Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések - 2015. április 16.

Az MFTTT intézőbizottsága a 2015. április 16-án megtartott ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Tájékoztató a Társaság 30. vándorgyűlésének előkészítéséről
  (előadó: Rácz Kálmán szakosztály elnök és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár)

 2. Tájékoztató az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja rendezvényéről
  (előadó: Dr. Mihály Szabolcs alelnök és Zalaba Piroska intézőbizottsági tag)

 3. Együttműködési megállapodás a Szlovák Geodéziai és Térképészeti Egyesület (SSGK) és az MFTTT között
  (előadó: Hodobay-Böröcz András felügyelőbizottsági tag)

 4. Javaslat a 2015. évi Lázár deák-emlékérem adományozására
  (előadó: Tóth László intézőbizottsági tag, az ad-hoc bizottság elnöke)

 5. Javaslat a 2015. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására
  (előadó: dr. Mihály Szabolcs alelnök, az ad-hoc bizottság elnöke)

 6. Javaslat az MFTTT tiszteleti tagja és örökös tagja adományozására
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 7. Egyebek

Az előre meghirdetett napirendben szereplő, a CLGE legutóbbi általános közgyűléséről szóló tájékoztató előadója, Domokos György (a CLGE magyar képviselője) más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az értekezleten, így ezt a témát a következő alkalomra halasztotta a testület.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2015 Budapest rendezvényről dr. Mihály Szabolcs elmondta, hogy az immár negyedik alkalommal megrendezett esemény védnökségét dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter vállalta, a szakmai programot az MFTTT szervezte. Ebben az évben a célközönség a tanuló ifjúság volt, a 129 regisztrált résztvevőből 70-et tett ki a diákok száma. A konferenciáról részletes beszámoló olvasható Társaságunk honlapján. Az intézőbizottság határozatban fejezte ki köszönetét a sikeres szervező munkáért dr. Mihály Szabolcsnak, Zalaba Piroskának és Buga Lászlónak.

Társaságunk még az előző évben kapcsolatot kezdeményezett a szlovák testvérszervezettel. A többszöri konzultáció eredményeképpen az együttműködés kereteinek kidolgozásában aktív szerepet játszó Hodobay-Böröcz András előterjesztésében a testület megismerte a Szlovák Geodéziai és Térképészeti Egyesület (SSGK) és az MFTTT közötti együttműködési megállapodás tervezetét. A hozzászólások nyomán az intézőbizottság arra az álláspontra jutott, hogy az együttműködést keret-megállapodásban kell szabályozni. A szlovák-magyar kooperációt ki kell terjeszteni az ún. „visegrádi országok” szervezeteire, illetve a többi szomszédos állam hasonló civil egyesületeire. A kialakítandó közös munka során törekedni kell az közös érdekek együttes képviseletére a nemzetközi szakmai fórumokon (CLGE, Eurogeographics stb.) A testület felkérte Hodobay-Böröcz Andrást a javaslatok bedolgozására és a tervezet e-mailen történő egyeztetésére az ib. tagjaival.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár nyújtott tájékoztatást a 30. vándorgyűlés előkészületeiről. Eredményes pályázatunknak köszönhetően a Nemzeti Kulturális Alap 1,5 millió forinttal támogatja a vándorgyűlés megrendezését. A szervezőbizottság a helyszíni egyeztetések után felmérte a rendezés várható költségeit és javaslatot tett a részvételi díjakra. A konferenciával kapcsolatos előzetes tudnivalókat a Geodézia és Kartográfia 2015. évi 3-4. számához mellékelt szórólap tartalmazza, és rövidesen olvashatók lesznek a Társaság honlapján is. A szakmai program összeállításának koordinálásával megbízott dr. Mihály Szabolcs alelnök javaslatára az ib. programbizottságot hozott létre az alelnök vezetésével. Tagjai: Dobai Tibor főtitkár, Homolya András (BME), Rácz Kálmán (a helyi szervezőbizottság vezetője), Iván Gyula (FÖMI) és dr. Nagy Péter (MH GEOSZ). Dr. Mihály Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvény már szóban felkért és még lehetséges támogatóit hivatalos formában, írásban is meg kell keresni az eredményes együttműködés érdekében. Dr. Ádám József elnök felkérte a szervezőbizottságot vezető főtitkárt, hogy mielőbb hívja össze a testületet a feladatok pontosítása és a szervező munkák felgyorsítása érdekében.

A Lázár deák-emlékérem adományozására javaslatot tevő bizottság vezetője, Tóth László ezredes bejelentette, hogy a megismert vélemények alapján a kitüntető címre eddigi munkásságuk alapján egyformán méltó négy főre tesznek javaslatot: Várnay György, Busics György, Iván Gyula és Márton Mátyás személyében. Rövid vita után a kialakult gyakorlat szerint az ib. titkos szavazással két főt – Várnay Györgyöt és dr. Márton Mátyást – terjesztett a 2015. évi Lázár deák-emlékéremmel kitüntetett tagtárs kiválasztására az alapszabály szerint jogosult testület, választmány elé.

A Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésre javaslatot tevő ad-hoc bizottság egyhangú véleménnyel, az erdélyi szakmai szervezettel való kapcsolatok létrejöttében meghatározó szerepet betöltő dr. Joó István professzor posztumusz kitüntetésére tett javaslatot első sorban. A jelölő bizottság elnöke, dr Mihály Szabolcs a beérkezett vélemények alapján további két személy – Bartos Ferenc és dr. Csemniczky László – nevét terjesztette az ib. elé döntésre. A hozzászólásokat követő titkos szavazás eredményeképpen a választmány elé két személy– dr. Joó István és dr. Csemniczky László – neve került a 2015. évi kitüntetett kiválasztására.

Dr. Ádám József elnök terjesztette elő a Társaság tiszteletbeli tagja és a Társaság örökös tagja kitüntető címek adományozására javasolt személyeket. Tiszteletbeli tagnak javasolta Hedviga Májovska asszonyt, aki éveken keresztül volt a szlovák testvérszervezet illetve az állami fölmérés irányító szervének vezetője és kiemelkedő szerepe volt a két ország szakmai kapcsolatainak kiépítésében és fejlesztésében, valamint V. Németh Zsoltot, aki képviselőként és kormánytagként is támogatta a szakmai hagyományok ápolását. Örökös tag kitüntető címre Hodobay_Böröcz Andrást javasolta, aki évtizedek óta kiemelkedő aktivitással tevékenykedik a Társaságunkban. Az intézőbizottság többségi szavazattal javasolta a jelölteket a választmánynak a kitüntető címek odaítélésére.

Az egyebek napirendi pont keretében az elnök ismertette a május 20-ra tervezett tisztújító közgyűlés tervezett napirendjét. Miután az ib. egyetértett a javaslattal, dr. Ádám József felkérte a főtitkárt, hogy az alapszabálynak megfelelően hívja össze a közgyűlést és tegye közzé a napirendet a honlapon.

Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy a CLGE-képviselettel kapcsolatos háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása a vállalkozói egyesület cégbírósági bejegyzésének elhúzódása miatt még mindig nem történt meg. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy könyvelést végző cégtől kapott előzetes adatok alapján a Társaság múlt évi mérlege kb. 100 000 Ft nyereséget mutat.

Az ügyvezető titkár tájékoztatása szerint a 2015. évi tagdíjfizetési hajlandóság felemás képet mutat. Április közepéig 220 egyéni tag rendezte tagdíját, amely nem nevezhető kifejezetten jó aránynak az elmúlt évi 395 főhöz képest (év végi adat). Örvendetes viszont az a tény, hogy a 220-ból 40 fő új tagot jelent.

Az ib. január 26-i ülésén döntött az államreform bizottságnak és a kormány tagjainak küldendő nyílt levél elkészítéséről a földmérő és földügyi szakma irányításával kapcsolatos álláspontjáról. A dokumentum a Társaság honlapján és a Geodézia és Kartográfia hasábjain is megjelent. Az eddig beérkezett visszajelzések és az időközben a szervezetben megvalósított szerkezeti átalakítások arra engednek következtetni, hogy a Társaságnak az eredeti céljait nem sikerült elérni, a döntéshozók nem vették figyelembe a szakma véleményét. Javaslat érkezett a tagság részéről, miszerint a nyílt levelet, az ENSZ Közgyűlés téradatok megosztását sürgető határozatával kiegészítve, a köztársasági elnöknek is meg kell küldeni.

Más hozzászólás nem lévén, dr. Ádám József elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

Az intézőbizottság értekezletét követő választmányi ülés napirendjén az alábbi pontok szerepeltek:

 1. Társaságunk 2015. évi Lázár deák-emlékérmének odaítélése
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 2. Társaságunk 2015. évi Márton Gyárfás-emlékplakettjének odaítélése
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 3. Társaságunk tiszteleti tagja és örökös tagja elismerés odaítélése
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 4. Egyebek


Dr. Ádám József


A választmány ülésén dr. Ádám József elnök az ib. véleményét képviselve terjesztette elő a kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat.

A választmány döntése szerint a Társaság 2015-ben

Lázár deák-emlékérmet adományoz Várnay György tagtársunknak,

Márton Gyárfás-emlékplakettet adományoz posztumusz dr. Joó Istvánnak,

az MFTTT tiszteletbeli tagjává választotta Hedviga Májovskát és V. Németh Zsoltot,

az MFTTT örökös tagja kitüntető címet adományoz Hodobay-Böröcz Andrásnak.

Az egyebek napirendi pont keretében az elnök tájékoztatta a választmány tagjait az intézőbizottság által megtárgyalt témákról.

Hosszabb diszkusszió alakult ki a nyílt levéllel kapcsolatban és az az általános vélemény körvonalazódott, hogy bármennyire is kicsi az esély az eredeti célok elérésére, minden alkalmat meg kell ragadni a földügyi és földmérési szakmai irányítás szervezeti kereteinek kialakításával kapcsolatos szakmai álláspont képviseletére, ezért indokolt a nyílt levél elküldése a köztársasági elnök részére az intézőbizottság állásfoglalásának megfelelően.

Végül dr. Ádám József elnök megköszönte az aktív részvételt és berekesztette az ülést.

 

Összeállította: Buga László

Fényképek: Hodobay-Böröcz András

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2890

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk