Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Földmérő nap Békéscsabán

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Békés megyei csoportja, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Békés Megyei Mérnöki Kamarája közösen rendezte az immár hagyományosnak számító Földmérő napot, amelyet a békéscsabai Fenyves Hotelben tartottak 2013. október 03–04-én.


Fényképek


A rendezvényen mintegy 60 fő vett részt. Az előadásokat a Magyar Mérnöki Kamara az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának javaslatára – naponként – 0,5–0,5 kamarai pontra értékelte, amely – feltételezhetően – a kisebb érdeklődést is eredményezhette. A résztvevők egyöntetű véleménye, hogy az előadások magas színvonalúak voltak és napjaink aktualitásaival foglalkoztak, olyanokkal, amelyekkel az új jogszabályi környezet következtében a gyakorlati életben a feladatok végrehajtói nap, mint nap találkoznak, ezért 1–1 pont megítélése nem lett volna túlzó. E sorok szerzője is hasonló véleményen van.

A Földmérő napot Zátonyi Richárd Henrik, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetője nyitotta meg. A rendezvényt Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nevében dr. Ónodi Gyula főigazgató-helyettes köszöntötte. A Békés Megyei Mérnöki Kamara köszöntőjét Buzás Zoltán elnök tolmácsolta.


1. kép
A Földmérő nap elnöksége (balról jobbra: dr. Ónodi Gyula,  Buzás Zoltán, dr. Papp Bálint)


A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tevékenységét Dobai Tibor, a Társaság főtitkára mutatta be. Sikeresnek ítélte a Sopronban megtartott 29. Vándorgyűlést, kiemelte a területi csoportok Kamarával, földhivatallal közös rendezvények fontosságát. Külön felhívta a figyelmet a novemberre tervezett nagy rendezvényre, illetve a katonákkal tervezett térképész (mérnök) bálra.

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták dr. Papp Bálint, a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály (VM FTF) vezetőjének előadását, amelyben az előadó a megújuló és változó jogszabályokról adott élvezetes tájékoztatást.

Ugyancsak nagy figyelem kísérte Ripka János, a VM FTF szakmai főtanácsadójának beszámolóját a termőföld védelmével, a termőföld forgalmával kapcsolatosan megjelent, illetve kidolgozás alatt lévő jogszabályokról.

Reményi György, a VM FTF földmérési osztályának munkatársa az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység szabályozásáról rendelkező 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet kapcsán kiemelte, hogy az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben adott felhatalmazás következtében 19 db új végrehajtási jogszabályt kellett, illetve kell megalkotni. E sorba tartozik a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet is, amely a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendeletet váltotta fel.


2. kép
A résztvevők érdeklődéssel hallgatták az előadásokat


Toronyi Bence, a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója az Intézetben folyó és tervezett projektekről tartott előadást. Külön kiemelte, hogy a feladatok végrehajtása érdekében új fotogrammetriai részleget hoztak létre, megújult a GNSS szolgáltatás, folyamatban van a légi film archívum (DLA) létrehozása, 1,5 Mrd Ft-ból a megvalósítás szakaszában van az Integrált Nemzeti Ingatlan Kataszter (INIK) projekt. A MePAR új, a földhasználatot tartalmazó fedvénnyel gazdagodik. A felszínborítást tartalmazó Corine is frissült, de készül az EMO, az épületmonitoring, előkészítés alatt van a térinformatikai alaptérkép, a közhiteles címregiszter, megújult a Geoshop is. Kitért még a nemzetközi kapcsolatokra is, a kínai, a dél-koreai látogatásokra.

Zalaba Piroska, a VM FTF térinformatikai főfelügyelője is egy folyamatban lévő projektről, a DALNET24-ről (Digitális ALaprajzok szolgáltatása a NETen keresztül a nap 24 órájában) tartott előadást, amely 2012. szeptember 20-án indult, befejezése 2014. október 31., és amely 1,5 Mrd Ft támogatást kapott. A DALNET24 a társasházi adatokat dolgozza fel. A projektben való részvételre – a közeljövőben – 4 földhivatalt választanak ki, a megvalósításban a FÖMI is aktívan részt vesz. Fontosnak tartotta kiemelni a Digitális Földhivatal projektet, amely egy elektronikus dokumentumokat kezelő rendszer, és amely a Takarnet24-re épül.

A FÖMI szervezetében az Ellenőrzési Önálló Osztály (EÖO) közvetlenül főigazgatói felügyelet alá tartozik, amelyet Horváth Gábor István osztályvezető vezet. Az osztály munkáját Jánossy András, az osztály munkatársa mutatta be. Az osztály látja el a földhivatalok szakfelügyeleti tevékenységét, amelynek jogszabályi háttere is megújításra vár. Szakfelügyeleti ügyekben első fokon a FÖMI, másodfokon a minisztérium jár el.

Oláh Róbert, a FÖMI a Térinformatikai Igazgatóság vezetője a FÖMI webes szolgáltatásainak fejlesztéséről, a téradat-tárház felállításáról, ezek előnyeiről, széleskörű felhasználási lehetőségeiről tartott előadást. Megemlítette, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható programok, különösen pedig azok naprakészen tartása nagy költséggel jár, ezért a nyílt forráskódú programok irányában mozdultak el. (Emlékeztetjük az Olvasót, hogy a nyílt forráskódú programok széleskörű felhasználhatóságát dr. Siki Zoltán számtalan előadásban mutatta be.)

Nagy érdeklődés kísérte Institóris István, a FÖMI Földügyi Térinformatikai Osztály vezetőjének a DATR továbbfejlesztéséről tartott előadását. A termőföld minőségével, védelemmel, földértékeléssel foglalkozó kollégák nagy örömére rég várt újdonsággal gazdagodik a program. Nevezetesen, fontos fejlesztésnek köszönhetően a DAT kezeli a mintatereket, amely programmódosítást a földhivatalok hamarosan megkapnak. A DAT tartalmazza a változási vázrajzok sorrendjét, térképi hibakeresést biztosít, elvégezhetők a részletpontok tisztítása. A jogszabályi változásoknak megfelelően a szolgalmi jogok kezelését is megoldják.

A nap utolsó előadásában Pallós Péter, a Leica Geosystem Hungary Kft. munkatársa a X-RTK és egyéb GNSS újdonságokat mutatta be.

A második napon Zátonyi Richárd Henrik, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának munkájáról adott számot. Kitért a járási földhivatalok megalakulására, amelyek a körzeti földhivatalokból jöttek létre. Egy új járási földhivatal alakult Sarkadon. A járások létrejötte néhány járásban a települések hovatartozását is átrendezte, ami a megyei földhivatal irányításával oldható meg (adatok összegyűjtése, leválogatása). Kuriózumként említette, hogy az államhatár menti települések közül több még az aradi és a nagyszalontai becslőjáráshoz tartozik. Az új Fttv. új fogalmakat hozott, amelyeket tanulnunk és szoknunk kell. Ilyen pl. az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység, adatbázis, 3D nyilvántartás. Szólt még a megyében folyó nagyszabású vonalas fejlesztésekről, mint pl. az M44 út kisajátítási munkái, vagy a gyorsforgalmú vasút tervezett létesítése.

Hajtman Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának földmérési osztályvezetője az új jogszabályok földhivatalra gyakorolt hatásait elemezte. Említést tett a járási hivatalok létrehozásáról, az új, a Sarkadi Járási Földhivatal megalakulásával összefüggő feladatokról. Fontos földmérési feladatként jellemezte az egyéb önálló ingatlanok (EÖI) digitalizálását, adatbázisba szervezését. (Megjegyezzük, hogy véleményünk szerint az Fttv. pontatlanul fogalmaz; ugyanis az alaprajzok elektronikus – digitális, raszteres – másolata, nem azonos a digitális átalakítással, amely vektoros megoldást jelent.)

Tóth László mérnök ezredes, az MH Geoinformatikai Szolgálat főnöke a katonai térképek – állami topográfiai térképek kapcsolatról tartott előadást. Bevezetőként büszkén mesélte, hogy Békéscsabán szerzett földmérési végzettséget, majd kisebb-nagyobb kitérők után földmérő szakon szerzett építőmérnöki oklevelével a zsebében 1985-ben behívták a Honvéd Térképészeti Intézetbe, azóta ott szolgál. Fontos katonai feladata a Szolgálatnak a NATO-ban való részvétel alapján a honvédség térképellátásának biztosítása. Polgári feladatokban is részt vettek-vesznek, mint pl. légifényképezés, 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek készítése, csillagászati helymeghatározás, műhold-megfigyelések, GPS hálózat fejlesztése. A topográfiai térképi adatok jelentős része 30 éves, elkezdték a VTopo-25 felújítását (folytatása forráshiánnyal küzd). Örömmel számolt be arról, hogy a DTA-50 naprakész, folyamatban van DITAB-50 létrehozása is.


3. kép
A kétnapos rendezvénynek a békéscsabai Fenyves Hotel Garzon Szállója adott otthont

A járások kialakításával a földhivatalok feladatai jelentősen megnövekedtek, amely feladatokat Gósz Zoltán, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetője mutatott be a hallgatóságnak. Korábbi földhivatali előadókhoz hasonlóan meghatározó lépésként jellemezte a közigazgatás átalakítását, a földhivatalok kormányhivatalokba helyezését. Kiemelt feladatnak tekinti a járási hivatalok létrehozásával összefüggő tevékenységet. Alapvető fontosságú célként fogalmazta meg az országosan egységesen működő földhivatali rendszer létrehozását. Ugyancsak fontos az állandó – házon belüli – oktatás, továbbképzés, a technológiák, jogszabályok szervezett ismertetése.

Buga László mérnök ezredes, az MFTTT főtitkár-helyettese eredeti munkájához híven a katonai térképészetről, nevezetesen az 1953–1959 között végzett Magyarország negyedik katonai felméréséről tartott a fiatalok számára is érdekes, a múltat bemutató színes, érdekes előadást. A negyedik katonai felmérést a SZOGSZ (Szocialista Országok Geodéziai Szolgálatai) kezdeményezésére a Minisztertanács rendelte el. A felmérők terepre vonulásának idejét a Geoinformációs Szolgálat udvarán ma is létező gesztenyefa határozta meg; ugyanis korán virágzott, s akkor a terepesnek indulni kellett, s addig volt terepen, amíg a fa levele le nem hullott. A felmérés során 1166 szelvényt 19 alosztályvezető irányításával 220 felmérő készítette.

Utolsó előadóként Érsek Ákos, a GPSCOM 2000 Kft. termékfelelőse az új Ashtech és Spectra műszereket, vevőket, technológiákat és programokat mutatta be a megfogyatkozott hallgatóságnak.

A Földmérő napot Zátonyi Richárd Henrik zárta. Összegzésként megállapította, hogy az előadássorozat mindenki számára hasznos információkat továbbított, elősegítette a földügyi szakterületeket művelők tudásbeli naprakészségét, motiválta a hallottak tovább gondolását.


Hodobay-Böröcz András
(fotók a szerző felvételei)

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 5407

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk