Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Ülésezett az intézőbizottság és a választmány

Az intézőbizottság ez évi utolsó ülése az alábbi, igen gazdag napirenddel december 8-án – részben az előző értekezleten tárgyalt témák további megbeszélésével – zajlott le.

 1. Beszámoló az MFTTT 2014. évi tevékenységéről
 2. Az MFTTT aktuális pénzügyi helyzete és 2015. évi előzetes költségvetése
 3. Az MFTTT 2015. évi tagsági díjai
 4. A 2015. évi Térképészbál előkészítése
 5. Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja (2015. március 19.) programjának előkészítése
 6. Tájékoztató az MFTTT 30. Vándorgyűlésének előkészítéséről
 7. Javaslat a jelölőbizottság felállítására
 8. Tájékoztató a Tolna Megyei Csoport tevékenységéről és a közel jövő terveiről
 9. A Társaság által adományozható kitüntetések áttekintése
 10. Egyebek

További képek

A tervezett napirendből az intézőbizottság a Tolna Megyei Csoport beszámolóját a következő ülésre halasztotta Omaszta Sándor kérésére, aki halaszhatatlan elfoglaltsága miatt kimentését kérte.

A 2014. évről szóló beszámolóban Dobai Tibor főtitkár röviden ismertette a Társaság anyagi helyzetének stabilizálása érdekében végzett munka eredményeit. A számvitelileg veszteséges évek után pozitív mérleg várható és a szigorú és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a likviditási helyzet is megnyugtató. A nehéz időszaknak sajnos még nincs vége, mert a működéshez rendelkezésre álló források továbbra is szűkösek, sőt – a költségvetési keretek közt működő szervezetek gazdálkodási szabályainak szigorodása miatt – az eddigi eseti támogatásokra sem számíthatunk. A főtitkár úgy értékelte, hogy némi élénkülés tapasztalható a szervezeti életünkben, ez elsősorban a sikeres (szakosztályok, területi csoportok által és a központilag szervezett) rendezvényeknek köszönhető. Kis mértékben nőtt a tagdíjat fizető tagok és jogi tagok száma. A következő évben a vezetőség ezt a kedvező tendenciát szeretné fenntartani. A jövőbeli működési feltételeket a szakmai programokra, a lapkiadás támogatására és működési költségekre benyújtott pályázataink eredményessége fogja meghatározni. A főtitkári beszámoló teljes egészében olvasható a Társaság honlapján.

A pénzügyi helyzetünk – a még függőben lévő támogatások, befizetések és az ezekhez kapcsolódó kifizetések esetleges szükséges átütemezése miatt – számszerűen pontosan még nem értékelhető. A december 5-i kimutatás szerint mintegy 2 millió pluszt mutat a pénzügyi egyenlegünk. Nincs veszélyben 2014-re vonatkozóan a pozitív mérleg és a Társaság likviditása. A 2015. évi költségvetés-tervezet a tagdíjak mellett a szakmai rendezvények bevételeivel és pályázatból nyert támogatással számol. A Társaság működését anyagilag is támogató szervezetek hozzájárulására a jogszabályok szigorító változásai miatt nem, vagy alig számíthatunk. A bizonytalan tényezők miatt az ügyvezetésnek még nem sikerült értékelhető költségvetés-tervezetet összeállítani. A vitában hozzászólók felhívták a figyelmet arra, hogy a törvényi változások miatt módosított alapszabályunk szerint a költségvetést a közgyűlés hagyja jóvá, így a folyamatos működés érdekében januárra el kell fogadtatni azt. Ádám József elnök felkérte a főtitkárt, hogy az ügyvezető titkárral készítse el a tervezetet, terjessze az ib. elé és 2015. január közepére hívja össze a közgyűlést. Az új költségvetés elfogadásáig az ib. döntése alapján a 2014-ben érvényes irányszámok szerint működtethető a Társaság.

Az ügyvezető titkár előterjesztését elfogadva az intézőbizottság a tagdíjak mértékén és a Geodézia és Kartográfia folyóirat előfizetési díján nem javasol változtatnia a választmánynak. Tagdíjak 2015. évre: aktív dolgozó MFTTT tag részére: 9.000 Ft, nyugdíjas és diák MFTTT tag részére: 5.000 Ft. A Geodézia és Kartográfia előfizetési díja nem MFTTT tagok és közületek részére: 18.000 Ft + ÁFA. Az új alapszabály szerint a választmány hatásköre elfogadni a tagdíjat, amelyet a közgyűlésnek kell jóváhagyni.

A térképészbál szervezésének helyzetéről beszámolva Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár elmondta, hogy az MH GEOSZ-szal közösen felvették a kapcsolatot és megkezdték az egyeztetést a helyszínt biztosító Stefánia palota munkatársaival és a programot szolgáltató előadókkal. A február 21-re tervezett rendezvényen ezúttal büfé-vacsora várja a résztvevőket. A szervezőbizottság keresi a kapcsolatot a támogatókkal, elkezdte a meghívók és felkérések összeállítását. Az ib. megköszönte a tájékoztatást és a szervezőmunka folytatására kérte a szervezőket. A bállal kapcsolatos felhívás a Geodézia és Kartográfia ez évi utolsó számához mellékelve megjelent és rövidesen aktív lesz a bál honlapja is.

Dr. Mihály Szabolcs alelnök, az Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja előkészítésével megbízott programbizottság vezetője ismertette az eddigi előkészítő munka eredményét. A 2015. március 19-re az FM Darányi Ignác-termébe tervezett konferencia rendezője a Földművelésügyi Minisztérium, védnöke dr. Fazekas Sándor miniszter lesz. A programot az MFTTT szervezi a következő témakörökben: Válogatás a földmérés és a térinformációs rendszerek gyakorlatából, eukleidészi geometria,  Fény Nemzetközi Éve, eENV projekt az INSPIRE megvalósítás része. Az egész napos konferencia délelőtti és délutáni szekciójában összesen 10-12 előadás hangzik el. Az előadások tervezett előadóinak felkérése, az előadások pontos címének egyeztetése folyamatban van. A konferencia tervezett „célközönsége” az egyetemi és szakirányú középiskolai tanulók. Az oktatási intézmények illetékes vezetőinek megkeresését végzik a szervezők. Az intézőbizottság felkérte dr. Mihály Szabolcsot, hogy a tervezett végleges programot a januári ülésen terjessze a testület elé.

A vándorgyűlés előkészítéséről beszámolva Rácz Kálmán, a helyi szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy két lehetséges helyszíntől (Agora és Campus) várnak ajánlatot. Felvették a kapcsolatot Szolnok város polgármesterével, aki támogatja a rendezvényt és elvállalta egy várost bemutató előadás megtartását a megnyitó keretében. A konferenciát kísérő kulturális programokról várnak további információkat és a tiszaföldvári szakmai kirándulás részletein dolgoznak. A vándorgyűlés szakmai programjáról dr. Mihály Szabolcs, a programbizottság vezetője elmondta, hogy a helyszínhez közeli nagyberuházásokra való tekintettel aktuális lenne egy mérnök geodéziai szekció szervezése. A szakmát érintő földügyi és földmérési jogszabályok külön tárgyalást érdemelnek és célszerű lenne az előző vándorgyűlések mintájára ifjúsági szekció szervezése is. Az utóbbi felvetést a hozzászólók javasolták úgy módosítani, hogy az arra érdemes diákelőadókat a prezentációjuk tematikájának megfelelő szekciókba kell besorolni ezzel is motiválva a a jelölteket színvonalas előadások összeállítására. Az ib. egyetértett az ismertetett programszervezési irányokkal.

Az alapszabály szerint a választmány négy évre válasz jelölőbizottságot a Társaság tisztségviselői megválasztásának előkészítésére. Tekintettel arra, hogy a 2015. májusi közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés lesz, az ib. javaslatot tesz a választmánynak a jelölőbizottság összetételére. Ádám József elnök és Dobai Tibor főtitkár előzetesen egyeztetett a jelöltekkel, akik megválasztásuk esetén vállalják a megbízást. A testület az elnök előterjesztésére egyhangúlag javasolta a választmánynak a következő összetételű jelölőbizottságot megválasztásra: dr. Busics György elnök, Koós Tamás, Botond Gábor, dr. Mihalik József, Zátonyi Richárd tagok.

Számba véve a Társaság által adható kitüntetéseket dr. Ádám József elmondta, hogy a Lázár deák-emlékérem és a Márton Gyárfás-emlékplakett adományozásának az alapszabályban rögzített szabályok szerint jól bejáratott rendje van. Az MFTTT-elismerő oklevél, az örökös tagság és tiszteletbeli tagság odaítélésének nincsen rögzített eljárásrendje, döntést eseti javaslatok alapján hoznak. Egy javaslatokat összegyűjtő ad hoc-bizottság felállítását a testület elvetette, így az elnök felkérésére az ib. tagjai – véleménykutatást végezve a tagság körében – a következő ülésen személyi javaslatot tesznek elismerő oklevél, örökös tagság és tiszteletbeli tagság odaítélésére. Az ib. a soron következő ülésen javaslatot tesz elismerésekre a választmánynak, amelynek a döntése alapján kiválasztott tagtársak a májusi közgyűlésen kapják meg a kitüntetést.

Az egyebek napirendi pont keretében Hetényi Ferencné bejelentette, hogy a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötete nyomdában van, december közepére elkészül. Megköszönte a kötet készítését támogató kollégák munkáját, kiemelve Hodobay-Böröcz András tevékenységét, és átadta az ib.-nek a könyvbe bekerült portrék eredeti grafikáit és a teljes kéziratot digitális formában. Dr. Ádám József köszönetet mondott a szerkesztőbizottságnak az elvégzett munkáért.

Ádám József tájékoztatta az ib.-t, hogy az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő Szakosztályának éves találkozója 2015. május 14-17. között Zilahon kerül megrendezésre. Az elnök elmondta azt is, hogy az EMT fennállásának 25. évfordulója alkalmáról 2015. február 21-én Kolozsváron rendeznek ünnepséget, amelyre meghívták Társaságunk elnökét és alelnökét valamint Hodobay-Böröcz András tagtársunkat.

Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet a Térinformatika Tanszék alapításának 20 éves évfordulója alkalmából 2014. december 15-én emlékülést tart, amelyen számos kolléga képviseli a Társaságot.

Dr. Mihály Szabolcs tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabály-véleményezési tevékenységünk keretében az FM felkérésére az MFTTT legutóbb a térképészeti adatok selejtezését, archiválást szabályozó rendelet-tervezetről alkotott véleményt. Megjegyezte, hogy a jogszabály-előkészítésben a hatástanulmány elkészítése hiányos, nem mutatja be az egyes jogszabályok szakmánkra gyakorolt hatását.

Az alelnök felhívta a figyelmet, hogy a CLGE magyar képviseletének kérdését a három érintett szervezet (Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete és a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata) még mindig nem rendezte. Az őszi tisztújító közgyűlésen a magyar képviseletet dr. Siki Zoltán egyszeri megbízással látta el. A témában a társszervezetekkel sürgős egyeztetés szükséges.

Várnay György a felügyelő bizottság elnöke – az ib. tagjainak egyetértése mellett – felhívta a figyelmet, hogy a döntést igénylő napirendi pontok (költségvetés, gazdálkodási kérdések stb.) alaposabb előkészítése és a testület tagjainak előzetes tájékoztatása szükséges a zökkenőmentes működéshez szükséges határozatok időbeni meghozatala érdekében.

További hozzászólás nem lévén dr. Ádám József berekesztette az ülést és jelezte, hogy a következő testületi összejövetelekre (ib., választmány és közgyűlés) 2015. január 15. és 19. között kerül sor.

Az intézőbizottság értekezlete után – megismételt időpontban – a választmány az alábbi napirenddel tartotta ülését:

 1. Beszámoló az MFTTT 2014. évi tevékenységéről
 2. Az MFTTT 2015. évi tagsági díjai
 3. A jelölőbizottság felállítása
 4. Egyebek


Az intézőbizottsági ülésen tett kiegészítésekkel kibővített beszámolót Dobai Tibor főtitkár terjesztette elő. A megélénkülő társasági tevékenység konkrét megnyilvánulásaira vonatkozó kérdésre válaszolva a főtitkár elmondta, hogy örvendetesen nőtt a fizető tagok létszáma és a szakmai rendezvényeken résztvevők létszáma. Osskó András felhívta a figyelmet a hazai társasági munka mellett a nemzetközi szakmai fórumokon kifejtett aktivitás jelentőségére és az erre irányuló ösztönzés fontosságára. A beszámoló végleges változatának elfogadására a közhasznúsági jelentéssel együtt a Társaság 2015. májusi közgyűlésén kerül sor.

A 2015. évi tagdíjakra vonatkozó, ib. által megtárgyalt javaslat előterjesztését követően felvetődött a kismértékű emelés lehetősége annak elkerülése érdekében, hogy a több éves változatlan tagdíj későbbi szükségszerű emelése túlságosan nagyarányú lesz, amelyet nehezebben fogad el a tagság és ez a taglétszám csökkenését eredményezheti. Rövid vita után a választmány többségi döntéssel a tagdíjak változatlanul hagyása mellett döntött.

A jelölőbizottságot a választmány az ib. javaslatának előterjesztése után vita nélkül, egyhangúlag megválasztotta.

Az egyebek napirendi pont keretében az elnök bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék a Társaság közhasznúságát augusztus 13-án kelt végzésével bejegyezte. A végzés szeptember 19-én jogerőre emelkedett. Ádám József tájékoztatta a választmányt az ib. ülésen tárgyalt rendezvényekről, eseményekről (Térképészbál, az EMT zilahi földmérő-találkozója, Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja rendezvénye, az MFTTT 30. Vándorgyűlése, a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet megjelenése stb.). Bejelentette, hogy a Társaság éves költségvetésének és az éves tagdíjaknak a jóváhagyása érdekében 2015 januárjában közgyűlésre kerül sor.

Ezek után Társaságunk elnöke megköszönte a részvételt és kellemes ünnepeket kívánva berekesztette az ülést.

Összeállította: Buga László
Fotó: Hodobay-Böröcz András


További képek

 

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2954

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk