Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezetőtestülete, viszonylag hosszú nyári szünet után, 2017. szeptember 18-án ülésezett.

Az ülés napirendje:

 1. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének eredményei és értékelése,
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Az MFTTT pénzügyi helyzete és 2018. évi költségvetésének tervezete,
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Az MFTTT 2017. évi őszi rendezvényei,
  előadó: Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 4. Az MFTTT tagsági helyzetéről áttekintés,
  előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 5. A Geodéziai Szakosztály és a békéscsabai területi csoport beszámolója,
  előadó: dr. Völgyesi Lajos és Hajtman Zoltán

 6. Egyebek

Az IB ülésének résztvevői 2017. szeptember 18-án

Az értekezletet vezető dr. Ádám József köszöntötte a megjelenteket, és tekintettel a meghívott előadók elfoglaltságára, a napirend sorrendjének módosítására tett javaslatot. Ennek megfelelően a Geodéziai Szakosztály elnöke beszámolójának meghallgatásával kezdődött a munka. A szakosztály félévente átlagosan négy előadást szervez (az elmúlt 10 évben 81 volt az előadások száma), néhány évig a Mérnöki Kamara földmérőtagozatával közösek voltak a rendezvényeik, mondta el dr. Völgyesi Lajos, a szakosztály elnöke. Ebben az időszakban több volt az ipari geodéziai témájú előadás és 30–40 fő is megjelent alkalmanként. Mostanában túlnyomórészt elméleti geodéziai témákat dolgoznak fel, de sok a csillagászati és kozmikus geodéziai témájú prezentáció. A szakosztály rendezvényei – Rédey-szeminárium néven – a BME PhD-hallgatóinak is kiváló fórumot biztosítanak a kutatási munkájuk bemutatására. A látogatottság némiképp csökkent, esetenként 10–20 fős a hallgatóság. Az előadások nagyrészt elérhetőek a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének honlapján is. A békéscsabai területi csoport vezetője, Hajtman Zoltán szerint céljaik elérését, a legnagyobb látogatottságot a szakmai előadások koncentrációjával, szakmai napok rendezésével tudják a leghatékonyabban elérni. Már tizedik alkalommal hirdették meg a Földmérőnapokat Békéscsabán (ez lesz a hatodik kétnapos rendezvény) november végi időponttal. Délkelet-Magyarországról kevesebben jutnak el a központi szervezésű szakmai rendezvényekre, így a régió földmérői alkotják a hallgatóság zömét, de szép számmal akadnak diákok is a résztvevők között. A 150 fő körüli részvétel bizonyítja a nagy érdeklődést (további motiváló erő a kötelező szakmai továbbképzési pontok megszerzésének lehetősége). A földügyi, ingatlan-nyilvántartási témák mellett mindig akadnak a programot színesítő, a szakma egyéb területét bemutató témájú (vízügy, agrárgazdaság stb.) előadások is. A rendezvények szervezésében, lebonyolításában az MFTTT vezetősége is kiveszi a részét. A területi csoport szeretné, ha a Társaságunk a soron következő vándorgyűlését Békéscsabán rendezné, amelynek megszervezésében, lebonyolításában örömmel vállalnának részt. (A másik jelentkező város Miskolc. Az IB a vándorgyűléssel kapcsolatos előzetes terv benyújtását fogja kérni a két területi csoporttól.)

Dobai Tibor főtitkár hozzáfűzte, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője támogatja a vándorgyűlés békéscsabai megrendezését, és a főiskola megfelelő helyszínt is tud biztosítani.

Ádám József megköszönte a beszámolókat, majd napirenden kívül megkérte Horváth Gábor Istvánt az FM FTF vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet néhány aktuális szakmai kérdésről. A főosztályvezető elmondta, hogy a szakmai adminisztráció kihagyása a jogalkotási folyamatból tisztázatlan helyzetet teremtett egyes állami alapadatnak minősülő térképi adatok szolgáltatásának területén. Az NKP Nkft. által kezelt digitális alaptérképek építésügyi célú felhasználás céljából (jogszabály-módosítás eredményeképpen) a Lechner Tudásközponthoz kerültek, ezzel egy időben az NKP Nkft. szolgáltatási jogosultságai megszűntek. Tisztázatlan az NKP Nkft. (közel kettőszáz) szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségének ellátása. A kormányzat még nem hozott döntést az adatszolgáltatás rendjéről. (Ehhez kapcsolódó hír, hogy egyéb forrásokból származó információk szerint az E-ingatlannyilvántartási projekt kidolgozásába nem kívánják bevonni a Földművelésügyi Minisztériumot, illetve a FÖMI jogutód szervezetét. A program megvalósításában lassan két éve érdemi előrelépés nem történt.)

Folyamatban van az ingatlan-nyilvántartás és az erdőadattár adattartalmának összehangolása. A tulajdoni lapok, a nyilvántartási térképek és az erdőadattár „összefésülése” a tervek szerint év végére négy megye területére befejeződik.

Hasonló szinkronizáció zajlik a Natura 2000 programban érintett védett területek ingatlan-nyilvántartásában. Mintegy 90 000 ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül sor november végéig.

A Miniszterelnökség – a korábbi ígéretekkel ellentétben – nem támogatja az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szolgáló program felgyorsítása érdekében a fölhivataloknál, átmeneti időre, földmérők alkalmazását, így valószínűleg a hiányzó kapacitások és a tervezettnél kevesebb pénzforrás miatt egy évet csúszik a program teljesítése. Az eredetileg tervezett hét ütem mellé egy nyolcadik ütem is szükségessé válik. (Lásd a Geodézia és Kartográfia 2017. 3. számában megjelent tájékoztatót.)

Az eredetileg 3. napirendi pontban szereplő őszi rendezvények szervezése kapcsán felmerült, hogy az ez évi konferencián az NKP Nkft. mellett több földhivatal tapasztalatának megosztása lenne célszerű. Az IB határozatban kérte fel a szervezőbizottságot (elnök: Dobai Tibor, tagok: Buga László, Szrogh Gabriella, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi Csaba) a rendezvény előkészítésére. A konferencia tervezett időpontja (a Darányi Ignác-terem foglaltságának függvényében) október 24–29. között– a korábbi évektől eltérően – két egymást követő napon, mindkét napon azonos programmal. A pontos időpont és a program szeptember végéig kerül fel a Társaság honlapjára.

További rendezvények, amelyeknek a szervezésében, illetve a lebonyolításában a Társaság vezetése rész vállalt: a Pécsi Földmérőnap október 17-én és a Békéscsabai Földmérőnap november 22–23-án.

A 31. Vándorgyűlés tapasztalatairól beszámolva Szrogh Gabriella ügyvezető titkár elmondta, hogy 192 fő vett részt a konferencián, hatvan előadás hangzott el. A rendezvény szakmailag és anyagilag is sikeres volt. A szervezést és a lebonyolítást nehezítette, hogy korlátozott volt a helyi szervezet részvételi lehetősége a munkában (az előzetes elöljárói támogatás ellenére). A tekintélyes védnöki névsor sem volt elegendő ahhoz, hogy a megyei kormányhivatalok földhivatali munkatársainak részvétele elől elháruljanak az akadályok. (Tíz kormányhivatalból egyetlen résztvevő sem regisztrált a rendezvényre.) A helyszínt biztosító PTE Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar infrastruktúrája és a személyzet felkészültsége, segítőkész hozzáállása nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Az IB határozatban köszönte meg a programbizottság és a szervezőbizottság tagjainak a munkáját.

A Társaság pénzügyi helyzetéről kedvező képet mutató táblázatot az ügyvezető titkár előre eljuttatta a résztvevőknek. A támogatásoknak és a vándorgyűlés bevételeinek köszönhetően kb. 3 millió forintos eredmény várható 2017-ben. A következő évben törekedni kell a pályázati úton megszerezhető támogatások ismételt megszerzésére. Az elnök felkérte az ügyvezető titkárt az időközben bekövetkezett változásokkal pontosított kimutatás és az előzetes, 2018. évi költségvetés elkészítésére.

Zajlik a tagsági viszonyok pontosítása, különös tekintettel a nem fizető tagokra. Több mint ötven tértivevényes felhívást postáztunk a tagdíjhátralékos tagtársaknak, felkérve őket a tartozásuk rendezésére. Ellenkező esetben, az alapszabály értelmében a tagsági viszonyukat sajnos meg kell szüntetni. A tagsági viszony fenntartásának, megújításának lehetőségéről kialakult vita eredményeként a testület megállapította, hogy mindent el kell követni a taglétszám megőrzése, bővítése érdekében, és ennek megfelelően felül kell vizsgálni a tagfelvétel rendszerét és végső soron a Társaság struktúráját is. Ezekkel a kérdésekkel a szűkebb vezetőség a soron következő, októberi összejövetelén foglalkozni fog, és javaslatot tesz az ügyrendek és az alapszabály módosítására.

Az egyéb napirendi pontok között Ádám József elnök tájékoztatta a testületet, hogy a magyar Bányászati és Földtani Szolgálat új elnöke Zelei Gábor lett. (A Szolgálat 2017. július 1-én jött létre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet egyesítésével az 1009/2017. (I. 11.) kormányhatározat, valamint a 161/2017. (VI. 28.) kormányrendelet alapján. Szerk.)

Az MH Geoinformációs Szolgálat főnöke, Szalay László alezredes vezetői megbízását további fél évvel meghosszabbították.

Augusztusban, Pécsett, sikeresen lezajlott a HUNGEO, a Magyar Földtudományi Szakemberek XIII. világtalálkozója, amelynek megnyitóján az elnök a Társaságunk képviseletében részt vett.

Az osztrák kezdeményezésre indult „Határok és határjelek” UNESCO világörökségi program megvalósítása keretében a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkárságától megkaptuk a támogatást biztosító levelet, amelyet az elnök a magyar munkacsoporthoz továbbított.

Magyar Balázs a Magyar Geofizikusok Egyesületének (MGE) elnöke támogatást kért az MFTTT-től a 2019. év Eötvös Loránd emlékévvé nyilvánításához. Ádám József elnök levélben biztosította az MGE vezetőjét a Társaságunk egyetértéséről.

Fekete Gábor főosztályvezető Toronyi Bence útján kérte az MFTTT támogatását abbéli törekvésében, hogy a Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály működését ismét teljes egészében (külön soron megjelenítve) költségvetésből finanszírozzák. A testület örömmel venné az elképzelés megvalósulását.

Sándor József tagtársunk a megyei kormánymegbízottakhoz intézett, a „Jegyző és Közigazgatás” hasábjain megjelent (a Társaságunk honlapján olvasható) nyílt levelében kifogásolta a kormányhivatali dolgozók korlátozott megjelenési, részvételi lehetőségét olyan szakmai rendezvényen, mint az MFTTT vándorgyűlése. A BFKH Kabinet nevében közzétett válaszlevél pontatlan, általánosító megjegyzéseire az IB – Iván Gyula főtitkárhelyettes javaslatára – reagálni kíván. A levél megfogalmazására a testület a főtitkárhelyettest kérte meg.

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata kérésére az MFTTT a mérnökgeodéziai szabályzat kidolgozására létrehozott munkacsoportba Dobai Tibor főtitkárt delegálta.

Buga László főszerkesztő arról tájékoztatta az IB-ülés résztvevőit, hogy sajnálatos módon megcsappant a publikációs kedv, és kevés a Geodézia és Kartográfiához benyújtott szakcikkek, valamint az egyéb szakmai publikációk száma. Arra kérte a jelenlevőket, hogy ki-ki a saját környezetében buzdítsa írásra a szakmánk művelőit.

Az Intézőbizottság következő összejövetelét októberben tervezi.

További hozzászólás nem lévén Ádám József megköszönte az aktív részvételt, és berekesztette az ülést.

Buga László

 

Intézőbizottsági ülés

Társaságunk vezetőtestülete, viszonylag hosszú nyári szünet után, 2017. szeptember 18-án ülésezett. Az ülés napirendje:

1. Az MFTTT 31. Vándorgyűlésének eredményei és értékelése, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

2. Az MFTTT pénzügyi helyzete és 2018. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

3. Az MFTTT 2017. évi őszi rendezvényei, előadó: Iván Gyula és Szrogh Gabriella

4. Az MFTTT tagsági helyzetéről áttekintés, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

5. A Geodéziai Szakosztály és a békéscsabai területi csoport beszámolója, előadó: dr. Völgyesi Lajos és Hajtman Zoltán

6. Egyebek

Az IB ülésének résztvevői 2017. szeptember 18-án

Az értekezletet vezető dr. Ádám József köszöntötte a megjelenteket, és tekintettel a meghívott előadók elfoglaltságára, a napirend sorrendjének módosítására tett javaslatot. Ennek megfelelően a Geodéziai Szakosztály elnöke beszámolójának meghallgatásával kezdődött a munka. A szakosztály félévente átlagosan négy előadást szervez (az elmúlt 10 évben 81 volt az előadások száma), néhány évig a Mérnöki Kamara földmérőtagozatával közösek voltak a rendezvényeik, mondta el dr. Völgyesi Lajos, a szakosztály elnöke. Ebben az időszakban több volt az ipari geodéziai témájú előadás és 30–40 fő is megjelent alkalmanként. Mostanában túlnyomórészt elméleti geodéziai témákat dolgoznak fel, de sok a csillagászati és kozmikus geodéziai témájú prezentáció. A szakosztály rendezvényei – Rédey-szeminárium néven – a BME PhD-hallgatóinak is kiváló fórumot biztosítanak a kutatási munkájuk bemutatására. A látogatottság némiképp csökkent, esetenként 10–20 fős a hallgatóság. Az előadások nagyrészt elérhetőek a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének honlapján is. A békéscsabai területi csoport vezetője, Hajtman Zoltán szerint céljaik elérését, a legnagyobb látogatottságot a szakmai előadások koncentrációjával, szakmai napok rendezésével tudják a leghatékonyabban elérni. Már tizedik alkalommal hirdették meg a Földmérőnapokat Békéscsabán (ez lesz a hatodik kétnapos rendezvény) november végi időponttal. Délkelet-Magyarországról kevesebben jutnak el a központi szervezésű szakmai rendezvényekre, így a régió földmérői alkotják a hallgatóság zömét, de szép számmal akadnak diákok is a résztvevők között. A 150 fő körüli részvétel bizonyítja a nagy érdeklődést (további motiváló erő a kötelező szakmai továbbképzési pontok megszerzésének lehetősége). A földügyi, ingatlan-nyilvántartási témák mellett mindig akadnak a programot színesítő, a szakma egyéb területét bemutató témájú (vízügy, agrárgazdaság stb.) előadások is. A rendezvények szervezésében, lebonyolításában az MFTTT vezetősége is kiveszi a részét. A területi csoport szeretné, ha a Társaságunk a soron következő vándorgyűlését Békéscsabán rendezné, amelynek megszervezésében, lebonyolításában örömmel vállalnának részt. (A másik jelentkező város Miskolc. Az IB a vándorgyűléssel kapcsolatos előzetes terv benyújtását fogja kérni a két területi csoporttól.)

Dobai Tibor főtitkár hozzáfűzte, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője támogatja a vándorgyűlés békéscsabai megrendezését, és a főiskola megfelelő helyszínt is tud biztosítani.

Ádám József megköszönte a beszámolókat, majd napirenden kívül megkérte Horváth Gábor Istvánt az FM FTF vezetőjét, hogy tájékoztassa a testületet néhány aktuális szakmai kérdésről. A főosztályvezető elmondta, hogy a szakmai adminisztráció kihagyása a jogalkotási folyamatból tisztázatlan helyzetet teremtett egyes állami alapadatnak minősülő térképi adatok szolgáltatásának területén. Az NKP Nkft. által kezelt digitális alaptérképek építésügyi célú felhasználás céljából (jogszabály-módosítás eredményeképpen) a Lechner Tudásközponthoz kerültek, ezzel egy időben az NKP Nkft. szolgáltatási jogosultságai megszűntek. Tisztázatlan az NKP Nkft. (közel kettőszáz) szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségének ellátása. A kormányzat még nem hozott döntést az adatszolgáltatás rendjéről. (Ehhez kapcsolódó hír, hogy egyéb forrásokból származó információk szerint az E-ingatlannyilvántartási projekt kidolgozásába nem kívánják bevonni a Földművelésügyi Minisztériumot, illetve a FÖMI jogutód szervezetét. A program megvalósításában lassan két éve érdemi előrelépés nem történt.)

Folyamatban van az ingatlan-nyilvántartás és az erdőadattár adattartalmának összehangolása. A tulajdoni lapok, a nyilvántartási térképek és az erdőadattár „összefésülése” a tervek szerint év végére négy megye területére befejeződik.

Hasonló szinkronizáció zajlik a Natura 2000 programban érintett védett területek ingatlan-nyilvántartásában. Mintegy 90 000 ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül sor november végéig.

A Miniszterelnökség – a korábbi ígéretekkel ellentétben – nem támogatja az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szolgáló program felgyorsítása érdekében a fölhivataloknál, átmeneti időre, földmérők alkalmazását, így valószínűleg a hiányzó kapacitások és a tervezettnél kevesebb pénzforrás miatt egy évet csúszik a program teljesítése. Az eredetileg tervezett hét ütem mellé egy nyolcadik ütem is szükségessé válik. (Lásd a Geodézia és Kartográfia 2017. 3. számában megjelent tájékoztatót.)

Az eredetileg 3. napirendi pontban szereplő őszi rendezvények szervezése kapcsán felmerült, hogy az ez évi konferencián az NKP Nkft. mellett több földhivatal tapasztalatának megosztása lenne célszerű. Az IB határozatban kérte fel a szervezőbizottságot (elnök: Dobai Tibor, tagok: Buga László, Szrogh Gabriella, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi Csaba) a rendezvény előkészítésére. A konferencia tervezett időpontja (a Darányi Ignác-terem foglaltságának függvényében) október 24–29. között– a korábbi évektől eltérően – két egymást követő napon, mindkét napon azonos programmal. A pontos időpont és a program szeptember végéig kerül fel a Társaság honlapjára.

További rendezvények, amelyeknek a szervezésében, illetve a lebonyolításában a Társaság vezetése rész vállalt: a Pécsi Földmérőnap október 17-én és a Békéscsabai Földmérőnap november 22–23-án.

A 31. Vándorgyűlés tapasztalatairól beszámolva Szrogh Gabriella ügyvezető titkár elmondta, hogy 192 fő vett részt a konferencián, hatvan előadás hangzott el. A rendezvény szakmailag és anyagilag is sikeres volt. A szervezést és a lebonyolítást nehezítette, hogy korlátozott volt a helyi szervezet részvételi lehetősége a munkában (az előzetes elöljárói támogatás ellenére). A tekintélyes védnöki névsor sem volt elegendő ahhoz, hogy a megyei kormányhivatalok földhivatali munkatársainak részvétele elől elháruljanak az akadályok. (Tíz kormányhivatalból egyetlen résztvevő sem regisztrált a rendezvényre.) A helyszínt biztosító PTE Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar infrastruktúrája és a személyzet felkészültsége, segítőkész hozzáállása nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Az IB határozatban köszönte meg a programbizottság és a szervezőbizottság tagjainak a munkáját.

A Társaság pénzügyi helyzetéről kedvező képet mutató táblázatot az ügyvezető titkár előre eljuttatta a résztvevőknek. A támogatásoknak és a vándorgyűlés bevételeinek köszönhetően kb. 3 millió forintos eredmény várható 2017-ben. A következő évben törekedni kell a pályázati úton megszerezhető támogatások ismételt megszerzésére. Az elnök felkérte az ügyvezető titkárt az időközben bekövetkezett változásokkal pontosított kimutatás és az előzetes, 2018. évi költségvetés elkészítésére.

Zajlik a tagsági viszonyok pontosítása, különös tekintettel a nem fizető tagokra. Több mint ötven tértivevényes felhívást postáztunk a tagdíjhátralékos tagtársaknak, felkérve őket a tartozásuk rendezésére. Ellenkező esetben, az alapszabály értelmében a tagsági viszonyukat sajnos meg kell szüntetni. A tagsági viszony fenntartásának, megújításának lehetőségéről kialakult vita eredményeként a testület megállapította, hogy mindent el kell követni a taglétszám megőrzése, bővítése érdekében, és ennek megfelelően felül kell vizsgálni a tagfelvétel rendszerét és végső soron a Társaság struktúráját is. Ezekkel a kérdésekkel a szűkebb vezetőség a soron következő, októberi összejövetelén foglalkozni fog, és javaslatot tesz az ügyrendek és az alapszabály módosítására.

Az egyéb napirendi pontok között Ádám József elnök tájékoztatta a testületet, hogy a magyar Bányászati és Földtani Szolgálat új elnöke Zelei Gábor lett. (A Szolgálat 2017. július 1-én jött létre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet egyesítésével az 1009/2017. (I. 11.) kormányhatározat, valamint a 161/2017. (VI. 28.) kormányrendelet alapján. Szerk.)

Az MH Geoinformációs Szolgálat főnöke, Szalay László alezredes vezetői megbízását további fél évvel meghosszabbították.

Augusztusban, Pécsett, sikeresen lezajlott a HUNGEO, a Magyar Földtudományi Szakemberek XIII. világtalálkozója, amelynek megnyitóján az elnök a Társaságunk képviseletében részt vett.

Az osztrák kezdeményezésre indult „Határok és határjelek” UNESCO világörökségi program megvalósítása keretében a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkárságától megkaptuk a támogatást biztosító levelet, amelyet az elnök a magyar munkacsoporthoz továbbított.

Magyar Balázs a Magyar Geofizikusok Egyesületének (MGE) elnöke támogatást kért az MFTTT-től a 2019. év Eötvös Loránd emlékévvé nyilvánításához. Ádám József elnök levélben biztosította az MGE vezetőjét a Társaságunk egyetértéséről.

Fekete Gábor főosztályvezető Toronyi Bence útján kérte az MFTTT támogatását abbéli törekvésében, hogy a Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály működését ismét teljes egészében (külön soron megjelenítve) költségvetésből finanszírozzák. A testület örömmel venné az elképzelés megvalósulását.

Sándor József tagtársunk a megyei kormánymegbízottakhoz intézett, a „Jegyző és Közigazgatás” hasábjain megjelent (a Társaságunk honlapján olvasható) nyílt levelében kifogásolta a kormányhivatali dolgozók korlátozott megjelenési, részvételi lehetőségét olyan szakmai rendezvényen, mint az MFTTT vándorgyűlése. A BFKH Kabinet nevében közzétett válaszlevél pontatlan, általánosító megjegyzéseire az IB – Iván Gyula főtitkárhelyettes javaslatára – reagálni kíván. A levél megfogalmazására a testület a főtitkárhelyettest kérte meg.

A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata kérésére az MFTTT a mérnökgeodéziai szabályzat kidolgozására létrehozott munkacsoportba Dobai Tibor főtitkárt delegálta.

Buga László főszerkesztő arról tájékoztatta az IB-ülés résztvevőit, hogy sajnálatos módon megcsappant a publikációs kedv, és kevés a Geodézia és Kartográfiához benyújtott szakcikkek, valamint az egyéb szakmai publikációk száma. Arra kérte a jelenlevőket, hogy ki-ki a saját környezetében buzdítsa írásra a szakmánk művelőit.

Az Intézőbizottság következő összejövetelét októberben tervezi.

További hozzászólás nem lévén Ádám József megköszönte az aktív részvételt, és berekesztette az ülést.

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1602

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk