Intézőbizottsági ülés - 2017. november 15.

Az MFTTT vezető testülete 2017. november 15-i ülésének napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A Társaság aktuális pénzügyi helyzete és a 2018. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 2. Az MFTTT 2017. őszi rendezvényeinek (OKTM‐2017, Földtudományos Forgatag, megyei földmérőnapok), előadó: Buga László, Zalaba Piroska, Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. Áttekintés az MFTTT tagsági helyzetéről – tagdíj‐elmaradások kezelése, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 4. Szakosztályi és területicsoport-beszámolók,
  ‐ Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály: Jancsó Tamás;
  ‐ Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyei területi csoport (Nyíregyháza): Jeles Zoltánné

 5. Egyebek

Az értekezleten a meghívott előadók mellett a felügyelőbizottság tagjai is részt vettek. A napirend tárgyalásának sorrendjét – tekintettel a vidéki előadókra – az IB megváltoztatta.

Az egyes napirendi pontokhoz a meghívó mellé írásos anyagokat is küldött az ügyvezető titkár, így Jancsó Tamás szakosztályelnök csak a lényeges pontokat emelte ki a Fotogrammetriai és Távérzékelési Szakosztály elmúlt néhány éves tevékenységéből. Szakmai tevékenységüket más szervezetekkel (GeoIQ Kft., Óbudai Egyetem, BME stb.) közösen tartott, konferenciajellegű rendezvények keretében szervezik. „A szakosztály munkáját tovább lehetne javítani, hatékonyabbá tenni, ha maguk a tagok kezdeményeznének programokat, témákat. A 2016. évi nyilvántartás szerint a szakosztály tagjainak száma 45 fő. Fontos és hasznos lenne, ha olyan levelezőlistákkal rendelkeznénk, amellyel a jelenleginél szélesebb kört el tudnánk érni. Ezért javasoljuk az MFTTT tagságon belül egy aktuális felmérés megszervezését, mely alapján frissíteni lehetne a szakosztályi tagok listáját.” zárta a beszámolóját Jancsó Tamás (A titkárság felajánlotta a regisztrált tagokat tartalmazó álló levelezőlista nyújtotta lehetőséget.) Engler Péter felvetette, hogy a szakosztály tevékenységébe be kellene vonni a szakterületen dolgozó cégeket is. A rendezvényekről szóló tudósítások készítését kérte Buga László a Társaság honlapja és a Geodézia és Kartográfia számára.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoport tevékenységéről szóló beszámolója kiegészítéseként Jelesné Pálfi Zsuzsanna elnök kiemelte, hogy a szakcsoport felvállalja a kapcsolódó területek mindazon szakembereinek (köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, vállalkozók, nyugdíjasok, tanulók, egyetemi és főiskolai, hallgatók) mozgósítását, a munkába való bevonását, akik e szakmai-tudományos társadalmi szervezet keretein belül a Társaság céljainak megvalósításáért tenni kívánnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei csoport létszáma: 20 fő. Fő tevékenységük: a szakmai továbbképzések megszervezése, a földmérők tájékoztatása az aktuális feladatokról, jogszabályokról, rendezvényekről, technikai újdonságokról; jellemző módon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ipari Kamarával közösen. „A kapcsolatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, valamint a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályával kifejezetten jónak és sikeresnek mondható, hiszen előadóként is szerepet vállalnak a rendezvényeken, és nagy létszámban részvevők a továbbképzéseken.” – írta beszámolójában a szakcsoport elnöke. A Szabolcs‐Szatmár‐Bereg megyei területi csoport az elnökük jóvoltából az interneten (Facebook-oldalukon) is megjelenik. Az évente ismétlődő megyei Földmérőnap előadásai és a rendezvényeken készülő fényképek a Társaság honlapján elérhetők. Írásos beszámolókat kért Buga László főszerkesztő a Geodézia és Kartográfia számára.

Dr. Ádám József további eredményes munkát kívánva megköszönte a beszámolókat.

A Társaság anyagi helyzetét pénzforgalmi szemlélettel bemutató, az IB-tagoknak írásban előre megküldött táblázat tanúsága szerint augusztushoz képest nőttek a társaság bevételei. A vándorgyűléshez kapott támogatásoknak és a rendezvények bevételeinek köszönhetően a biztonságos működéshez elégséges pénztartalékkal rendelkezik a Társaság.

MFTTT költségvetése 2017–2018. évekre (ezer forintban)

 

2016. évi TÉNY

2017. 05. 31‐én beadott beszámoló adatai

2017. évi TERV

2016. 12. 13‐i

közgyűlés által elfogadott

2017-es évközi állapot

2018. évi TERV

08. 31-i adatok alapján

10. 31-i adatok alapján

Értékesítés nettó árbevétele (rendezvények és kiadvány/GK előfizetések+hirdetések, egyéb)

5 405

6 000

7 300

 

5 500

Tagdíj

6 412

5 000

5 400

 

5 000

Támogatások (2017-ben:

NKP Nkft.–2 M Ft;

FM–1 M Ft;

MOL–1 M Ft.;

OTP–500 E Ft;

MMK–100 E Ft,

BPMK–200 E Ft;

MFGVE–100 E Ft)

541

4 600

7 100

 

3 500

Összes bevétel:

12 358

15 600

19 800

21 600

14 000

Rendezvények és szaklap (GK) ráfordításai

4 020

3 500

5 046

 

3 500

Nemzetközi tagdíjak

1 400

1 200

1 180

 

1 200

Működés és egyéb kiadvány ráfordításai, egyéb költségek

2 480

4 500

3 768

 

3 000

Személyi jellegű ráfordítások (munkabér+béren kívüli juttatások és azok járulékai)

6 103

5 800

6 000

 

5 400

Összes ráfordítás:

14 003

15 000

15 994

15 931

13 100

Eredmény

-1 645

600

3 806

5 669

900

Az eredmény számviteli szemléletű értékelésének fontosságára hívta fel a figyelmet a felügyelőbizottság, és kérte az eredményt befolyásoló, a könyvelésben még nyitott kérdések (pl. Szent Tamás-szobor tulajdonjoga) tisztázását még az év végi közgyűlés előtt.

A 2018. évi előzetes költségvetési terv változatlanul takarékos gazdálkodási elvek szerint készült.

A 2018. évi Európai Földmérőnap lebonyolításához ismét készítettünk és nyújtottunk be pályázatot, amelynek eredménye még nem ismert. Számítunk a Geodézia és Kartográfia kiadásához anyagi segítséget nyújtó szervezetek (NKP Nkft., MMK, BPMK) támogatására, valamint a nemzetközi tagdíjak befizetéséhez az FM segítségére.

A rendezvények szervezéséről szóló beszámolóban Buga László elmondta, hogy sikeresen lezajlott az Osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében indított projektről az FM képzési tervében szereplő éves rendszerességgel ismétlődő konferencia. (Részletes beszámoló a honlapon és a Geodézia és Kartográfia 2017, 6. számában jelenik meg) Az IB határozatban köszönte meg a szervezőbizottság tagjainak munkáját.

Ez évben is részt vettünk a FÖCiK szervezésében megrendezett, egyre népszerűbb Földtudományos Forgatagon. Az évente ismétlődő rendezvényre a sajtó is egyre nagyobb figyelmet fordít, fokozódik az ismertsége, ezért is meg kell jelennünk ott minden alkalommal. Frissíteni és bővíteni kell az MFTTT standjának anyagát, a kínált látványosságokat és játékokat. A Tóth Ágoston Klub legutóbbi összejövetelét is ide szervezte. A szeniorok magukkal hozták unokáikat is.

A megyei földmérőnapokat Pécsett, Salgótarjánban és Nyíregyházán a Kamarával közösen rendezték a helyi szakcsoport tagjai, és nem igényelték a titkárság aktív közreműködését.

A békéscsabai kétnapos rendezvény előkészítésében részt vett az MFTTT. A konferencia az ülés időpontja után került megrendezésre.

A nyilvántartások átvizsgálásával lezajlott a tagrevízió. Intézőbizottságunk határozata értelmében az elmúlt hónapokban felülvizsgálva tagnyilvántartásunkat, az alábbi eredményre jutottunk:

Taglétszámunk (2017. október 30‐i adatok): 556 fő

 • Nincs tagdíjelmaradása 373 fő-nek
 • Tagdíjelmaradása van 177 fő-nek
 • Jutalomtag (2016 őszi dipl./BME) 6 fő

Évközi változás 2017. 11. 15-ig:

 • 2017‐ben belépett új tagok száma 44 fő
 • 2017‐ben tagsága (saját kérésére, kilépéssel) megszűnt (felszólítástól függetlenül) 5 főnek
 • Elhalálozás miatt 7 főnek

2017‐ben még nem fizetett tagdíjat 177 fő (mindenki kapott felszólítást).

Három, vagy annál több évi hátralékkal rendelkező, nyilvántartásban még szereplő tagok száma 52 fő.

Kiküldött tértivevényes levelek száma: 52 db

 • Visszajött levél; a címzettel nem tudtunk kapcsolatot teremteni: 7 db
 • Válaszában törlését kérte: 34 fő
 • Három évre rendezte a befizetését: 5 fő
 • Csak az utolsó (2017.) évet fizette be: 2 fő

Az Alapszabály 13. § (3) bekezdése értelmében az IB az MFTTT tagjainak sorából a pontosítások után 43 személy törléséről határozott.

Az egyebek napirendi pont keretében az IB az elnök javaslatára Lázár deák-emlékérem odaítélésére javaslatot tevő ad-hoc bizottság tagjává választotta Tóth Lászlót, Toronyi Bencét, Hetényi Ferencnét, Várnay Györgyöt és a legutóbb díjazott Busics Györgyöt.

Dr. Ádám József elnök tájékoztatta a testületet, hogy december 12-én az IB- és választmányi ülés mellett a közgyűlést is összehívjuk a 2018. évi tagdíj mértékének és a Társaság előzetes költségvetésének elfogadása érdekében. Az IB napirendjén ezen kívül szerepel majd a Felmérési és Területrendezési Szakosztály, valamint a Vas megyei szakcsoport beszámoltatása.

Szrogh Gabriella ügyvezető titkár beszámolt róla, hogy a FÖMI jogutódszervezetével sikerült pontosítani a jogi tagdíj fizetését. A Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály a létszámának megfelelően 240 000 forint éves jogi tagdíjat fizet.

Az elnök a Társaság nevében gratulált Siki Zoltán IB tagnak abból az alkalomból, hogy az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat (GGT) elnökévé választották. Ádám József bejelentette, hogy az IB-ülést követően az MMK GGT vezetői (Siki Zoltán és Vidovenyecz Zsolt) valamint az MFTTT tisztségviselői (Ádám József, Dobai Tibor és Szrogh Gabriella) megbeszélést tartanak a két szervezet együttműködéséről.

Az elnök a Társaság képviseletében részt vett október 4-én az első mesterséges hold felbocsátásának 60. évfordulója alkalmából a Magyar Asztronautikai Társaság által szervezett „Űrkutatás napja” rendezvényen, valamint november 11-én a FÖCiK legutóbbi ülésén, amelyet a Földtudományos Forgatag keretében tartottak a Magyar Természettudományi Múzeumban.

További hozzászólás nem lévén dr. Ádám József megköszönte a részvételt, és berekesztette az ülést.

Buga László

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk