Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések 2021 májusában

Társaságunk intézőbizottsága (IB) a 2021. május 25-i online részvétellel megtartott ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalta:

 1. Tájékoztató az MFTTT 2021. évi pénzügyi helyzetéről, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár;

 2. A 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztése, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár;

 3. Az MFTTT felügyelőbizottságának (FB) jelentése és javaslata a beszámoló elfogadására, előadó: Zsilvölgyi Csaba az FB elnöke

 4. Egyebek

Az ülést vezető Ádám József elnök miután üdvözölte az online térben megjelenteket, a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Szrogh Gabriella ügyvezető titkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Buga Lászlót és Iván Gyulát, majd a testület elfogadta az értekezlet napirendjét.

Kézfelemeléssel szavaz az IB a napirendről

A Társaság pénzügyi helyzetét tekintve az előző, áprilisi üléséhez képest nincs érdemi változás. A 2021. évi eddigi bevételek a Földmérők Világnapja alkalmából rendezett konferencia eredményéből, a FÖCIK és az MTA támogatásából és az IB-ülés időpontjáig száznál alig több egyéni tag tagdíjbefizetéséből származnak. A bevételek és a készpénztartalékok a jórészt „online működéshez” elegendő alapokat biztosítanak.

Valamennyi, az ülés napirendjén szereplő dokumentum online elérhető volt a résztvevők számára már az összejövetel előtt.

A közhasznúsági beszámoló részét képező mérleg – a könyvvizsgáló ajánlásai alapján folyamatban lévő pontosítások után – várhatóan pozitív irányban fog változni. A 498 ezer forintos számviteli veszteség mérséklődni fog a 2020-ban a nemzetközi tagdíjakra kapott AM-támogatásból a 2021. évi FIG-tagdíj befizetésére fordított összeg átkönyvelése után, tájékoztatta az IB-t Szrogh Gabriella ügyvezető titkár.

Társaságunk 2020-ban a pandémia miatt bevezetett korlátozásoknak megfelelően szinte kizárólag online formában működött. Sajnos elmaradtak a szakmailag és anyagilag is eredményes szakmai napok, jelenléti formában csak a Zalai Geodétanapot tartották meg. Emellett még az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos konferenciára és a Földmérők Világnapján megtartott tudományos ülésnapra került sor. A soron kívüli Miskolcra tervezett vándorgyűlést is el kellett halasztani egy évvel.

A vezető testületek online üléseken tárgyalták és szervezték a Társaság működésével kapcsolatos teendőket. (Az elmúlt évben az IB három alkalommal, a választmány két alkalommal, a közgyűlés pedig egyszer ülésezett.) A 2021. évi kitüntetésekről is a virtuális térben döntött a választmány (ahogyan ez 2020-ban is történt), de az elismerések átadását a legközelebbi személyes jelenléttel megrendezett társasági összejövetelen (közgyűlés vagy vándorgyűlés) tervezzük. (A Márton Gyárfás-emlékplakettet 2021-ben Hetényi Ferencné, 2020-ban dr. Mihály Szabolcs, a Lázár deák emlékérmet pedig 2021-ben Iván Gyula, 2020-ban ifj. Domokos György kapta.)

A Társaság folyóirata, a Geodézia és Kartográfia terv szerint megjelent, teret biztosítva a szakmai tudományos közleményeknek és a szakterületünk fontosabb eseményeiről szóló beszámolóknak, megemlékezéseknek.

A nemzetközi szakmai szervezetek munkája is az online térbe szorult. A jelenléttel megtartott hagyományos közgyűléseket és konferenciákat az ISPRS és az ICA is elhalasztotta, helyette az internet biztosította keretek között szerveztek szakmai rendezvényeket, amelyeken – esetenként szervezőként is – részt vehettek a magyar szakemberek is. A FIG a hagyományos munkahetét (Working Week) több mint négyezer előadással nonstop online formában tervezi megtartani.

A terveinkről szólva Dobai Tibor főtitkár elmondta, hogy továbbra is folyamatosan megragadunk minden lehetőséget, hogy pályázati úton, illetve bármilyen támogatás formájában pénzügyi forráshoz jussunk. Fontos feladatunk – tagságunk jelzett igényei alapján – a továbbképzések szervezésében való még szorosabb együttműködés kialakítása a Mérnöki Kamarával, illetve a tagság fiatalítása, a fiatal szakemberek bevonása a civil feladatok mellett a társaság szakmai munkájába előadóként, résztvevőként, szervezőként egyaránt.

Az IB egyhangú szavazással elfogadott határozatával javasolta a közhasznúsági jelentés és a főtitkári beszámoló elfogadását a közgyűlésnek azzal a megjegyzéssel, hogy a mérleg szerinti eredmény a benyújtásig még pozitív irányba változhat.

Zsilvölgyi Csaba az FB elnöke elmondta, hogy az FB a pandémiás helyzet miatt kénytelen volt az alapszabálytól és az ügyrendjétől eltérő módon tevékenykedni. (Ezt Szabó Gyula FB-tag írásban benyújtott különvéleményében is észrevételezte.) Az FB figyelemmel kísérte és vizsgálta a Társaság közhasznú tevékenységét, szervei határozatainak végrehajtását, a rendelkezésre álló eszközök hatékony és célszerű felhasználását, költségvetését és pénzügyi gazdálkodását, melynek során a 2020. évre vonatkozóan a törvényes működéstől való eltérést nem tapasztalt. Az FB a jelentésében megemlített néhány – már korábban is észrevételezett – hiányosságot: az FB az alapszabályban rögzítettől eltérő létszámmal működik (a közgyűlés csak háromtagú bizottságot választott öttagú helyett), a Társaság GDPR szabályozása továbbra is hiányzik, a Társaság tagnyilvántartásában tapasztalt rendezetlenség továbbra is fennáll, és a tagfelvétel és törlés nem pontosan alapszabályban előírtak szerint történik. A Társaság gazdálkodásáról, adminisztrációjáról és a munka tervszerűségéről megállapítható, hogy az (a tapasztalt hiányosságok ellenére, amelyek megszüntetésére felhívja a vezetőség figyelmét) összességében áttekinthető és valós képet ad a Társaság gazdálkodásáról és ügymenetéről, ezért az FB a beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Az egyéb napirendi pontok között az ülést vezető Ádám József elnök arról tájékoztatta az IB-t, hogy a jelölőbizottság – felkérésére – két főt javasolt a közgyűlésnek a Társaság felügyelőbizottságába beválasztani: Balog Péter (MH GEOSZ) és Palya Tamás (Lechner TK) személyében. Ezt követően dr. Busics György lemondott a jelölőbizottsági elnöki tisztségéről, ezért Ádám József kéri, hogy az IB támogassa a választmány elé terjesztendő javaslatát, mely szerint a testület a jelölőbizottság tagjai közül válassza meg elnöknek Koós Tamást (MH GEOSZ) és jelölőbizottsági tagnak pedig Homolya Andrást (BME). Az IB támogatta az elnök javaslatát.

A továbbiakban az elnök tájékoztatta a testületet, hogy az ingatlannyilvántartási törvénnyel kapcsolatos szakmai észrevételeinket az illetékeseknek elküldtük.

Iván Gyula javasolta, hogy a pilótanélküli repülőeszközök (drónok) használatát szabályzó légiközlekedésről szóló törvénnyel kapcsolatos észrevételeinket és módosítási javaslatainkat, hasonlóan rendezett formában „nyílt levélként” publikálja a Társaság. A törvény jelenlegi formájában teljességgel ellehetetleníti ezeknek a korszerű és hatékony eszközöknek a használatát kisvállalkozások számára. (Megjegyzendő, hogy egyik törvény módosításának anyagairól sem kértek szakmai véleményt a törvényalkotási folyamat során a Társaságunktól, a jogszabályok véleményezésére és a jobbító szándékú, szakmai indokokkal alátámasztott módosítási javaslatok összeállítására a Társaság saját kezdeményezésére került sor.)

A tavalyról elhalasztott miskolci vándorgyűlés ez évi megrendezésével kapcsolatos döntést az áprilisi ülésén az IB – a járványügyi helyzet remélt pozitív változásait várva – mostanra halasztotta. Élénk vita alakult ki a vándorgyűlés jelenléti formában július első felében történő megrendezésével kapcsolatban. A rövid határidő miatti szervezési nehézségek mellett a jelenléttel megtartott rendezvények járványügyi előírásai aggályossá teszik a sikeres lebonyolítást. Végül az a vélemény alakult ki, hogy párhuzamos szekciók nélkül, egy nagy előadóban a járványügyi szabályok betartásával megrendezhető a vándorgyűlés 2021. július 8–10 között. Az IB úgy határozott, hogy a szervező és programbizottság kezdje meg illetve folytassa az összejövetel előkészítését és a végleges döntést a megrendezésről egy kéthét múlva megtartott rendkívüli IB-ülésen hozza meg a testület.

Az IB-ülés végeztével a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék által biztosított online felület másik csatornáján kezdődött a választmány ülése a következő előzetesen közzétett napirenddel:

 1. Az MFTTT 2020. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella;

 2. Az MFTTT felügyelőbizottságának jelentése, előadó: Zsilvölgyi Csaba

 3. Egyebek

Az ülést vezető Ádám József javaslatára a napirend a jelölőbizottsági tagok megválasztásával egészült ki.

Tekintettel arra, hogy a közhasznúsági jelentés, a főtitkári beszámoló és az FB jelentése a választmányi tagok számára már az ülés előtt elérhető volt és azok tartalmát megismerhették, az előadók – az IB-ülésen elhangzottakkal azonos módon – csak vázlatosan ismertették a dokumentumokat. A vita során Mihály Szabolcs javasolta a főtitkári beszámoló kiegészítését azzal, hogy az „MFTTT Munkabizottság a Fenntartható Fejlődési Célok eléréséért” kezdeményezésére tizennyolc érintett magyarországi szervezet vezetőjével levél útján felvettük a kapcsolatot.

A főtitkári beszámolót hallgatja a választmány

A választmány egyhangú szavazással elfogadott határozattal támogatta a beszámoló és a jelentés közgyűlés elé történő terjesztését.

Ezt követően a választmány Ádám József elnök előterjesztett javaslata alapján Koós Tamást a jelölőbizottság elnökévé, Homolya Andrást pedig a jelölőbizottság tagjává választotta 2023-ig tartó megbízással (a bizottság többi tagjának mandátumával összhangban).

A választmány ülését követő közgyűlés napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Ádám József elnök

 2. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, előterjesztő: dr. Ádám József elnök

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről, előadó: dr. Ádám József elnök

 4. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnökének a jelentése

 5. A 2020. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés, előadó: Dobai Tibor főtitkár, Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 6. A felügyelőbizottság (FB) jelentése, előadó: Zsilvölgyi Csaba FB elnök

 7. Egyebek

Ádám József ismertette a közgyűlés napirendjét, illetve annak kiegészítését a 7. napirendi ponttal, melyben a felügyelőbizottság hiányzó két tagjának megválasztására kerül sor. A napirendet és annak módosítását a résztvevők kézfeltartással szavazva elfogadták.

Ezt követően az előző évben elhunytak tiszteletére csöndes egyperces megemlékezés következett.

A közgyűlés a 2. napirendi pont szerinti adminisztratív feladatainak elvégzése után Ádám József az aktuális társasági ügyek ismertetése előtt megemlítette, hogy az elmúlt év tevékenységét a Geodézia és Kartográfia ez évi első számában megjelent új évi köszöntőjében részletesen ismertette. Összefoglaló jelleggel elmondta, hogy a Társaság tevékenysége az online környezet és a járványügyi korlátozások miatt meglehetősen visszafogott volt. Kiemelte a honlap folyamatos üzemeltetését, a Geodézia és Kartográfia tervszerű megjelentetését, rendszeres hírlevél küldését a regisztrált tagtársak részére és a testületi üléseknek a társasági munka áttekintéséhez, szervezéséhez szükséges számú megtartását. Az aktuális eseményekről nyújtott tájékoztatójában megemlítette, hogy elkezdtük a Magyar Földmérők Arcképcsarnoka V. kötete kiadásával kapcsolatos munkákat, részt vettünk a FÖCIK szervezésében zajló Kárpát–medencei középiskolás földtani vetélkedő előkészítésében, a fenntartható fejlődési célok eléréséért tevékenykedő munkacsoportunk kezdeményezésére tizennyolc érintett hazai szervezet vezetőjével vettük fel a kapcsolatot, szakterületünket érintő jogszabályokról mondtunk véleményt. Az elnök elmondta, hogy továbbra is a szerényen csordogáló támogatások és az egyéni tagdíjak biztosítják a működés anyagi alapjait. Sajnálatos módon alig több mint száz tagtársunk fizette be eddig az az évi hozzájárulást. Továbbra is megragadunk minden alkalmat, hogy pályázatok útján is hozzájussunk a Társaság eredményes és színvonalas munkájához szükséges forrásokhoz. Ádám József tájékoztatta a közgyűlést a jelölőbizottságban bekövetkezett személyi változásokról és a 33. Miskolci Vándorgyűlés előkészítő munkálatairól.

Gyülekeznek az online térben a közgyűlés résztvevői

Csemniczky László tagtársunk Ferencz Józseffel, az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság Földmérő Szakosztály elnökével folytatott telefonbeszélgetése alapján tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy az elmaradt szokásos éves szakmai találkozót 2021. szeptember 17–18-án tervezik megrendezni Székelyudvarhelyen.

Mihály Szabolcs a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság elnöke az online közgyűlés szoftveres hátterének adatai alapján bejelentette, hogy 24 egyéni tag és öt jogi tag képviselője vesz részt a közgyűlésen.

A közhasznúsági jelentést Szrogh Gabriella, a főtitkári beszámolót Dobai Tibor, az FB jelentését Zsilvölgyi Csaba terjesztette elő (az IB és a választmány üléséről szóló beszámolóban ismertetettek szerint). A jelentésekkel és a beszámolókkal kapcsolatban vita nem alakult ki, a közgyűlés valamennyi előterjesztett dokumentumot elfogadta.

Ezt követően a közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választotta Balog Pétert és Palya Tamást. Ezzel az FB létszáma kiegészült az alapszabály szerinti öt főre.

Mivel a Társaságot érintő aktuális eseményekről a korábbi napirendi pontok tárgyalásakor már szó esett, további hozzászólással, kiegészítéssel senki nem jelentkezett. Ádám József elnök felhívta a közgyűlés résztvevőit, hogy előadással vagy csak résztvevőként jelentkezzenek a vándorgyűlésre, majd megköszönte a közgyűlés munkáját és berekesztette az ülést.

A beszámolót készítette:
Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 861

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk