatok ellátása zökkenőmentes, eszközbeszerzések is történtek. Ezután ismertette a FÖMI-ben végzett tevékenységekkel kapcsolatos informatikai fejlesztéseket és azok fontosságát.

Ezután Horváth Gábor István megbízott főosztályvezető (Földügyi Főosztály) Földügyi aktualitások címmel tartott előadásában kitért a földmérésen kívül a többi osztály feladataira is, teljes képet adva a hivatali munkáról és a folyamatban lévő jogszabályi változásokról.

Ezután Herczeg Ferenc a FÖMI minőségbiztosítási és ellenőrzési felelőse az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításával kapcsolatos teendőket és határidőket ismertette. A nagy érdeklődés miatt lehetőséget adtunk kérdésekre, amikre szakszerű válaszokat kaptunk.

Következő előadónk 22-én Jánossy András osztályvezető (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) úr volt, aki az eszközeink kalibrálásáról, valamint ennek fontosságáról beszélt. Egyéb elfoglaltsága miatt április 5-én helyette Dózsa Szilvia (BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) tartott előadást a társasházi alaprajzok vizsgálatáról, valamint az alaprajzok adatszolgáltatásával és vizsgálatával kapcsolatos problémákról, folytatva az előző évben felvetett problémák megtárgyalását.

Shöck János koordinátor (SzSzB Megyei KH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály) előadása következett, aki az igazságügyi földmérőszakértők tevékenységét ismertette a jegyzékbe való felvétel feltételeinek ismertetésétől néhány érdekes eset részletes bemutatásáig.

A programtól eltérő sorrendben – délutáni egyéb elfoglaltsága miatt – Braunmüller Péter a FÖMI szolgáltatáskoordinációs felelőse a téradat-szolgáltatások változásairól és a nyílt adatok felé történő lépésekről tartott érdekfeszítő előadást.

Az ebédszünet után dr. Takács Bence egyetemi docens (BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék) a műszaki ellenőrzés fortélyait ismertette meg velünk. Ilyen jellegű feladattal eddig nem sokan foglalkoztak a résztvevők közül. Így érdeklődve hallgatták az előadást.

Borbély Katalin földmérési szakfelügyelő (Pest Megyei Kormányhivatal) a szakfelügyeleti tevékenység jogszabályi hátterét, azokat az elvárásokat, amiket a munkákat leadó földmérőknek be kell tartani, valamint a munkája során tapasztaltakat ismertette meg velünk.

Homolya András mestertanár (BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék) a Budapesten található érdekes régi pontjelek és falitáblák történetét ismertette meg velünk, külön kiemelve – az előadás napján ünnepelt víz világnapján – a vízügyi jeleket.

Piri Dávid földmérési szakügyintéző (BFKH XI. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kiigazításának a hivataluknál folytatott gyakorlatát mutatta be.

Végül Körblné Németh Éva földmérési szakfelügyelő (BFKH (Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) a földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakításával összefüggő változási vázrajzok készítésekor felmerülő kérdéseket tárgyalta, a szakfelügyeleti vizsgálatok tükrében.

A programunkat mindkét napon egy játék zárta a „Legyen Ön is milliomos” mintájára. A szakmai kérdésekre játékos formában adott válasszal egy-egy pontot kaphattak a nyertesek az IRM meghosszabbításához.

Sikeres két rendezvényen vagyunk túl, amit a résztvevők is visszaigazolnak.

Hetényi Ferencné



Áprilisi testületi ülések

Az MFTTT Intézőbizottsága és Választmánya április 4-én ülésezett. Az IB ülésén Ádám József elnökölt, aki az ülés határozatképességének megállapítása után üdvözölte a megjelenteket, és elfogadtatta az értekezlet napirendjét:

1. Az EFGN 2018 és a Fővárosi és Pest Megyei Földmérőnap rendezvények értékelése

2. Javaslat a 2018. évi Lázár deák emlékérem adományozására

3. Javaslat a 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja illetve a Földmérők Világnapja alkalmából rendezett konferenciát értékelve Iván Gyula elmondta, hogy a felkért előadók jóvoltából ismét értékes programmal sikerült a közönség elé állni. Szakmánk politikai elismertsége sajnos még messze van az amerikai egyesült államokbelitől, ahol a Földmérők Hetének rendezvényét Trump elnök is üdvözölte. Magyarországon ez a hetedik alkalommal, egy nemzetközi rendezvénysorozat részeként megtartott konferencia nem érte el a döntéshozók ingerküszöbét. A tudományos program mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyilvánosság szervezésére, különös tekintettel arra, hogy a 2019. évi rendezvények kiemelt tudósának javasoltuk báró Eötvös Lorándot, akinek munkásságáról megemlékezik a szakmai közösség. Az ülésnap előadásainak vázlatai a Társaság honlapján megtekinthetők.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja most második alkalommal volt kétnapos rendezvény. A második napon, március 22-én a Fővárosi és Pest megyei Földmérőnapra és Továbbképzésre került sor a Földművelésügyi Minisztériumban.

A jelentős túljelentkezés miatt április 5-én a katonai térképészet Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén változatlan programmal ismét megrendezésre került a konferencia. Hetényi Ferencné elmondta, hogy a két alkalomra összesen 480 jelentkező regisztrált. Az előadások vázlata a honlapunkon megtalálható. A siker oka nem csak a szakterületünk egészét felölelő változatos, gazdag program volt, hanem a budapesti helyszín jó megközelíthetősége a vidéki kollégák számára és a megszerezhető szakmai továbbképzési pontok szükségessége a kötelező továbbképzési program teljesítéséhez. Mivel a résztvevők nem csak Budapestről illetve környékéről érkeztek, a délutáni szekció hallgatósága – a korábban haza indulók miatt – mindkét alkalommal megcsappant, így felvetődött annak a lehetősége, hogy a teljes ülésnapot nem teljesítő kollégák csak a megszerezhető pontok felét kaphatják meg a jövőben.

Az IB határozatban köszönte meg a két rendezvény szervezőinek – Iván Gyulának, Szrogh Gabriellának, Körblné Német Évának, Borbély Katalinnak, Hetényi Ferencnének és Zalaba Piroskának – az elvégzett munkát.A Lázár deák emlékérem Jelölőbizottságának elnöke Tóth László megosztotta aggályait a többes jelölés nyilvánosságával kapcsolatban, különös tekintettel az adott évben csak a jelölésig jutó kollégák érzékenységére. (Több alkalommal előfordult, hogy egymást követő években „csak” jelöltként szerepelnek érdemes kollégák.) A testület véleménye szerint maga a jelölés is megtiszteltetés, ezért nem változtat az eddigi jelölési gyakorlaton. A Jelölőbizottság javaslatával egyetértve a Lázár deák emlékérem 2018. évi kitüntetettjének kiválasztására az IB Csizmadia Mihályné és Zalaba Piroska nevét terjesztette a Választmány elé.

Dr. Mihály Szabolcs a Márton Gyárfás-emlékplakett Jelölőbizottságának elnöke elmondta, hogy véleményük kialakításánál a korábbi évek jelöltjei mellett új személyekre vonatkozó javaslatokat is értékelt a bizottság. Az IB, egyetértve a javaslatokkal Csemniczky László és Bartos Ferenc nevét terjesztette döntésre az MFTTT Választmánya elé.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József tájékoztatta a testületet, hogy a nemzetközi szervezeteknek társaságunk befizette az ez évi tagdíjakat, így a különböző tanácskozásokon teljes jogkörrel vehetünk részt.

A következő IB-értekezlet és Válaszmányi ülés a beszámolót elfogadó Közgyűlést készíti elő. A jogszabályi változások miatt a határozatképtelen közgyűlést leghamarabb három nap elteltével lehet kitűzni, ennek megfelelően kell az időpontokról dönteni. Ebben a helyzetben különösen fontos az előkészítő IB és Választmányi ülések határozatképessége. A következő értekezletek első időpontja május 24., az ismételt összehívásé május 28.

Az elnök felhívta a figyelmet egy újabb pályázati lehetőségre, amellyel a Társaság működésének anyagi alapjait erősíthetjük: az MTA maximum 400 000 forinttal támogathatja a tudományos társaságok működését, amelyre az MFTTT is pályázni fog.

Aktuálissá válik a Földmérők Arcképcsarnoka következő kötetének elkészítése, illetve időszerű szakmai feladat lenne a hatnyelvű geodéziai szakszótár aktualizálása és digitális változatának elkészítése. Meg kell teremteni ezen feladatok anyagi hátterét, majd el kell kezdeni a munkákat.

Buga László főszerkesztő beszámolt a Geodézia és Kartográfia folyóirat online „láthatóságának” növekedéséről. Az MFTTT és az ELTE Egyetemi Könyvtár között létrejött megállapodás alapján 2018-tól a szakmai publikációk digitális azonosítót (DOI) kapva bekerülnek a CrossRef adatbázisba is.

Szakterületünk általános ismertségének növelése érdekében Iván Gyula felvetette az egyéb szakmák rendezvényein, konferencián történő megjelenésünk lehetőségét. Felajánlotta, hogy részletes javaslatot fog az IB elé terjeszteni.

Egyéb hozzászólás nem lévén, Ádám József berekesztette az IB értekezletét.

A Választmány ülésére a határozatképesség érdekében a második meghirdetett időpontban került sor a következő napirenddel:

1. A 2018. évi Lázár deák emlékérem adományozása

2. A 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozása

3. Egyebek

Társaságunk elnöke előterjesztette az IB által támogatott és a jelölőbizottságok által javasolt személyeket, majd a testület titkos szavazással döntött a kitüntető címek odaítéléséről.

A Lázár deák emlékérem kitüntetésre 2018-ban Csizmadia Mihályné kapta a több szavazatot. Az emlékérem átadására a májusi közgyűlésen kerül sor.

A Választmány döntése alapján a Márton Gyárfás-emlékplakett 2018. évi magyarországi kitüntetettje Bartos Ferenc lett, aki az elismerést az EMT Földmérőnapokon 2018. május 10–13. között veheti át Temesváron.

Az értekezleten egyéb hozzászólás nem volt, így az elnök megköszönte a jelölőbizottságok és a Testület megjelent tagjainak munkáját, majd berekesztette az ülést.

Buga László

 

* * *

Beszámoló közgyűlés

 

Az évente májusban esedékes beszámoló közgyűlést előkészítő Intézőbizottsági és Választmányi ülésekre május 24-én került sor. Az IB ülés napirendjén a következők szerepeltek:

1. A Társaság 2018. I. félévi működésének áttekintése

2. Az MFTTT 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentésének megvitatása

3. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése

4. Őszi nagyrendezvény előkészítése

5. Egyebek

A Társaság ez évi működését Ádám József foglalta össze. A vezetés az MFTTT működtetésével kapcsolatos kérdéseket három IB ülésen illetve két választmányi ülésen tárgyalta és a szükséges döntéseket meghozta, a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette az éves beszámolót. A Földmérők Világnapjához kapcsolódó nagy rendezvények sikeresen lezajlottak (március 21–22, FM; április 04. MH GEOSZ). A Nógrád megyei Tavaszi Mérnöknap is eredményes volt, segítette a szakma gyakorlásához szükséges továbbképzési kötelezettségek teljesítését a tagjainknak. A választások után az új kormány felállása és a szakmai irányításban érintett kormányzati vezetők hivatalba lépése után fontos feladat lesz a kapcsolatok felvétele.

Az erdélyi kollégákkal való kapcsolattartás fontos fórumán, az EMT Földmérőtalálkozóján május 10–13 között Temesváron ez évben is szép számmal képviseltük az anyaországot.

A nemzetközi szervezeteknek időben befizettük az éves tagdíjakat, így szavazati joggal vehetünk részt ezen szervezetek tanácskozásain.

A második napirendi ponthoz az ügyvezető titkár előre megküldte az IB tagjainak az írásos anyagokat így a szóbeli előterjesztés során csak a fontosabb megállapítások hangzottak el. A Társaság, elsősorban a különböző forrásokból származó jelentősnek mondható anyagi támogatásoknak és pályázati pénzeknek köszönhetően, mintegy kétmilliós pozitívummal zárta a 2017. évet.

Az IB távol lévő tagjai elektronikusan leadott szavazatait is figyelembe véve meghozott határozat szerint a testület javasolta a beszámoló jelentés közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelőbizottság jelentését szintén megkapták a résztvevők így dr. Toronyi Bence FB elnök csak néhány pontra tért ki. A Társaság működtetésének adminisztrációs feladatai az egyéb szervezési és működtetési feladatok mellett túl nagy terhet rónak a titkárságra, így a tagnyilvántartás naprakésszé tételében és néhány adminisztrációs feladatban továbbra is elmaradásban vagyunk.

„A Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről megállapítható, hogy az – a tapasztalt hiányosságok ellenére – összességében áttekinthető és valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról és ügymenetéről.” – fogalmazott a felügyelőbizottsági jelentés. A Felügyelőbizottság ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését fogadja el.

Az őszi nagyrendezvényt a terveknek megfelelően az Agrárminisztérium támogatásával tervezzük megrendezni, ezért a teremfoglalással és a védnöki felkéréssel kapcsolatos teendőket mielőbb el kell végezni.

Az egyebek napirendben felmerült az ügyvezető titkát utódlásának kérdése Szrogh Gabriella tervezett nyugdíjba vonulása miatt.

 

A Választmány ülésének feladata a Közgyűlés előkészítése volt. Ennek megfelelően a napirendjén a következők szerepeltek:

1. Az MFTTT 2017. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése

2. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése

3. Egyebek

A napirendi pontokhoz tartozó anyagokat a választmányi tagok előzetesen megkapták, így részletes szóbeli előterjesztésre nem került sor. A Választmány egyhangú határozattal támogatta a beszámoló és a közhasznúsági jelentés Közgyűlés elé terjesztését. A testület megismerte és tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József elnök megismételt néhány – az IB ülésén már elhangzott – a Társaság múlt évi tevékenységét összefoglaló gondolatot.

A Választmányi ülést berekesztve az elnök megállapította, hogy a megjelentek alacsony létszáma miatt a Közgyűlés nem határozatképes, így azt a meghívóban rögzített második időpontra, 2018. május 28-ára ismételten összehívta.

 

Az ismételt időpontban megtartott Közgyűlés napirendje a következő volt:

1. Elnöki megnyitó

2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről

4. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének a jelentése

5. A 2017. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés

6. A Felügyelő Bizottság (FB) jelentése

7. A Társaság 2018. évi Lázár deák emlékérem kitüntetésének átadása.

8. A 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetés átadása

9. Egyebek

A 8. ponttal kiegészített napirend elfogadása után a Közgyűlés – a hagyományoknak megfelelően – megemlékezett a legutóbbi összejövetel óta eltávozott kollégákról.

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke Hetényi Ferencné, Tagjai Busics Imre és Homolya András lettek.

Az aktuális ügyekről beszámolva Ádám József elnök többek között beszélt:

 • az ez évi testületi ülések munkájáról,

 • az újonnan belépő kormányzati vezetőkkel történő kapcsolatfelvétel tervéről,

 • a már sikeresen megrendezett tavaszi szakmai konferenciákról,

 • a nemzetközi szervezetekben (CLGE, FIG, ICA) végzett tevékenységekről,

 • az EMT Földmérőtalálkozón való részvételünkről.

Az elnöki tájékoztató alatt a Mandátumvizsgáló Bizottság elvégezte a munkáját és az elnök tájékoztatása szerint 36 egyéni tag és 4 jogi tag képviselője vett részt szavazati joggal a Közgyűlésen.

A jóváhagyásra a testület elé terjesztett beszámoló és közhasznúsági jelentés valamint a Felügyelőbizottság jelentésének a szövege a honlapon mindenki számára elérhető módon közzé lett téve (https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/eloadasok/doc_view/607-beszamolo-elterjesztese-a-2018-majus-24-i-kozgyleshez), így Dobai Tibor főtitkár szóbeli előterjesztésében csak a fontosabb momentumokra tért ki.

A Társaság mérleg szerinti eredménye – a támogatásoknak köszönhetően – 2 millió Ft pozitívumot mutat. Az elmúlt évben is számtalan sikeres szakmai konferenciát tartottunk Budapesten és a vidéki szakcsoportok székhelyein, amelyek jól szolgálták a tagjaink szakmai továbbképzését. Taglétszámunkban nincs számottevő változás, a tagdíjbevételek is emelkedést mutatnak.

Az FB elnöke dr. Toronyi Bence három gondolatot emelt ki a szóbeli előterjesztésében: a Társaság működtetésében mutatkozó adminisztrációs hiányosságokat nem sikerült számottevően csökkenteni (ez alapvetően a titkárság munkaerőhiányának köszönhető), a tagnyilvántartás naprakésszé tételénél a hatályba lépő adatkezelési jogszabályok figyelembe vételének fontosságát említette illetve a később elkészülő könyvvizsgálói jelentés tartalmától függően egy rendkívüli közgyűlés összehívásának lehetőségét említette.

Ez utóbbinak vajmi kevés a valószínűsége, de az FB szükségesnek látta erre is felhívni a figyelmet.

A Közgyűlés vita nélkül, egyhangú szavazással hagyta jóvá a beszámolót és fogadta el az FB jelentését.

A Társaság törvényes működése érdekében szükséges döntések meghozatala után került sor a kitüntetések átadására. A Lázár deák emlékérem 2018. évi kitüntetettje Csizmadia Mihályné.

Csizmadia Mihályné – szakmában mindenki csak Picur-ként, Picur néniként ismeri – Székesfehérváron, az egykori Felsőfokú Földmérési Technikum első évfolyamában nagynevű tanároktól, gyakorlati oktatóktól ismerte meg a szakmát, a földmérést, amelynek egy életen át elkötelezettje, szerelmese lett. 1976-ban, ugyancsak a fehérvári intézményben földmérőmérnöki oklevelet szerzett.

1964 áprilisában állt munkába a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál és mintegy harminc esztendőn át ez a cég volt a munkahelye. Vállalta a férfiembereket is próbára tevő terepes életmódot és példamutatóan helyt állt a munkában.

1993-tól nyugdíjazásáig a Földmérési és Távérzékelési Intézet volt a második munkahelye, itt is az alaphálózatokkal foglalkozott. Nagy szerepe volt abban, hogy a teljes EOMA kiépítése, vagyis az elsőrendű poligonok kitöltése (sűrítése) másodrendű és harmadrendű pontokkal 2005–2006-ban végül is befejeződhetett.

Csizmadia Mihályné mindig kész volt a megújulásra, a hálózat-korszerűsítés (és a munkatársak) serkentésére. Elkészítette az EOMA újramérésének ütemtervét, túl a 60. és 70. életévén is még rendszeresen végzett terepi helyszínelést, vizsgálatot.

Ha hívják, ma is segít (nála jobban senki nem ismeri a központi adattárat); az egyesületi rendezvények állandó munkatársa, kapcsolata ma is élő a volt munkahelyével.

Csizmadia Mihályné egész élete példamutatás a szakmaszeretetre, az elkötelezettségre, a hivatástudatra, a fiatalabb munkatársak elhivatottságának erősítésére. A Lázár deák emlékérem ennek elismerése.

A Márton Gyárfás-emlékplakettet hagyományosan az EMT Földmérőtalálkozóján szokták átadni, de az anyaországi kitüntetett Bartos Ferenc sajnos nem tudott elutazni Temesvárra, így a Közgyűlésen vehette át az elismerést.

Bartos Ferenc a BME Építőmérnöki Karán szerezte meg földmérőmérnöki oklevelét. 1982-ben – ugyancsak a BME-n – geodéziai automatizálási diplomát is szerzett.

Munkahelyei igen változatosak voltak, így lehetősége nyílt megismerni a földügyi szakigazgatás és a partnerintézmények különböző szintű és fajtájú munkáit.

Földhivatali majd tervezőintézeti illetve minisztériumi munkahelyek után belekóstolt a városvezetésbe (1990–94 között Vác város polgármestere volt), majd rövid időre visszatért a minisztériumba, de már vezetői beosztásba (1995–97 között az FM földügyi és térképészeti főosztály vezetőjének helyettese volt), hogy utána szakmai karrierjét az NKP Kht. műszaki igazgatójaként teljesítse ki (1997-2006).

Bartos Ferenc 1970-től tagja a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek illetve a jogutód Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak, ahol 1986–90 között az Igazságügyi szakértői szakosztály titkára, aztán 1990–94 között főtitkárhelyettes, 1994-től 2007-ig pedig a társaság főtitkára. Mindig lelkes támogatója volt a vidéki társasági, egyesületi munkának, a fővárostól távol lévő kollégák és csoportok törekvéseinek. 2016 óta az MFTTT örökös tagja.

Bartos Ferenc tevékenysége kiemelkedő volt nem csak a szakma, de a magyarság összefogása terén is. Az EMT Földmérő Szakosztály és az MFTTT közötti együttműködés egyik kezdeményezője, a politikailag nehéz évek alatt az erdélyi kollégákkal való kapcsolatok kiépítője, majd 1999-ben az EMT–MFTTT együttműködési megállapodás egyik aláírója. Sok kolléga az ő hatására építette ki kapcsolatait az erdélyi földmérőkkel. Munkásságával méltán érdemelte ki a Márton Gyárfás-emlékplakett elismerést.

A kitüntetett kollégáknak a Szerkesztőség nevében szívből gratulálunk, további eredményes tevékenykedést és hozzá jó egészséget kívánunk!

Az elismerések átadása után – egyéb hozzászólás nem lévén – dr. Ádám József elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

Buga László

 

* * *

 

X. Tavaszi Mérnöknap Salgótarjánban

Az MFTTT Nógrád megyei csoportja, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (NMKH ÉBFFO FO) és a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara (NMMK) Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja által közösen szervezett Földmérő Szakmai Nap 2018. május 8-án került megrendezésre „X. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád – 2018” néven Salgótarjánban. A szervezők a megyeháza dísztermébe várták azt a 182 főt, akik regisztráltak a rendezvényre.

A szakmai nap védnöke dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, a Nógrád Megyei Kormányhivatal (NMKH) vezetője volt.

A Földmérő Napot Juhászné Tóth Éva, a NMKH ÉBFFO FO főosztályvezető-helyettese nyitotta meg, majd ezt követően dr. Kalocsai Péter, a NMKH főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.

A rendezvény délelőtti programjának levezető elnöke, Bózvári József a NMMK elnöke Horváth Gábor Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztályának (FM FTF) főosztályvezetőjét kérte fel a nyitóelőadás megtartására. A prezentáció a földügyi igazgatást érintő aktualitásokkal foglalkozott. Az előadó bevezetéseként bemutatta a 2018. január 1. napján hatályba lépett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény fontosabb jellemzőit, majd ezt követően a földügyi igazgatás egyes szakterületeinek aktuális feladatait ismertette. A földforgalomról szólva beszélt a termőföld tulajdonszerzések, valamint a földhasználati jogosultságok megszerzésének hatósági jóváhagyásáról és a földműves-nyilvántartásról. A földvédelem, földhasználat szakterületet érintően elemezte a termőföld védelméről szóló törvény módosításait, majd bemutatta a termőföldek más célú hasznosításának, a határszemléknek, a parlagfű helyszíneléseknek és a földhasználati nyilvántartásnak az országos adatait. Az ingatlan-nyilvántartási szakterület feladatainak ismertetése során kitért az elektronikus ügyintézésre, valamint egy új szolgáltatásra, melynek keretében tulajdonilap-másolat szolgáltatásakor jelzésre kerül, ha az ingatlannak van bejelentett földhasználója. A földmérési szakterületet érintően pedig foglalkozott az INSPIRE irányelvből fakadó nemzetközi kötelezettségekkel, az erdészeti adattár és az ingatlan-nyilvántartás közötti eltérések kezelésének feladatával, a természetvédelmi jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével, valamint a földmérési és a telekalakítási szakterületet érintő aktuális jogszabályi változásokkal.

A Szakmai Nap következő két előadása a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló projekttel foglalkozott. Cseri József, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a program aktuális kérdéseit elemezte előadásában. Ismertette az első keret-megállapodáshoz tartozó ütemek lezárásának folyamatát, a negyedik ütem jelenlegi állását, az újonnan induló ötödik ütem keretében eddig elvégzett feladatokat, valamint a projekt további ütemezéseit. A prezentáció befejező részében a Nógrád megyében lezárt ütemek jellemző adatait mutatta be.

Dr. Méhész István, a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője az első ütemben befejezett projekt tapasztalatairól tartott előadást. Ennek keretében részletesen ismertette a megosztási eljárások jogszabályi hátterét, a lebonyolításban résztvevő személyek körét, az eljárásban érintett – a járási hivatal illetékességi területére eső – ingatlanok adatait és az eljárás folyamatát. Befejezésül összefoglalta, hogy melyek voltak azok a pozitívumok, amelyek segítették a program sikeres befejezését, s melyek voltak azok a negatívumok, melyek az egyes eljárások elhúzódásához vezettek.

A következő előadó dr. Siki Zoltán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének adjunktusa volt, aki az automatizált monitoring rendszerekkel foglalkozott. A prezentáció első részében általánosságban hallhattak ismertetést a megjelentek a monitoringrendszerekről és azok alkalmazási területeiről, majd ezt követően a Tanszéken kifejlesztett Ulyxes-rendszer került bemutatásra néhány konkrét ipari alkalmazáson keresztül. Befejezésül a dolgok internetét (IoT) ismertette röviden az előadó az alkalmazható földmérési dolgok (szenzorok) és interfészek bemutatásával.

Ezt követően Fábián József, a NMKH ÉBFFO FO földmérési szakügyintézője vette át a levezetői elnöki feladatokat és konferálta fel Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Alaphálózati és Államhatárügyi Osztályának osztályvezetőjét. Busics Imre egy érdekes osztrák kezdeményezésről tartott előadást, melynek célja, hogy bizonyos határkövek, határjelek kerüljenek az UNESCO Világörökségének jegyzékébe. Az előadás első részében beszélt az UNESCO nemzetközi szerepéről és feladatairól, a Világörökségi Program és annak magyarországi történetéről. A prezentáció második részében a hallgatóság megismerhette a földméréssel kapcsolatos világörökségi helyszíneket, az osztrák kezdeményezés részleteit, valamint a javasolt magyar helyszíneket.

A délelőtti program befejezéseként Zeke Zsolt, a Leica Geosystems Hungary Kft. mérnök-üzletkötője mutatta be "Adott munkához használd a megfelelő eszközt adott időben!" című előadását. Ennek keretében áttekintést adott arról, hogy a Leica Geosystems AG milyen alkalmazási területeken kínál termékeket és szolgáltatásokat a felhasználók részére. Ezt követően pedig részletesen ismertette a geodéziában alkalmazott GNSS technológiákat, a beépített IMU dőlésérzékelő tesztelésének tapasztalatait, a geodéziai és a térinformatikai feladatokra kínált legújabb antennatípusokat. A prezentáció második részében foglalkozott a lézerszkennerek fejlődésével és alkalmazási területeivel, valamint a mérőállomások automatikus prizmakeresésének és követésének problematikájával.

A finom ebéd elfogyasztását követően Nagy János Zoltán egyéni vállalkozó, a NMMK tagja, a Börzsöny-hegység keskeny nyomközű vasútjának Márianosztra és Nagybörzsöny–Nagyirtáspuszta között teljesen újjáépített vonalszakaszának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges változási vázrajzok elkészítésével kapcsolatos munkáját ismertette. A 6,5 km hosszú és 163 m magasságkülönbséggel jellemezhető vonalas felmérés során a legnagyobb kihívást a mobil térerő és az alappontok hiánya jelentette. Az előadás bemutatta a felmérés során alkalmazott hagyományos adatgyűjtési módszereket, a munkához használt mérőműszereket és a vezetett sokszögvonalak megbízhatósági mérőszámait.

Az utolsó előadás a földmérési szakterületen ismeretes szakmagyakorlási minősítések megújításáról szólt. Fábián József prezentációjában rámutatott arra, hogy mi adja az aktualitását ennek a témának, és részletesen ismertette mind az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez kapcsolódó ingatlanrendező földmérőminősítés, mind az egyéb célú földmérési tevékenységhez nélkülözhetetlen geodéziai tervezői- és geodéziai szakértői minősítések meghosszabbításának feltételeit, a meghosszabbítás eljárásrendjét, a kötelező továbbképzések lehetséges formáit.

Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetősége volt arra, hogy véleményüket ne csak a kávészünetben és az ebédidőben osszák meg egymással, hanem az előadásokat követő konzultáció során is kifejthessék álláspontjukat az egyes témákkal kapcsolatban. Különösen az utolsó előadás témakörét illetően mutatottak nagyobb aktivitást a megjelentek.

A visszajelzések alapján a hallgatóság az előadásokat tartalmasnak, az eltöltött időt hasznosnak, a rendezvényt sikeresnek ítélte meg, melyhez jelentős mértékben járult hozzá a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, valamint a szakmai nap keretében műszerbemutatót is tartó Leica Geosystems Hungary Kft. anyagi támogatása is.

Fábián József

 

Nekrológok

 

Bánszky György

1932-2017

Másfél évtizedes intézményi ápolás után, Balassagyarmaton, 2017. december 6-án hunyt el egykori évfolyamtársunk. Alkotó évei három részre oszthatók: földhivatali, vállalati és közigazgatási területen tevékenykedett, de mindvégig hű maradt Nógrád megyéhez.

Rétságon született 1932. szeptember 10-én. Iskoláit is itt kezdte, de az államosítások és a család származási megkülönböztetései miatt több helyen folytatta, végül Sopronban érettségizett 1954-ben. Ugyanott, a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1959-ben földmérőmérnöki oklevelet szerzett. Mérnökgyakornoki idejét, az akkor még Balassagyarmaton működő ÁFTH Nógrád megyei Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelőségen töltötte. Beosztottként földrendezési munkákban vett részt, később az állami alapmunkák vizsgálója, majd koordinátora lett. A hivatal székhelyének megváltozásáig (1969), a műszaki osztály élén, beosztottjai munkáját irányította.

Ez időben létesített állandó irodát a városban a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat, melynek vezetésével bízták meg. Az iroda rendkívül sokoldalú munkákat végzett, újszerű technológiai megoldásokat alkalmazott. Ilyen volt pl. a belterületek fotogeodéziai felmérése, ahol a tömbök határvonalát hagyományos módon, a tömbbelsőket pedig fotogrammetriai úton mérték meg. Az eljárást Vác város és több község belterületének felmérésénél is sikerrel alkalmazták. Más jellegű, nagyobb pontossági igényű feladatok jelentkeztek a víztározók vízszintes és magassági alapponthálózatának meghatározásánál. A műtárgyak és gáttestek időben történő elmozdulásainak vizsgálatát rendszeresen – a vízszintváltozásokat követve – végezték. A centrális hálózatok pontjait később az országos alapponthálózatba is bekapcsolták.

A rendszerváltás után szülővárosában, Rétságon – egyházi támogatással – polgármesterré választották. Működésének négy éve alatt igyekezett olyan beruházásokat megindítani, amelyek a munkaerő helyben történő foglalkoztatásában segítettek. A biztonságos vízellátás érdekében több önkormányzat összefogásával létrehozták a Nyugat Nógrádi Vízmű Kft-ét. Utakat, utcákat, parkolókat építettek. Máig is fejlődő ipari parkot hoztak létre. Ciklusának végére sikerült a települést adósságmentesen átadni az 1994-ben megválasztott új önkormányzatnak.

A 2000-es évek elején egészsége megromlott, tragikus körülmények között a feleségét is elveszítette. Aranyoklevelét 2009-ben Sopronban kapta meg, de személyesen átvenni már nem tudta. Utolsó éveiben Balassagyarmaton a Szent Erzsébet Idősek Otthonában ápolták. Földi maradványait még életében az orvostudománynak ajánlotta fel. Búcsúztatása decemberben a balassagyarmati és a rétsági templomokban gyászmisén történt. Évfolyamtársai negyedéves találkozójukon, Budapesten (2018. 01. 10.) emlékeztek meg róla.

Dr. Németh Gyula

 

* * *

Dr. Steirer Lajos

1926-2017

2017 novemberében elhunyt dr. Steirer Lajos, a földügyi igazgatás egyik kiemelkedő, emblematikus alakja. Tevékenységéhez, munkásságához szinte hozzátartozott az ingatlanregiszterek – telekkönyv, földnyilvántartás majd az ingatlan-nyilvántartás – gondozása, e nyilvántartások tartalmának hasznosítása s a bekövetkező változások regisztrálása.

Tartalmas szakmai életútját 1945-ben az Igazságügyi Minisztérium irányításával működő telekkönyvi betétszerkesztésnél kezdte, s a telekkönyvet, mint az ingatlantulajdon egyetlen közhitelű nyilvántartását a betétszerkesztés keretében sajátította el. 1951-től a Fejér Megyei Földmérési Irodához kerül mint földnyilvántartó, ahol rövid időn belül járási majd megyei csoportvezetőként irányítja a Fejér megyei földnyilvántartást az időközbeni átszervezések folytán a Megyei Tanács pénzügyi osztályán, majd az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Fejér Megyei Felügyelőségén (ÁFTH). Rövid időn belül az ÁFTH központjához, a Földnyilvántartási Osztályra kerül mint kiváló gyakorlati szakember. Aktívan vesz részt a földnyilvántartásról szóló törvényerejű rendelet megalkotásában. Az ÁFTH megszűnésével egyidejűleg a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalánál mint osztályvezető dolgozik. A szakemberek azon körébe tartozott, akik azt vallották, hogy szükségtelen a földekről, ingatlanokról két nyilvántartást – telekkönyv, földnyilvántartás – vezetni. A két nyilvántartás alapulvételével kell elkészíteni az újat – az ingatlan-nyilvántartást – a tényleges állapot alapján, annak figyelembevételével.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok megalkotásában – együttműködve az Igazságügyi Minisztériummal - tevékenyen vesz részt, lényegében ő irányítja a munkát. Az ingatlan-nyilvántartás felfektetését szabályozó Útmutató a munkásságának kiemelkedő alkotása. Ennek alapján készítették el a nemzeti ingatlantulajdon „leltárát” képező ingatlan-nyilvántartást a járási földhivatalok.

Az ingatlan-nyilvántartási szakterület országosan elismert, egyik legjobb szaktekintélye volt. Munkáját a részletekig menő precizitás, a magas fokú szakmai igényesség, kulturált intézkedések jellemezték, ami közérthetőséggel párosult. Ezt a követelményt állította beosztott munkatársai elé is. Az új kollégák betanítását nagy türelemmel végezte, fejlődésüket, előrehaladásukat figyelemmel kísérte.

Fogékony volt az emberi problémákra, gondokra, segítő szándéka – különösen az elesettek felé – mindig megnyilvánult. Kolléga volt a szó nemes és szoros értelmében. Közszeretetben álló emberként emlékezünk rá.

Ezen gondolatok jegyében köszönünk el dr. Steirer Lajostól. Nyugodjál békében.

Dr. Fenyő György

* * *

Dr. Tokody András

1951–2017

Nehéz bármit is írni egy olyan emberről, aki sokak által ismert, és szeretett volt. Azt hiszem, mindenkinek van ilyen ember az életében, akit ismertek és szerettek, bármerre is járt a nagyvilágban. Akinek nevére sokan emlékeznek jó érzéssel és hálával. Akihez bármikor – alkalmas vagy alkalmatlan időben – lehetett fordulni, ha az embernek gondja, problémája volt, mert addig nem nyugodott, míg meg nem oldotta, vagy a megoldást meg nem találta. Úgy még nehezebb, ha sokak szerint majd’ minden ilyen írás fölöslegesen tényszerű és csak száraz felsorolást tartalmaz. De vajon el lehet-e tekinteni a felsorolástól, ha minden egyes állomás nemcsak mérföldkő volt az életében, hanem szerves része annak az életútnak, amit bejárt, ami nem szakítható ki lelkéből, mert eggyé vált vele. Dr. Tokody András ilyen ember volt, aki nem csak a geodézia, mint tudomány és az élet része volt, maga volt a geodézia, maga az élet. Mindig barátságos, vidám, lendületes, életre nevelő ember volt.

1951. április 7-én született Budapesten, Tokodi Andor és Piltz Etelka negyedik fiaként. Pesterzsébeten lakott, majd később feleségével, Ilonával és két, fiával, Csabival és Danival is itt leltek otthonra. Haláláig hű maradt a kerülethez.

1965–1969 között a Szabó József Geológiai Technikum tanulója volt, ahol az iskola akkori szellemisége nem csak a geológia tudományát adta át a diákjainak, hanem olyan csapattá és felelősségteljes emberekké nevelte mindannyiukat, amely elkísérte őket egész életük során. Ezt a szellemiséget az élet minden területén igyekezett átadni. A régi alma materhez való hűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy létrehozta a Technikum internetes honlapját (http://geologiaitechnikum.freewb.hu), melynek köszönhetően nem merült végleg a feledés homályába az iskola.

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, annak Építőmérnöki Karán, a Földmérő Mérnöki Szakon végezte, és 1975-ben diplomával fejezte be. Majd tanulmányai befejeztével 1978-ig a Pest Megyei Földhivatalnál dolgozott.

1978-tól nyugdíjba vonulásáig az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán (ma Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar) tanított, docensként, időközben – 1987-ben – megszerezte doktori címét. Mint előadó tanár, meghívást kapott a Budapesti Corvinus Egyetemre is, ahol hamar megkedvelték a diákok.

Oktatási feladatai mellett szakmai munkáját a Mélyépítési Tanszéken a nagyszámú szerződéses geodéziai feladatokon keresztül végezte. 1982-ben alapító tagja volt a Praxis Építőipari Tervező és szaktanácsadó GMK-nak, amelyben 10 éven keresztül dolgozott. Itt és a tanszéken végezte lézeres mérési kísérleteit, amelyből doktori disszertációját írta.

Oktatói pályafutása alatt több ezer diák zárta szívébe a mindig vidám, életre nevelő, igazságos tanár urat.

A főiskola diákjai évente Arany Kréta és Arany Szivacs emlékplakettet adományoztak a legjobb előadóknak és a legjobb gyakorlatvezetőknek. Ezeket a hallgatói elismeréseket ő többször is megkapta.

Oktató munkásságának elismeréseként 2003-ban a Szent István Egyetemi Babérkoszorú Arany fokozatát adományozták neki, ezen kívül megkapta a „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” állami kitüntetést is.

Mindig képes volt tanulni és tanítani, hiába volt sok évtizedes tapasztalat a háta mögött. A mérések során az „inkább többet mérjünk, de azt jól” mondásával törekedtünk a pontosságra. Később elárulta, hogy egyik professzorától hallotta ő is. A munkáira nagyságuktól függetlenül igen nagy alapossággal készült fel. A helyszíni méréseknél sem tudta az ember zavarba ejteni. Kedvenc ideiglenes pontjelölése a „Tokody-féle kupak szöggel”. Alappontjainál igyekezett roncsolásmentes jelölést is használni a hilti-szegek mellett, így lett a „kavics” az egyik kedvenc jele. Inkább a mérnökgeodézia – mozgásvizsgálatok, darupályák geometriai művezetése és vizsgálata, ipari és egyéb közüzemi épületek kitűzése, közműalagutak, műemléki épületek felmérése, szintezése – állt hozzá közelebb, de az ingatlanrendezésből is kivette a részét, hiszen a megyei földhivatalnál kezdte. Ő még készített „papagájrajzot” piros, zöld, fekete, kék színekben, adott le munkarészeket budapesti sztereografikus rendszerben.

Gyakran mesélt arról, hogy fiatalabb éveiben hegymászói tudását nemcsak a magas hegyek (1978. Mont Blanc, 1980. Elbrusz, Tátra) csúcsainak meghódítására, hanem régi gyárkémények bontásánál is kamatoztatta. Több száz munkája közül a szívéhez legközelebb álló a Fővárosi Állat- és Növénykert Nagysziklájának felmérése volt, melyről weboldalt is készített (http://nagysziklameres.freewb.hu). Ennél a munkánál barlangász tudását is latba vetette.

A gazdagréti plébániatemplom kitűzéséről mesélve elmondta, hogy munkálatok közben a szervező lelkész azt mondta neki: „Tokody Úr, a templomszenteléskor az első sorban kap majd helyet”. Dr. Tokody András sosem akart az első sorban ülni, ő mindig szerényen és alázattal élt, dolgozott, tanított mindenkiért.

Hiszem, hogy ha földi életében nem is, de a mennyeiben az első sorban kap helyet.

Nyugodjon békében!

Szökrön Péter

* * *

Dr. Papp Lajos

1926–2018

Szomorúan értesültünk róla, hogy dr. Papp Lajos nyugállományú ezredes, a hadtudományok kandidátusa, a katonai térképészet volt helyettes vezetője, az MFTTT alapító tagja, 2018. március 17-én elhunyt.

Papp Lajos 1926. augusztus 19-én született Mecsekszabolcson. Az első öt osztályt is itt végezte el a helyi katolikus iskolában. Jó tanulmányi eredményei és szülei nem kis anyagi erőfeszítése révén a pécsi Gróf Széchenyi Gimnáziumban tanulhatott tovább. A háborút átvészelve, 1946-ban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnök Karának, Út- és Vasútépítési tagozatán 1950-ben fejezte be.

Az egyetem elvégzése után a Honvéd Térképészeti Intézetébe irányították, ahol hivatásos állományba került, alhadnagyi rendfokozattal. Részt vett az akkor zajló „gyorshelyesbítés”-ben, amelynek az új, „szovjet mintájú” topográfiai térképek elkészítése volt a célja, majd a Jugoszlávia területére sürgősséggel készülő térképek névrajzszerkesztési munkáihoz vezényelték. 1952–56 között először – az akkor megkezdődött – 1:25 000 méretarányú “újfelmerés” geodéziai előkészítésén, majd 1955-től topográfusként, terepen dolgozott. Emellett 1953 első felében a déli határvidék erődítési objektumainak bemérésével is megbízták. 1957-től kezdődően intézeti belső beosztásban tevékenykedett; törzsmérnökként a térképkészítés kartográfiai munkafolyamatának tervezésével, új technológiák kifejlesztésével foglalkozott. 1962–1964 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen ipari közgazdász diplomát szerzett. 1967-ben a Honvédelmi Minisztériumba helyezték (MNVK 1. Csoportfőnökség „F” Osztálya) osztályvezető-helyettesi beosztásba, majd az 1972-ben megalakított MN Térképész Szolgálatfőnökségen a térképészszolgálat főnökhelyettesévé nevezték ki. Feladatkörébe tartozott a térképezési, műszaki fejlesztési, kutatási középtávú tervek összeállítása, ezeknek a katonai és polgári főhatóságok közti egyeztetése. A katonai térképészszolgálatok 1971. évi budapesti konferenciájára, a geodéziai műszerek fejlesztésével foglalkozó tanulmánya tudományos értékű volt. Az 1981. évi varsói konferencián a kutatás-fejlesztés terén történő együttműködés témakörében összeállított ajánlásait a határozatban is figyelembe vették.

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek 1957-től alapító tagja, az egyesület rendezvényein előadásokat tartott, különböző tisztségeket töltött be. Szakcikkei a Geodézia és Kartográfia, valamint a Honvédelem folyóiratokban jelentek meg. A Műszaki Lexikon katonai térképészettel foglalkozó részeinek a szerzője. 1960-ban szerzett német középfokú nyelvvizsgáját elsősorban szakmai folyóiratok fordítása során hasznosította. Publikációit a Honvédelem folyóirat pályázatain több ízben díjazták.

1958. május 3-án megnősült. Feleségével, Irénével – másfél hónap híján – hatvan évet éltek együtt. Házasságukból 1964-ben egy gyermeke, Gábor fia született. Nyugdíjas évei fő örömét unokái jelentették: első unokája Anna 1994-ben született, és két éve végzett a bostoni Harvardon, jelenleg Benedek szintén Bostonban, Borbála pedig Philadelphiában egyetemi hallgatók. Legkisebb unokája, Júlia nemcsak kiváló tanuló az ország egyik legnívósabb középiskolájában, de élsportoló is, korosztályában a legjobb úszók egyike.

Súlyos csípőficama, erős mozgáskorlátozottsága és műtétei ellenére is egész életében szenvedélyes utazó volt. Először Pannónia motorkerékpárral az országot járta, aztán feleségével, fiával és egy Wartburggal Kelet-Európában utaztak sokat, végül élete során több mint 40 országba és 4 kontinensre jutott el.

1982-ben alezredesként ment nyugdíjba, de továbbra is megmaradtak kapcsolatai a térképészettel. 1987-ben kandidátusi fokozatot szerzett, értekezésében a hazai topográfiai térképezés fejlesztésével foglalkozott. Szakmai munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Szolgálatért Érdemrend, (Elnöki Tanács, 1976, 1982), Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat, (honvédelmi miniszter, 1971), Szolgálati Érdemérem (Elnöki Tanács, 1960). 1982-ben a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a Térképészet Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozta neki. 1999-ben a magyar katonai térképészet fennállásának 80. évfordulója alkalmából a honvédelmi miniszter a magyar katona térképészet érdekében végzett munkája elismeréséül kinevezte ezredessé.

Élete alkonyán is szeretettel ápolta rokoni és baráti kapcsolatait hozzátartozóival, volt munkatársaival. Még 87 évesen is autót vezetett, 90 évesen is szellemileg friss volt, pontosan emlékezett 75 évvel ezelőtti iskolai tanulmányaira is.

Utolsó évében békével és belső derűvel viselte testi állapotának fokozatos romlását – hosszú, eredményes földi élete március 17-én hajnalban a János kórházban ért méltósággal véget.

Emlékét őrzi a magyar katonai térképészet. Nyugodjon békében!

* * *

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban kiállítandó pénzügyi teljesítéséhez szükséges igazolások

 

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 4. § (1) bekezdés l) pontja szerint a megosztási eljárásban a járási hivatal feladata a pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolások kiadása.

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP Kft.) a járási hivatal által kiadott pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolás alapján állítja ki a teljesítésigazolást a földmérő vállalkozó és a jogi szolgáltató részére. Az NKP Kft. a járási hivatal részére az igazolás kiadásához iratmintákat biztosít.

A járási hivatal a megosztási eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket követően állít ki pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolást, a következő tartalommal:

 • a földmérő vállalkozói munkavégzés kapcsán az NKP Kft. részére:

 1. az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségét igazoló, a kormányrendelet 10. § (2) bekezdés szerinti értesítést követően:

Igazolom az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a keretmérés megfelelőségét. Az ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségéről a járási hivatal értesítette a jogi szolgáltatót és a földmérő vállalkozót az alábbi táblázatban megjelölt időpontban.”

 1. a.) a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat véglegessé válását követően:

Igazolom az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító végleges határozatok meglétét.”

b.) teljes körű egyezség esetén a befogadó nyilatkozat kiállítását követően:

Igazolom az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a teljes körű egyezségről a befogadó nyilatkozat kiállítását.”

 

 1. az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat kiállítását követően:

Igazolom, hogy az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a megosztással kialakított összes új földrészlet ingatlan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént, az eljárásban a földmérési feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

 1. az eljárást megszüntető határozat vagy végzés véglegessé válását követően:

Igazolom, hogy az alábbi helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre az eljárás a jelzett megszüntető határozatnak/végzésnek megfelelően véglegesen befejeződött, az eljárásban a földmérési feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

 • a jogi szolgáltatói munkavégzés kapcsán az NKP Kft. részére:

 1. a.) egyezség esetén a befogadó nyilatkozat kiállítását követően:

Igazolom, hogy az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre az egyezségi okiratokról a járási hivatal kiállította a befogadó nyilatkozatot.”

b.) sorsolás esetén a sorsolási jegyzőkönyv záradékolását követően:

Igazolom, hogy az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a járási hivatal záradékolta a sorsolási jegyzőkönyvet.”

 1. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat közlését követően:

Igazolom, hogy az alábbiakban felsorolt helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre a járási hivatal a kiosztást követő ingatlan-nyilvántartási bejegyzést elvégezte, a határozatok és a változási vázrajz másolatok kézbesítése megtörtént, az eljárásban a jogi szolgáltatói feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

 1. Az eljárást megszüntető határozat vagy végzés véglegessé válását követően:

Igazolom, hogy az alábbi helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletekre az eljárás a jelzett határozatnak/végzésnek megfelelően véglegesen befejeződött. Az eljárásban a jogi szolgáltatói feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek.”

 

A pénzügyi teljesítéshez szükséges igazoláson az adott cselekményhez több földrészlet is feltüntethető.

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1455

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk