Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Kitüntetések, elismerések

Társaságunk választmánya az alapszabálynak megfelelően a jelölő bizottságok előterjesztései alapján a 2013. április 22-i ülésén döntött a Lázár-deák emlékérem, a Márton Gyárfás emlékplakett odaítéléséről valamint döntött a társaság új tiszteletbeli tagjairól.

A szavazás eredményeként 2013-ban a választmány a Lázár-deák emlékérem kitüntetést dr. Zentai László professzornak, a Márton Gyárfás emlékplakett kitüntetést Hodobay-Böröcz András a VM nyugdíjas főosztályvezető-helyettesének adományozza. A 2013-ban megválasztott tiszteletbeli tagok: dr. Pápay Gyula professzor a rostocki egyetem professzor emeritusza és dr. Nagy Dezső Kanadában élő földmérő mérnök. Dr. Ádám József elnök a május 22-i közgyűlésen bejelentette, hogy a választmány korábbi döntése értelmében a Márton Gyárfás emlékplakettet Hodobay-Böröcz András tagtársunk a gyergyószentmiklósi Földmérő Találkozón vehette át, ahol az EMT részéről ugyan ebben a kitüntetésben részesült dr. Ferencz József szakosztály elnök. Dr. Ádám József elnök a Közgyűlésen adta át dr. Zentai László professzornak az intéző bizottság javaslatára a választmány által odaítélt Lázár-deák emlékérem kitüntetést.

A tiszteletbeli tagságot igazoló oklevelet dr. Nagy Dezső – a nyári vándorgyűlés vendégeként előadást is tartva – Sopronban fogja átvenni. Dr Pápay Gyula professzor sajnos nem tud részt venni a vándorgyűlésen, így neki postán juttatjuk el az elismerő oklevelet.

A kitüntetett kollégáknak ezúton is gratulálunk.

Hodobay-Böröcz András

1959-ben érettségizett Cegléden, a Kossuth Lajos Gimnáziumban, 1961-ben földmérő technikus, 1966-ban földmérő szaktechnikus, majd 1975-től földmérő üzemmérnök. 1980-tól okleveles földmérő mérnök, 1985-től szakmérnök. 1990-ben ingatlanrendező földmérői minősítést kapott.

1961–1974-ig a BGTV-nél dolgozott. Részt vett Szolnok város rekonstrukciójával kapcsolatos szabatos városmérésekben, IV. rendű alaphálózati mérésekben, számításokban, sokszögelési, kisajátítási, házhelyosztási és birtokelhatárolási munkákban. A 60-as évek végén Jászdózsa és Jászberény belterületi újfelmérésének irányítását végezte sík- és sztereofotogrammetriai alapokon. Közreműködött az Albertirsa–Vinnyica közötti 750 kV-os távvezeték sávtérképének elkészítésében, a Csongrádi vízlépcső tervezésével összefüggő háromszögelési munkálatokban.

1974–1990 között a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársa volt, ahol csatorna kisajátítások, műtárgy felmérések, építés előkészítések, kitűzések, hossz- és keresztszelvénymérések, alappont meghatározások tartoztak feladatkörébe, csoportvezetőként. Nevéhez fűződik Szolnokon, a Holt-Tiszán megvalósított kajak-kenu pálya előkészítő munkálatainak végzése (felmérés, tervezés, geodéziai művezetés). Részt vett a bős-nagymarosi vízlépcső egyes tervezési munkálataiban. Az Esztergomi öblözet kivitelezési munkáinak geodéziai művezetését irányította.

1991-től a Földművelésügyi Minisztérium dolgozója a Földügyi és Térképészeti Főosztályon. Hozzá tartozott a földmérési állami alapmunkák meghatározása, a földhivatalok és a FÖMI földmérési tevékenységének ellenőrzése. Irányította a geodéziai alappont hálózatok, az EOTR és digitális változata létrehozásával, karbantartásával és az adatok szolgáltatásával kapcsolatos országos munkákat, és az államhatár földmérési munkák egy részét. Részt vett a szakterületi költségvetés tervezésében és ellenőrzésében. Jelentős szerepe volt az NKP pénzügyi és műszaki tervének kidolgozásában. Az 1996–97-es földmérési és térképészeti törvény és végrehajtási rendeleteinek kidolgozásában maradandó munkát végzett. 1997. júliustól osztályvezető, 2005. januártól főosztályvezető-helyettes.

Nyugállományba vonulását követően a FÖMI-nél államhatárügyi referens, és részt vesz a helyszíni munkákban. 2011-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Sokrétű szakmaisága mellett szakmai-társadalmi tevékenysége is kiemelkedő. 1991-1995 között Társaságunkat képviselte a FIG 7. bizottságában. A GK folyóirat szerkesztője volt 2007-től 2012-ig. Előtte hosszú éveken át segítette a szerkesztést önzetlen hozzájárulásaival, a szakmai eseményeket bemutató fényképeivel, és nyelvi lektori tevékenységével. Jelenleg Társaságunk Felügyelőbizottságának tagja.

Nemzeti elkötelezettsége az államhatárügyi földmérési munkák során, a szomszéd országok szakembereivel tartott találkozók alkalmával és az erdélyi magyarokkal történő együttműködésekben egyaránt megnyilvánul. 2001-től minden évben, összesen 12-szer részt vett az EMT által szervezett földmérő találkozókon, kétszer előadást is tartott. Rendszeresen az EMT földmérő napok eseményeinek fényképes krónikása. Rendkívüli elkötelezettséggel dokumentálja a találkozókat. Segíti az emlékek és hagyományok megőrzését. Saját készítésű 2009. évi fényképes naptárral is megemlékezett az MFTTT-EMT együttműködésről.

Dr. Ferencz József

Székelyudvarhelyen,székely kisiparos család harmadik gyerekeként született 1944.február 1.-én. Édesapja elesett a fronton, édesanyja hadiözvegyként nehéz körülmények közt nevelte három kisgyerekét. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1962-ben érettségizett a mostani Tamási Áron Gimnáziumban. A családi és az iskolai nevelés eredményeként a rendnek, a becsületes munka pontos, minőségi elvégzésének és értékelésének fontossága axiómaként irányította mindennapi tevékenységét. Érettségi után került kapcsolatba a földméréssel: 1962 és 1966 között a Nagyszebeni Katonai Főiskolán a földmérő szakot végezte, majd tanulmányait egyetemi szinten kiegészítette, elvégezve a Bukaresti Műszaki Katonai Akadémián a geodézia szakot. 1969-ben Bukarestbe helyezik a Katonai Térképészeti Igazgatósághoz, ahol különböző mérnöki beosztások után 1974 és 1988 között tudományos főkutatóként dolgozik. Másoddiplomát a Bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia gazdaság-kibernetika szakán szerez 1982-ben.

Szakmai felkészültségét 8 továbbképzési tanfolyamon tökéletesítette, amelyeknek fő irányát a kornak megfelelő szakmai informatikai rendszerek tervezése, megvalósítása és gyakorlatba ültetése, valamint az automata adatgyűjtés és adatfeldolgozás képezték. Az elsajátított új ismeretek nagyban hozzájárultak szakmai látókörének bővítéséhez. A felsőgeodézia, kartográfia és fotogrammetria terén végzett kutatási munkáinak eredményeit 10 kutatási jelentés tartalmazza, amelyek a Katonai Térképészeti Igazgatóság könyvtárában találhatóak. Kutatási eredményei közül 1973-1987 közötti időszakban 8 regisztrált szakmai újításként szerepelt, amit a gyakorlatban konkrétan felhasználtak. Ebben az időszakban a katonai földmérők különböző továbbképzési fórumain 10 előadást tartott, a Katonai Akadémián egy államvizsga dolgozatot vezetett, romániai szakmai konferenciákon a kutatási eredményeit bemutató 11 előadást tartott. Az évenkénti szolgálati minősítése mindig „Nagyon jó” volt.

1988 szeptemberében tartalékba helyezik, rövid kényszerszünet után 1990. év tavaszáig a bukaresti Geodéziai Fotogrammetriai Kartográfiai és Területrendezési Intézetben tudományos főkutatóként folytatja szakmai tevékenységét egy automatizált földi fotogrammetriai technológia megvalósítása terén.

1990 márciusában családjával Bukarestből Sepsiszentgyörgyre költözik, ahol a Kovászna Megyei Tervezőintézet földmérő csoportjának a vezetője. Tevékenységének a tárgya megváltozik: a tudományos kutatást felváltja a több évtizedes kutató munka során felhalmozott ismeretek célirányos gyakorlati alkalmazása. Ennek konkrét megnyilvánulása az 1996 augusztus 30.án,  a Sopronban, az ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM Erdőmérnöki Kar Doktori Bizottsága előtt sikeresen  megvédett „ Nagyméretarányú térképezés kisszámítógéppel támogatott felmérésekkel” című doktori értekezés. A kidolgozott technológiát a Kovászna Megyei Tervezőintézet és több földmérő kolléga évekig konkrétan alkalmazta.

1994-ben létrehozta saját földmérő vállalkozását MASTER Kft. néven, amellyel szabadidejében a kor igényeinek megfelelően különböző földmérési munkákat végzett. Megszerezte 1991-ben az Igazságügyi Földmérési Szakértő minősítést és 1996-ig 35 szakértői munkát végzett el.

Kezdeményezte 1991-ben az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) keretén belül a Földmérő Szakosztály létrehozását, ami az év végére meg is valósult. Kitartó, konok munkával megszervezte az erdélyi magyar földmérők közti kapcsolatot, amelyet kiterjesztett az anyaországi kollégák irányába is. Ebben a munkában nagy segítséget kapott előbb a Székesfehérvári Főiskola, majd később az MFTTT vezetőségétől. Az EMT által 1992-1999 között évente szervezett Országos Szakmai Napok alkalmából a Földmérő Szakosztály tagjainak és az anyaországi kollégáknak a részvételét rendszeresen megszervezte. A földmérő szekción  elhangzott előadások, amelyek közül 9 a nevéhez fűződik, és a azokat követő szakmai viták joggal vívták ki az egyetemes elismerést.

1996-ban Nagyváradra költözött, ahová vállalkozását MASTER CAD névvel átköltöztette. Nagyváradon 1998-ig a Megyei Földhivatalnál mérnök, majd ezután vállalkozásának ügyvezető alkalmazottja. Folyamatosan próbál lépést tartani a technika és informatika fejlődésével. Bevezette és gyakorlatban alkalmazta a műholdas helymeghatározási technológiát 1999-ben, amellyel 2007-ig országos és megyei jelentőségű munkákat végzett. Ezt követte a robot technológia: 2008-tól bevezette az egyszemélyes adatgyűjtési és a 3D termékek előállítási technológiáját. 2009-től bevezette a fotogrammetriai szkennelést, kidolgozta a vektor és raszter alapú integrált adatgyűjtési és adatfeldolgozási technológiát.

A Nagyváradi Egyetem Környezetvédelmi Kara Kataszter Szakán 1997-től 2002-ig meghívott előadóként 6 tantárgyat adott elő a 4. és 5. tanévben: Geodéziai informatikai rendszerek, Területi informatikai rendszerek, Kataszteri munkák automatizálása,  Térbeli geodéziai technológiák, Kataszteri munkák menedzsmentje, A fotogrammetria geometriai alapjai. A Kolozsvári Babeş – Bolyai Egyetem Földrajz Kar Földmérés és Kataszter Szakán 2011-től meghívott tanerőként Az építmények mozgás és deformáció meghatározása tantárgyat adja elő.

Nagyváradról töretlen erővel vezeti a Földmérő Szakosztályt. Megszervezte a FÖLDMÉRŐ TALÁLKOZÓ szakosztályi éves rendezvénysorozatot: az elsőt 2000-ben Nagyváradon, a soron következőket pedig Erdély különböző tájegységeinek városaiban, Tudományos konferencia és Szakmai kirándulás általános programmal. Ezeken a találkozókon általában 2-3, konkrét szakmai tevékenységéhez kötődő tematikájú előadás társszerzője és előadója volt. A társszerzői általában vállalkozásának fiatal alkalmazottai. Rendszeresen részt vett meghívottként az anyaországi szakmai konferenciákon.

Az anyaországi szakmai szervezetek értékelték tevékenységét. A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag címet adományozta Dr. Ferencz Józsefnek 2006. május 15.-én. A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2007. május 30.-án a Tiszteletbeli Tag címet adományozta Dr. Ferencz Józsefnek.

Dr. Ferencz József döntő szerepet töltött be az EMT FSZ tevékenységének meghatározásában, beindításában és tölt be annak állandó, színvonalas működésében, az erdélyi magyar földmérők bel- és külföldi kapcsolataink kialakításában és állandó bővítésében, szakmai felkészültségük folyamatos tökéletesítésében.

Dr. Zentai László

1978-ban érettségizett a salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait 1984-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán és szerzett térképész diplomát.

Az egyetem elvégzése után két évig egy gazdasági munkaközösségben rekreációs- és sport célú térképek készítésével foglalkozott. 1986-tól a Környezetvédelmi Intézet munkatársa lett, ahol környezetvédelmi problémák térképi megjelenítése volt az elsődleges feladata, de KGST együttműködés keretében nemzetközi környezetvédelmi projektekben is részt vett. Itt már számítógépes környezetben is dolgozhatott. Ekkoriban került kapcsolatba újra a Térképtudományi Tanszékkel, melynek munkatársaival közösen szerkesztette a Balaton atlasz 1986–1990 térképeit, melynek kiadása végül politikai okok miatt elmaradt.

1988 áprilisában tanársegédként került az ELTE Térképtudományi Tanszékére. Magyaror­szágon elsőként, 1990-ben számítógép segítségével készítette el egy hagyományos nyomdai úton nyomtatásra kerülő többszínű térkép nyomdakész filmjeit.

1990-ben a Helsinki Műszaki Egyetemen finn állami ösztöndíjjal végzett kutatásokat doktori témájában. 1992 februárjában avatták egyetemi doktorrá Kartometria–Térképértékelés, térképinterpretáció című értekezése alapján.1994-ben TEMPUS ösztöndíjjal a Karlsruhei főiskolán tett hosszabb tanulmányutat. Rövidebb tanulmányútjai alatt több külföldi ország (Belgium, Lengyelország, Spanyolország, Szlovénia, Olaszország, Németország, Hollandia) topográfiai térképrendszerét, intézményes digitális térképészeti hátterét vizsgálta.

1995-ben védte meg kandidátusi értekezését, melynek témája a számítógéppel segített térképszerkesztés volt (a Közép-Európa atlasz példáján). Ezt követően 1996 szeptemberében nevezték ki docensnek.

1997-ben elnyerte az akkor első alkalommal meghirdetett Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, majd ennek lejárta után 2001–2004 között a Széchenyi István ösztöndíjat. 2000-ben jelent meg a Számítógépes térképészet c. szakkönyve.

2004-ben habilitált az ELTE Informatikai Karon. 2005-ben lett az MTA doktora és ekkortól a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetője. 2006 szeptemberében kapta meg egyetemi tanári kinevezését.

2003–2007 között az akkor alakult Informatika Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese lett. Megbízásom lejárta után 2007-ben megkapta az ELTE Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát.

2007-2011 között az egyetem oktatási rektorhelyettese, ő irányította az egyetem doktori iskoláinak akkreditációját 2009-2010-ben, illetve az egyetem MAB intézményi akkredi­tációját 2010-2011-ben. Az ELTE Szenátusa 2012-ben adományozta számára az ELTE Emlékérem kitüntetést. 2012-től újra Informatika Kar tudományos és nemzetközi kapcsolatok dékánhelyetteseként dolgozik.

A Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken oktatási tevékenysége elsősorban a térképészet gyakorlati diszciplínáihoz kapcsolódik: a számítógépes térképészet, az általános kartográfia, a topográfiai térképrendszerek, a domborzatábrázolás-tan tárgyakat oktatja, de informatikus hallgatóknak bevezető kartográfiai előadásokat is tart. A térképészképzésben mind a 2000/2001-es tanévtől érvényes új (kredites) tanrendet, mind a bolognai rendszerű alap- és mesterképzést a vezetésévek alakította ki a tanszéki kollektíva.

A térképész doktori iskola munkájában megalakítása óta vesz részt alapító tagként, jelenleg törzstagként, eddig 23 hallgatónak volt a témavezetője, közülük nyolcan már megszerezték a PhD fokozatot. 2012 óta a Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola térképész programjának vezetője.

Eddig 44 egyetemi hallgató diplomamunkájának volt a témavezetője. Egy hallgatója 2001-ben második helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Kutatásokat a számítógépes térképészet, a topográfiai térképek és a webkartográfia szakterü­letén végez. Kutatásai alkalmazásaként több térkép, atlasz és CD-ROM jelent meg szer­kesztésében, közreműködésével, vagy irányítása alatt.

1999 óta a Nemzetközi Térképészeti Társulás (ICA) Oktatási és képzési bizottságában dolgo­zott választott tagként. 2000-ben és 2003-ban Budapesten, 2005-ban Madridban, 2011-ben Orleans-ban szervezett szakmai szimpóziumot. Az ICA két bizottságában: Internet és tér­képészet (1999-), illetve a Vizualizációs bizottságban tagként képviseltem (1999-2003) Magyarországot. 2003-ban az ICA dél-afrikai konferenciáján 4 éves időtartamra kapott megbízást az Oktatási és képzési bizottság vezetésére. A 2007–2011 közötti időszak­ban a bizottság elnökhelyettesi pozícióját töltötte be, rövid szakmai tanfolyamokat vezetett Iránban és Vietnámban. 2011-ben az ICA közgyűlésén négy évre a szervezet főtitkárává választották.

2007 óta az ICA Magyar Nemzeti Bizottság vezetője, s egyben a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság Intézőbizottságának tagja.

1995 óta szerkeszti az ELTE Térképtudományi Tanszék honlapját, az ELTE és a magyar kartográfia a maga korában egyik legismertebb és sokáig legnagyobb forgalmat lebonyolító szakmai weboldalát. A honlap szerkesztőjeként 1996-ban elnyerte a non-profit szféra leg­jobb tartalomszolgáltatójának kitüntető címét.

Szenior tájékozódási futóként jelenleg is aktívan sportol. 1998–2002 között a Magyar Tájé­kozódási Futó Szövetség elnökségének tagja volt. 1996–2006 között a Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség (IOF) Térképbizottságának tagja, 2002-től négy éven át én vezette a bizottságot. 2006 óta a nemzetközi szövetség elnökségi tagjaként dolgozik, eddig négy kétéves ciklusban kaptam meg a közgyűlés támogatását. A térképbizottság tagjaként, vezetőjeként oktatott Japánban, Kínában, Brazíliában, Uruguayban, illetve szakmai konferenciákat szervezett Norvégiában, Finnországban, Skóciában, Svájcban és Japánban.

(A tudósításban szereplő képeket Hodobay-Böröcz András készítette.)

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3190

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk