Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

A Közgyűlés elfogadta a 2016. évi beszámolót

A közhasznú szervezetek is, mint minden társaság, évente köteles számviteli és közhasznúsági beszámolót készíteni és a közgyűlés elfogadó határozatával minden év májusában a cégbírósághoz benyújtani. Ezzel kapcsolatban 2017. május 23-án az MFTTT valamennyi vezető testülete ülésezett.

Az Intézőbizottság napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A Társaság 2017. évi vándorgyűlésének előkészítése
  (előadó: Dobai Tibor, Iván Gyula és Szrogh Gabriella)

 2. Az MFTTT 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentésének megvitatása
  (előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella)

 3. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése
  (előadó: dr. Toronyi Bence)

 4. Egyebek


Az intézőbizottság 2017. május 23-i ülésén

A 31. Vándorgyűlés előkészítése kapcsán dr. Ádám József elnök tájékoztatta az IB-t, hogy a rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lesz, védnökséget vállaltak még: dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott, Ács Rezső Szekszárd város polgármestere, Kassai Ferenc a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) első elnökhelyettese, Palotásné Kővári Terézia a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke és dr. Horváth Béla a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja.

A vándorgyűlés programját – Iván Gyula a programbizottság elnökének távollétében – Dobai Tibor ismertette. A testület tagjai további javaslatokat tettek egyes szekciók programjának kiegészítésére és a záró plenáris ülés előadásainak témáira. Az elnök sürgette a tudományos program végleges változatának elkészítését és mielőbbi közzétételét.

A védnökökön kívül a vándorgyűlés meghívott vendégei lesznek még: Szalay László alezredes, az MH GEOSZ vezetője, Horvát Gábor István, az FM FO főosztályvezetője (távolléte miatt Zalaba Piroska képviseli). A védnökök köszöntő beszéddel is készülnek.

A konferencia sikeres megrendezéséhez további támogatók, szponzorok megnyerése szükséges. Ennek érdekében Dobai Tibor és Zsilvölgyi Csaba vállalta, hogy felveszik a kapcsolatot a MOL, az OTP és a földgázszolgáltató vállalat képviselőivel.

A Társaság éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentés anyagát az ügyvezető titkár előzetesen megküldte a testület tagjainak és a honlapon is elérhetővé tette, így a főtitkár csak a főbb megállapításokhoz tett kiegészítést. A mérleg szerinti negatív eredményt (veszteséget) az előző években elkészített kiadványok (60. évforduló, Földmérők arcképcsarnoka) készleten lévő példányainak 90 %-os értékvesztése és a tervezettnél jóval kevesebb támogatás okozták. Tanulságként levonható a következtetés, hogy a különböző beruházás jellegű illetve termék előállítását eredményező tevékenységek számviteli szemléletű következményeit is figyelembe kell venni a tervezéskor. A gazdasági helyzet javítása érdekében keresni kell a bevételt teremtő rendezvények lehetőségét. Erre alkalmasak lehetnek a továbbképzés jellegű konferenciák, kiterjesztve a vidéki régiókra is. Szükség lenne éves továbbképzési tervet készíteni és előre meghirdetni. Ebben segítő partner az FM FO is.

Szabó Gyula felügyelőbizottsági tag felvetette a jövőt illetően a bevétellel nem járó rendezvények körültekintőbb megszervezését (mint pl. a 60 éves évforduló megünneplése volt) és a kintlévőségek kezelésének szigorítását. Dr. Toronyi Bence, a felügyelőbizottság (FB) elnöke a beruházások számviteli átgondolására hívta fel a figyelmet.

Az FB beszámolóját a testület tagjai előre megkapták, így a bizottság elnöke szóbeli előterjesztésében csak a fontosabb megállapításokat ismertette. Továbbra is megoldandó feladat a Társaság működéséhez előírt kötelező adminisztrációs feladatok rendszeres végzése, úgymint a tagnyilvántartás naprakész vezetése, a tagdíjhátralékokkal kapcsolatos felszólítások dokumentálása, a nem fizető tagok tagsági viszonyának felülvizsgálata, illetve a jogi tagok felvételének alapszabály szerinti lebonyolítása. Dr. Toronyi Bence megjegyezte, hogy az ügyvezető titkárra háruló egyéb szervezési, vezetési feladatokkal együtt az adminisztráció túl nagy megterhelést jelent, ezért a vezetőségnek megoldást kell találni az évek óta húzódó probléma megoldására. Sem az FB, sem a könyvvizsgáló nem tapasztalt szabálytalan gazdálkodásra utaló jeleket, a beszámoló hitelesen tükrözi a Társaság gazdasági helyzetét. Az FB a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a beszámolót.

Dr. Ádám József elnök a vándorgyűlés-program véglegesítésére és az adminisztrációs feladatok ellátásának megbeszélésére vezetőségi értekezletet hívott össze 2017. május 30-ra, amelyre meghívta dr. Toronyi Bencét, az FB elnökét és Horvát Gábor Istvánt, az FM FO főosztályvezetőjét is.

Az IB támogatta a beszámolónak a közgyűlés elé terjesztését és javasolta annak elfogadását.

Az egyebek napirend keretében Domokos György röviden tájékoztatta a testületet a CLGE 2017. április 21–22. között Lausanne-ban lezajlott közgyűléséről. A napokban megkapott összefoglaló alapján részletes tájékoztatót készít a közgyűlés munkájáról, amelyet a Társaság a honlapján közzé tesz.

Dr. Ádám József felhívta a figyelmet a HUNGEO konferencia geodézia és kartográfia szekciójára és az azon való részvétel lehetőségének népszerűsítését kérte a tagoktól.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság hagyományos földmérőtalálkozójára 2017. május 18–22. között Tusnádfürdőn került sor. A több mint 150 résztvevő kétharmada az anyaországból érkezett és a 19 előadásból 14-nek volt magyarországi szerzője. A jó hangulatú rendezvényről rövidesen részletes beszámoló jelenik meg a Társaság honlapján.

Az elnök tájékoztatása szerint májusig mindösszesen 200 fő fizette be az éves tagdíjat. Felmerült a tagdíj befizetésének határidőhöz kötése és a késés szankcionálása a társaság alapszabályában, az IB azonban elvetette a javaslatot. Az elnök felkérte a tagokat, hogy az általuk közvetlenül elérhető körben hívják fel a tagságot a tagdíj mielőbbi befizetésére.

Az osztrák kezdeményezésre, a határok és határjelek UNESCO világörökség részévé nyilvánítására indított együttműködés keretében vállalt feladataink részeként az elnök levélben fordult a Miniszterelnökség illetékes államtitkárságához a projektben való magyar részvétel támogatása érdekében.

Felmerült a Földmérők arcképcsarnoka következő, ötödik kötete kiadásának megszervezésével kapcsolatos munkák elkezdése. A lehetséges támogatók megkeresését Buga László főtitkárhelyettes vállalta. A kiadvány elkészítésére csak a teljes költség előteremtése után kerülhet sor.

További hozzászólás nem lévén, az elnök berekesztette az ülést.

A Választmány ülését dr. Ádám József vezette. A megjelent válaszmányi tagok üdvözlése után javaslatot tett a jegyzőkönyv-vezető személyére (Szrogh Gabriella ügyvezető titkár) és a hitelesítőkre (Zsilvölgyi Csaba alelnök és Buga László főtitkár-helyettes). Az ülés napirendjén az alábbi pontok szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése
  (előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella)

 2. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése,
  (előadó: dr. Toronyi Bence),

 3. Egyebek

A napirend elfogadása után, tekintettel arra, hogy a beszámoló és a felügyelőbizottság jelentése megjelent a honlapon és a Választmány tagjai mind a két anyagot előzetesen megismerték, csak szóbeli kiegészítésre került sor. Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy a számviteli veszteség okozója alapvetően a készleten lévő kiadványok értékvesztése és a tervezett 2 millió forint és a ténylegesen elnyert 540 ezer forint támogatás különbsége volt.

A kiadások és a többi bevétel alapvetően a tervek szerint alakultak. A tagdíj-befizetési többlet a Szent Tamás apostol szobrának támogatására szánt összegekből adódott. A főtitkár kiemelte, hogy a mérlegegyensúly megőrzése érdekében a gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalakor a számviteli következmények vizsgálata is szükséges.

Dr. Toronyi Bence, az FB elnöke ugyan csak szóbeli kiegészítést tett az IB ülésen elmondottakat megismételve.

A beszámolóval és az FB jelentéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, vita nem keletkezett. A Választmány javasolta a dokumentumoknak a Közgyűlés elé terjesztését.

Az erről szóló szavazás után az elnök az IB ülésén tárgyalt egyéb ügyekről tájékoztatta a testületet, majd berekesztette az ülést.

A Közgyűlésre – tekintettel a megjelentek létszámára – a meghirdetett második időpontban került sor. A napirenden a következők szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása
  (előterjesztő: Dr. Ádám József elnök)

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről
  (előadó: dr. Ádám József elnök)

 4. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének a jelentése

 5. A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés
  (előadó: Dobai Tibor főtitkár, Szrogh Gabriella ügyvezető titkár)

 6. A Felügyelő Bizottság (FB) jelentése
  (előadó: dr. Toronyi Bence FB elnök)

 7. A Társaság 2017. évi Lázár deák emlékérem kitüntetésének átadása.

 8. Egyebek

Miután dr. Ádám József köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, a testület egy perces néma felállással emlékezett azokra a tagtársakra, akik az előző összejövetel óta örökre eltávoztak közülünk.


A Közgyűlést dr. Ádám József az MFTTT elnöke vezette.

A napirend elfogadása után a testület megválasztotta a mandátumvizsgáló bizottságot, (elnöke dr. Mihály Szabolcs, tagjai. Busics Imre és Hetényi Ferencné lettek), a jegyzőkönyv-vezetőt (Szrogh Gabriella) és a jegyzőkönyv hitelesítőit (Buga László és Zsilvölgyi Csaba).

A jelenléti ívek vizsgálatának ideje alatt az elnök tájékoztatta a tagságot a folyó ügyekről.

A 31. Vándorgyűlés előkészítéséről elmondta, hogy a rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter lesz, védnökséget vállaltak még: dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, dr. Horváth Kálmán Tolna megyei kormánymegbízott, Ács Rezső Szekszárd város polgármestere, Kassai Ferenc a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) első elnökhelyettese, Palotásné Kővári Terézia a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke és dr. Horváth Béla a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja.

A védnökökön kívül a vándorgyűlés meghívott vendégei lesznek még: Szalay László alezredes, az MH GEOSZ vezetője, Horvát Gábor István, az FM FO főosztályvezetője (távolléte miatt Zalaba Piroska képviseli). A vándorgyűlés tudományos programja csaknem teljes, rövidesen megjelenik a honlapon.


A Közgyűlés résztvevői

Az elnök megemlítette az elmúlt időszak sikeres nagyobb rendezvényeit: az EU Földmérők és Geoinformatikusok Napja alkalmából szervezett konferenciát, a Pest Megyei és Fővárosi Területi Csoport tavaszi Földmérő Szakmai Napját, a megyei csoportok hagyományos éves Földmérőnapjait (Békéscsaba, Pécs, Salgótarján) valamint az előzetesen ismert adatok alapján több mint 100 résztvevővel a közgyűlés utáni napokra tervezett nyíregyházi földmérő szakmai napot.

Röviden beszámolt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság hagyományos földmérő-találkozójáról, amelyre 2017. május 18–22. között Tusnádfürdőn került sor. A több mint 150 résztvevő kétharmada az anyaországból érkezett és a 19 előadásból 14-nek volt magyarországi szerzője. A konferencián átadták a Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetéseket. Ádám József bejelentette, hogy az EMT Földmérő szakosztálya dr. Mihály Szabolcsot tiszteletbeli tagjává választotta. A jó hangulatú rendezvényről rövidesen részletes beszámoló jelenik meg a Társaság honlapján.

A földművelésügyi miniszter 1 millió forintos támogatásának köszönhetően a Társaság már rendezte a külföldi szakmai szervezeteknek fizetendő az ez évi tagdíjakat. Az NKP Nkft. – megemelt jogi tagdíjával – támogatja a Geodézia és Kartográfia folyóirat 2017. évi számainak megjelenését. Az MMK első elnökhelyettese szintén vállalta a lap költségeihez való hozzájárulást. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára személyes találkozó keretében tájékoztatta a Társaság elnökét, hogy anyagilag nem áll módjában hozzájárulni a működési költségekhez, de támogatja a kormányhivatali munkatársak rendezvényeinken való részvételét. A benyújtott pályázataink közül az EU Földmérőnap és a Pest megye Szakmai Nap támogatására nyertünk 300 forintot, további pályázati sikerekről sajnos nem tudunk beszámolni.

A Társaságunk kiemelt feladatának tartja a nemzetközi szakmai szervezetekben való képviseletet, a közgyűléseken való megjelenést. Képviselőnk részt vett a CLGE lausanne-i közgyűlésén, a FIG Helsinkibe tervezett munkahetén Budapest Főváros Kormányhivatala, és az FM jóvoltából lesz magyar képviselő, míg az ICA augusztusi konferenciáján az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék (a tanszék vezetője, dr Zentai László a szervezet főtitkára) szerepel népes delegációval.

A szekszárdi, 31. Vándorgyűlés előkészületeiről szólva dr. Ádám József ismertette a rendezvény védnökeinek tekintélyes névsorár és elmondta, hogy a tudományos program véglegesítése a napokban megtörténik és a vándorgyűlésen való részvételre buzdította a tagságot.

Az elnöki tájékoztató végén a határok és határjelek UNESCO világörökség részévé nyilvánítását célzó projekt állásáról beszélt dr. Ádám József.


Dr. Mihály Szabolcs a mandátumvizsgáló bizottság elnöke jelentést tesz.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke dr. Mihály Szabolcs tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelenléti ívek tanúsága szerint 32 egyéni tag és 9 jogi tag képviselője van jelen.

Tekintettel arra, hogy a beszámoló és a felügyelőbizottság jelentése megjelent a honlapon és a közgyűlés résztvevői az elnök kérdésére reagálva jelezték, hogy mind a két anyagot előzetesen megismerték, csak szóbeli kiegészítésre került sor. Dobai Tibor főtitkár a kivetítővel támogatott előterjesztésében a taglétszám és a jogi tagok számának alakulására hívta fel a figyelmet. A regisztrált és fizető tagok száma 528-ról 550-re nőtt, jogi tagjaink száma eggyel csökkent. A tagdíjakból származó bevételink terven felüli emelkedése a Szent Tamás szobor felállítására beérkezett támogatásoknak köszönhető. A főtitkár elmondta, hogy a számviteli veszteség (1 645 ezer forint) okozója alapvetően a készleten lévő kiadványok értékvesztése és a támogatásoknak a tervezett mértéktől való jelentős (közel 1,5 millió forint) elmaradása voltak.

A rendezvényekről szólva kiemelte, hogy továbbra is nagyon népszerűek voltak a továbbképzéssel egybekötött földmérő napok (Vas, Békés, Pest, Nógrád, Tolna). Minden alkalommal legalább 100-130 fő regisztrált, de a Pest megyei és Fővárosi területi csoport, valamint a Békés megyei rendezvények létszáma már sokadik alkalommal éri el, sőt meghaladja a 200 főt. Szakosztályaink féléves programjai keretében a Fotogrammetriai és Távérzékelési, a Kartográfiai, a Geodéziai, a Mérnökgeodéziai, a Szakmatörténeti, valamint a Felmérési és Területrendezési Szakosztály szervezésében összesen 14 szakmai előadásra került sor. Különösen aktív a Szeniorok Tóth Ágoston Klubja, akik négy alkalommal is nagy létszámban gyűltek össze családias hangulatú rendezvényeiken.

A vezető tisztségviselők továbbra is társadalmi munkában végzik feladataikat.

A nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel biztosítása érdekében a tagdíjakat időben befizettük. Összességében megállapítható, hogy a Társaság 2016-ban (az anyagi gondok ellenére) tartalmas szakmai programot teljesített.

A beszámolóhoz kérdés, kiegészítés nem érkezett.

A felügyelőbizottság jelentést előterjesztő dr. Toronyi Bence a főbb megállapításokat emelte ki: a Társaság szabályszerű működése érdekében az adminisztrációs feladatok pontosabb végzése szükséges, ezt az évek óta felvetődő problémát mielőbb orvosolni kell, szabálytalan gazdálkodásra utaló jeleket sem a könyvvizsgáló, sem az FB nem tapasztalt, a beszámoló hiteles képet nyújt a Társaság helyzetéről. Az FB jelentésével kapcsolatosan sem volt kérdés, kiegészítés. A Közgyűlés a beszámolót és a közhasznúsági jelentést 41 igen szavazattal egyhangúlag, a felügyelőbizottság jelentést egy tartózkodással elfogadta.

A Közgyűlés záróakkordjaként kitüntetés átadására került sor. Dr. Ádám József ismertette a Választmány 2017. április 7-i ülésének határozatát, miszerint az MFTTT Lázár deák emlékérem kitüntetését 2017-ben dr. Busics Györgynek adományozta. Az elnök röviden méltatta az elismerésben részesült tagtárs szakmai életútját, majd átnyújtotta az emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet.

A beszámolót összeállította:
Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1800

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk