Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések - 2016. május 24.

Testületi ülések

Az éves beszámolót elfogadó kötelező közgyűlés előtt május 24-én ülést tartott az intézőbizottság és a választmány.

Az IB napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A tavaszi Pest megyei és Fővárosi Földmérőnap és az „MFTTT’60” rendezvény értékelése
  előadó: Hetényi Ferencné
 2. A Társaság 2017. évi vándorgyűlésének előkészítése
  előadó: Németh András
 3. Az MFTTT 2015. évi beszámoló és közhasznúsági jelentésének megvitatása
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella
 4. Az MFTTT felügyelőbizottságának jelentése
  előadó: Toronyi Bence
 5. Őszi nagyrendezvény előkészítése
  előadó: Zalaba Piroska
 6. Egyebek

A Fővárosi és Pest megyei Földmérőnapot Hetényi Ferencné értékelte. Az eseményről szóló beszámolója a honlapunkon olvasható, így nem tért ki külön a részletekre. Köszönetet mondott Körblné Németh Évának a színvonalas rendezvény szervezésében végzett lelkiismeretes és alapos munkájáért, valamint Tóth László ezredesnek, az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfőnökének a helyszín biztosításáért. Az IB határozatban köszönte meg a rendezők munkáját.


Ülésezik az intézőbizottság

Németh András a Mérnökgeodéziai szakosztály elnöke terjesztette elő a következő vándorgyűlés helyszínére vonatkozó javaslatát. A 2017. évi nagy seregszemlének Szekszárd adhat otthont. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Tanárképző Karának épülete (illetve a megnyitó számára esetleg a megyeháza díszterme) méltó és megfelelő feltételeket biztosíthat a konferenciához. Az egyetemi kollégiumban és a közeli szállodában szállhatnak meg a résztvevők. A város és környéke kiváló helyszíneket kínálnak a szociális és kulturális programokhoz is. Szóba jöhet még egy szakmai látogatás a paksi atomerőműbe, esetleg egy gemenci kirándulás színesítheti a programot. Az IB elfogadta az előterjesztést, és a következő vándorgyűlés helyszínéül Szekszárdot jelölte meg; a rendezvény időpontja: 2017. július 6–8. Az IB kijelölte a szervezőbizottságot (Dobai Tibor főtitkár vezetésével, Szrogh Gabriella, Iván Gyula, Németh András és Buga László), és megbízta őket a vándorgyűlés előkészítésével.

A főtitkár röviden ismertette a közhasznúsági jelentést, amely a honlapon az éves mérleggel együtt, teljes terjedelmében olvasható. Stabilizálódott a Társaság anyagi helyzete és a taglétszámunk is kedvezően alakul. A 2015. évi mérleg főösszege 7 409 ezer forint, adózott eredményünk pedig 2 776 ezer forint volt. Taglétszámunk lassú, de folyamatos emelkedésének köszönhetően tagdíjból származó bevételünk 5 200 ezer forint. A konferenciák, szakmai napok és a szakosztályrendezvények tartalmas szakmai munkáról tettek tanúbizonyságot. Az IB egyhangúlag támogatta a beszámolónak a közgyűlés elé való terjesztését, és javasolta a legfőbb döntéshozó testületnek a dokumentum elfogadását.

Az alapos és kritikus felügyelőbizottsági jelentést Toronyi Bence FB-elnök terjesztette elő. A jelentés bírálta a jegyzőkönyvek hitelesítésének késését, a tagnyilvántartás rendezettségét és a szakosztályok munkájának hiányos felügyeletét. Felesleges beszerzésekre, pazarló gazdálkodásra utaló kifizetések nem történtek. A Társaság a fizetési kötelezettségeit teljesítette. Az FB-elnök kijelentette, hogy a Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről megállapítható, hogy az – a tapasztalt hiányosságok ellenére – összességében áttekinthető és valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról és ügymenetéről. Ezért a felügyelőbizottság javasolta a közgyűlésnek a jelentés elfogadását.

Zalaba Piroska szolgálati elfoglaltsága miatt kimentését kérte, ezért az 5. napirendi pont megtárgyalására nem került sor.

Egyebekben Ádám József elnök tájékoztatta a testületet a FÖCIK aktivitásáról, amelyet az állami hivatalok megszüntetésére indított kormányzati intézkedéssorozatban érintett földtani intézmények megmaradása érdekében – a kormány tagjainak és a miniszterelnöknek küldött petíciók formájában – fejtettek ki. (Társaságunk hasonlóan járt el a FÖMI érdekében.) Hasonló módon felemelte szavát a FÖCIK a szakgimnáziumok tervezett tananyag-változtatása, a közismereti tárgyak – kiemelten a földrajz – oktatásának megszüntetése ellen.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányamérő szakosztálya együttműködést kezdeményezett Társaságunkkal. Az IB felhatalmazta az elnököt az ez irányú szándéknyilatkozat aláírására.

Buga László főtitkárhelyettes tájékoztatta az IB-t, hogy a Szlovák Geodéták és Térképészek Szövetségének meghívására (az elnök megbízásából, a Társaság képviseletében és Busics Imre a FÖMI geodéziai igazgatója társaságában) 2016. május 5–7. között részt vett a 22. Szlovák–Cseh–Lengyel Nemzetközi Geodétanapokon Kassán. A színvonalas szakmai konferencia témája elsősorban a kataszteri térképezés illetve az ingatlan-nyilvántartás volt.

Május 19–22. között lezajlott az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő szakosztálya által szervezett Földmérő találkozó Déván. A kicsivel több, mint 100 résztvevő közül 60 érkezett Magyarországról, és a 11 előadásból ötöt tartottak az anyaországiak. A rendezvényről rövidesen részletes fényképes beszámoló jelenik meg a honlapunkon.

A honlapon július 3-ra meghirdetett szoboravatásra a Társaság kirándulást szervez. A földmérők védőszentjének (Szent Tamás) szobrát Horvátzsidányban állítják fel, közadakozásból. A Társaságunk számlájára továbbra is várjuk az adományokat.

További hozzászólás nem lévén az elnök berekesztette az ülést.

A választmány két kötelező napirendi pontot tárgyalt:

 1. Az MFTTT 2015. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella
 2. Az MFTTT felügyelőbizottságának jelentése
  előadó: Toronyi Bence

A főtitkár és a felügyelőbizottság elnökének előterjesztését a testület vita nélkül javasolta a közgyűlésnek elfogadásra.

A közgyűlés a meghirdetett második időpontban, 13 órakor kezdte meg munkáját a következő napirenddel:

 1. Elnöki megnyitó
  előadó: dr. Ádám József elnök
 2. A mandátumvizsgáló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
  előterjesztő: dr. Ádám József elnök
 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről
  előadó: dr. Ádám József elnök
 4. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének a jelentése
 5. A 2015. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés
  előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár
 6. A felügyelőbizottság jelentése
  előadó: Toronyi Bence FB-elnök
 7. Kitüntetések
 8. Egyebek


Dr. Ádám József elnök megnyitja a közgyűlést

Az elnöki megnyitó után a résztvevők egyperces néma felállással emlékeztek meg az elmúlt közgyűlés óta elhunyt kollégákról, tagtársakról.

A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökévé dr. Mihály Szabolcsot, tagjaivá Busics Imrét és dr. Engler Pétert választották. Mialatt a bizottság ellenőrizte a jelenléti íveket, dr. Ádám József tájékoztatta a közgyűlést a Fővárosi és Pest megyei Földmérőnappal egybekötött, az MFTTT alapításának 60. évfordulójáról történt megemlékezésről. A levetített diasoron számba vette az 50. évforduló óta eltelt időszakot, jelentősebb eseményeket. Az előadás képei a Társaság honlapján elérhetőek.

A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság jelentése szerint 32 MFTTT-tag jelent meg a közgyűlésen.


Munkában a mandátumvizsgálók: dr. Engler Péter, dr. Mihály Szabolcs és Busics Imre

A közhasznúsági beszámolót (kivetítés mellett) – az IB-ülésen tett előterjesztés szerint – Dobai Tibor főtitkár ismertette. A felügyelő bizottság elnöke, Toronyi Bence (az elnök kérésére) a bizottság jelentését teljes egészében felolvasta. (Mindkét jelentés a honlapon a „rendezvények” menüpont alatt, a május 24-ei dátumnál található testületi üléseknél érhető el.)


Dobai Tibor főtitkár ismerteti a beszámolót

A jelenlévők sem kérdést, sem kiegészítést nem tettek az előterjesztésekhez. A közhasznúsági jelentést és beszámolót ellenszavazat nélkül, a felügyelőbizottság jelentését egy tartózkodással fogadta el a közgyűlés.


Szavaz a közgyűlés

A választmány a 2015. december 14-ei ülésén egyhangú szavazással ítélte oda Bartos Ferencnek az örökös tag megtisztelő címet. Az erről szóló oklevelet – rövid méltatás után –a Társaság elnöke a Közgyűlésen adta át a volt főtitkárnak.


Bartos Ferenc, az MFTTT örökös tagja

Bartos Ferenc 1945. október 16-án Vácott született. Általános iskolai tanulmányait Vácott, a gimnáziumot Szentendrén végezte, majd egy év ipari tanulói időszak következett. 1965–68 között elvégezte a székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikumot. Ezt követően beiratkozott a BME Építőmérnöki Karára, ahol 1976-ban okleveles földmérőmérnök végzettséget szerzett. 1980–82 között részt vett a BME geodéziai automatizálási szakmérnöki posztgraduális képzésében, melynek eredményként megvédhette szakmérnöki diplomáját.

1968-tól – négyéves megszakítással – 2008. december 15-ig tevékenykedett a földmérés-térképészet területén. Szakmai pályafutásának főbb állomásai a következők.

 • 1968–70 között a Váci Járási Földhivatalnál műszaki ügyintézői;
 • 1970–78 között a Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnál tervezői, majd csoportvezető mérnöki;
 • 1978–1984-ig a Pest megyei Földhivatalnál csoportvezetői, szakfelügyelői és végül osztályvezetői;
 • 1984-től 1990 októberéig a MÉM, illetve a Földművelésügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala Fölmérési és Térképészeti Főosztályán főmunkatársi beosztásban dolgozott.
 • Az említett négyéves megszakítást az 1990. november 1-jétől 1994. december 19-ig tartó időszak jelentette, amikor is Vác megválasztott polgármestere volt.
 • 1995. január 1-jétől visszatért a Földművelésügyi Minisztériumba, a Földügyi és Térképészeti Főosztályra, ahol főosztályvezető-helyettesi megbízást kapott.
 • 1996. december 12-től 2008. december 15-ig a Nemzeti Kataszteri Program Kht. műszaki-igazgatóhelyettese volt.

Korábbi minisztériumi vezető beosztásából következően személyesen bábáskodott a Nemzeti Kataszteri Program születésénél, majd az első banki hitelszerződés aláírásának is tevékeny előkészítője volt. Elkötelezettségének és szakmai ismereteinek nem kis szerepe volt abban, hogy az NKP beindítása körüli nehézségeken hamar úrrá lett a Kht., és késedelem nélkül a sikeres megvalósulás útjára léphetett az elsődlegesen DAT-állományok létrehozását célul tűző, nemzetgazdasági jelentőségű projekt.

A Nemzeti Kataszteri Program folytatását és felgyorsítását jelentő KÜVET és BEVET elnevezésű ütemek eddigi és várható sikerei jelentős részben az ő fáradhatatlan munkáját dicsérik.

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek, illetve jogutódjának a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak 1970 óta tagja. 1986–90-ig az Igazságügyi Szakértői szakosztály titkára, 1990–94 között a Társaság főtitkár-helyettese volt, majd 1994. december 8-án választották először főtitkárrá. Ezt a tisztséget 2007-ig töltötte be.

Tizenhárom éves, három ciklust felölelő főtitkári időszakára esik – csak válogatva a kiemelkedő jelentőséggel bíró tények között – az alapszabály átalakítása és a Társaság közhasznúsági kategóriába lépése; a Geodézia és Kartográfia című szakfolyóirat arculatváltása, a lap finanszírozása körüli súlyos gondok rendeződése; öt sikeres vándorgyűlés és a nagy érdeklődés mellett megrendezett éves szakmai konferenciák megszervezése; a nemzetközi elismertséget szerzett térképkiállítás anyagának összeállítása és több helyszínen történt bemutatása.

Korrekt hozzáállásával, alapos szakmai felkészültségével nagy elismertséget szerzett szakmai körökben. Segítőkészsége, közvetlen, vidám, barátságos természete miatt volt munkatársai, ismerősei tisztelik, szeretik.

A Társaság életében játszott kiemelkedően aktív tevékenysége, a vezető tisztségekben eltöltött tartós és sikeres szerepvállalása, eredményes életútja tette méltóvá az MFTTT örökös tagja kitüntető cím elnyerésére.

Az elismerés átvétele után néhány szóban visszaemlékezett az egyesületi munkájára, azon belül a főtitkári időszakára. Megemlékezett azokról a kiváló személyiségekről, akiknek az elnöksége alatt volt szerencséje tevékenykedni (a jelen levő Domokos György, Klinghammer István, néhai Detrekői Ákos és Apagyi Géza). Végezetül Bartos Ferenc – megköszönve a lehetőséget, hogy a Társaság tagja lehet – tisztelgett a testület előtt.

A közgyűlés ezzel befejezte munkáját, dr. Ádám József elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2526

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk