Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Tisztújító közgyűlés

Társaságunk intézőbizottsága soron következő ülését 2015. május 20-án tartotta – a választmányi ülés, valamint a tisztújító közgyűlés előtt – az alábbi napirenddel:

1. Az MFTTT 2014. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

2. Az MFTTT felügyelő bizottság jelentése

3. Az MFTTT és az SSGK közötti Együttműködési Megállapodás tervezetének jóváhagyása

4. Egyebek

A közhasznúsági jelentést ismertetve Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy 2014. évi költségvetési terveink megvalósulását befolyásolta ugyan néhány váratlan kiadás, illetve a támogatások vártnál szerényebb mértéke, de ennek ellenére a Társaság gazdasági egyensúlyát – a kötelezettségek maradéktalan teljesítése mellett – sikerült helyreállítani. A 2014. évi mérleg főösszege 5 741 ezer forint, adózott eredményünk pedig 68 ezer forint. Taglétszámunk látványos emelkedésének köszönhető tagdíjból származó bevételünk 5104 ezer forint lett.

Ülésezik az intézőbizottság.

2014-ben 27 új belépőt regisztráltunk (2015. január 1 óta további 55 fő kérte felvételét, és bár különböző okokból több tagot is töröltünk, ma már stabilan 500 fölött van a taglétszámunk.) A tagdíjak mellett Társaságunk az FM-től, magán személyektől és gazdálkodó szervtől, valamint az szja 1%-os felajánlásából közel 1 millió forint támogatást kapott, amelyet a nemzetközi tagdíjakra, működési költségekre és a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötet kiadására fordítottunk. A közhasznú tevékenység rövid összefoglalásában a főtitkár említést tett a szakmai konferenciákról, szakmai napokról, a tudományos ismeretterjesztő folyóirat kiadásáról, az ágazati irányító és egyéb szakmai társadalmi szervezetekkel kialakított együttműködésről, a nemzetközi szakmai fórumokon végzett munkánkról. A közhasznúsági jelentés teljes egészében olvasható a Társaság honlapján. Az intézőbizottság – kisebb tartalmi pontosítások után – a jelentést határozatában a választmány elé terjesztette és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A felügyelőbizottság munkájáról Várnay György elnök számolt be. A bizottság rendszeresen képviseltette magát az intézőbizottság és a választmány ülésein, tagjai tájékozódtak a szakosztályok és a vidéki csoportok munkájáról, törvényes és alapszabályszerű működéséről. Megállapította, hogy a Társaság működtetésének adminisztrációja kedvezően változott, a pontos könyvelés és bizonylatolás jellemzi. A szigorú gazdálkodás szabályait betartva fölösleges kiadások nem fordultak elő. A testületi döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek közzétételében, hitelesítésében, valamint a tagnyilvántartásban korábban talált hiányosságokat még nem sikerült maradéktalanul felszámolni, erre a vezetőségnek nagyobb figyelmet kell fordítani. A közhasznú szervezetekről szóló törvény és a vonatkozó előírások szerint a Társaság elkészítette közhasznúsági jelentését, melynek elfogadása és jóváhagyása a Társaság legfelsőbb szervének – a közgyűlésnek – kizárólagos hatásköre. A független könyvvizsgáló véleménye szerint: „A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről a számviteli törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben foglaltakkal összhangban.” Mindezek alapján a felügyelő bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését fogadja el. (A jelentés a Társaság honlapján olvasható.)

A szlovák szakmai szervezet (Szlovák Földmérők és Térképészek Egyesülete – Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, SSGK) és az MFTTT közötti együttműködést szabályzó megállapodás-tervezetet Hodobay-Böröcz András terjesztette elő, amelyet kisebb stilisztikai javítások után az intézőbizottság elfogadott. A megállapodás aláírására a szolnoki vándorgyűlésen kerül sor.

Az egyebek napirendi pontban dr. Mihály Szabolcs alelnök beszámolt a vándorgyűlés programszervezésének helyzetéről. A kialakult eszmecsere után az intézőbizottság a támogatók és a kiállítók anyagi hozzájárulásának átgondolását, pontosítását javasolta a szervezőknek. Az alelnök tájékoztatta még a testületet arról, hogy a Közigazgatási Rádió interjút kért tőle a Társaság által a kormányzat vezető személyeinek eljuttatott – lapunk előző számában teljes terjedelmében közölt, a földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjáról szóló – nyílt levéllel kapcsolatban. (Az interjú a honlapon elhelyezett linken elérhető és meghallgatható.)

Dr. Ádám József elnök röviden beszámolt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő találkozójáról, amelyre május 14-17. között került sor Zilahon, szépszámú anyaországi résztvevővel és előadással.

Egyéb hozzászólás nem lévén az elnök az ülést berekesztette.

Az intézőbizottság összejövetelét követő választmányi ülésnek három napirendi pontja volt:

1. Az MFTTT 2014. évi közhasznúsági jelentése

2. Az MFTTT Felügyelő Bizottság jelentése

3. Egyebek

Dobai Tibor főtitkár előterjesztése után a választmány vita nélkül meghozott határozatával a közgyűlés elé terjesztette a közhasznúsági jelentést, amelyet elfogadásra javasolt a legfőbb döntéshozó szervnek.

A felügyelőbizottság jelentését megjegyzés nélkül vette tudomásul a választmány.

Egyebekben az intézőbizottság ülésének azonos napirendi pontjában elhangzott tájékoztatók megismétlésére került sor.

A tisztújító közgyűlésre szép számmal jelentek meg a Társaság tagjai és a jogi tagok képviselői. A mandátumvizsgáló bizottság későbbi jelentése alapján több mint 80 fő volt a résztvevők létszáma. A közgyűlés napirendje a következő volt:

1. Elnöki megnyitó

2. A mandátumvizsgáló- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló

4. A Felügyelő Bizottság jelentése

5. Kitüntetések átadása: Lázár deák-emlékérem, örökös tagságról szóló oklevél

6. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

7. Az elmúlt négy év értékelése, a tisztségviselők leköszönése és a levezető elnök megválasztása

8. A jelölő bizottság előterjesztése a tisztségviselők, a bizottsági tagok és a választmány

tagjainak a megválasztására

9. Vita, további helyszíni jelölések

10. Szavazás

SZÜNET

11. Egyebek

12. Eredményhirdetés

13. A megválasztott elnök zárszava

Dr. Ádám József elnök megnyitójában köszöntötte a résztvevőket és elmondta, hogy a közgyűlésnek ebben az évben kettős feladata van: az éves beszámoló elfogadása és a Társaság tisztségviselőinek megválasztása. A napirend elfogadása után került sor a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztására az elnök javaslatára a következő összetételben: dr. Busics György elnök, Csizmadia Mihályné és dr. Márton Mátyás tagok.

Az intézőbizottság és a választmány által már megismert közhasznúsági jelentést Dobai Tibor főtitkár, a felügyelőbizottság jelentését Várnay György bizottsági elnök terjesztette a közgyűlés elé. A honlapon is olvasható jelentésekhez a jelenlévőknek nem volt hozzáfűzni valójuk, a közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a két anyagot.

A Társaság által alapított kitüntetéseket dr. Ádám József elnök és Dobai Tibor főtitkár adta át. A Lázár deák-emlékérmet a Társaságunkban végzett kiemelkedő munkájáért 2015-ben a választmány az előkészítő bizottság több jelöltje közül Várnay György tagtársunknak ítélte oda.

Várnay György (életút) átveszi a Lázár deák-emlékérmet dr. Ádám József elnöktől

Hodobay-Böröcz András (életút) több évtizedes társasági aktivitását „Örökös tagság”-ot tanúsító oklevéllel ismerte el az MFTTT.

Hodobay_Böröcz András átveszi az örökös tagságot tanúsító oklevelet dr. Ádám József elnöktől és Dobai Tibor főtitkártól

A Márton Gyárfás-emlékérmet posztumusz Joó István kapta. A kitüntetést a professzor fia és felesége a szolnoki vándorgyűlésen veszi át.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke a jelenléti íveken szereplő aláírások alapján 72 szavazásra jogosult egyéni tag és 9 jogi tagszervezet képviselőjének megjelenéséről tett jelentést. (A szavazás megkezdéséig még megérkezettek figyelembe vételével ez 77+11 főre módosult.)

 

A közgyűlés résztvevői

Ezt követően dr. Ádám József leköszönő elnök adott visszatekintést a négy éves ciklusban végzett tevékenységről. A Geodézia és Kartográfia hasábjain hagyományosan évente megjelenő újévi cikkekben részletes képet adott az adott év munkájáról, de a közgyűlés előtt összefoglalta a fontosabb történéseket. Megválasztásakor, 2011-ben a beszűkülő anyagi források miatt súlyos anyagi gondokkal küzdött az MFTTT. A vezetőségből alakult ad hoc-bizottság áttekintette a pénzügyi helyzetet és szigorú és takarékos gazdálkodási rezsim bevezetésére tett javaslatot. A szaklapunk ritkított megjelenését ezután kellett bevezetni, amit sajnálatos módon azóta sem sikerült visszaállítani. Elindult és egyre látogatottabb a honlapunk, napi 500 körül van az érdeklődők száma. 2012-13-ban több tisztségviselő lemondása nehezítette a munkát, azonban az újonnan választott főtitkár és főtitkár-helyettes valamint az új ügyvezető titkár belépésével stabilizálódott a vezetőség és összességében eredményes munkát végzett a ciklus végéig. Ezt tükrözi a Társaság működőképességének megőrzése, a Társaság hazai és külföldi szervezetekkel kialakított kapcsolatainak megerősödése, az élénkülő szervezeti élet. A szakosztályok többsége rendszeresen tartott szakmai előadásokat, összejöveteleket, amelyeknek alapvetően a FÖMI, a BME, az ELTE és a székesfehérvári Geo adott otthont. A vidéki csoportok aktivitását jelezték az általában a Földhivatalokkal és a Mérnöki Kamara helyi szervezeteivel közösen, éves rendszerességgel megrendezett szakmai napok. Ezek a rendezvények, kiegészülve a központilag szervezett továbbképzés jellegű konferenciákkal, a vándorgyűlésekkel, a felkészült előadók színvonalas és aktuális előadásainak köszönhetően, eredményesen járultak hozzá a tagtársak szakmai fejlődéséhez, a szakmai újdonságok megismertetéséhez. A nemzetközi szervezetekben rendeztük tagdíj-hátralékunkat (FIG, ICA, ISPRS) és rendszeresen képviseltetjük magunkat ezeken a fórumokon is. Eredményes együttműködést folytatunk magyar és külföldi szakmai társaságokkal (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Pest megyei és Budapesti Mérnöki Kamara, Magyarhoni Földtani Társaság, Földtudományi Civil Szervezetek Közössége). Aláírás előtt áll a szlovák testvérszervezetünkkel az együttműködési keret-megállapodás. A szakmai hagyományok ápolásának jegyében több sikeres rendezvényt, megemlékezést szerveztünk más intézményekkel együttműködve. (Nadapi ősjegy, Lázár deák térképének 500 éves évfordulója, Joó emléktábla avatása, stb.). A Szeniorok Tóth Ágoston Klubjának aktív közreműködésével és több szervezet támogatásával megjelentettük a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka IV. kötetét. A földmérési és térképészeti törvény és végrehajtási rendeleteinek újraalkotásában és egyéb, szakmánkat érintő jogszabályok létrehozásában véleményünkkel segítettük a jogalkotási munkát. Folyamatosan működtettük a Társaság által alapított kitüntetések, elismerő címek intézményét. A négy év munkáját áttekintve az elnök összességében eredményesnek minősítette a Társaság tevékenységét, amely az intézmények, cégek és nem utolsó sorban a tagság és a vezetőség hozzájárulása nélkül nem valósulhatott volna meg. Mindezekért köszönetet mondva dr. Ádám József bejelentette a saját és a vezetőség lemondását és javasolta a közgyűlésnek, hogy az értekezlet további vezetésével bízza meg id. Domokos György tagtársunkat, Társaságunk korábbi elnökét.

Ezt követően a többes jelölések miatt kétfordulós szavazással került sor a tisztújításra. Dr. Busics György a jelölő bizottság elnöke ismertette a honlapon is olvasható jelölti névsort. Helyszíni jelölésre nem került sor. A választás első fázisában az elnök, az alelnök és a főtitkár megválasztására került sor.

Munkában a szavazatszámláló bizottság

A szavazatok összeszámlálása után a szavazatszámláló bizottság bejelentette az eredményt. A közgyűlés ismét elnökké választotta dr. Ádám Józsefet, és főtitkárrá Dobai Tibort. Az alelnöki poszton Zsilvölgyi Csaba váltotta dr. Mihály Szabolcsot.

A szavazás második ütemében a további tisztségviselőket választotta meg a közgyűlés. A bonyolultra sikerült jelölési módszer miatt szavazás eredményére kicsit várni kellett, amelyet végül dr. Busics György az addigra megfogyatkozott résztvevőkkel ismertetett. A tagság bizalmát a következő négy évre a következő összetételű vezetőség nyerte el:

 

Elnök:              Ádám József dr.

Alelnök:           Zsilvölgyi Csaba

Főtitkár:           Dobai Tibor

Főtitkár-helyettesek:    Buga László

Iván Gyula

Az Intézőbizottság választott tagjai:

Engler Péter dr.

Nagy Ibolya

Siki Zoltán dr.

Tóth László

Horváth Gábor István

Fekete Gábor

 

Felügyelőbizottság

elnök:   Toronyi Bence

tagok:   Mihalik József  dr.

Várnay György

Rózsa Szabolcs dr.

Szabó Gyula

 

Etikai, Fegyelmi és Jogi Bizottság

elnök:   Bartos István

titkár:   Máthay Csaba dr.

tagok:   Hajtman Zoltán

Bagladi Géza

Abuczki János

 

Nemzeti Bizottságok (elnök, titkár):

FIG   Zalaba Piroska

Osskó András

ICA   Zentai László dr.

Pődör Andrea dr.

ISPRS Barsi Árpád dr.

Zboray Zoltán

 

Szakosztályok (elnök, titkár):

Felmérési és Területrendezési Szakosztály

Gábor Sándor

Bolla Attila

Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály

Jancsó Tamás dr.

Kákonyi Gábor

Földügyi Szakosztály

Rácz Kálmán

Tóth Balázs dr.

Földmérési szakértői Szakosztály

Forgács Zoltán dr.

Horváth Gábor István

Geodéziai szakosztály

Völgyesi Lajos dr.

Tóth Gyula dr.

Kartográfiai Szakosztály

Gede Mátyás dr.

Szabó Renáta

Mérnökgeodéziai Szakosztály

Németh András

Kiss Albert

Területfejlesztési és Környezetvédelmi Szakosztály

Pfeiffer Barnabás

Szepsi Szűcs Levente

Topográfiai Szakosztály

Kovács Iván

Kállai Attila dr.

Oktatási és Ifjúsági Szakosztály

Tarsoly Péter dr.

Tuchband Tamás

Szakmatörténeti Szakosztály

Török Zsolt dr.

Homolya András

Térinformatikai Szakosztály

Szabó György dr.

Pődör Andrea dr.

Szeniorok Tóth Ágoston Klubja

Szendrő Dénes

Hetényi Ferencné

 

A Választmány választott tagjai (15 fő):

Koós Tamás

Ágfalvi Mihály dr.

Busics Imre

Szilvay Gergely

Hetényi Ferencné

Csemniczky László dr.

Vincze László dr.

Varga Norbert

Nagy István (Szombathely)

Fekete László (Esztergom)

Riegler Péter dr.

Varga Felicián

Bányai László dr.

Osskó András

Varga Miklós (Zalaegerszeg)

 

Az újraválasztott elnök zárszavában gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, sikereket és eredményeket kívánt az előttük álló feladatok megoldásában, amelyekkel meg kell birkózni a Társaság eredményes működtetése érdekében. A feladat nem lesz egyszerű, mert a szervezeti és működési rend tovább nem halasztható áttekintését, az igényeknek és a kor követelményeinek megfelelő átalakítását is magába foglalja.

A beszámolót összeállította: Buga László

Fotó: Hodobay-Böröcz András

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 4128

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk