Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések

Társaságunk vezető testületei december 14-én tartották ez évi utolsó összejövetelüket. Ülésezett az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés is.

Délelőtt 11-kor kezdődött az intézőbizottság ülése, ahol a következő napirendi pontokat tárgyalták meg.

 1. Az MFTTT 2016. évi tagsági díjai (Előadó: Dobai Tibor)
 2. A 2016. évi térképész bál (Előadó: Dobai Tibor)
 3. Az MFTTT 2016. évi főbb feladatai (Előadó: Dr. Ádám József)
 4. Az MFTTT aktuális pénzügyi helyzete és 2016. évi költségvetése
  (Előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella)
 5. Egyebek

Dobai Tibor főtitkár ismertette az egyéni és jogi tagdíjak változtatására vonatkozó javaslatát:

Tagdíj (Ft)

2015

2016

Egyéni

9 000

10 000

Nyugdíjas, diák

5 000

5 000

Jogi 1-10 fő

20 000

24 000

Jogi 11-30 fő

70 000

84 000

Jogi 31-50 fő

100 000

120 000

Jogi 50- fő felett

200 000

240 000

GK előfizetés (Ft)

18 000

18 000

Egyéni tagdíj összesen (519 fő)

2 093 000

2 323 000

Jogi tagdíj összesen (32 tag)

1 600 000

1 920 000

Tagdíjak összesen:

3 693 000

4 243 000

Az egyéni és a jogi tagok által fizetett tagdíjjak szerény mértékű emelését tervezte a nyugdíjas és diák hozzájárulás és a lapelőfizetés változatlan hagyása mellett. Az emelés indokoltságára vonatkozó kérdésekre a főtitkár elmondta, hogy a költségvetésünkben csak a legszükségesebb kiadásokkal számolunk, a működéshez nem feltétlenül szükséges tételeket már az elmúlt években elhagytuk. A nemzetközi szervezeteknek fizetett tagdíjaink a forint-euró árfolyam változása miatt emelkednek és az érdemi működéshez szükséges kiadásaink biztonságos fedezetéhez elengedhetetlen a kismértékű emelés. A válasz meghallgatása után az IB megszavazta a tervezet közgyűlés elé terjesztését.

A korábban (09.10.) megbízott szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy nem sikerült szponzori támogatásokkal az előző IB-ülésen ismertetett (11.05.) várható költségek fedezetét biztosítani a 2016. évi térképész bálhoz. Mivel a Társaság anyagi helyzete a működés veszélyeztetése nélkül nem teszi lehetővé, hogy esetleges későbbi bevételekkel számolva hirdessük meg a térképész bált, a főtitkár nem javasolja a bál megrendezését. Továbbra is fennáll azonban a 2016. évi jubileumokhoz kapcsolódóan (60 éves az MFTTT, 150 éve alapították a Mérnökegyletet) egy későbbi időpontban megrendezendő társas összejövetel megszervezésének lehetősége is. Az IB elfogadta a tájékoztatást és felkérte a szervezőbizottságot a munkája folytatására az alternatív rendezvény előkészítésére.

A következő napirendi pont keretében Ádám József elnök vette számba a Társaság aktuális ügyeit és a 2016. évi fontosabb feladatait.

 • A területi csoportok újraalakítását a megyei földmérő napokkal egybe kötve tervezi a vetetőség.
 • A Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napját 2016. március 27-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi-termében tervezzük megünnepelni. Ez alkalommal Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor munkásságára is emlékezünk. Az IB az ülésnap megszervezésére Iván Gyula vezetésével kijelölt egy szervezőbizottságot Buga László, Dobai Tibor, Domokos György, Siki Zoltán és Zalaba Piroska részvételével. A bizottság a januári IB-ülésre elkészíti a program tervezetét.
 • Megkezdjük a 2017. évi vándorgyűlés előkészítését. Előzetes megbeszélés szerint a helyszínt Tolna megye biztosítja. (A szóba jöhető városok: Szekszárd vagy Paks.)
 • A Társaság vezetése tervezi a személyes kapcsolatfelvételt a december 10-ével megbízott FM közigazgatási államtitkárral (Gulyás Andrea) és a Miniszterelnökség kormányhivatalok munkáját felügyelő államtitkárával (Kovács Zoltán) a Társaság tevékenységének hatékony támogatása érdekében.
 • Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XVII. Földmérő Találkozóját Déva városában 2016. május 19–22. között tartja. Az elnök felkérte az IB-tagokat a tagságság aktivizálására előadások megtartására és a minél nagyobb létszámú részvételre.
 • 1956. április 20-án alakult meg a MTESZ kebelén belül a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület (GKE), a Társaságunk előd szervezete. A 60. évforduló méltó megünneplésének megszervezése az IB feladata lesz.
 • Az NKP Nkft. vezetőjével, Cseri Józseffel egyeztetve jövő év októberében is megszervezzük az FM Földügyi Főosztállyal együttműködve az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódó továbbképzést és fórumot. A helyszín továbbra is az FM Darányi-terme és tekintettel a várható érdeklődésre, ezúttal eleve két időpontot tervezünk.
 • A Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FÖCiK) keretében folytatjuk az együttműködést a rokon területek civil szervezeteivel. (A FÖCiK elnöki tisztét 2016-ban dr. Gábris Gyula a Magyar Földrajzi Társaság elnöke látja el.) Az egyeztetése érdekében az éves programok cseréjét irányoztuk elő. Két közös rendezvényt tervez a közösség: A Föld Napja (április 22.) alkalmából és a Földtudományos Forgatag néven immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő közös bemutatót. 2015-ben az MFTTT és a FÖMI képviselte a szakmánkat. Az elnök a résztvevők körének bővítésére hívta fel a testület tagjait.
 • December 1-jén életbe lépett a Társaság titkárságának ügyrendje, ezzel a szabályzók tekintetében teljes körűvé vált a Társaság működésének adminisztratív alapja. A vezető testületek rendszeresen üléseznek a működéshez szükséges döntések meghozatala érdekében. 2016-ban az IB 7-8 alkalommal fog összeülni, a Választmánynak 3-4 összejövetele lesz, míg a Közgyűlést az éves beszámoló elfogadásához (2016. május 24.) és a következő évi költségvetés tervezetének elfogadásához (2016. december) összesen két alkalommal kell összehívni. A közgyűlés napjain az IB és a Választmány is ülésezik. A Társaság szűk vezetőségét (elnök, alelnök, főtitkár és helyettesei valamint az ügyvezető titkár) az operatív feladatok megbeszélésére negyedévente tervezi összehívni az elnök.
 • A nemzetközi szervezetekben történő érdemi képviselet és munkavégzés valamint a döntéshozatalban való részvétel érdekében a tagdíjakat időben rendezni kell. A nemzetközi testületek konferenciáin, közgyűlésein stb. a magyar képviselők részvételét lehetőség szerint a munkahelyek nyújtotta lehetőségek kihasználásával kell biztosítani.
 • Az ügyvezetés fontos feladata továbbra is a Társaság működéséhez az anyagi források előteremtésében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és a pályázatok összeállítása.
 • Jövőre lesz 40 éve a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma (Penc). Az évforduló megünneplésének megszervezésében való közreműködésre felkérték az MFTTT-ét. A rendezvényre 2016 őszén kerül sor.
 • Továbbra is fontos feladat a tagtoborzás. Örvendetes, hogy a taglétszámunk 519 főre emelkedett és a jogi tagjaink száma 32.
 • Folytatjuk a szomszédos országok testvérszervezeteivel a kapcsolatok kiépítését. 2015-ben a szolnoki vándorgyűlésen írtuk alá a szlovák civil szervezettel az együttműködésről szóló megállapodást. Busics Imre választmányi tagunk vállalta a közvetítést a szerb szakmai szervetettel való kapcsolatfelvételben, Iván Gyula főtitkárhelyettes pedig felajánlotta a személyes kapcsolatainak felhasználásával az osztrák szervezettel való együttműködés felújításának elősegítését.
 • A földügyi és térképészeti szakigazgatás reformjával kapcsolatban a Kormány tagjaihoz intézett nyílt levelünkben felvetett javaslataink érvényesítése érdekében a vezetőség lépéseket tervez illetékes állami vezetők megkeresésével.
 • Az IB folytatni kívánja a területi csoportok és a szakosztályok munkájának figyelemmel kísérését a vezetők IB-ülésen történő beszámoltatásával.
 • A Társaság által adható elismerő címek adományozásának feltételeit felül kell vizsgálni, ezért szükségessé vált az alapszabályunk pontosítása. Célszerű a Társaság életét, működését alapvetően meghatározó dokumentumot karban tartani, és időről időre a változó működési feltételekhez és lehetőségekhez igazítani.

A 2016. évi költségvetés tervezetét – rövid számszaki ellenőrzés és pontosítás után – Dobai Tibor főtitkát terjesztette elő. A tervezet pénzforgalmi szemléletű, mind a 2015. évi várható eredmény, mind a 2016. évi tervezet vonatkozásában. A végleges változatott a számviteli beszámoló májusi elkészítésével lehetséges összeállítani. A Társaság folyamatos működéséhez azonban szükség van a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés-tervezetre, amely január 1-től a végleges változat elfogadásáig megteremti a gazdálkodás törvényes alapjait. A 2016. évi tervezet továbbra is csak a nagy valószínűséggel teljesíthető bevételi tételeket (a tervezett tagdíj emelés hatása még nincs beszámítva) és a működéshez feltétlenül szükséges minimális költségeket tartalmazza. Továbbra sem látjuk anyagi alapját a működés kiszélesítésének (térítésmentes szakmai rendezvények körének bővítése, a szaklap havi kiadása, online változat beindítása stb.)

Az MFTTT 2016. évi költségvetés-tervezetét, amelyet az IB a Választmány és a Közgyűlés elé terjesztett elfogadásra, az alábbi táblázat tartalmazza:

 

2015. évi terv
(ezer Ft)

2015. évi várható
(ezer Ft)

2016. évi terv
(ezer Ft)

Értékesítés nettó árbevétele (kiadvány, rendezvények)

6 800

12 100

7 000

Tagdíjak

4 000

5 000

5 000

Támogatások

2 800

2 000

2 000

Bevételek összesen

13 600

19 100

14 000

Rendezvények és a kiadvány ráfordításai

4 500

5 238

4 000

Nemzetközi tagdíjak

1 500

1 293

1 400

Működési költségek

1 500

3 963

4 000

Személyi jellegű kiadások

4 300

4 228

4 500

Összes ráfordítás

11 280

14 695

13 900

Eredmény

1 780

4 405

100

Az egyebek napirendi pontban Ádám József elnök jelezte, hogy Bartos István tagtársunktól javaslat érkezett örökös tagság megtisztelő cím adományozására: a Társaság örökös tagjai közé javasolja Bartos Ferenc urat, abból az alkalomból, hogy 2015. október 16.-án töltötte be 70. születésnapját. Indoklásában elmondta, hogy a december 4-én megtartott szenior összejövetelen megkérdezettek egyöntetűen támogatják a javaslatát. Bartos Ferenc 1970. évtől tagja a Társaságnak illetve jogelődjének a GKE-nek. 1990-94 között a főtitkárhelyettes, majd 1994-től több cikluson keresztül a Társaság főtitkára volt. A kiemelkedő eredmények elérésében jelentős szerepet játszott. (Vándorgyűlések megszervezése, konferenciák szervezése, a vidéki csoportok aktivitásának emelése, a Társaság anyagi helyzetének stabilitása,a szakfolyóirat nagyobb támogatása stb.) A Társaság életében végzett aktív tevékenysége messze kiemelkedik az átlag tagok köréből.

Az IB egyhangúan javasolta a Választmánynak az örökös tagság odaítélését Bartos Ferencnek.

Az IB – előzetes megbeszélés szerint – megköszönte dr. Timár Gábornak, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének a Geodézia és Kartográfi a szerkesztőségében eddig végzett munkáját és felkéri, hogy a szaklap szerkesztőbizottságában közreműködésével továbbra is támogassa a kiadvány magas színvonalon történő megjelentetését. A testület felkérte dr. Gercsák Gábort az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docensét a szerkesztőség munkájában való részvételre.

Az IB előző ülésén (11.05.) tárgyalta Ujlaki Tibor: A FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPÉSZET KULTÚRTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A RENESZÁNSZIG című kéziratának kiadásában való közreműködést. A költségeket pályázatból illetve szponzori adományokból kell előteremteni. A kiadás előkészítését a Társaság felfüggeszti, amíg nem tisztázódik a kéziratban szereplő, túlnyomó részt internetes forrásból származó illusztrációk publikálásának jogi alapja.

Más téma nem lévén az elnök berekesztette az ülést.

Az IB-ülést követően – az IB-ülés elhúzódása miatt – kevéssel a meghirdetett fél kettő után kezdődött a Választmány ülése. A testület két napirendi pontot tárgyalt:

1. Az MFTTT 2016. évi tagsági díjai (Előadó: Dobai Tibor főtitkár)

2. A Társaság 2016. évi költségvetése (Előadó: Dobai Tibor főtitkár)

Mindkét napirendi pont témáját a főtitkár terjesztette a Választmány elé a megelőző IB-ülésen elfogadottaknak megfelelően. A Választmány vita nélkül terjesztette a Közgyűlés elé a javaslatokat.

A Választmány egyhangú szavazással ítélte oda Bartos Ferencnek az örökös tag megtisztelő címet. Az erről szóló oklevelet a májusi közgyűlésen adja át a Társaság elnöke.

A Közgyűlésen a taglétszámhoz képes kevesen, de a korábbi rendezvényekhez képest szép számmal jelentek meg a tagtársak. A közgyűlés napirendje a következő volt:

 1. Elnöki megnyitó (Előadó: Dr. Ádám József elnök)
 2. A mandátumvizsgáló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása (Előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár)
 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről (Előadó: Dr. Ádám József elnök)
 4. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
 5. A Társaság 2016. évi tagdíjainak jóváhagyása (Előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár)
 6. A Társaság 2016. évi költségvetésének elfogadása (Előadó: Dobai Tibor főtitkár)
 7. Egyebek

A közgyűlést Ádám József elnök vezette. A megjelentek köszöntése után egyperces néma felállással emlékezett meg a Közgyűlés azokról a tagtársainkról, akik az elmúlt évben eltávoztak közülünk.

Ezt követően a Közgyűlés elkezdte a munkát és megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, a hitelesítőket és a mandátumvizsgáló bizottságot.

Amíg a mandátumvizsgáló bizottság elvégezte a munkáját Ádám József elnök tájékoztatta a résztvevőket a Társaság aktuális ügyeiről és feladatairól az IB-ülésen elmondottak szerint (Lásd a beszámoló vonatkozó részében.)

Az elnöki tájékoztatót követően Ágfalvi Mihály a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy 36 egyéni tag és 6 jogi tag képviselője van jelen a közgyűlésen. A döntéshozatalok szavazati arányainak rögzítéséhez szükséges létszám-megállapítás után a kivetített táblázatban bemutatott adatokkal a főtitkár előterjesztette a tagdíjemelésre vonatkozó javaslatot az IB-ülésen tárgyaltak szerint. A szerény emelést – tekintettel elsősorban a nemzetközi tagdíjak forint–euro árfolyamváltozás miatti emelkedésére – a közgyűlés elfogadta.

Ezek szerint 2016. január 01-től az egyéni tagdíj 10 000 Ft, a nyugdíjas és diák tagdíj változatlanul 5 000 Ft/év. A jogi tagdíjak is változtak szerény mértékben a tagszervezet méretétől függően (lásd az IB-ülésről szóló beszámolót). Továbbra sem változott a Geodézia és Kartográfia éves előfizetési díja, amely 18 000 Ft.


Szavaz a Közgyűlés

A Közgyűlés résztvevői készhez vehették a szaklap ez évi utolsó számát, amelyet a rendezvényre való tekintettel a nyomda egy nappal a határidő előtt elkészített és leszállított.

A Társaság folyamatos és törvényes működéséhez a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetéssel kell rendelkezni. Jóllehet a pontos, számvitelileg alátámasztott adatokat csak májusban, a beszámoló törvény szerinti elkészítésekor kapunk, szükség van egy alapvetően pénzforgalmi szemléletű tervezetre, amely tartalmazza, hogy a Társaság milyen keretek között gazdálkodhat. Ezt a tervezetet tárgyalta az IB és Választmány és terjesztették jóváhagyásra Közgyűlés elé. A testület vita nélkül, egy tartózkodással fogadta el a tervezetet.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József mindenkinek megköszönte az elmúlt évben végzett munkáját és békés ünnepeket kívánt.

A Közgyűlés berekesztése után egy pohár pezsgővel koccinthattunk és kívánhattunk egymásnak kellemes ünnepeket. Az ital mellé – Hetényi Ferencné, Erzsike jóvoltából – finomságokat is kóstolhattunk.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/5. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2868

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk