Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Évzáró értekezletek

Az MFTTT vezető testületei, az Intézőbizottság, a Választmány és a Közgyűlés 2016. december 14-én tartották ez évi utolsó értekezletüket.

Az Intézőbizottság napirendjén a következő témák szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor

 2. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és 2017. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének előkészítése, szakmai programjának kialakítása, előadó: Dobai Tibor és Iván Gyula

 4. Egyebek

Ülésezik az Intézőbizottság

Az ülés megnyitása után dr. Ádám József elnök (szinte bevett gyakorlatként, az egyéb megtárgyalandó kérdések közül előre hozva) rövid tájékoztatást kért az FM Földügyi Főosztály vezetőjétől a FÖMI megszüntetésével kapcsolatos helyzetről. Horváth Gábor István elmondta, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben a Kormányhivatalban nem jön létre a FÖMI-ből egy önálló főosztály, hanem összeolvad a Földhivatali Főosztállyal és az így létrejövő szervezeti egység látja el az Intézet által eddig végzett összes feladatot. A tervek szerint a megyei kormányhivatalokban működő Földhivatali Főosztályok az Élelmiszerlánc-biztonságfelügyeleti Főosztályokkal összeolvadva végzik tovább munkájukat.

A tájékoztató meghallgatása után az elnök önálló, 4. napirendi pontként javasolta megtárgyalni az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából szervezett ülésnap előkészítését. Célszerűségi okok miatt javasolta továbbá az első két napirendi pont felcserélését. Az új napirend elfogadása után Dobai Tibor főtitkár előterjesztette a vezetőség javaslatát a tavalyi évben felemelt tagdíjak változatlanul hagyására. Az IB vita nélkül elfogadta az indítványt.

A Társaság pénzügyi helyzetéről a főtitkár elmondta, hogy a tervezettnél kedvezőbben alakul a mérleg. Az IB-tagoknak előre megküldött tájékoztató szerint a tervezett 100 000 Ft helyett várhatóan több mint 1 000 000 Ft plusszal zárjuk a 2016. évet. A jövő évi bevételek és kiadások (az előző év szigorú tervezési és gazdálkodási elvei szerint összeállítva) jelentősen nem változnak. A nemzetközi tagdíjak anyagi rendezéséhez az FM ígéretét bírjuk és számítunk a 31. Vándorgyűléshez kilátásban helyezett szponzori (MOL, MÁV) támogatásokra is. (December 14-én délután kapta a titkárság az értesítést, hogy Fazekas Sándor miniszter 1 000 000 Ft támogatást hagyott jóvá a jelzett célra.) A költségvetés-tervezetet a testület a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta.

A Vándorgyűlés előkészületeiről beszámolva az elnök és a főtitkár elmondta, hogy a vezetőség továbbra is adós maradt a helyszín meglátogatásával. Iván Gyula főtitkár-helyettes a szakosztályok és területi csoportok véleményét is figyelembe véve összeállította a  konferencia szakmai programjának vázlatát. A szekcióülések lehetséges témái a Geodézia és Kartográfia 2016/11-12. számában és a Társaság honlapján az előadásokra történő felhívással együtt olvashatóak.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja (EFGN) alkalmából rendezett ülésnap megtartásának támogatására pályázatot nyújtott be az MFTTT. A pályázati anyag kétnaposra tervezett konferenciaprogramot irányzott elő. A rendezvény első napja az EFGN hagyományos programja szerint zajlik: a szakmát bemutató és népszerűsítő előadásokkal, míg a második napon az MFTTT területi csoportjának továbbképzés jellegű konferenciája, a Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap kerül megrendezésre, amelynek programjában a tervek szerint a földügy aktuális kérdései szerepelnek.

A kétnapos eseményt (a tervezett helyszín foglaltsága miatt) sajnos két helyszínen kell megrendezni. Az EFGN alkalmából rendezett ülésnapnak a korábbi gyakorlatnak megfelelően az FM nyújt otthont a Darányi Ignác-teremben 2017. március 22-én, míg a következő napon a Fővárosi és Pest megyei Fölmérőnapot az MH Geoinformációs Szolgálat kultúrtermében rendezik meg. A rendezvények előkészítésével az IB programbizottságot bízott meg, melynek elnöke Iván Gyula, tagjai: Dobai Tibor, Buga László, Siki Zoltán, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi Csaba és Szrogh Gabriella.

Az egyéb témák között az elnök tájékoztatta az IB-t, hogy dr. Riegler Péter – kilencévi eredményes munkálkodás után – 2017. január 01-től szeretne megválni a Geodézia és Kartográfia folyóirat főszerkesztői tisztjétől. A testület határozatban méltatta és köszönte meg a főszerkesztő munkáját, majd elfogadta a lemondását valamint – az elnök javaslatára – indítványozta a Választmánynak, hogy dr. Riegler Péter főszerkesztői tevékenységét oklevél adományozásával is ismerje el. A tulajdonosi jogokat is gyakorló IB az FM Földügyi Főosztály egyetértésével 2017. január elsejével Buga Lászlót bízta meg a főszerkesztői teendők ellátásával. Dr. Ádám József indítványozta, hogy az MFTTT média felülete működtetéséhez és szervezetéhez megfogalmazott „Irányelvek” szerint 2017 januárjában az FM FO főosztályvezetője, az MFTTT elnöke, a főtitkára, az ügyvezető titkára és a főszerkesztő tekintsék át a teendőket, többek között tegyenek javaslatot a szerkesztőbizottság megújítására. Az ülésen jelenlévő Riegler Péter szót kérve megköszönte a munkáját segítő kollégák, Hodobay-Böröcz András, Szrogh Gabriella és Buga László együttműködését.

Ezt követően dr. Ádám József tájékoztatta a testületet néhány, az elmúlt értekezlet óta lezajlott eseményről:

Az elnök részt vett a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara 20 éves jubileumi ülésén.

Meghívást kapott a MOM alapításának 140. évfordulójára rendezett összejövetelre, amelyen szintén megjelent.

Megkeresés érkezett Társaságunkhoz a HUNGEXPO részéről egy FIG Working Week magyarországi lehetséges megrendezésével kapcsolatban. Tekintettel az éppen zajló szervezeti átalakításokra, a kezdeményezést nem tartjuk aktuálisnak.

Folytatódtak a megbeszélések azon osztrák kezdeményezéshez történő csatlakozásról (a 2016. szeptember 12-i IB ülésen említve), amely a határok és határjelek világörökség részévé történő nyilvánítása érdekében szerveződik Ausztria, Svájc, Olaszország, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország tervezett részvételével. Bulgária és Románia még nem válaszolt a megkeresésre. A kötelezettségvállalást jelentő szándéknyilatkozat aláírása előtt dr. Ádám József Busics Imrével, az államhatár-pontok ügyeivel foglakozó FÖMI geodéziai igazgatójával közösen a dokumentáció előkészítésével kapcsolatos tervet kidolgozza és a következő IB ülés elé terjeszti.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár tájékoztatta a testületet, hogy a Szent Tamás szobor elkészítésének és felállításának költségeit teljes egészében fedezik a tagság és a különböző vállalkozások adományai. A köszönetnyilvánítás megjelent a Geodézia és Kartográfia 2016/11-12. számában.

Egyéb hozzászólás nem lévén az elnök berekesztette az értekezletet.

A vezető testületek munkája a Választmány ülésével folytatódott a következő napirendi pontokkal:

 1. Az MFTTT 2016. évi tevékenységének áttekintése és 2017. évi költségvetési tervezete, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 2. Az MFTTT 2017. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 3. Egyebek

A Választmány ülését levezető dr. Ádám József javaslatára az első két napirendi pontot felcserélve tárgyalta az értekezlet. A változatlanul hagyott tagdíjak előterjesztése után Hetényi Ferencné megkérdezte, hogy a tervezett tagdíjbevétel fedezi-e a Társaság működési költségeit. Válaszában Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy az összes költség tagdíjakból történő fedezetéhez olyan mérvű emelést kellene végrehajtani, amely a tagság teherviselő-képességét meghaladná. 2017-ben is a költségek egy harmadát fedezi a tagdíj, a többi kiadást – az előző évek gyakorlatának megfelelően – egyéb forrásokból (pályázati támogatás, rendezvények és a kiadvány bevételei) tervezzük kiegyenlíteni. A Választmány elfogadta a főtitkár előterjesztését. Ezt követően Dobai Tibor a Társaság pénzügyi helyzetét és a jövő évi költségvetés-tervezetét ismertette az IB ülésen elmondottak szerint. A Választmány vita nélkül javasolta a tervezetnek a Közgyűlés elé terjesztését jóváhagyásra.

Dr. Ádám József tájékoztatta a testületet dr. Riegler Péternek a Geodézia és Kartográfia főszerkesztői megbízatása alóli felmentésre vonatkozó kéréséről és indítványozta a Választmánynak, hogy a Társaság elismerő oklevéllel fejezze ki köszönetét a főszerkesztőnek a kilencévi eredményes munkáért. Az elnök javaslatát a Választmány elfogadta.

Az ülést vezető dr. Ádám József javasolta a jelenlévőknek, hogy az utolsó napirendi pont keretében előterjesztésre tervezett tájékoztatókat a közgyűlésen hallgassák meg.

A Közgyűlés napirendje a következő volt:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Ádám József elnök

 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről, előadó: dr. Ádám József elnök

 4. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése

 5. A Társaság 2017. évi tagdíjainak jóváhagyása, előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár

 6. A Társaság 2017. évi költségvetésének elfogadása, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 7. Egyebek

Az elnöki köszöntő után a jelen lévők dr. Mihály Szabolcsot, Hetényi Ferencnét és Rácz Kálmánt a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjaivá választották. Dr. Ádám József röviden beszámolt a vezető testületek (IB, Választmány, Közgyűlés) 2016-ban végzett munkájáról majd néhány eseményről, rendezvényről tájékoztatta a tagságot. Emlékeztetett rá, hogy az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság következő találkozójának helyszíne Tusnádfürdő, tervezett időpontja 2017. május 18–21. lesz. Elmondta, hogy az MFTTT szekszárdi, 31. Vándorgyűlésén megvitatásra tervezett témakörök a Geodézia és Kartográfia 2016/11-12. számában és a honlapon megjelentek. A szervezők 2017. március 31-ig várják az előadók jelentkezését.

Dr. Riegler Péter átveszi az oklevelet

Az elnök tájékoztatta a Közgyűlést a Geodézia és Kartográfia főszerkesztőjének döntéséről és átnyújtotta dr. Riegler Péternek a Választmány által adományozott elismerő oklevelet, és a Társaság ajándékát, Plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök című, éppen megjelent könyvét és a Geodézia és Kartográfia ez évi utolsó számának borítójával felcímkézet tokaji boros palackot.

A leköszönő főszerkesztő megköszönte elsősorban a lapban publikáló szerzők hozzájárulását a folyóirat eredményes megjelenéséhez és a főszerkesztői munkához nyújtott támogatást Hodobai-Böröcz Andrásnak, Szrogh Gabriellának, Besenyei Lillának és Buga Lászlónak. Riegler Péter a jövőben a Dél-Dunántúli régió szakmai eseményeiről szóló tudósításaival továbbra is aktív részese lesz a folyóirat megjelentetésének.

A levezető elnök tájékoztatást adott az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából tervezett ülésnap és az azt követő Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap idejéről és helyszínéről.

A jelen lévők számbavétele

Ezt követően a Közgyűlés meghallgatta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének a jelentését. Dr. Mihály Szabolcs bejelentette, hogy a Közgyűlésen 28 egyéni tag és 7 jogi tag képviselője vesz rész szavazati joggal.

Dobai Tibor főtitkár előterjesztette a 2017. évi tagdíjra vonatkozó javaslatát, amelyet a Közgyűlés jóváhagyott. Ezek szerint az egyéni éves tagdíj 10 000 Ft (nyugdíjasok és diákok részére 5 000 Ft), a jogi tagok az alkalmazottak számától függő éves hozzájárulást fizetnek:

10 fő létszámú szervezet esetén: 24 000 Ft,

11- 30 fő létszámú szervezet esetén: 84 000 Ft,

31- 50 fő létszámú szervezet esetén: 120 000 Ft,

50 fő feletti létszámú szervezet esetén: 240 000 Ft.

A Geodézia és Kartográfia előfizetési díja nem MFTTT tagok és közületek részére: 18 000 Ft + ÁFA.

A testület meghallgatta az IB és Választmány által elfogadásra javasolt jövő évi költségvetés- tervezetet, amelyet vita nélkül elfogadott.

Beszélgetők
(Dr. Csemniczky László, Homolya András, Rácz Kálmán, Vörös Imre)

Zárásként dr. Ádám József mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánt, megköszönte a Társaság működése érdekében végzett éves munkát és a rendezvény zárásaként meghívta a jelen lévőket egy pohár pezsgőre, egy évzáró baráti beszélgetésre.

A beszámolót összeállította:
Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 2524

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk