Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések, beszámoló közgyűlés

Az évente májusban esedékes beszámoló közgyűlést előkészítő intézőbizottsági és választmányi ülésekre május 24-én került sor. Az IB ülés napirendjén a következők szerepeltek:

 1. A Társaság 2018. I. félévi működésének áttekintése

 2. Az MFTTT 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentésének megvitatása

 3. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése

 4. Őszi nagyrendezvény előkészítése

 5. Egyebek

A Társaság ez évi működését Ádám József foglalta össze. A vezetés az MFTTT működtetésével kapcsolatos kérdéseket három IB ülésen illetve két választmányi ülésen tárgyalta és a szükséges döntéseket meghozta, a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette az éves beszámolót. A Földmérők Világnapjához kapcsolódó nagy rendezvények sikeresen lezajlottak (március 21–22, FM; április 04. MH GEOSZ). A Nógrád megyei Tavaszi Mérnöknap is eredményes volt, segítette a szakma gyakorlásához szükséges továbbképzési kötelezettségek teljesítését a tagjainknak. A választások után az új kormány felállása és a szakmai irányításban érintett kormányzati vezetők hivatalba lépése után fontos feladat lesz a kapcsolatok felvétele.

Az erdélyi kollégákkal való kapcsolattartás fontos fórumán, az EMT Földmérőtalálkozóján május 10–13 között Temesváron ez évben is szép számmal képviseltük az anyaországot.

A nemzetközi szervezeteknek időben befizettük az éves tagdíjakat, így szavazati joggal vehetünk részt ezen szervezetek tanácskozásain.

A második napirendi ponthoz az ügyvezető titkár előre megküldte az IB tagjainak az írásos anyagokat így a szóbeli előterjesztés során csak a fontosabb megállapítások hangzottak el. A Társaság, elsősorban a különböző forrásokból származó jelentősnek mondható anyagi támogatásoknak és pályázati pénzeknek köszönhetően, mintegy kétmilliós pozitívummal zárta a 2017. évet.

Az IB távol lévő tagjai elektronikusan leadott szavazatait is figyelembe véve meghozott határozat szerint a testület javasolta a beszámoló jelentés közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelőbizottság jelentését szintén megkapták a résztvevők így dr. Toronyi Bence FB elnök csak néhány pontra tért ki. A Társaság működtetésének adminisztrációs feladatai az egyéb szervezési és működtetési feladatok mellett túl nagy terhet rónak a titkárságra, így a tagnyilvántartás naprakésszé tételében és néhány adminisztrációs feladatban továbbra is elmaradásban vagyunk.

„A Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről megállapítható, hogy az – a tapasztalt hiányosságok ellenére – összességében áttekinthető és valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról és ügymenetéről.” – fogalmazott a felügyelőbizottsági jelentés. A Felügyelőbizottság ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését fogadja el.

Az őszi nagyrendezvényt a terveknek megfelelően az Agrárminisztérium támogatásával tervezzük megrendezni, ezért a teremfoglalással és a védnöki felkéréssel kapcsolatos teendőket mielőbb el kell végezni.

Az egyebek napirendben felmerült az ügyvezető titkát utódlásának kérdése Szrogh Gabriella tervezett nyugdíjba vonulása miatt.

A Választmány ülésének feladata a Közgyűlés előkészítése volt. Ennek megfelelően a napirendjén a következők szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2017. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése

 2. Az MFTTT Felügyelőbizottságának jelentése

 3. Egyebek

A napirendi pontokhoz tartozó anyagokat a választmányi tagok előzetesen megkapták, így részletes szóbeli előterjesztésre nem került sor. A Választmány egyhangú határozattal támogatta a beszámoló és a közhasznúsági jelentés Közgyűlés elé terjesztését. A testület megismerte és tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését.

Az egyebek napirendi pont keretében Ádám József elnök megismételt néhány – az IB ülésén már elhangzott – a Társaság múlt évi tevékenységét összefoglaló gondolatot.

A Választmányi ülést berekesztve az elnök megállapította, hogy a megjelentek alacsony létszáma miatt a Közgyűlés nem határozatképes, így azt a meghívóban rögzített második időpontra, 2018. május 28-ára ismételten összehívta.

Az ismételt időpontban megtartott Közgyűlés napirendje a következő volt:

 1. Elnöki megnyitó

 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről

 4. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének a jelentése

 5. A 2017. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés

 6. A Felügyelő Bizottság (FB) jelentése

 7. A Társaság 2018. évi Lázár deák emlékérem kitüntetésének átadása.

 8. A 2018. évi Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetés átadása

 9. Egyebek

A Közgyűlés résztvevői

A 8. ponttal kiegészített napirend elfogadása után a Közgyűlés – a hagyományoknak megfelelően – megemlékezett a legutóbbi összejövetel óta eltávozott kollégákról.

A Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke Hetényi Ferencné, Tagjai Busics Imre és Homolya András lettek.

Az aktuális ügyekről beszámolva Ádám József elnök többek között beszélt:

 • az ez évi testületi ülések munkájáról,
 • az újonnan belépő kormányzati vezetőkkel történő kapcsolatfelvétel tervéről,
 • a már sikeresen megrendezett tavaszi szakmai konferenciákról,
 • a nemzetközi szervezetekben (CLGE, FIG, ICA) végzett tevékenységekről,
 • az EMT Földmérőtalálkozón való részvételünkről.

Az elnöki tájékoztató alatt a Mandátumvizsgáló Bizottság elvégezte a munkáját és az elnök tájékoztatása szerint 36 egyéni tag és 4 jogi tag képviselője vett részt szavazati joggal a Közgyűlésen.

A jóváhagyásra a testület elé terjesztett beszámoló és közhasznúsági jelentés valamint a Felügyelőbizottság jelentésének a szövege a honlapon mindenki számára elérhető módon közzé lett téve (https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/letoltes/eloadasok/doc_view/607-beszamolo-elterjesztese-a-2018-majus-24-i-kozgyleshez), így Dobai Tibor főtitkár szóbeli előterjesztésében csak a fontosabb momentumokra tért ki.

A Társaság mérleg szerinti eredménye – a támogatásoknak köszönhetően – 2 millió Ft pozitívumot mutat. Az elmúlt évben is számtalan sikeres szakmai konferenciát tartottunk Budapesten és a vidéki szakcsoportok székhelyein, amelyek jól szolgálták a tagjaink szakmai továbbképzését. Taglétszámunkban nincs számottevő változás, a tagdíjbevételek is emelkedést mutatnak.

Az FB elnöke dr. Toronyi Bence három gondolatot emelt ki a szóbeli előterjesztésében: a Társaság működtetésében mutatkozó adminisztrációs hiányosságokat nem sikerült számottevően csökkenteni (ez alapvetően a titkárság munkaerőhiányának köszönhető), a tagnyilvántartás naprakésszé tételénél a hatályba lépő adatkezelési jogszabályok figyelembe vételének fontosságát említette illetve a később elkészülő könyvvizsgálói jelentés tartalmától függően egy rendkívüli közgyűlés összehívásának lehetőségét említette.

Ez utóbbinak vajmi kevés a valószínűsége, de az FB szükségesnek látta erre is felhívni a figyelmet.

A Közgyűlés vita nélkül, egyhangú szavazással hagyta jóvá a beszámolót és fogadta el az FB jelentését.

A Társaság törvényes működése érdekében szükséges döntések meghozatala után került sor a kitüntetések átadására. A Lázár deák emlékérem 2018. évi kitüntetettje Csizmadia Mihályné.

Csizmadia Mihályné ("Picur") átveszi a kitüntetést dr. Ádám József elnöktől

Csizmadia Mihályné – szakmában mindenki csak Picur-ként, Picur néniként ismeri – Székesfehérváron, az egykori Felsőfokú Földmérési Technikum első évfolyamában nagynevű tanároktól, gyakorlati oktatóktól ismerte meg a szakmát, a földmérést, amelynek egy életen át elkötelezettje, szerelmese lett. 1976-ban, ugyancsak a fehérvári intézményben földmérőmérnöki oklevelet szerzett.

1964 áprilisában állt munkába a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál és mintegy húsz esztendőn át ez a cég volt a munkahelye. Vállalta a férfiembereket is próbára tevő terepes életmódot és példamutatóan helyt állt a munkában.

1993-tól nyugdíjazásáig a Földmérési és Távérzékelési Intézet volt a második munkahelye, itt is az alaphálózatokkal foglalkozott. Nagy szerepe volt abban, hogy a teljes EOMA kiépítése, vagyis az elsőrendű poligonok kitöltése (sűrítése) másodrendű és harmadrendű pontokkal 2005–2006-ban végül is befejeződhetett.

Csizmadia Mihályné mindig kész volt a megújulásra, a hálózat-korszerűsítés (és a munkatársak) serkentésére. Elkészítette az EOMA újramérésének ütemtervét, túl a 60. és 70. életévén is még rendszeresen végzett terepi helyszínelést, vizsgálatot.

Ha hívják, ma is segít (nála jobban senki nem ismeri a központi adattárat); az egyesületi rendezvények állandó munkatársa, kapcsolata ma is élő a volt munkahelyével.

Csizmadia Mihályné egész élete példamutatás a szakmaszeretetre, az elkötelezettségre, a hivatástudatra, a fiatalabb munkatársak elhivatottságának erősítésére. A Lázár deák emlékérem ennek elismerése.

A Márton Gyárfás-emlékplakettet hagyományosan az EMT Földmérőtalálkozóján szokták átadni, de az anyaországi kitüntetett Bartos Ferenc sajnos nem tudott elutazni Temesvárra, így a Közgyűlésen vehette át az elismerést.

Bartos Ferenc átveszi a kitüntetést dr. Ádám József elnöktől

Bartos Ferenc a BME Építőmérnöki Karán szerezte meg földmérőmérnöki oklevelét. 1982-ben – ugyancsak a BME-n – geodéziai automatizálási diplomát is szerzett.

Munkahelyei igen változatosak voltak, így lehetősége nyílt megismerni a földügyi szakigazgatás és a partnerintézmények különböző szintű és fajtájú munkáit.

Földhivatali majd tervezőintézeti illetve minisztériumi munkahelyek után belekóstolt a városvezetésbe (1990–94 között Vác város polgármestere volt), majd rövid időre visszatért a minisztériumba, de már vezetői beosztásba (1995–97 között az FM földügyi és térképészeti főosztály vezetőjének helyettese volt), hogy utána szakmai karrierjét az NKP Kht. műszaki igazgatójaként teljesítse ki (1997-2006).

Bartos Ferenc 1970-től tagja a Geodéziai és Kartográfiai Egyesületnek illetve a jogutód Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak, ahol 1986–90 között az Igazságügyi szakértői szakosztály titkára, aztán 1990–94 között főtitkárhelyettes, 1994-től 2007-ig pedig a társaság főtitkára. Mindig lelkes támogatója volt a vidéki társasági, egyesületi munkának, a fővárostól távol lévő kollégák és csoportok törekvéseinek. 2016 óta az MFTTT örökös tagja.

Bartos Ferenc tevékenysége kiemelkedő volt nem csak a szakma, de a magyarság összefogása terén is. Az EMT Földmérő Szakosztály és az MFTTT közötti együttműködés egyik kezdeményezője, a politikailag nehéz évek alatt az erdélyi kollégákkal való kapcsolatok kiépítője, majd 1999-ben az EMT–MFTTT együttműködési megállapodás egyik aláírója. Sok kolléga az ő hatására építette ki kapcsolatait az erdélyi földmérőkkel. Munkásságával méltán érdemelte ki a Márton Gyárfás-emlékplakett elismerést.

A kitüntetett kollégáknak a Szerkesztőség nevében szívből gratulálunk, további eredményes tevékenykedést és hozzá jó egészséget kívánunk!

Az elismerések átadása után – egyéb hozzászólás nem lévén – dr. Ádám József elnök megköszönte a részvételt és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította: Buga László

Fotó: Hodobay-Böröcz András

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2022/6. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1605

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk