Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Ülésezett az intézőbizottság

Társaságunk vezető testülete viszonylag hosszú nyári szünet után 2019. szeptember 18-án tartotta soron következő összejövetelét és a következő napirendi pontokat tárgyalta:

1. Beszámoló a 32. Vándorgyűlésről, és tájékoztató a következő, 33. Vándorgyűlés helyszíne és időpontja kapcsán felmerült lehetőségekről,
előadók: Dobai Tibor, Szrogh Gabriella

2. Az MFTTT 2019. I. félévi pénzügyi helyzete és 2020. évi költségvetésének tervezete,
előadók: Dobai Tibor, Szrogh Gabriella

3. Az MFTTT 2019. évi őszi rendezvényei:

- Zalai Geodéta Találkozó (szeptember 24.);
- OKTM megrendezésének lehetősége az új szervezeti átalakulások függvényében
- Földtudományi Forgatag (november eleje – FÖCIK)
- Békéscsabai Földmérő Napok (november 21–22.)

előadók: Zalaba Piroska, Szrogh Gabriella, Dobai Tibor

4. Egyebek

Az ülést Ádám József az MFTTT elnöke vezette. A megjelentek köszöntése, a szavazóképesség megállapítása és a napirend elfogadtatása után átadta a szót az első napirendi pont előadójának, Dobai Tibor főtitkárnak.

Az MFTTT békéscsabai 32. vándorgyűlésén 7 vezetői köszöntő, 50 szakmai előadás hangzott el. Az Agrárminisztérium és a Miniszterelnökség helyettes államtitkári szinten képviseltette magát. Megjelent a megnyitón a megyei kormányhivatal vezetője és a város polgármestere is. A 32. vándorgyűlést értékelve Dobai Tibor szakmailag magas színvonalúnak és eredményesnek minősítette a konferenciát. Köszönhetően a támogatóinknak és a fizető résztvevőknek, a vándorgyűlés anyagilag is kedvező eredménnyel zárult, előzetes számítások szerint kb. 1,4 millió forintos nyereséget könyvelhetünk el.

Ádám József elnök indítványára az IB határozatban köszönte meg a program- és szervezőbizottság tevékenységét és a támogató szervezeteknek a vándorgyűlés megrendezéséhez nyújtott anyagi és technikai segítséget.

A soron következő, 33. vándorgyűlés helyszínét illetően két városban tevékenykedő kollégák jelentették be rendezési szándékukat: Miskolcról és Egerből. A szombathelyiek jelezték, hogy őket is érdekli a legnagyobb szakmai seregszemlénk megrendezésének lehetősége, de konkrét javaslatot nem tettek. Dobai Tibor felvetette a vándorgyűlés évenkénti megrendezésének lehetőségét. Az előterjesztést élénk vita kísérte, melynek végén a testület 10 igen és 1 nem szavazattal támogatta a vándorgyűlés gyakoribb megtartását. Az IB határozatában Miskolcot nevezte meg a 33. vándorgyűlés helyszíneként és program- és szervezőbizottságot hozott létre, melynek elnöke Dobai Tibor, tagjai: Toronyi Bence, Horváth Gábor István, Szrogh Gabriella, Iván Gyula és a helyi szervezőbizottság képviseletében Plesovszki Adrienn).

A vita során Bolla Attila jelezte, hogy az évenkénti vándorgyűlés mellett továbbra is szeretnék az ez évi április 23-i ülésén előterjesztett javaslatuk szerint a „Kárpát-medencei földmérőpikniket” megrendezni, melynek keretében a szomszéd országok – elsősorban magyar ajkú – földmérőit minden második (az eredeti elgondolás szerint a vándorgyűlést váltó) évben Horvátzsidányba hívnák egy kötetlen találkozóra a földmérők védőszentjének szobrához. A rendezvény keretében sor kerülhetne a szobor hagyományteremtő megkoszorúzására, „nemzetközi részvétellel”.

Iván Gyula arról tájékoztatta a testületet, hogy a Lechner Tudásközpont támogatná a FIG 2025. évi Working Weekjének Budapesten történő megrendezését. Hivatalosan az MFTTT (mint a FIG tagszervezete) pályázhatna a kb. kétezer fős rendezvény megtartására, amelyhez még meg kell nyerni az ágazati vezetés legmagasabb szintjének, azon keresztül a kormánynak támogatását. Az ez irányú előkészítő munka megkezdődött.

Az MFTTT anyagi helyzetéről szólva Szrogh Gabriella tájékoztatta az IB-ét, hogy a jelenleg könyvelt egyenleg és a várható bevételek, néhány jogi tagszervezetünk tagdíjának kiesése miatt, nem fedezik a még várható kiadásokat. (A Geodézia Zrt. és a Pécsi Geodéziai Kft. jelezte, hogy nem áll módjában befizetni az ebben az évben esedékes tagdíját.) Továbbra sincs válasz a nemzetközi tagdíjaink fedezetére a Miniszterelnökségtől kért támogatási kérelmünkre. (Az elmúlt évek pozitív gyakorlata volt, hogy az agrárminisztertől kapott összegből fizettük a FIG, ISPRS, ICA és a CLGE tagságunk díjait, de tekintettel az ágazati irányításban bekövetkezett változásokra, 2019-ben ez irányú kérelmünket elutasították.) Az őszi rendezvények bevételei még javíthatnak a Társaság anyagi helyzetén, de a pozitív mérlegünk „borotva élen táncol” – mondta az ügyvezető titkár. (A korábbi évek tartalékainak köszönhetően a működőképességet nem fenyegeti veszély.)

A 2020-ra vonatkozó előzetes pénzügyi terv ennek megfelelően óvatosan visszafogott és egyelőre tájékoztató jellegű.

A tájékoztatót az IB tudomásul vette és felkérte az ügyvezetőt egy pontosított tervezet elkészítésére a decemberben esedékes közgyűlésre.

Az őszi nagyrendezvények közül a megyei szervezetek szokásos éves konferenciáinak előkészületei rendben zajlanak az MFTTT titkárságának a közreműködésével. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését célzó projekttel (OKTM) kapcsolatos továbbképzés és fórum megtartását a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) elnöke Nagy János fontosnak tartja és támogatja – tájékoztatta az IB-ét Dobai Tibor. A testületi ülést megelőzően Nagy János fogadta a Társaságunk vezetőségét. Az NKP Nkft.-ét magába olvasztó szervezet elnöke jelezte, hogy az NFK anyagilag és szakmailag is támogatni fogja az MFTTT-ét. Az ez évi OKTM konferencia részleteit Toronyi Bence alelnök fogja megbeszélni Nagy Mónika főosztályvezetővel. A rendezvény helyszínét az MH GEOSZ fogja biztosítani a Szilágyi Erzsébet fasori székhelyén. Az IB határozatban jelölte ki a 2019. novemberi OKTM konferencia szervezőbizottságát, melynek elnöke Toronyi Bence, tagjai: Horváth Gábor István, Iván Gyula, Zalaba Piroska, Zsilvölgyi Csaba és Dobai Tibor.

A napirendi ponthoz kapcsolódva Dobai Tibor főtitkár tájékoztatta az IB-ét az augusztus 28-án, a Miniszterelnökségen lezajlott találkozóról, melynek során megtörtént a kapcsolatfelvétel az állami földmérés és térképészet polgári részének új irányítójával, dr. Tóth Balázzsal. A Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárának irányítása alatt működő Ingatlannyilvántartási és Térképészeti Főosztály vezetője fogadta az MFTTT vezetőit egy kötetlen beszélgetésen, amelyen részt vett Madarász Áron a földmérési osztályvezető is. A barátságos légközben lezajlott megbeszélésen az MFTTT elnöke, Ádám József tájékoztatta a főosztályvezetőt az MFTTT tevékenységéről és javaslatot tett az ágazati vezetés és a Társaság együttműködésének területeire. A törvényalkotási munka támogatására Tóth Balázs a szakmát érintő konkrét problémafelvetést és megoldási javaslatokat kért, különös tekintettel a 8/2018. sz. AM rendelet küszöbönálló módosítására. A rendeleten is túlmutató szakmai problémák, felvetések és megoldási javaslatok összeállítására az IB ad hoc-bizottságot jelölt ki, melynek elnöke Zsilvölgyi Csaba, tagjai: Kozári Ágnes, Horváth Gábor István és Koós Tamás. Az összeállítás főosztályvezetőnek történő előterjesztése határidejéül a testület 2019. október 10-ét tűzte ki a munkabizottság számára.

Tóth Balázs főosztályvezető elfogadta a felkínált lehetőséget, hogy a szakmára vonatkozó jövőképről, vezetői elgondolásokról nyilatkozzon a szaklapunknak. Az interjú elkészítésével az IB megbízta Buga László főszerkesztőt.

Az egyebek napirendi pont keretében az elnök tájékoztatta a testületet a CLGE által összeállított, az ingatlanrendezési szakemberek szakmai képzettségi követelményit tartalmazó dokumentumról, amely ajánlásként értelmezhető azon országok számára, ahol az ingatlannyilvántartás területén jogkövetkezményekkel is járó tevékenységet végző szakemberek tevékenységének szakmai feltételei nincsenek rögzítve. Tekintettel arra, hogy ez a terület hazánkban szabályozott és a dokumentum tartalma nincs összhangban a Magyarországon érvényes előírásokkal, az MFTTT nem kíván csatlakozni az aláírók köréhez.

Megfenekleni látszik az osztrák kezdeményezésre induló programban való részvételünk, amely a határok és határjelek UNESCO világörökséggé nyilvánítását tűzte ki célul. (Lásd a 2017. április 7-ei IB határozatot a GK 2017/3. számában.) A magyar előírások szerint csak azt lehet a világörökség részévé nyilvánítani, ami nemzeti kulturális/műszaki örökségként az illetékes tárca jegyzékében szerepel. A Lechner Tudásközpont működési körében szereplő örökségvédelmi tevékenységet felhasználva Iván Gyula főtitkárhelyettes felajánlotta, hogy feltárva az idevonatkozó magyar felelősségi kompetenciákat, levelet fogalmaz az illetékes személynek egy meghallgatás érdekében, hogy elősegítse a programban a magyar részvételt.

A továbbiakban az elnök tájékoztatta az IB-ét, hogy az MTA 150 000 forintos támogatásban részesítette í társaságunkat.

Ferencz József szakosztályelnök üzenetben tudatta az MFTTT-vel, hogy a 2020. évi erdélyi földmérőtalálkozó várhatóan május hónapban lesz és még nincs kijelölt helyszíne.

Buga László főszerkesztő tájékoztatta az intézőbizottságot, hogy az Arcanum Adatbázis Kft. és az MFTTT között 2019. február 21-én kelt megállapodás alapján befeleződött a Geodézia és Kartográfia 1949–2018 között megjelent számainak digitalizálása. Mostantól lapunk valamennyi száma teljes tartalommal bekerült az Arcanum Digitális Tudománytárába (ADT). Az Arcanum Kft. és a Társaságunk közötti megállapodás szerint az elkészült digitális állományt az MFTTT hivatalos honlapján publikálhatja (elérhetővé teheti), amelynek a technikai megvalósításán a Társaság munkatársai dolgoznak.

Az intézőbizottság következő ülését októberben tervezi összehívni az elnök. Más hozzászólás nem lévén, Ádám József megköszönte a részvételt és az aktív közreműködést és berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította:Buga László

GK folyóirat

  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság
  • GK újság

Előzetes a 2024/1. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1663

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk