Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések

Társaságunk intézőbizottsága hosszú szünet után a soron következő ülését 2020. szeptember 16-án, tekintettel a járványhelyzet súlyosbodására, az eredeti Bosnyák téri helyszín helyett online tartotta meg.

Az ülés napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Tájékoztató az MFTTT 2020. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2021. évi költségvetési terv előkészítése. Előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár.

 2. A 2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztése. Előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár.

 3. Az MFTTT felügyelő bizottságának jelentése és javaslata a beszámoló elfogadására. Előadó: Zsilvölgyi Csaba az FB elnöke.

 4. Javaslat a 2020. évi Lázár deák emlékérem adományozására. Előadó: Tóth László IB-tag, a jelölőbizottság elnöke.

 5. Javaslat a 2020. évi Márton Gyárfás-emlékplakett adományozására. Előadó: Hodobay-Böröcz András, a jelölőbizottság elnöke.

 6. Egyebek

Az online értekezlet szoftveres alapjának ez volt a főpróbája. A technikai nehézségek ellenére (az internet-kapcsolat ideiglenes hiánya, szakadozó összeköttetés stb.) az ülést dr. Ádám József sikeresen megnyitotta és a tervezett napirendi pontokat az értekezlet előtt a résztvevőknek eljuttatott írásos anyagok alapján – az előadók virtuális megjelenésétől függően – a testület megtárgyalta.

A Társaság pénzügyi helyzete – az elmaradt támogatások és néhány jogi tagunk be nem fizetett tagdíja miatt – nem túl rózsás, de a működés alapfeltételeihez egyelőre elégséges forrással rendelkezünk azonban számviteli beszámoló 3,2 millió forint veszteséget mutat. Szrogh Gabriella ügyvezető titkár a 2021. évi kilátásokat illetően sem tudott sok biztatót mondani a testületnek.

A Lázár deák emlékérem kitüntetésre a jelölőbizottság három főre tett írásos javaslatot (ifj. Domokos György, Hajtman Zoltán, Horváth Gábor István), a Márton Gyárfás-emlékplakett elismerésre Hodobay-Böröcz András jelölőbizottsági elnök beszámolva a bizottság munkájáról, szóbeli előterjesztésében egy főre (dr. Mihály Szabolcs) tett javaslatot. Az IB változtatás nélkül támogatta a javaslatok előterjesztését a döntéshozatalra jogosult választmányi ülés elé.

Az egyéb ügyekről szóló napirendi pont keretében dr. Ádám József elnök számba vette a világjárvány miatt elmaradt rendezvényeket: az erdélyi Földmérőtalálkozól, a miskolci vándorgyűlést, az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napját (EFGN), a HUNGEO találkozót. Ezek közül az EFGN őszi megrendezésére, a vándorgyűlést illetően a jövő évre történő elhalasztásra tett javaslatot. Nem csak meghiúsult rendezvényekről tájékoztatott a Társaság elnöke. Elmondta, hogy a Vas megyei kollégák a Nemzeti Összetartozás Napjára szervezett találkozójuk keretében megkoszorúzták Szent Tamásnak, a földmérők védőszentjének a szobrát és részben az online térben, de szeptember 22-én terv szerint megtartják a Zalai Geodéta Találkozót. (A találkozót részben a helyszínen jelenléti formában és online módon megtartották.)

Tevékenykedett az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célok eléréséért létrehozott munkabizottsága, munkájukról a Társaság honlapján újonnan létrehozott rovatban lehet tájékozódni. Nem szünetelt a Geodézia és Kartográfia szaklap megjelenése sem.

A nemzetközi tagdíjaink befizetéséhez kért és remélt támogatásra egyelőre nem számíthatunk a Miniszterelnökségtől és az Agrárminisztériumtól, viszont 150 000 forintos hozzájárulást kaptunk a Geodézia és Kartográfia kiadásához az MTA-tól, kétmillió forintot pedig a Nemzeti Kulturális Alaptól (illetve jogutódjától). A lapunk kiadását a Mérnöki Kamara is támogatta.
A földmérési jelek és határpontok világörökség részévé nyilvánítását célzó nemzetközi együttműködésben indított kezdeményezés ügyében nem tudott jelentős előrehaladásról beszámolni Ádám professzor.

Egy, a FIG tisztségviselői pozícióra történő jelölésnek magyar részről sajnálatos módon nincsen meg a megfelelő intézményi/szervezeti háttér, amely vállalni tudja a feladat ellátásával járó költségeket is, így a Zalaba Piroskával a FIG Nemzeti Bizottság elnökével egyeztetve, Társaságunk nem élt személyi javaslattételi jogával.
Az intézőbizottság következő ülését szeptember 24-ére, közvetlenül a közgyűlés előtti időpontra hívta össze az elnök.

*

A tavaszi, a járvány miatt elhalasztott, a beszámolót elfogadó közgyűlésre és azt előkészítő intézőbizottsági ülésre valamint a Lázár deák emlékérem és Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetések odaítéléséről döntő választmányi ülésre szeptember 24-én online formában került sor. Az IB napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 

 1. Tájékoztató az MFTTT 2020. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2021. évi költségvetési terv előkészítése. Előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 2. A 2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztése. Előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 3. Az MFTTT Felügyelő Bizottság jelentése és javaslata a beszámoló elfogadására. Előadó: Zsilvölgyi Csaba az FB elnöke

 4. Az „MFTTT civil szervezet a fenntarthatóságért akcióterv” 2019-ről készített jelentése. Előadó: dr. Mihály Szabolcs

 5. Egyebek

A főtitkár előterjeszti a beszámolóját.
(Képernyőkép az IB 2020. szeptember 24. üléséről.)


A Társaság pénzügyi helyzete, mint ahogy a főtitkár és az ügyvezető titkár az előző ülésen elmondta, nem a terveknek megfelelően alakult. A remélt, de elmaradt támogatások, néhány jogi tagunk kiválása illetve tagdíjhátraléka valamint a COVID-19 veszélyhelyzet miatti megszorítások visszatartó ereje, nehéz helyzetbe hozták a Társaságot. Mindezek együttesen és a rendezvényeink halasztása nagy sebet üthet a 2020. évi eredményünkön, amennyiben ősszel nem tudjuk pótolni azokat, ezért dolgozunk annak megoldásán, hogy online módon is meg tudjuk tartani konferenciáinkat – mondotta a főtitkár. Az anyagi tartalékainknak köszönhetően a működőképességünket nem fenyegeti közvetlen veszély, de a 2019. évi mérlegünk 3,2 millió forintos számviteli veszteségét az elkövetkező év(ek)ben mindenképpen kompenzálni kell a Társaság vagyonának és működőképességének megtartása érdekében.

A felügyelőbizottság nem képviseltette magát az online ülésen, jelentését írásban juttatta el a vezetőséghez. Az FB megállapította, hogy az előző években feltárt kisebb működési adminisztrációs hiányosságok felszámolásában ugyan tapasztalható előrelépés, de a teljes jogi megfelelőség érdekében még akadnak tennivalók. (FB létszámának korrigálása az Alapszabály szerint, az Alapszabály és a módosult jogszabályok harmonizálása stb.) Összességében, figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is, a Társaság működését szabályosnak találták és a beszámolót elfogadásra javasolták a közgyűlésnek.

Ezt követően az IB meghallgatta dr. Mihály Szabolcsnak, az MFTTT Fenntartható Fejlődési Célokért munkacsoportja elnökének a beszámolóját. „A térinformációs és földmegfigyelési infrastruktúra a fenntartható fejlődés szolgálatában” c. jelentés elkészítésével az IB bízta meg a munkacsoportot. Dr. Mihály Szabolcs a vezetői összefoglalót (Megjelent a Geodézia és Kartográfia 2020/3. számában.) ismertette, amelyet az MFTTT-nek szándékában áll megküldeni tájékoztatásul különböző, a témában kompetens állami és kormányzati hivatalnak, testületnek, illetve döntéshozó személynek. Külön említésre méltó, hogy a térinformációs és földmegfigyelési infrastruktúrának az FFC-re történő hasznosítása tételesen elemezhető a jelentés mellékleteiben. A munkacsoport elnöke előterjesztette a javasolt címlistát, ahová a dokumentumot a Társaságunknak célszerű megküldeni.

Egyebek között az elnök a szeptember 16-i IB-ülésen elmondottakat egészítette ki az időközben bekövetkezett változásokkal.

A nehezen haladó, az elmúlt hetekben megfenekleni látszó, az alappontok és határpontok világörökség részévé nyilvánítására indított nemzetközi projektben mégis van kedvező fejlemény. Az osztrák fél mintegy 130 oldalas kész összeállítást juttatott el Ádám Józsefhez, (négy magyarországi pontot is magába foglal: Gellérthegy, Nadap, Fertő-tavi határpont és a szlovén-osztrák-magyar hármas határpont), amelyet a pályázati anyagként állítottak össze.

Kedvező híreket kaptunk az Agrárminisztériumból is a nemzetközi tagdíjak támogatását lehetővé tevő keretek felszabadításáról. Kérelmünk megismétlésével bízhatunk a pozitív elbírálásban.
Iván Gyula felvetette a FIG gyakorlatára hivatkozva, online tematikus szemináriumok megrendezésének a lehetőségét, a szakmai egyesületi élet koronavírusos időkhöz alkalmazkodó formájaként. A testület felkérte őt konkrét javaslat kidolgozására

*

Az IB-értekezletet követő választmányi ülés feladata a napirend szerint a Társaságunk által alapított kitüntetések odaítélése volt a következők szerint:

 1. Társaságunk 2020. évi Lázár deák emlékérmének odaítélése.

 2. Társaságunk 2020. évi Márton Gyárfás-emlékplakettjének odaítélése. Mindkét napirendi pont előadója dr. Ádám József elnök vol.

 3. Egyebek

Képernyőkép a válaszmányi ülésről.


Az online értekezlet a második meghirdetett időpontban kezdődött, így a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes volt. A Lázár deák emlékéremre többes jelölést terjesztett elő a jelölőbizottság, amit az IB a szeptember 16-ai ülésén támogatásáról biztosított, így az értekezlet szoftveres platformját szolgáltató program titkos szavazást lehetővé tevő moduljával történt a voksolás. A három jelölt közül (ifj. Domokos György, Hajtman Zoltán és Horváth Gábor István) a választmány 2020-ban ifj. Domokos Györgynek ítélte a Lázár deák emlékérmet.

A Márton Gyárfás-emlékplakettre egy jelöltet állított a kijelölt bizottság, így a választmány úgy gondolta, nyílt szavazással dönt az elismerés odaítéléséről. Az online értekezlet sajátosságából adódóan az elnök az ellenzők illetve a tartózkodók szóbeli jelzését kérte az internetes platformon keresztül. Mivel senki nem szólt a felhívás után, ezt a testület egyhangú igen-szavazataként értékelte az elnök, így 2020-ban a Márton Gyárfás-emlékplakett magyarországi kitüntetettje dr. Mihály Szabolcs lett.

Az elnök gratulált a kitüntetett kollégáknak és bejelentette, hogy az elismerések átadására a legközelebbi jelenléttel megszervezhető összejövetelen (közgyűlés vagy vándorgyűlés) fog sor kerülni.

*

A 2019. évi beszámolót elfogadó online közgyűlésre 2020. szeptember 24-én került sor a következő előre meghirdetett napirenddel:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Ádám József elnök

 2. A mandátumvizsgáló-bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása. Előterjesztő: dr. Ádám József elnök

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről, előadó: dr. Ádám József elnök

 4. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének a jelentése

 5. A 2019. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 6. A felügyelőbizottság jelentése, előadó: Zsilvölgyi Csaba FB elnök

 7. Egyebek


Dr. Ádám József a közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a virtuális térben megjelent résztvevőket és a napirend elfogadása után javaslatot tett a mandátumvizsgáló-bizottság összetételére, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére, akiket a közgyűlés szavazással elfogadott. A hagyományos néma felállás helyett egyperces hallgatással tisztelgett a testület az előző közgyűlés óta elhunyt tagtársaink emléke előtt.

Az elnöki tájékoztatójában Ádám József számba vette a járványhelyzet miatt elmaradt rendezvényeket és megemlítette, hogy testületi ülésekre sem került sor. Bejelentette, hogy a nyárra tervezett 33. Vándorgyűlés megrendezését a Társaság 2021. június utolsó hetére halasztotta. (Az időpont kiválasztásában közrejátszott a vándorgyűlés megrendezéséhez pályázaton nyert összeg felhasználásnak határideje is.) Az MFTTT tevékenysége mérsékelt volt, de nem szűnt meg teljesen, mondotta az elnök. Folyamatos volt a Geodézia és Kartográfia megjelenése és egyes szakmai műhelyek, mint pl. a BME, ELTE egyesületi szakosztályi tevékenység keretében szakszemináriumi előadásokat rendeztek. A Vas megyei kollégák az Összetartozás Napja alkalmából sikeres találkozót szerveztek, melynek keretében megkoszorúzták a földmérők védőszentjének a Horvátzsidányban felállított szobrát is. Szeptember 22-én részben online, részben jelenléttel tartották meg a Zalai Geodéta Napokat. Ennek a rendezvénynek, mint a mostani testületi üléseknek is a technikai hátterét a Társaság biztosította Szrogh Gabriella ügyvezető titkár és fia Horváth Zoltán áldozatkész munkájának köszönhetően.

Ádám József beszámolt a Társaság anyagi helyzetéről is. Az anyagi források szűkössége a működőképességet még nem veszélyeztetik. A folyóiratunk kiadásához a MTA, a Mérnöki Kamara és a Nemzeti Kulturális alap is hozzájárul a sikeres pályázatainknak köszönhetően. A nemzetközi tagdíjak befizetéséhez is – a nehezen megszülető kedvező döntésnek köszönhetően – számíthatunk az agrártárca támogatására. A Miniszterelnökség nem talált módot Társaságunk anyagi támogatására.
Aktívan tevékenykedett az Fenntartatható Fejlődési Célok érdekében létrehozott munkacsoportunk is, erről számolt be dr. Mihály Szabolcs a munkacsoport vezetője. Munkájuk eredménye honlapunkon is követhetővé vált.

Az IB február 5-én, az alapszabály revíziójával megbízott ad- hoc bizottság még adós maradt a munkával.
A tavasszal elmaradt Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napi tudományos ülésre és a szokásos őszi rendezvényünkre, az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolat konferenciára és továbbképzésre október végén, november elején fog sor kerülni online formában. A program összeállítására dr. Toronyi Bence alelnök és Iván Gyula főtitkárhelyettes kapott megbízást.
A mandátumvizsgáló-bizottság munkája formális volt, mert a résztvevők azonosítását és számbavételét a virtuális térben az értekezlet moderátorai (Szrogh Gabriella és Horváth Zoltán) végezték. A közgyűlésen 19 tagtársunk vett részt, ketten ezek közül jogi tagsággal rendelkező szervezetet/céget is képviseltek. (A közgyűlésre a második meghirdetett időpontban került sor, így a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes volt.)

Képernyőkép a közgyűlésről.


A közgyűlés előtt a honlapon hozzáférhetővé tett beszámolót és a felügyelőbizottság jelentését Dobai Tibor főtitkár terjesztette elő. Az online térben megjelent tagtársaknak nem volt kérdése, kiegészítése az anyagokhoz és egyhangú szavazással fogadták el a dokumentumokat.

Az egyebek napirendi pontban Dobai Tibor tájékoztatta a közgyűlést az ez évi Fasching Antal-díjasokról, akik az augusztus 20-ai ünnepségen vehették át kitüntetésüket: Németh László a HM Zrínyi Nkft. nyugalmazott térképészeti ágazati igazgatója, Sipos György a HM Zrínyi Nkft. Felmérő osztályának nyugalmazott vezetője (aki sajnos a kitüntetés március 15-ei odaítélését megelőző héten elhunyt, így a kitüntetést posztumusz kapta meg) és dr. Toronyi Bence a BME adjunktusa.

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést a választmány döntéséről a 2020. évi Lázár deák emlékérem és a Márton Gyárfás-emlékplakett odaítéléséről. Az elismerésben részesültek – ifj. Domokos György és dr. Mihály Szabolcs – a legközelebbi jelenléttel megszervezett közgyűlésen vagy a nyári vándorgyűlésen vehetik át a kitüntetéseiket.

A következő közgyűlésre feltehetőleg még online formában fog sor kerülni 2020 decemberében két fontos feladattal: a folyamatos működés érdekében a jövő évi előzetes költségvetést kell jóváhagyni és a szabályszerű működés helyreállítása érdekében felügyelőbizottsági tagokat kell választani.

További hozzászólás nem lévén dr. Ádám József megköszönte a közgyűlés előkészítésében és lebonyolításában résztvevő kollégák munkáját és a tagtársak virtuális megjelenését.


Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 1245

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk