Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Kitüntetések

 

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából augusztus 20., államalapító Szent István ünnepe alkalmából amélyügyi vezetője (19

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata

kitüntetést adta át kimagasló és eredményes közszolgálati munkája elismeréseként dr. Koczka Károly Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője részére.

Dr. Koczka Károly Attila 1977-ben jogi egyetemi tanulmányainak befejezését követően különböző munkáltatóknál jogi végzettséghez kötött munkakörben tevékenykedett, a közigazgatásban közel két évtizede dolgozik. Munka mellett folyamatosan képezte magát, mezőgazdasági szakjogász, valamint európai jogi szakjogász végzettséget szerzett. Az Államigazgatási Főiskola Veszprémi Intézetének igazgatói hivatalvezetőjeként a felsőoktatásba is bekapcsolódott: a jogi tanszéken szövetkezeti, földjog, valamint munkajogi tárgyakat oktatott, a Közigazgatási Nyári Egyetem igazgatójaként pedig aktívan részt vett a közigazgatási továbbképzési feladatok szervezésében. 2012. február 1. napjától a jogi szakvizsga bizottság tagja.
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (jogelődjénél) 2000. november 20-tól dolgozik, kezdetben a Veszprém Megyei Földhivatal jogi és igazgatási osztályának osztályvezetői feladatait látta el, majd általános hivatalvezető-helyettes, 2007. október 1. napjától pedig hivatalvezető.A rábízott feladatokat kiemelkedő szakértelemmel, precízen végzi, nagy munkabírással rendelkezik, amely elengedhetetlen a fölhivatali területen jelentkező feladatok magas színvonalú ellátásához. A jogszerűséget szolgáló határozott, naprakész tevékenység jellemzi az általa vezetett szakigazgatási szerv munkáját. Segítőkészsége az ügyfelek részéről is rendre pozitív visszajelzést eredményez.
Korrekt munkakapcsolatot alakított ki a társszervezetekkel. A megyei kormányhivatal kialakítása során elévülhetetlen érdemeket szerzett az egységes munkamódszerek kidolgozásában.
Kitüntetése egy gazdag és eredményes életpálya elismerését jelenti.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. augusztus 20-i kitüntetési ünnepségén Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

kitüntetést adta át Cseri Józsefnek, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. igazgatójának, a topográfia és a térképészet területén végzett több mint négy és fél évtizedes példaértékű szakmai és vezetői munkája, a tudományág fejlesztése, a nemzeti kataszteri program megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 70. születésnapja alkalmából,

Cseri József a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban 1961-ben letett érettségijét követően tanulmányait a Térképészeti Tiszti Iskolában (1964-1966), a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Szárazföldi Tagozatának Összfegyvernemi Szakán (1983-1986), valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vállalkozásbiztonsági szaktanfolyamán (2004-2005) végezte. Szakmai pályafutását 1966-ban az MN Térképészeti Intézetének topográfus tisztjeként kezdte, ezt követően a 17. Önálló Térképező Zászlóalj Térképhelyesbítő és Kiadó Csoport parancsnoka (1972-1977); az MN Térképész Szolgálatfőnökség tervező főtisztje majd a Térképész Szolgálat személyügyi vezetője (1988-1991); a Magyar Honvédség Térképész Szolgálatának először megbízott majd kinevezett főnöke (1993-tól); a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalának Főigazgatója 1996-tól nyugdíjazásáig.

Alkotó munkája nyugdíjazásával nem fejeződött be, rövid versenyszférában töltött idő után tapasztalatait ismét a közcélok szolgálatába állította: 2006 januárjától a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság MGCP (Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program) Koordinációs irodájának vezetője volt, majd a Földmérési és Távérzékelési Intézet szervezeti korszerűsítésében és fiatal szakemberekkel történő modernizálásában vállalt vezetői szerepet.
Jelenleg a kormány osztatlan közös tulajdonú földek kimérésére hozott döntésének végrehajtásáért felelős intézmény, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Jelenleg is tartó állami szolgálata során több országos jelentőségű projektben kifejtett ki tevékenységet, így elévülhetetlen érdemeket szerzett az ország térképészeti és navigációs rendszereinek modernizálásában és nyugati szabvány szerint történő újjászervezésében – így az ország általános biztonságának fenntartásában; részt vett a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény (ill. végrehajtási rendeleteinek) kidolgozásában; munkatársaival elkészítette a „Nemzeti Térinformatikai Program” döntés-előkészítő (Miniszterelnöki Hivatal részére) tanulmányát (2001).
Tizenegy miniszteri kitüntetés birtokosa, több tudományos publikáció – köztük A Magyar Katonai Térképészet Története III. kötetének – lektora és szerkesztője.
Jelentős érdemeket szerzett Magyarországon a topográfia, mint tudományág fejlesztésében; a katonai és polgári térképészet egymáshoz közelítésében; a magyar topográfia eredményeinek nemzetközi megismertetésében; a külföldi fejlesztések és eredmények magyarországi alkalmazásában; valamint a térképészettel összefüggő nemzetközi kapcsolatok építésében és fejlesztésében.
Eredményeit nem csupán szakmai képzettségének, hanem kimagasló feladatszervezési és emberi erőforrás-kezelési képességeinek is köszönheti, amely képességeinek kamatoztatása során elvitathatatlan érdemeket szerzett a tudományág jövőbeli megalapozásában Munkája során mindig gondoskodott a rábízott feladatok gyors és szakszerű elvégzéséről, példaértékűen törekedett az állami erőforrások hatékony felhasználására.
Szakmai munkásságát példaértékűvé teszi az az emberi és vezetői képessége, amellyel évtizedek óta kiválasztja, motiválja és irányítja a vele közösen feladatra vállalkozó munkatársait, együttműködésre indítja tágabb környezetét, megelőzve ezzel korát a projektmenedzsment, illetve a kooperáció alkalmazott tudományában.
Cseri József igazgató – nyugalmazott ezredes – tevékenységét élete során mindvégig hivatása iránti alázattal, általános megelégedésre végezte.
Munkájával nagymértékben hozzájárult a magyar térképészet tudományának fejlesztéséhez, valamint az ország – mind külső fenyegetésekkel, mind természeti csapásokkal szembeni – védekezőképességének fenntartásához.


Dr. Kurucz Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egyetemi docensének, a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kurucz Mihály közel három évtizede, 1986 óta dolgozik földügy területén, előbb Földhivatalok munkatársaként töltött be különböző munkaköröket kisebb nagyobb megszakítással, majd egyetemi oktatóként hasznosította tovább megszerzett ismereteit.
Jogász, angol és német nyelvismerettel rendelkezik.
Egy évtizeden át, 1986-1996 között a Pest megyei Földhivatal és annak Körzeti Földhivatalainál dolgozott, ez alatt az idő alatt főként földhasználati, ingatlan-nyilvántartási, földvédelemi, földmérési munkaköröket töltött be.
Ez követően másfél évtizeden át, 2008-ig a Fővárosi Földhivatal alkalmazásában állt, itt szintén földhasználat; ingatlan-nyilvántartás, földvédelem, földmérés tartozott feladatkörébe.
Egyetemi oktatói munkája 1990-ben kezdődött, előbb  az ELTE Rektori Hivatalában a rektori titkárság vezetője volt 1990-1993 között,  oktatótt a Széchenyi István Egyetem Jog – Gazdaságtudományi Karán, 1996-2004-ig, a Kereskedelmi Jogi Tanszéken, mint tantárgyfelelős oktató, tantárgyai:  agrárjog; szövetkezeti jog; - telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási jog, majd a Nyugat- Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskola  Általános Jogi Tanszékének tanszékvezetője volt 2002-2007-ig, legfőbb tantárgya az ingatlanjog volt.
2008-tól az ELTE Jogi Továbbképző Intézet Ingatlanforgalmi Szakjogász Szakának szakvezetője.
Magyar és idegen nyelvű graduális és posztgraduális képzésben és a tudományos továbbképzésben egyaránt sikerrel vesz részt.
ELTE ÁJK PhD képzés, doktori iskola I. és II. évfolyam     2002-től.
Alternatív gyakorlatok:
- közösségi agrárjog és agrárjogi jogharmonizáció,
- a közösségi és közös agrárjog és agrárpolitika,
- közjogi korlátozások alkotmányossági kérdései az agrárjogban,
- európai telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási rendszerek,
- agrár-környezetvédelmi jogi felelősség
Szakmai továbbképzésben:
ELTE Jogi Továbbképző Intézet                                 
Európai Szakjogász Szak: EU Közös Mezőgazdasági Jog és Politika, 2000-2006.Környezetvédelmi Szakjogász Szak:  Föld- és Vízvédelem joga,
1996- Ingatlanforgalmi Szakjogász Szak: Ingatlan-nyilvántartási Jog, Földjog.(Szakvezető)
1998- PKKE: Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézet Ingatlanforgalmi Szakjogász Szak:  Földjog 2010- Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Szak Földjog Társadalmi tisztségei is széles kört ölelnek fel, Ötfaluért Alapítvány 1994-2000., EMLA , Environmental Management and Law Association,  tag, 1990- 2012; EMLA Alapítvány a Környezetért, Kuratóriumi Elnök  1990- 2002; Budapesti Ügyvédi Kamara, tag. 1991 óta; az Európai Agrárjogi és Környezetvédelmi Egyesület, Felügyelő Bizottsága Elnöke 2004-től; a Geodézia és Kartográfia MFTTT Tudományos Folyóirat  Szerkesztőbizottság tagja 2008 óta.
Nevéhez fűződik számtalan magyar és idegen nyelvű előadás megtartása is.
A Vidékfejlesztési Minisztérium részére számos tanulmányt készített, jelentés és törvényjavaslat kidolgozásában közreműködött, agrár és földtudományi kérdésekben egyaránt.
A magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége alapján méltóbirtokosa a magas kitüntetésnek.

 

A Magyar Arany Érdemkereszt


kitüntetést adta át Dr. Jójárt László Attilának, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott helyettes államtitkárának, a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként.

Dr. Jójárt László Attila 1959-ben érettségizett a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre gyakorló Gimnáziumában, majd 1962 - 1964 között geodéziai céltanfolyamon ismerkedett a földméréssel Hódmezővásárhelyen. 1971-ben szerzett egyetemi diplomát, József Attila Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi karán, Szegeden, summa cum laude minősítéssel. 1988-ban szerzett jogi szakvizsgát
1980-ban ösztöndíjasként Bécsben a Szövetségi Igazságügyi Minisztériumban járt. Kutatási területe az osztrák telekkönyv gépi adatfeldolgozásra történő átállításának, a telekkönyv és az ingatlan kataszter informatikai integrációjának jogi kérdései.
Közel öt és fél évtizede földügyi területen dolgozik.
1960-tól földmérő volt az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Csongrád megyei Felügyelőségén, Hódmezővásárhelyen (1968-tól a jogutód földhivatalnál), 1971-től jogi főelőadó a Csongrád Megyei Földhivatalnál,
1971.szeptember 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium – akkori nevén a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatalában (MÉM - OFTH) – minisztériumi főelőadó, majd osztályvezető munkaköröket töltött be.
Részt vett a bírósági telekkönyvek földhivatali átvételének megszervezésében, a telekkönyv és a földhivatalok által vezetett állami földnyilvántartás (kataszter) szervezeti, személyi, hatásköri összevonásának gyakorlati lebonyolításában. Tevékeny részt vállalt az ingatlan-nyilvántartásként egyesített telekkönyv és földkataszter jogi hátterének kidolgozásában, szakmai útmutatók összeállításában, a földhivatali dolgozók telekkönyvi jellegű feladatok ellátására történő átképzésében.
Jelentős szerepet töltött be az államigazgatási eljárás és az ingatlan-nyilvántartási eljárás összhangba hozatalában, a földek tulajdonát és a használatát érintő törvények előkészítésében (1987. évi I. (első) földtörvény, a tartós földhasználatról, a külföldiek ingatlanhasználati jogáról szóló jogszabályok stb.),- az aranykoronán alapuló földminősítés helyébe tervezett új a termőhelyi értékszámon alapuló földértékelés jogi hátterének kidolgozásában.
1990-től főosztályvezető helyettes a minisztérium Jogi Főosztályán. Kidolgozója volt az ingatlan-nyilvántartás gépi adatfeldolgozásra történő átállításához szükséges törvénymódosításnak és ehhez kapcsolódóan kezdeményezője a különböző ingatlanjogok átruházásról szóló okiratokkal kapcsolatos visszaéléseket nehezítő alakiságok törvényi szigorításának.
Részt vett a gazdasági-, politikai rendszerváltás valamennyi földügyi tárgyú törvényének előkészítésében. Így különösen: kárpótlási-, szövetkezeti átmeneti törvény, földkiadásról szóló törvények munkáiban.
Szerkesztője és egyik kidolgozója a még jelenleg is hatályos termőföld törvénynek, a kapcsolódó végrehajtási rendeleteknek.
1996-tól 2000 szeptember hó végéig (ténylegesen március végéig) az FVM jogi ügyekért felelős helyettes államtitkáraként dolgozott.
Hivatali ideje alatt került sor a gazdasági – politikai rendszerváltáshoz kapcsolódóan, a régi szabályozás szükségszerű felváltásaként a szakmai főosztályok által előkészített közel húsz új alapvető agrártörvény határidőben történő előterjesztésének, a gyakorlati élet által felvetett jogszabályi módosításoknak.
Jelentős szerepe volt az EU csatlakozást előkészítő jogharmonizációban. Ebben az időszakban került sor –többek között- a halászatról, a vadászatról, agrárpiaci rendtartásról, az agrárgazdaságról, a növényvédelemről, a földmérésről stb. szóló törvényjavaslatok előkészítésére.  Részt vett a brüsszeli csatlakozási tárgyalásokon földügyi témában, közreműködött a birtokrendezésről szóló törvény tervezetének kidolgozásában, (nem került az Országgyűlés elé).
Helyettes államtitkárként irányításával dolgozott a földügyi-, állategészségügyi-, növény egészségügyi-, jogi- és igazgatási-, jogtanácsosi főosztály, és rövidebb ideig a Kárpótlási és Kárrendezési Hivatalokat is irányította.
2001-ben a miniszterelnök által összehívott földbizottság vezetőjeként részt vett a családi gazdaságokkal kapcsolatos törvénymódosítások előkészítésében, továbbá a vonatkozó önálló törvényjavaslat előkészítésében (nem ez került az Országgyűlés elé).
2004-ben az Osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium mellett működő Center Legal of Competence (Wien) által delegált nemzetközi szakértőként részt vett Bukarestben, a Románia EU csatlakozását előkészítő jogharmonizációs munkákban: az Erdélyben lévő, továbbá a francia mintát követő román telekkönyvek és a román ingatlan- kataszter jogi átvilágítása, elemzése és a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslat elkészítése témában.
2012 – 2013-ban a Vidékfejlesztési Minisztériumban közreműködött a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmáról szóló törvényjavaslat kidolgozásában.
2013. áprilistól a Nemzeti Agrárazdasági Kamara mellett működő Választottbíróság bírája.
Oktatási és publikációs tevékenysége is jelentős, 1977 óta meghívott előadója a Soproni Erdészeti Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezési Főiskolai Karának, 2000-től rendszeresen előadásokat tart a Pázmány Péter Tudományegyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetében.
Az aktuális földügyi tárgyú törvények előkészítése, kidolgozása, hatálybalépése tárgyában rendszeresen tart előadásokat az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, a Magyar Jogászegylet és a Magyar, illetve az Osztrák Közjegyzői Kamara rendezvényein.

Magyar Ezüst Érdemkereszt

kitüntetést adományozott Büttner Györgynek, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének, nemzeti szakértőnek, a hazai távérzékelés fejlesztése és nemzetközi szintű elismertetése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, űrkutatási programok előkészítése során végzett munkája elismeréseként.

Büttner György alapító tagja az 1978-ban a Földmérési Intézet, ma Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában a MÉM Országos Térképészeti és Földügyi Hivatala (MÉM OFTH) kezdeményezésére megalakult távérzékelési csoportnak. A csoport tagjai tevékenyen részt vettek az első magyar űrhajós jelöltek, Farkas Bertalan és Magyari Béla Föld megfigyelési programjának kidolgozásában és szakmai felkészítésében.
Ebből a csoportból alakult 1980-ban a FÖMI Távérzékelési Főosztálya, melynek Digitális Feldolgozási osztályán a kutatóként tevékenykedő Büttner György kezdetektől az egyik meghatározó, kezdeményező és előremutató tevékenységet kifejtő munkatárs volt. Tevékenyen részt vett a kutatási program összeállításában, ő készítette elő a TFO hosszú ideig egyik alapműszerének számító COLORMATION berendezés beszerzését, irányította beüzemelését, kialakította archiválási rendszerét, biztosította közel 20 éves üzemelését. Sokáig ez volt az egyetlen eszköz, amellyel Magyarországon digitális űrfelvételek és azok feldolgozási eredményei analóg módon jó minőségben megjeleníthetők voltak. Témafelelősként irányította az akkori embargó politika miatt Magyarország számára végül beszerezni engedélyezett Pericolor munkaállomásra képfeldolgozó szoftverrendszer kifejlesztését, jelentősen megnövelve annak teljesítményét.
Sikeres pályázatának köszönhetően – egyetlen közép-kelet európai ország intézményeként - részt vehettek a SPOT-1 fellövése előtti, az új típusú űrfelvétel adatainak feldolgozását demonstráló un. PEPS programban. Ugyancsak Büttner György kezdeményezte a Bős-Nagymarosi vízlépcső teljes Duna-szakaszának vizsgálatára irányuló digitális képalkotó spektrométeres felvételezését kanadai expedíció keretében 1988-ban. Ez volt az első ilyen jellegű digitális légifelvételezés Magyarországon.
Kutatóként, témavezetőként majd osztályvezetőként számos sikeres hazai (OMFB, IKT, MÜI) és nemzetközi szakmai pályázat előkészítésében és azok elnyerése után végrehajtásában működött közre.
Szakmai társadalmi szervezetekben is tevékenykedik. Alapító tagja a MANT-nak, melynek több cikluson keresztül elnökségi tagja, illetve egy időben főtitkár-helyettese is volt. Ugyancsak aktív volt a Geodézia és Kartográfiai Egyesületben, majd annak jogutódja, az MFTTT tevékenységében. Számos előadást tartott mind a hazai, mind a külföldi szakmai szervezetek konferenciáin, szimpóziumain.
Egyik szervezője volt az 1992-ben Egerben, elsőként közép-kelet Európában rendezett EARSeL Szimpóziumnak, valamint az 1998-ban az MTA épületében rendezett ISPRS VII. Távérzékelési Szakbizottság szimpóziumának. Jelentős a publikációs tevékenysége is. Kutatási eredményeiről folyamatosan számolt be hazai és külföldi szaklapokban.
Az 1990-es években egyik kezdeményezője volt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, ill. jogelődje) által indított európai CORINE felszínborítási adatbázis magyarországi létrehozásának. A Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából két európai szintű országos CORINE felszínborítási térképezést vezetett (CLC1990 és CLC2000 projektek), továbbá az Mezőgazdasági és a Környezetvédelmi Minisztériumok támogatásával megvalósuló nemzeti felszínborítási projektet (CLC50) is ő kezdeményezte és irányította 1998 és 2002 között.
2001-2011 között a FÖMI az ő munkájának eredményeképpen vehetett részt az EEA irányítása alatt működő Európai Felszínborítás és Téradat Központokban (ETC-TE, ETC-LUSI, jelenleg ETC-SIA). Feladata elsősorban az európai CORINE felszínborítási projektek műszaki koordinációja volt. 2009. decemberétől Büttner György a KvVM felkérésére, az EEA-val való kapcsolttartásra kijelölt felelős szakértő (NRC) a felszínborítás témában, továbbá 3 éven keresztül részt vett a DG ENT által irányított GMES LMCS Core Service Implementation Group munkacsoport tevékenységében.
2011 őszétől Magyarország nemzeti szakértőjeként dolgozik az EEA koppenhágai székhelyén, a GIO-Land program végrehajtásának koordinációjában vesz részt. (A GMES Initial Operations = GIO Land program fő feladatai az európai CORINE felszínborítás adatbázis 2012 évi felújítása, és az ún Nagyfelbontású Felszínborítás Rétegek (GIO HRL) elkészítése.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

Miniszteri Elismerő Oklevelet

adományozott Doroszlai Tamásnak, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetőjének, a magyar földügyi informatikai fejlesztés szolgálatában kifejtett több évtizedes eredményes munkájáért,


Garainé Király Marianna Editnek, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala osztályvezetőjének, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szervezésében vezetésében végzett eredményes munkájáért,

 


Nagy Ibolyának, Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatala osztályvezetőjének, a földügyi ágazatban végzett eredményes munkájáért,


Szaszkó Lászlónénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatala ügyintézőjének, ingatlannyilvántartási területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

(Fotók: Prág Ferenc)


A kitüntetett kollégáknak gratulálunk!
Szerkesztőség

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 6700

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk