Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Intézőbizottsági ülés - 2018. szeptember 17.

A Társaság intézőbizottsága hosszabb nyári szünet után 2018. szeptember 17-én tartott értekezletet.

Az ülés napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2017. évi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói jelentés áttekintése

 2. Az MFTTT 2018. I. félévi pénzügyi helyzete és 2019. évi költségvetésének tervezete

 3. Az MFTTT 2018. évi őszi rendezvényei

 4. A 2019. évi Vándorgyűlés

 5. Egyebek

Dr. Ádám József elnök a napirend tárgyalásának megkezdése előtt felkérte Horváth Gábor Istvánt, hogy tájékoztassa a testületet a földügyi vezetés területén bekövetkezett változásokról.

Horváth Gábor elmondta, hogy az Agrárminisztérium új Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Földügyi és Térinformatikai Főosztály a földügyekért felelős államtitkár, dr. Bitay Márton irányítása alá került. A közvetlen felügyeletet dr. Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkár látja el. Szeptember 01-jével Horváth Gábor főosztályvezetői megbízását visszavonták, a főosztály új vezetője dr. Nagy Levente lett. (A főosztályvezető az IB ülés után ismerkedő látogatáson fogadta dr. Ádám József elnököt, Zsilvölgyi Csaba alelnököt és Dobai Tibor főtitkárt. A kb. 30 perces találkozó során érintették a Főosztály és a Társaság közös feladatait. Dr. Nagy Levente támogatásáról biztosított a Társaság vezetőségét és kifejezte együttműködési készségét.) A kormányzat újragondolja az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének programját és célul tűzi ki az osztatlan tulajdon valamennyi fajtájának megszüntetését. Ennek a munkának a támogatására új osztály jön létre a Földügyi és Térinformatikai Főosztályon belül.

A földügyi felső vezetés változásaihoz kapcsolódva Iván Gyula informális értesülések alapján jelezte, hogy változások várhatóak a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály helyzetében is. Az értesülések szerint már a főosztály vezetője, Fekete Gábor látja el a Lechner Tudásközpont igazgatói feladatait is és január 1-jével várható a főosztály és a Lechner Tudásközpont fúziója.

Az elnök megköszönte a tájékoztatókat és a testület rátért a napirendek megtárgyalására.

A könyvvizsgálói jelentést az IB tagjai előzetesen megkapták, és megismerhették a legfontosabb megállapítást: „Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban. Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.” A könyvvizsgálat részleteit, a közben felmerült kérdéseket a könyvvizsgálati munkalap a titkárságon megtekinthető. Számvitelileg megnyugtató módon rendeződött a Társaság tulajdonát képező Szent Tamás szobor ügye is. A könyvvizsgáló megjegyezte, hogy javult a Társaság adminisztrációs fegyelme is.

A Társaság 2018. évi pénzügyi helyzetét és a 2019. évre vonatkozó tervet egy egyszerűsített táblázatban foglalta össze Szrogh Gabriella ügyvezető titkár, amelyet az ülés előtt eljuttatott az IB tagjaihoz.

A pénzforgalmi szemléletű táblázat adatai alapján az ez évi működés anyagi háttere biztosított. A 2019. évre tervezett számok óvatos becslésen alpulnak. A bevételek között számolt a jövő évi vándorgyűléssel is az ügyvezető titkár. A tagdíjbevétek között az NKP Nkft. kiemelt összeggel szerepelt 2018-ban, amely még nem biztos a következő évre. Szrogh Gabriella már korábban is jelezte nyugdíjba vonulási szándékát és az utódjának időben történő felvételére, annak pénzügyi vonzatára figyelmeztette a testületet. A nemzetközi szervezeteknek fizetett tagdíjakat az elmúlt években az FM-től kapott támogatásból fizette a Társaság. Ádám József felkérte Zalaba Piroskát, hogy tájékozódjon a jövő évi pályázati lehetőségekről. Iván Gyula a BFKH FTFF és a Lechner TK tervezett fúziójának a Társaságnak nyújtott támogatást érintő lehetséges következményeire hívta fel a figyelmet.

A 2019-re vonatkozó költségvetés végleges tervezetét a decemberi közgyűlésre kell elkészíteni és jóváhagyásra előterjeszteni.

Az MFTTT területi szervezetei és az ügyvezetés gazdag őszi programot szerveztek. A Társaság honlapján a „Rendezvények” menüpontban látható események közül a nyíregyházi szakmai napra (09.20.) és a zalai geodéta találkozóra (09.26.) a programot is el lehetett olvasni és jelentkezni is lehetett az IB ülés időpontjában. Szervezés alatt álltak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére inditott program (OKTM) évenként ismétlődő konferenciája (két időponttal: 10.01. és 10.08.), a pécsi (10.10.), a fővárosi (10.17.) és a békéscsabai (11.21–22.) földmérőnapok.

Az OKTM konferenciának az Agrárminisztérium Darányi-terme ad helyet és a tervek szerint az új földügyi vezetés képviselői is üdvözlik a résztvevőket. A program véglegesítése még kis szervezőmunkát igényelt. A Fővárosi és Pest megyei Földmérőnap programja már teljes volt. Ennek a rendezvénynek ismét az MH Geoinformációs Szolgálat nyújt otthont.

Szrogh Gabriella jelezte, hogy a Társaságunk ez évben is részt vesz a Földtudományos Forgatag interaktív GEOkiállításon a Természettudományi Múzeumban és részvételre buzdít mindenkit 2018. november 11–12-én.

A Társaság soron következő vándorgyűlését Békéscsabán tervezi megrendezni 2019. július 04–06. között A konferencia helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ lesz, amely színháztermével és különtermeivel kényelmes és korszerű feltételeket biztosít a két évenkénti nagy seregszemlénknek.

Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba
(Forrás: https://www.facebook.com/pg/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/?tab=photos_albums)

Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy már bírjuk a Békés megyei Kormányhivatal vezetőjének támogatását. A helyi szervezőbizottság is megalakult Hajtman Zoltán vezetésével. Az IB az elnök javaslatára határozatban bízta meg a program és szervezőbizottság tagjait (Dobai Tibor elnök, Iván Gyula, Szrogh Gabriella, Zsilvölgyi Csaba és Buga László tagok) a rendezvény megszervezésével. Még nincs megfogalmazva a vándorgyűlés szakmai jelmondata, amely jelzi a konferencia fő témakörét, amelyhez kapcsolódhatnak az előadások. Az erre vonatkozó javaslatokat szívesen várja a szervezőbizottság. (Kézenfekvő lenne a szakmánk perspektíváival foglalkozó témakör kijelölése különös tekintettel a technikai-technológiai fejlődésre, a civil és kormányzati felhasználók igényeire és a központi adminisztráció által kialakított feltételekre.)

Az egyebek napirend keretében Hetényi Ferencné beszámolt a július 1-jén a Szent Tamás szobornál négy fővel megtartott koszorúzásról, amelyet hagyománnyá kellene fejleszteni. Ezután tájékoztatta az IB-t a szeptember 7–8-án lezajlott (a résztvevők által egyöntetűen nagyon sikeresnek minősített) semmeringi kirándulásról. A Társaság honlapján mindkét eseményről olvasható beszámoló. Az IB határozatban köszönte meg Hetényi Ferencnének és Szrogh Gabriellának a szervezőmunkát. Hetényi Ferencné elmondta, hogy a Szenior Klub az ügyvezetéssel közösen jövőre Csehországba szeretne kirándulást szervezni.

A CLGE következő, tisztújító közgyűlésére 2018. október 04–06 között kerül sor. Domokos György kérte az IB-t, hogy mérlegelje a magyar képviselő részvételének támogatását különös tekintettel a tisztújításra és arra a körülményre, hogy a 2019. évre magyar javaslattal Eötvös Lorándot jelölték az év földmérőjének. Fel kell készülni a jövő évi brüsszeli központi rendezvényre, ahol a mi feladatunk lesz Eötvös munkásságának bemutatása. A bemutató anyagok elkészítésére célszerű lenne a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék munkatársait felkérni. Rendezni kell a magyar képviselet kérdését is. Eredetileg három szervezet, az MFTTT, az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata valamint a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozások Egyesülete vállalta képviseletet és az ezzel járó költségeket. Időközben az MFGVE véleménye a magyar részvétel fontosságáról megváltozott és nem vesz rész a közösen vállalt képviseletben. A maradó két szervezetnek kell új megállapodást kötni. Siki Zoltán az MMK GGT elnöke emlékeztette az IB-t, hogy részükről Vidovenyecz Zsolt a CLGE összekötő. Az IB miután határozatban támogatta a közgyűlésen való magyar részvételt, felkérte Domokos Györgyöt, hogy egyeztessen Vidovenyecz Zsolttal a barcelonai közgyűlésen való részvételről. Az IB határozatában kötelezte magát egy ad hoc bizottság felállítására a következő ülésén az Eötvös-évvel kapcsolatos teendők ellátására.

Iván Gyula javasolta még, hogy Társaságunk vegye fel a kapcsolatot a magyar geofizikusokkal az Eötvös-év közös előkészítése érdekében.

Ádám József tájékoztatta az IB-t, hogy az MTA-hoz, a civil szakmai szervezetek támogatására kiírt pályázat keretében benyújtott kérésünk – forráshiány miatt – eredménytelen volt.

Az elnök kijelölte a következő IB ülés (10.29.) valamint az évzáró testületi értekezletek és közgyűlés időpontját (12.10.) majd megköszönte a megjelentek munkáját és berekesztette az ülést.

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1677

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk