Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Vándorgyűlés 2017

„Az új technológiák és a szervezeti változások hatása a magyar földmérésre és térképészetre” témakörben, 2017. július 6–8. között Szekszárdon tartotta a 31. Vándorgyűlését az MFTTT.


A vándorgyűlésnek helyt adó épületegyüttes

A kétnapos konferenciának a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) nyújtott, minden igényt kielégítő otthont. A vándorgyűlés két napján 192 résztvevő előtt 60 előadás illetve beszéd hangzott el három plenáris és tíz szekció ülés keretében. A rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, védnökei: dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, prof. dr. habil. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja, Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke voltak. A tekintélyes védnöki névsor sem volt elegendő ahhoz, hogy a megyei kormányhivatalok földhivatali munkatársainak részvétele elől elháruljanak az akadályok. (Tíz kormányhivatalból egyetlen résztvevő sem regisztrált a rendezvényre.)

A két nap szakmai programját négy vállalkozás műszerbemutatója színesítette. Kilenc intézmény, cég anyagilag is hozzájárult a szakmai seregszemle sikeréhez.

A nyitó plenáris ülésre az Kar impozáns aulájában került sor. Dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke nyitotta meg a konferenciát és köszöntötte résztvevőket valamint a plenáris ülés meghívott előadóit, akik az elnökségben foglaltak helyet:

 • a földművelésügyi miniszter képviseletében megjelent Reményi György FM FTFO földmérési osztályvezetőt,
 • dr. György Istvánt, Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottját,
 • dr. Horváth Kálmánt, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját,
 • dr. Horváth Béla dékánt,
 • Ács Rezső polgármestert,
 • Kassai Ferenc és Palotásné Kővári Terézia kamarai elnököket,
 • Szalay László alezredest, a Magyar Honvédség geoinformációs főnökét,
 • Cseri Józsefet, az NKP Nkft. ügyvezető igazgatóját.


A nyitó plenáris ülés elnöksége

Dr. Ádám József üdvözölte a vándorgyűlés vendégeit: dr. Ferencz Józsefet, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Földmérő Szakosztályának elnökét, Hedviga Majovszkát, a szlovák Védelmi Minisztérium főosztályvezetőjét, az MFTTT tiszteletbeli tagját, valamint az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoport képviseletében megjelent Hollósi László titkárt és Wéber Józsefet, a Bányamérő Alapítvány Kuratóriumának elnökét.


A nyitó plenáris ülés közönsége

Az elnöki megnyitó után dr. Horváth Béla dékán, mint házigazda köszöntötte az MFTTT 31. Vándorgyűlését. Előadásában ismertette a 650 éves Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának történetét és oktatómunkáját.

Reményi György a földmérést érintő aktualitásokról beszélt. Kitért a FÖMI-t és a földhivatalokat érintő intézményi átalakításokra valamint számos, földügyi témájú jogszabály módosulására. Röviden szólt a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt felgyorsítását szolgáló lépésekről és az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény földügyet érintő hatásairól is.

Dr. György István kormánymegbízott az ingatlanügyi hatóság kormányhivatalokon belüli működési tapasztalatairól tartott előadást. 2015. április 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok egységes szervezeti formában és egységes vezetés mellett folytatják tevékenységüket. Az integráció személyügyi hatásaként éves szinten 1,45 Mrd Ft-os illetmény-megtakarítás keletkezett. A központi hivatalok felülvizsgálatának és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésének kiemelt célja: az ügyintézés az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz a lehető legközelebb történjen a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban. Az előadó beszélt a földügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról is az integráció, illetve a központi hivatalok felülvizsgálata után.

Dr. Horváth Béla kormánymegbízott rövid beszédben köszöntötte a rendezvényt és sikeres tanácskozást kívánt.

Ács Rezső polgármester látványos előadásából megismerhettük a város fejlődésének fontosabb lépéseit, az elért eredményeket és a jövőre vonatkozó elképzeléseket.

Szalay László alezredes a magyar katonai térképészet elmúlt években végbement szervezeti változásait ismertette és bemutatta a kifejezetten katonai célú feladataik mellett a polgári vonatkozású munkáikat is. Külön szólt a jelenleg folyó 1:50 000 méretarányú országos térképfelújítási programról és egy korszerű állami topográfiai térképi adatbázis, a DITAB-50 létrehozásáról.

Cseri József igazgató az osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó projekt újabb üteminek indításáról és az ellenőrzési munkák tapasztalatairól tájékoztatott.

Az e-állam feltételeinek megteremtésével kapcsolatban Kassai Ferenc elnök összefoglalta a „Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól” című akcióterv leglényegesebb összefüggéseit. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia pilléreiként említette a digitális infrastruktúra, a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság, ezen belül az elektronikus szolgáltatás létrehozását. A pillér utolsó elemeként a digitális állam megvalósításáról beszélt, ami az elektronikus közigazgatási és az állami érdekkörbe tartozó egyéb elektronikus szolgáltatások megteremtését jelenti. Kiemelten foglalkozott az elektronikus közműnyilvántartó-rendszer kialakításának problémáival és az egyre szélesebb teret nyerő létesítmény információs modellezés (BIM–Building Information Modelling) jelentőségével. Befejezésül hangsúlyozta, hogy ennek a programnak a megvalósítása csak korrekt digitális műszaki alapokkal biztosíthatók és tudomásul kell venni, hogy egészen új világ van kialakulóban a mérnöki műszaki gyakorlatban.

Palotásné Kővári Terézia részletesen bemutatta a Tolna Megyei Mérnöki Kamara szervezetét, munkáját. Külön kiemelte a Paksi Atomerőmű mérnöki kollektívájának jelentőségét a kamarai tevékenységükben.

 

Dr. Ferencz József köszöntője után ismertette a Márton Gyárfás-emlékplakett 2017. évi erdélyi kitüntetettjének munkásságát, amellyel kiérdemelte az elismerést, majd Ádám Józseffel közösen átadták a kitüntetést és a tanúsító oklevelet Zágorszki Tibornak. Az anyaországi kitüntetett, Varga Gábor a Békés Megyei Földhivatal nyugalmazott vezető-helyettese kérésére az EMT Földmérőtalálkozóján, Tusnádfürdőn vehette át a plakettet.


Zágorszki Tibor megköszöni a kitüntetést

A nyitó plenáris ülés záróakkordjaként együttműködési megállapodás aláírására került sor az MFTTT és az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportja között.


Az együttműködési megállapodás aláírása

A délutáni plenáris ülés első előadóját, Fekete Gábort a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya főosztályvezetőjét Iván Gyula földügyi főtanácsadó képviselte. Szakmai integráció és stratégia című előadásában ismertette a földügyi igazgatás 2017. január 1. óta létező felépítését. A szervezeteknek a kormányhivatalokba történő integrálásával és az FM szakmai irányító szerepének megtartásával kialakult kettős irányítás (Miniszterelnökség–FM) ellentmondani látszik a Magyary Zoltán, a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője által lefektetett (és ma is követendőnek tartott) elveknek. A kialakult hazai helyzet nem követi az európai gyakorlatot. „A stratégiát úgy kell kidolgozni, hogy az illeszkedjen a közigazgatás felépítéséhez, a kötöttségekhez, figyelembe kell venni a szakmában történő, napjainkban is rohamosan folyó paradigmaváltást, át kell gondolni az állami földmérés jövőbeni szerepét és feladatait”, állapította meg az előadó.

Galambos István a geodéziai célú GNSS-szolgáltatások hazai rendszerét tekintette át prezentációjában. Bemutatta a GNSSnet.hu, az első hazai, teljes körű igényeket kielégítő rendszer komplex szolgáltatását, újdonságait. Az előadó szükségesnek tartja a GNSS-szolgáltatásokkal kapcsolatos hatályos joganyag felülvizsgálatát.

A térinformatika és a statisztika összekapcsolása lehetőséget ad a nagy tömegű adatatok állományba rendezésére, újfajta megközelítésre. A digitális univerzum, az exponenciálisan növekvő, nyilvános digitális adathalmaz (Big Data) üzleti felhasználásának, elemzésének, vizuális megjelenítésének lehetőségeiről, az üzlet vezetésében történő hasznosításáról tartott érdekes előadást Vörös Árpád Tamás a PTE munkatársa.


A délutáni plenáris ülés közönsége

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék saját szükségleteiket. dr. Mihály Szabolcs előadásából megismerhettük az ENSZ Agenda 2030 irányelvben megjelenő 17 fő fenntartható fejlődési célt. A célok megvalósulását 232 indikátor folyamatos figyelésével kívánják nyomon követni. Mind a célok megvalósításában, mind a nyomon követésben meghatározó szerepet kapnak a helyhez kötött információk, az információ gyűjtésének, kezelésének társadalmi, technológiai rendszerei. A fenntartható fejlődési célok három nagy pillérje, nevezetesen a környezet, a társadalom, a gazdaság indikátorainak meghatározásában és változásaiknak a nyomon követésében kiemelkedő szerepet játszik a földügyi szakigazgatás, az eredményes földpiac és a célravezető földhasználati menedzsment. A hazai helyzet azonban ellentmondásos. „Az Agenda 2030 földügyi, térinformatikai és földmegfigyelési szegmensének hazai működtetése nem kezdődött el. Szakterületünk kormányzati, intézményi és civil szakmai szervezetei inaktívak. Megoldásra vár a téradatokban érintett intézmények és tárcák együtt-működése, és a Nemzeti Térinformációs Infrastruktúra megvalósítása.”

A mezőgazdasági károk távérzékeléses felmérésében elért fejlesztési eredményekről számolt be dr. Mikus Gábor. A Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) fejlesztésének célja a kárenyhítési tevékenység köré épülő korszerű technikákat és eljárásokat alkalmazó informatikai rendszer építése (távérzékelés, térinformatika, meteorológia, GPS technológia, stb) és az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, eljárási határidők leszorítása volt. A Budapest Főváros Kormányhivatal feladata, hogy a kárenyhítési kérelmek korábban 100%-os helyszíni ellenőrzését igénylő bírálati tevékenységének minél nagyobb része kiváltható legyen távérzékeléssel készült kártérképek segítségével. Létre kellett hozni azt a rendszert, amely alkalmas az eddig eseti jelleggel készült kárfelmérések (árvíz, belvíz, aszály) operatív szolgáltatására.

A plenáris ülést követően három párhuzamos szekcióban folytatódott a konferencia az eredeti program szerint.

1. szekció: Korszerű térinformatikai megoldások és a GNSS

Gombás László (Leica Geosystems Hungary Kft.): GNSS fejlesztési trendek: saját műholddal erdőn, mezőn, épületen belül

Váradi Attila (3D GEOSOLUTION): Trimble HD–GNSS-től az RTX műholdas korrekciókig, azaz a TOP GNSS technológiák 30 év tapasztalatából építkezve

Érsek Ákos (GPSCOM Kft.): Földmérés és térinformatikai adatgyűjtés Android platformon Spectra Precision műszerekkel

Pap Krisztián Mérés kicsiben és okosan South műszerekkel


Hallgatóság az 1. szekcióban

2. szekció: Mérnökgeodéziai kihívások (Paks, építésirányítás)

Kovácsné Hollósi Renáta (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): Integrált Grafikus Műszaki Alaprendszer bemutatása

Németh-Gazsó Márta (MVM ERBE Zrt.): Tematikus tartalom publikálásának megoldása IGMR Web12 felületen

Steinbach Antal (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): Lézerszkenner a gyakorlatban

Rábay Andor (MVM Paks II. Zrt.): Földtani térinformatikai rendszer az erőmű beruházás szolgálatában

Tuchband Tamás (BME) Az MVM Paksi Atomerőmű magassági alapponthálózatának szuperkontrollja

Kunfalvi Péter (Geodézia Kft: Szekszárd): MVM Paksi Atomerőmű biztonsági hűtővízrendszer-rekonstrukció tervezése lézerszkenneres támogatással

 

3. szekció: Földügyi feladatok és az alapponthálózat

Varga Norbert (BFKH): Határok és határjelek – Jelölés az UNESCO Világörökség jegyzékébe

Homolya András (BME) Földmérő- és térinformatikai képzés a budapesti Műegyetemen, avagy hogyan lehet megszerezni a 19/2013.(III.21.) VM rendeletben előírt 70 kreditet

Busics Imre (BFKH): Alapponthálózatok felügyelete, alappontok pótlása, áthelyezése

Dr. Markovics Balázs (Tolna Megyei Kormányhivatal) A földügyi igazgatás aktuális kérdései

 

Az első napot a hagyományoknak megfelelően a baráti vacsora koronázta meg. A Komjáthy fivérek megzenésített középkori versekkel szórakoztatták a közönséget, majd a Bogár István Hagyományőrző Egyesület sárközi táncokkal színesítette az estét. A produkció végén táncba hívták a közönség tagjait is.


Sárköziek tánc közben

Módos Ernő borász borbemutatója és borkóstolója volt hivatott étvágyat csinálni a vacsorához. Azt megelőzően, előre be nem jelentett programként a Bányamérő Szakcsoport képviselői ismertették a Szakcsoport vezetőségének döntését, mely szerint „Tiszteletbeli hites bányamérő” címet adományoztak dr. Ádám Józsefnek a magyar bányamérés szakembereinek oktatásában kifejtett tevékenységéért és átnyújtották az erről szóló 44. számú oklevelet.


A 44. számú tiszteletbeli hites bányamérő, dr Ádám József átveszi az oklevelet

A konferencia második napjának feszített programja két rövid kávészünettel és egy órás ebédszünettel reggel kilenctől délután fél négyig tartott, hét szekcióülésre és záró plenáris ülésre bontva.


Műszerek között

4. szekció: Az energiaszektor geodéziai kihívásai

Dr. Mike Krisztina (MOL Zrt.)): Bányászati létesítmények biztonsági övezete – Bányaszolgalmi jog

Wéber József (WÉBER 2000 Kft.): Partfalmozgás mérése a Dunai Finomító mellett

Németh András (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.): Telephely szintű egységes téradatkezelési stratégia a téradatok biztosítására

 

5. szekció: Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Mátyás László (NKP NKft.): A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai

Dr. Varga Éva (NKP NKft.): Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer bemutatása

Bolla Attila (Vas Megyei Kormányhivatal): 63/2005 ... 405/2012 ... 374/2014 2006-2016 ... 2013-2014 ... 2015-2017... avagy OKTM kódolatlanul

Giricz Lukács (Békés Megyei Kormányhivatal): Az „Osztatlan közös” tapasztalatai

 

6. szekció: Védelmi célú térinformatikai feladatok és megoldások

Mihalik Mihály (HM Zrínyi NKft.): Ideiglenes Biztonsági Határzár, Geodéziai feladatok

Sáfár Tamás (Leica Geosystems Hungary Kft.): 3D-s pontfelhő-technológiával a bűnügyi helyszínelésért és a terrorelhárítás szolgálatában

Varga Kornél főhadnagy (MH GEOSZ): Magyar katonai térképészet a libanoni békefenntartó misszióban

Kiss Gábor András őrnagy (HM Hatósági Főosztály): Hatósági adatok hatékonyabb alkalmazása a GIS segítségével

Patkó Gergely András (HM Zrínyi NKft.): Topográfia napjainkban


A „védelmi szekció” közönsége

7. szekció: Földügyi és ingatlanügyi kérdések és megoldások

Hajtman Zoltán (Békés Megyei Kormányhivatal): A drónok felhasználásának lehetőségei a földhivatali osztályoknál

Dózsa Szilvia (BFKH): Társasház-alaprajzok vizsgálatának tapasztalatai

Borbély Katalin (Pest Megyei Kormányhivatal): A helyhez kötött jogok és tények, ezek változási vázrajzi követelményei, és a változások vezetése

Sándor József (HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.): Alaprajzokról 2014-2017, avagy: Részletek „Don-Quijote de la Cato” feljegyzéseiből…

 

8. szekció: Térinformatikai fejlesztések, megoldások, innováció (BIM, adatbázisok, szolgáltatások)

Németh Zoltán (Infobex Kft.): Új GNSS-szolgáltató földnyilvántartási munkákhoz

Sebők Tamás–Kolesár András (BFKH): Közösségi helyszínelés beépülése az országos alaphálózati adatbázisba

Harsányi Melinda–Kovács Iván (BFKH): A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép koncepciója

Lukács Norbert (Geodézia Kft. Szekszárd): Paks–Kalocsai híd infrastrukturális hatásvizsgálata térinformatikai modellben


A 8. szekcióülés hallgatósága

9. szekció: Mérnökgeodéziai új eljárások a 3D jegyében

Csörgits Péter (Geodézia Zrt.): Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

Stenzel Sándor (Geodézia Zrt.): Túl szűk vagy éppen túl tágas terek 3D-s szkennelése a Geodézia Zrt.-nél

Kibédy Zoltán (CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.): A Magyar Állami Operaház lézerszkenneres felmérése és építészeti feldolgozása

10. szekció: Korszerű adatgyűjtési technológiák

Pallos Péter (Leica Geosystems Hungary Kft.): Zsebemben a szkennerem: Leica BLK360

Péter Tamás (Leica Geosystems Hungary Kft.): A térinformatika és a földmérés határán

Váradi Attila (3D GEOSOLUTION): Trimble SX10, az IGAZI FÚZIÓ! Amire már régóta várunk!

 

Záró plenáris ülés

Dr. Engler Péter (ÓE ARMK GI): A felsőoktatás előtt álló kihívások

Iván Gyula (BFKH): Földügy nemzetközi perspektívában

Hetényi Ferencné (MFTTT Tóth Ágoston Szenior Klub): Földügyi adminisztráció (földhivatalok átalakításának hatásai)

Dobai Tibor (MFTTT): Zárszó

A záró vacsorán a már szerény számúra apad közönség előtt köszönte meg dr. Ádám József, az MFTTT elnöke a konferencia szervezőinek a 31. Vándorgyűlés előkészítésében és lebonyolításában végzett munkájukat, az előadóknak a felkészülést, a magas színvonalú szakmai program megvalósításában való közreműködésüket és nem utolsó sorban a megjelent résztvevőknek a konferencia programja iránti érdeklődést.

A szombati kiránduláson megjelent maroknyi résztvevő meglepetéssel tapasztalta, hogy szakavatott idegenvezető segítségével mennyi érdekességet, látványosságot és nevezetességet tartogat Szekszárd városa az érdeklődők számára. A kétórás vezetett, könnyű városnéző séta után az elszántabbak Szente Károly vezetésével gyalogtúrán ismerkedhettek meg a magas löszfalak közé zárt „Benedek-szurdik” tanösvényével.


A „városnézők”

Az MFTTT 31. Vándorgyűlésén elhangzott előadások anyaga a Társaság honlapján rövidesen elérhetőek lesznek. A honlap Képtár rovatában fényképalbumba foglalt fotókon követhetők a három nap eseményei.

Összeállította: Buga László


Letölthető előadások

Fényképek a rendezvényről

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 4876

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk