Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2016

2016. március 17-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében már ötödik al-kalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium az MFTTT közreműködésével az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente is-métlődő konferenciát. Ez alkalommal – a CLGE javaslatára – Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor munkásságára is emlékeztünk.

A dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter védnöksége alatt zajló rendezvény program-ja a hallgatóság véleménye szerint színvonalában, az előadások témájának különlegességében kiemelkedett a konferenciasorozat korábbi eseményei közül. A szervezőbizottság szakmánk helyzetének, képességeinek bemutatására a korszerű, előremutató technológiák, projektek is-mertetésére kérték fel az előadókat. A programot a következő témakörök köré csoportosuló előadások képezték: űrtechnológia, 3D-s felmérés és modellezés, az internet szerepe, „smart city”, pilótanélküli repülőeszközök és digitális topográfia térképezés.

A 200 fő regisztrált részvevő is csúcsnak számít a korábbi évek statisztikáihoz képest.

Dr. Ádám József az MFTTT elnöke köszöntötte a hallgatóságot és megnyitója után röviden ismertette Ruđer Josip Bošković munkásságát. A dubrovniki születésű polihisztort a horvátok mellett még két nemzet (szerb és olasz) tekinti magáénak. Szerteágazó tudományos tevékeny-sége kiterjedt a teológiára, fizikára, matematikára, filozófiára és költészetre. Emellett számot-tevő diplomáciai tevékenységet is végzett.

A tudományos ülésnap programja a következő volt:

 1. Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja (Zboray Zoltán, Magyar Űrkutatási Iroda, NFM)
 2. Kartográfia 2.0: térképek a XXI. században (Dr. Zentai László, ELTE)
 3. A GPS-től a GNSS-ig – negyedszázados a műholdas helymeghatározás hazánkban (Dr. Busics György, Óbudai Egyetem)
 4. Térinformatika – amit tudni kell (Dr. Márkus Béla, Óbudai Egyetem)
 5. 3D-s fejlesztési irányok az építésügyben (Dr. Sík András, Lechner Tudásközpont)
 6. Az ingatlankatasztertől az épületinformációs modellezésig (Vidovenyecz Zsolt, Mott MacDonald Magyarország Kft.)
 7. Távérzékelési eredmények a FÖMI-ben (Balla Csilla, FÖMI)
 8. Free Open Source (Nyílt forráskódú) Térinformatika (Dr. Siki Zoltán, BME)
 9. A DTA-50 felújítása (Dr. Mihalik József, HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-ciós Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)
 10. Nagy tömegű adatok gyors kartografálása (Rostás Sándor, MH GEOSZ)
 11. 3D geodézia, avagy a térbeli adatgyűjtés technikai és technológiai lehetőségei (Csörgits Péter, Geodézia Zrt.)
 12. UAV/UAS – Alkalmazási lehetőségek a távérzékelésben (Dr. Jancsó Tamás, Óbu-dai Egyetem)


Zboray Zoltán a Magyar Űriroda munkatársa az Európai Űrügynökség (ESA) – amelynek 2015-től Magyarország is teljes jogú tagja – nagyszabású projektjét, a GMES-t felváltó COPERNICUS programját ismertette. A földmegfigyelés céljából folyamatosan pályára bo-csátott, különböző szenzorokkal felszerelt műholdak által közel valós időben (1-3 óra késés-sel) szolgáltatott műholdak felvételei szabadon hozzáférhetőek lesznek és a közszférában tör-ténő felhasználáson kívül értéknövelt szolgáltatások garantáltan biztosított alapját is képezhe-tik és ezzel az űrtechnológia újabb szegmense épülhet be a gazdaságba.

A kartográfia, vagyis a térbeli adatok térképszerű megjelenítésével (térképek készítésével), és azok felhasználásával foglalkozó tudomány és művészet főbb irányvonalait vázolta dr. Zentai László, az ELTE tanszékvezetője és a Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA) második ciklusban is megválasztott főtitkára. Bemutatta a kartográfia fejlődése szempontjából mérföldkőnek számító technikai, technológiai változáso-kat és a térképkészítés és alkalmazás/felhasználás globalizálódásának eredményeit, a jövőbe mutató trendeket.

Az űrtechnológia földmérésben alkalmazott másik ágának, a globális navigációs rendszerek-nek a fejlődését és a magyarországi alkalmazásának kiteljesedését követhettük nyomon dr. Busics György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete igazga-tójának prezentációjában.

Rövid kávészünet után Iván Gyula az MFTTT főtitkár-helyettese vette át az elnöki teendőket, felkonferálta az elő előadót dr. Márkus Béla professzort, aki a térinformatikai tudásbázis fej-lődéstörténetét, az térinformatikai ismeretek rendszerezésének elvét, a térinformatikai tudástár létrehozását, a térinformatika oktatásában a tantárgyi követelmények kidolgozását és az okta-tásban alkalmazható VirLaBoK szoftver fejlesztését célzó projektet mutatta be. Az utóbbi az eszközök, tantervek, tantárgyak, oktatási anyagok definiálására, elemzésére, összehasonlításá-ra nyújt dinamikus platformot térinformatikai tudástárral oktatási intézmények, hallgatók és munkáltatók számára.

Dr. Sik András a Lechner Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője a Térinformatikai osztály és a Térségi Tervezési osztály tevékenységéről beszélt. Az előbbi fel-adatait a 2D/3D-s adatintegráció, téradat-elemzés, térképkészítés teszi ki, az utóbbiét a telepü-lés-tervezés & „Smart City” (okos város) és a területrendezés, vidékfejlesztés területi. Képet kaptunk a jelenleg működtetett szolgáltatásokról és a fejlesztési irányokról, lehetőségekről, amelyek az építésügyi adatbázisok tartalmi és térbeli kiteljesedését célozzák meg. Víziója sze-rint a jövő építésügyi adatkezelése a földrajzi információs rendszerek (GIS) és az épület in-formációs modellezés (BIM – Building Information Modelling) integrációján fog alapulni.

Balla Csilla a FÖMI munkatársa hagyományosan színes előadásában könnyed, közérthető módon, azonban rendkívül tartalmasan mutatta be az intézet térfotogrammetriai fejlesztéseit.

Másodszor találkoztunk a nap folyamán a BIM fogalmával Vidovenyecz Zsolt, a Mott MacDonald Magyarország Kft. munkatársának előadásában. A videóval kiegészített látványos prezentáció egy nemzetközi kooperációban, Norvégiában megépített városi gyors villamosvonal tervezési és kivitelezési folyamatát mutatta be a legkorszerűbb 3D-s tervező szoftveres támogatással.

A program csúszása miatt rövidebbé vélt ebédszünet elégségesnek bizonyult a felszolgált szendvicsek és sütemények elfogyasztására és a hasonló konferenciákhoz képes szépszámú hallgatóság maradt ebéd után is a harmadik szekció előadóinak meghallgatására.

A záró szekcióban a levezető elnöki szerepet Zsilvölgyi Csaba az MFTTT alelnöke vette át. Az első előadó dr. Siki Zoltán docens, a BME tanára a nyílt forráskódú térinformatikai szoft-verek világába vezetett be minket. Bemutatta, hogy a kezdeti hiányosságok, nehézségek fo-lyamatosan tűnnek el a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésének üzleti modelljéből és egyre megbízhatóbb és költséghatékony alapot nyújtanak a térinformatikai feladatok megoldásához felhasználóbarát felületekkel, egyre jobb dokumentáltsággal, egyre szélesedő felhasználói körnek.

Dr. Mihalik József a HM Zrínyi Nonprofit Kft. osztályvezetője A DTA-50 felújításáról szá-molt be. Az 1:50 000 méretarányú topográfiai térképek digitalizálásával 1995-ben elkészült, 2001-2003 között részlegesen felújított adatkészlet az avultsága és adatszerkezete miatt egyre kevésbé felel meg a felhasználói igényeknek. A közepes méretarányú állami topográfiai tér-képészeti adatbázis korszerűsítésére tett korábbi kísérletek – a projektek hosszú átfutási ideje és ezzel összefüggésben a finanszírozási problémák miatt – elhaltak. Az újragondolt projekt az adatkészlet teljes felújítását (ortofotók és terepi ellenőrzés alapján) és szerkezetének kor-szerűsítését tűzte ki célul. A befejezés várható időpontja 2018.

Rostás Sándor az MH Geoinformációs Szolgálat osztályvezető-helyettese a katonai térképé-szet digitális térképészeti adatkészleteinek többé-kevésbé automatikus kartografálását célzó munkák eredményeit mutatta be. A térinformatikai célú adatbázisok kartográfiai (az állami topográfiai térképek érvényes jelkulcsának megfelelő) megjelenítését egyre jobban támogat-ják a térinformatikai szoftverek. A katonai térképészet felelősségi körébe tartozó állami topo-gráfiai térképek nyomtatott változatai még mindig nélkülözhetetlenek a katonai felhasználók számára. A fejlesztő munka az adatbázis-építés és –karbantartás valamint a kartografálás pár-huzamos munkafolyamatait szűkíti jelentős mértékben.

A 3D-s geodézia és a téradat-gyűjtés korszerű eljárásainak alkalmazásában élenjáró Geodézia Zrt. főmérnöke Csörgits Péter, ezen technológiák alkalmazását mutatta be előadásában. Ismét hallhattunk a 3D-s ingatlan-nyilvántartásról, a BIM-ről és a „Smart City”-ről, mint szakterüle-tünkön egyre gyakrabban használt fogalmakról. A fotókból generált vagy közvetlen letapoga-tással létrehozott 3D-d pontfelhők korszerű, költséghatékony és megbízható alapot biztosíta-nak a geodéziai és térinformatikai feladatok megoldásához, különböző adatforrások ötvözését teszi lehetővé. A többéves tapasztalatuk konklúziója, hogy a pontosság és megbízhatóság ér-dekében azonban nem hanyagolható el a közvetlen terepi megjelenés, az illesztőpont-mérés, az ellenőrző és pót-mérések és a helyszínelés.

A konferenciát záró előadásában Dr. Jancsó Tamás az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar tanára, rövid áttekintést adott a pilóta nélküli repülőeszközökről illetve rendszerekről, azok fajtáiról, rohamosan bővülő alkalmazási körükről és a segítségükkel nyert adatok feldol-gozását támogató szoftverekről. Előadásából sajnos az is kiderült, hogy ennek a korszerű technológiának a hazai alkalmazását a jogi szabályozottság hiánya teljességgel lehetetlenné teszi.

Zárszavában Zsilvölgyi Csaba kiemelte a konferencia programjának sokszínűségét és magas színvonalát. Megköszönte az előadóknak a közreműködést és tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az elhangzott előadások anyagai az MFTTT honlapján rövidesen elérhetőek lesznek.

A beszámolót összeállította: Buga László

 


 

További fényképek a képtárban

Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja 2016
2016. március 17-én a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében már ötödik al-kalommal rendezte meg a Földművelésügyi Minisztérium az MFTTT közreműködésével az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából a CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européen – Európai Földmérők Tanácsa) kezdeményezésére indított, évente is-métlődő konferenciát. Ez alkalommal – a CLGE javaslatára – Ruđer Josip Bošković (1711–1787) horvát polihisztor munkásságára is emlékeztünk.

A dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter védnöksége alatt zajló rendezvény program-ja a hallgatóság véleménye szerint színvonalában, az előadások témájának különlegességében kiemelkedett a konferenciasorozat korábbi eseményei közül. A szervezőbizottság szakmánk helyzetének, képességeinek bemutatására a korszerű, előremutató technológiák, projektek is-mertetésére kérték fel az előadókat. A programot a következő témakörök köré csoportosuló előadások képezték: űrtechnológia, 3D-s felmérés és modellezés, az internet szerepe, „smart city”, pilótanélküli repülőeszközök és digitális topográfia térképezés.
A 200 fő regisztrált részvevő is csúcsnak számít a korábbi évek statisztikáihoz képest.

Dr. Ádám József az MFTTT elnöke köszöntötte a hallgatóságot és megnyitója után röviden ismertette Ruđer Josip Bošković munkásságát. A dubrovniki születésű polihisztort a horvátok mellett még két nemzet (szerb és olasz) tekinti magáénak. Szerteágazó tudományos tevékeny-sége kiterjedt a teológiára, fizikára, matematikára, filozófiára és költészetre. Emellett számot-tevő diplomáciai tevékenységet is végzett.
A tudományos ülésnap programja a következő volt:
1. Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja (Zboray Zoltán, Magyar Űrkutatási Iroda, NFM)
2. Kartográfia 2.0: térképek a XXI. században (Dr. Zentai László, ELTE)
3. A GPS-től a GNSS-ig – negyedszázados a műholdas helymeghatározás hazánkban (Dr. Busics György, Óbudai Egyetem)
4. Térinformatika – amit tudni kell (Dr. Márkus Béla, Óbudai Egyetem)
5. 3D-s fejlesztési irányok az építésügyben (Dr. Sík András, Lechner Tudásközpont)
6. Az ingatlankatasztertől az épületinformációs modellezésig (Vidovenyecz Zsolt, Mott MacDonald Magyarország Kft.)
7. Távérzékelési eredmények a FÖMI-ben (Balla Csilla, FÖMI)
8. Free Open Source (Nyílt forráskódú) Térinformatika (Dr. Siki Zoltán, BME)
9. A DTA-50 felújítása (Dr. Mihalik József, HM Zrínyi Térképészeti és Kommuniká-ciós Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)
10. Nagy tömegű adatok gyors kartografálása (Rostás Sándor, MH GEOSZ)
11. 3D geodézia, avagy a térbeli adatgyűjtés technikai és technológiai lehetőségei (Csörgits Péter, Geodézia Zrt.)
12. UAV/UAS – Alkalmazási lehetőségek a távérzékelésben (Dr. Jancsó Tamás, Óbu-dai Egyetem)
Zboray Zoltán a Magyar Űriroda munkatársa az Európai Űrügynökség (ESA) – amelynek 2015-től Magyarország is teljes jogú tagja – nagyszabású projektjét, a GMES-t felváltó COPERNICUS programját ismertette. A földmegfigyelés céljából folyamatosan pályára bo-csátott, különböző szenzorokkal felszerelt műholdak által közel valós időben (1-3 óra késés-sel) szolgáltatott műholdak felvételei szabadon hozzáférhetőek lesznek és a közszférában tör-ténő felhasználáson kívül értéknövelt szolgáltatások garantáltan biztosított alapját is képezhe-tik és ezzel az űrtechnológia újabb szegmense épülhet be a gazdaságba.
A kartográfia, vagyis a térbeli adatok térképszerű megjelenítésével (térképek készítésével), és azok felhasználásával foglalkozó tudomány és művészet főbb irányvonalait vázolta dr. Zentai László, az ELTE tanszékvezetője és a Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association, ICA) második ciklusban is megválasztott főtitkára. Bemutatta a kartográfia fejlődése szempontjából mérföldkőnek számító technikai, technológiai változáso-kat és a térképkészítés és alkalmazás/felhasználás globalizálódásának eredményeit, a jövőbe mutató trendeket.
Az űrtechnológia földmérésben alkalmazott másik ágának, a globális navigációs rendszerek-nek a fejlődését és a magyarországi alkalmazásának kiteljesedését követhettük nyomon dr. Busics György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete igazga-tójának prezentációjában.
Rövid kávészünet után Iván Gyula az MFTTT főtitkár-helyettese vette át az elnöki teendőket, felkonferálta az elő előadót dr. Márkus Béla professzort, aki a térinformatikai tudásbázis fej-lődéstörténetét, az térinformatikai ismeretek rendszerezésének elvét, a térinformatikai tudástár létrehozását, a térinformatika oktatásában a tantárgyi követelmények kidolgozását és az okta-tásban alkalmazható VirLaBoK szoftver fejlesztését célzó projektet mutatta be. Az utóbbi az eszközök, tantervek, tantárgyak, oktatási anyagok definiálására, elemzésére, összehasonlításá-ra nyújt dinamikus platformot térinformatikai tudástárral oktatási intézmények, hallgatók és munkáltatók számára.
Dr. Sik András a Lechner Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője a Térinformatikai osztály és a Térségi Tervezési osztály tevékenységéről beszélt. Az előbbi fel-adatait a 2D/3D-s adatintegráció, téradat-elemzés, térképkészítés teszi ki, az utóbbiét a telepü-lés-tervezés & „Smart City” (okos város) és a területrendezés, vidékfejlesztés területi. Képet kaptunk a jelenleg működtetett szolgáltatásokról és a fejlesztési irányokról, lehetőségekről, amelyek az építésügyi adatbázisok tartalmi és térbeli kiteljesedését célozzák meg. Víziója sze-rint a jövő építésügyi adatkezelése a földrajzi információs rendszerek (GIS) és az épület in-formációs modellezés (BIM – Building Information Modelling) integrációján fog alapulni.
Balla Csilla a FÖMI munkatársa hagyományosan színes előadásában könnyed, közérthető módon, azonban rendkívül tartalmasan mutatta be az intézet térfotogrammetriai fejlesztéseit.
Másodszor találkoztunk a nap folyamán a BIM fogalmával Vidovenyecz Zsolt, a Mott MacDonald Magyarország Kft. munkatársának előadásában. A videóval kiegészített látványos prezentáció egy nemzetközi kooperációban, Norvégiában megépített városi gyors villamosvonal tervezési és kivitelezési folyamatát mutatta be a legkorszerűbb 3D-s tervező szoftveres támogatással.
A program csúszása miatt rövidebbé vélt ebédszünet elégségesnek bizonyult a felszolgált szendvicsek és sütemények elfogyasztására és a hasonló konferenciákhoz képes szépszámú hallgatóság maradt ebéd után is a harmadik szekció előadóinak meghallgatására.
A záró szekcióban a levezető elnöki szerepet Zsilvölgyi Csaba az MFTTT alelnöke vette át. Az első előadó dr. Siki Zoltán docens, a BME tanára a nyílt forráskódú térinformatikai szoft-verek világába vezetett be minket. Bemutatta, hogy a kezdeti hiányosságok, nehézségek fo-lyamatosan tűnnek el a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésének üzleti modelljéből és egyre megbízhatóbb és költséghatékony alapot nyújtanak a térinformatikai feladatok megoldásához felhasználóbarát felületekkel, egyre jobb dokumentáltsággal, egyre szélesedő felhasználói körnek.
Dr. Mihalik József a HM Zrínyi Nonprofit Kft. osztályvezetője A DTA-50 felújításáról szá-molt be. Az 1:50 000 méretarányú topográfiai térképek digitalizálásával 1995-ben elkészült, 2001-2003 között részlegesen felújított adatkészlet az avultsága és adatszerkezete miatt egyre kevésbé felel meg a felhasználói igényeknek. A közepes méretarányú állami topográfiai tér-képészeti adatbázis korszerűsítésére tett korábbi kísérletek – a projektek hosszú átfutási ideje és ezzel összefüggésben a finanszírozási problémák miatt – elhaltak. Az újragondolt projekt az adatkészlet teljes felújítását (ortofotók és terepi ellenőrzés alapján) és szerkezetének kor-szerűsítését tűzte ki célul. A befejezés várható időpontja 2018.
Rostás Sándor az MH Geoinformációs Szolgálat osztályvezető-helyettese a katonai térképé-szet digitális térképészeti adatkészleteinek többé-kevésbé automatikus kartografálását célzó munkák eredményeit mutatta be. A térinformatikai célú adatbázisok kartográfiai (az állami topográfiai térképek érvényes jelkulcsának megfelelő) megjelenítését egyre jobban támogat-ják a térinformatikai szoftverek. A katonai térképészet felelősségi körébe tartozó állami topo-gráfiai térképek nyomtatott változatai még mindig nélkülözhetetlenek a katonai felhasználók számára. A fejlesztő munka az adatbázis-építés és –karbantartás valamint a kartografálás pár-huzamos munkafolyamatait szűkíti jelentős mértékben.
A 3D-s geodézia és a téradat-gyűjtés korszerű eljárásainak alkalmazásában élenjáró Geodézia Zrt. főmérnöke Csörgits Péter, ezen technológiák alkalmazását mutatta be előadásában. Ismét hallhattunk a 3D-s ingatlan-nyilvántartásról, a BIM-ről és a „Smart City”-ről, mint szakterüle-tünkön egyre gyakrabban használt fogalmakról. A fotókból generált vagy közvetlen letapoga-tással létrehozott 3D-d pontfelhők korszerű, költséghatékony és megbízható alapot biztosíta-nak a geodéziai és térinformatikai feladatok megoldásához, különböző adatforrások ötvözését teszi lehetővé. A többéves tapasztalatuk konklúziója, hogy a pontosság és megbízhatóság ér-dekében azonban nem hanyagolható el a közvetlen terepi megjelenés, az illesztőpont-mérés, az ellenőrző és pót-mérések és a helyszínelés.
A konferenciát záró előadásában Dr. Jancsó Tamás az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar tanára, rövid áttekintést adott a pilóta nélküli repülőeszközökről illetve rendszerekről, azok fajtáiról, rohamosan bővülő alkalmazási körükről és a segítségükkel nyert adatok feldol-gozását támogató szoftverekről. Előadásából sajnos az is kiderült, hogy ennek a korszerű technológiának a hazai alkalmazását a jogi szabályozottság hiánya teljességgel lehetetlenné teszi.
Zárszavában Zsilvölgyi Csaba kiemelte a konferencia programjának sokszínűségét és magas színvonalát. Megköszönte az előadóknak a közreműködést és tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az elhangzott előadások anyagai az MFTTT honlapján rövidesen elérhetőek lesznek.
A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/4. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 3199

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk