Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Évzáró testületi ülések 2021

Társaságunk vezető testületei 2021. december 16-án online formában tartották évzáró értekezleteiket. Az intézőbizottság (IB) ülése 10:30-kor kezdődött és a következő pontokat tűzte a napirendjére:

 1. Javaslat az MFTTT 2022. évi tagsági díjaira, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 2. Beszámoló az MFTTT 2021. évi tevékenysége és aktuális pénzügyi helyzetéről, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 3. A Társaság 2022. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 4. Az MFTTT–WG4SDG munkabizottság beszámolója, előadó: dr. Mihály Szabolcs, a munkabizottság elnöke

 5. A FÖCIK I. Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenye, előadó: dr. Török Zsolt egyetemi docens

 6. Az EFGN és a Földmérők Világnapja 2022. évi programjának előkészítése, előadó: Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 7. A Magyar Földmérők Arcképcsarnoka V. kötet nyomdakész állapotáról, előadó: Buga László főszerkesztő

 8. Egyebek

Az ülést dr. Ádám József elnök vezette, aki a résztvevők üdvözlése után előterjesztette javaslatát a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére valamint az ülés napirendjére, amit az IB tagok elfogadtak.

A világjárvány miatt kialakult nehézségekre tekintettel Dobai Tibor főtitkár nem javasolta a tagdíjak emelését. Ezzel az IB egyetértve a tagdíj megállapítására jogosult választmánynak tett javaslatában 2022-re az egyéni tagdíjakra az aktív dolgozók számára 10 000 Ft, nyugdíjasok és diákok számára 5000 Ft, a jogi tagok díjaira 1–10 fős szervezeteknek 24 000 Ft, 11–30 fős szervezeteknek 84 000 Ft, 31–50 fős szervezeteknek 120 000 Ft, az ennél nagyobb szervezetek számára 240 000 Ft szerepelt.

A pandémia jórész a világhálóra terelte a társasági rendezvényeket, a területi csoportok és a szakosztályok ténykedésére is rányomta a bélyegét a világjárvány, a Társaság munkáját, egy-két kivételtől eltekintve, a központilag szervezett megmozdulások tették ki. A 33. Vándorgyűlés ugyan szerencsés módon jelenléti formában zajlott le, de a szokásosnál kevesebb résztvevővel és így kisebb bevételt eredményezett. A mérlegünkön sokat javít az osztatlan közös tulajdonnal foglalkozó konferencia és továbbképzés valamint a Békés megyei Földmérőnapok még le nem könyvelt bevétele. A nemzetközi tagdíjak az Agrárminisztérium elmúlt évi támogatásának köszönhetően rendezve vannak. A Magyar földmérők arcképcsarnoka V. kötetének kiadására kapott adományok fedezik a grafikai munkák és a nyomtatás idén és részben jövőre jelentkező költségeit. A bevételek és kiadások számviteli rendezése folyamatban van, sok az elhatárolásra váró tétel, így a mérlegre vonatkozóan csak annyit lehet előre megjósolni, hogy pozitív érték várható. A pénzforgalmi egyenlegünk is pozitív (a bevételek meghaladják a kiadásokat), a Társaság bankszámláján 5,7 millió Ft van.

A 2022-re vonatkozó kilátásaink (sajnos) változatlanok, sok a bizonytalanság. A 2021. évhez képest „szűkebb” költségvetéstervezetet terjesztett elő a főtitkár. Kevesebb (bevételt is eredményező) rendezvénnyel számolunk, a tagdíjak az előző évinek megfelelő mértékben járulnak hozzá a működéshez és kicsit kevesebb támogatást kalkulálunk, amelyek elsősorban pályázati és minisztériumi eredetűek a terv szerint. A kiadási oldalon szinte csak a kötelező tételek szerepelnek: nemzetközi tagdíjak, a rendezvények, a lapkiadás és az általános működési költségek valamint a titkárság személyi jellegű költségei. Összességében 13,5 m Ft főösszeggel, közel nullszaldós (pozitív) pénzforgalmi szemléletű költségvetést terveztünk. A vita során felmerült, hogy a Miniszterelnökség, mint az állami földmérés és térképészet főhatósága miképpen járul hozzá a Társaság munkájának anyagi hátteréhez. A vezetőség válaszából kiderült, hogy ezirányú kérelmünket azért nem tudták teljesíteni, mert nincs tervezve ilyen jellegű költség a tárcánál. A 2022-re vonatkozó költségvetéstervezetet az IB jóváhagyásra javasolta a közgyűlésnek.

A főtitkár az IB elé terjeszti a jövő évi költségvetés tervezetét. (képernyőkép)

Dr. Ádám József elnök indítványozta az ügyvezető titkár és a titkársági kisegítő egész éves áldozatos munkájának (amely nélkül nem működhetne a Társaság) jutalommal történő elismerését. A szűkös anyagi helyzetünk szerény összeg kifizetésére ad lehetőséget, amit a testület egyhangúlag megszavazott.

Dr. Mihály Szabolcs elnök a beszámolójában elmondta, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok (FFC) eléréséért létrehozott munkacsoport (MFTTT-WG4SDG) tevékenysége a honlapon és a Remetey-Fülöpp Gábor blogján megjelent, a munkacsoport online rendezvényeken kifejtett aktivitását tükröző anyagok alapján jól nyomon követhető. Februárban elkészült az FFC hazai megvalósulásának helyzetét bemutató elemzés, amelyet 19, a témában kompetens szervezet vezetőjének küldtünk meg. Hat helyről kaptunk választ, valamennyi elismerőleg a támogatásáról biztosította a munkacsoportot. A kínai tudományos akadémia folyóiratában (Big Earth Data) publikációként angolul is megjelent a dolgozat. A kínai tudományos akadémia nemzetközi kutatócsoportjának vezetője felkérte dr. Mihály Szabolcsot a kutatócsoport tanácsadó testületében való közreműködésre, mely felkérést – az MFTTT elnökével egyeztetve – el is fogadott. Az IB határozatban köszönte meg a munkacsoport munkáját és a tevékenységük folytatására kérte az elnököt és a csoport tagjait.

A FÖCIK I. Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenyéről – dr. Török Zsolt igazolt távolmaradása miatt – dr. Ádám József számolt be. A középiskolások számára szervezett versenyre 50 csapat nevezett (3 diák+1 felkészítő tanár), közülük 6 Erdélyből és 1 Kárpátaljáról. Négy online forduló után a 12-csapatos (egy külhoni) döntőre jelenléti formában, november 13-án a Földtudományos Forgatag keretében került sor. A versenyt a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata nyerte, második lett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata, harmadik helyen a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium csapata végzett. A nagy érdeklődésre és a kedvező visszahangra tekintettel a versenyt jövőre is tervezik megrendezni. Az IB a határozatában megköszönte a szervezésben és a kérdések összeállításában résztvevő dr. Tuchband Tamás, Balog Péter, dr. Mihály Szabolcs valamint dr. Török Zsolt munkáját, az MH GEOSZ vezetésének hozzájárulását a versenyzők jutalmazására felajánlott könyvekkel és dombortérképekkel és a szervezőbizottságba ismét dr. Török Zsoltot kérte fel az MFTTT képviseletére.

Az Európai Földmérők és Térinformatikusok Napja – Földmérők Világnapja 2022. évi konferenciáját a kataszter és gazdaság témakörben, a téradatoknak a nemzetgazdaság működtetésében betöltött meghatározó szerepét bemutatva javasolta megrendezni Iván Gyula főtitkárhelyettes. A testület végül a 2022. március 21-ére online formában tervezett tudományos ülésnap hívómondataként „A térinformáció szükségessége a nemzetgazdaságban” címet fogadta el. A konferencia megrendezéséhez a Társaság 1 millió forintot nyer pályázaton, amit elsősorban az előadók tiszteletdíjára lehet fordítani. Az IB eseti bizottságot kért fel a rendezvény megszervezésére, amelynek elnöke Iván Gyula, tagjai: Domokos György, Szrogh Gabriella, dr. Toronyi Bence és Vidovenyecz Zsolt.

2022-ben (az Amerikai Egyesült Államok Földmérő Társasága – NSPS – jelölése alapján) Benjamin Banneker (1731–1806) színesbőrű földmérő, földbirtokos lett az év földmérője.

A Magyar földmérők arcképcsarnoka V. kötet szerkesztése gyakorlatilag befejeződött, tájékoztatta az intézőbizottságot Buga László a szerkesztőbizottság elnöke. A bizottság véglegesítette a kiadvány tartalmát, elbírálta a méltatottak arcképeiről készült grafikákat, amelyek közül öt kép javítását kérte a grafikustól. Az újra rajzolt portrék elkészültek, napokon belül megérkeznek az MFTTT címére. A kötet anyaga elő van készítve tördelésre és a Geodézia és Kartográfia nyomdai előkészítésénél használt szerveren keresztül Szrogh Gabriella megkapta feldolgozásra. A kiadás támogatóit felsoroló oldal elkészítésére – további adományok beérkezésének reményében – közvetlenül a nyomdába adás előtt, számítás szerint 2022 januárjában fog sor kerülni. A támogatók által átutalt összeg fedezi a grafikai és nyomdai munkák költségeit. A szerkesztőbizottság munkáját a nyomdába adás után kívánja értékelni az IB.

Az egyéb napirendi pontok keretében dr. Ádám József tájékoztatta az IB-t, hogy a FÖCIK vezetősége a nap folyamán ülést tart, melynek során megválasztják a szövetség soros elnökét. Erre a tisztségre immár harmadik alkalommal Zelei Gábort az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ügyvezető igazgatóját jelölték a tagszervezetek.

Ferencz József elnök tudatta az MFTTT vezetőségével, hogy az EMT 23. Földmérőtalálkozóját 2022 szeptemberében Besztercén tervezik megrendezni, amelyre szeretettel várják az anyaországi résztvevőket.

Az agrárminiszter által adományozott kitüntetésekre javaslattételi lehetősége van a Társaságnak. A 2022. évi Életfa-emlékplakett kitüntetettjeire 2022. január 14-ig Dobai Tibor főtitkár állítja össze a javaslatokat a Társaság nevében, míg a Fasching Antal-díjra az IB egyhangú döntéssel állított jelöltet. (A kitüntetésre felterjesztett személy neve egyelőre nem publikus.)

Az alapszabály módosítására felkért munkabizottság nem nyújtott be érdemi javaslatot a változtatásokra. Tekintettel a jövő évi tisztújító közgyűlésre és a Társaság struktúrája (szakosztályfelépítése) felülvizsgálatának tovább nem igazán halasztható szükségességére, az IB felkérte Horvát Gábor István főtitkárhelyettest, a munkabizottság vezetőjét érdemi javaslatok összeállítására a 2022. februárjában tervezett IB ülésre. A szervezeti felépítés megváltoztatására a tisztújítás során kerülhet sor, mert a megváltozott vagy új egységek vezetőinek megválasztása is a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

További hozzászólás nem lévén dr. Ádám József berekesztette az ülést.

A választmány ülésére ugyancsak a BME MS Teams felületén az online térben került sor röviddel az intézőbizottság ülése után. Az értekezlet napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2022. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 2. Az MFTTT 2022. évi költségvetési tervezet megvitatása, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 3. Egyebek

Az MFTTT alapszabálya szerint a tagdíjak megállapítása a választmány hatáskörébe tartozik. A testület egyhangúlag elfogadta Dobai Tibor főtitkár IB által is támogatott előterjesztését, amely szerint a tagdíjak 2022-ben sem változnak.

A főtitkár javaslata a 2022. évi tagdíjakra az online választmányi ülés képernyőjén

A törvényes működés érdekében január 1-től a társaságnak érvényes költségvetéssel kell rendelkeznie, amit a közgyűlés hagy jóvá. Ennek érdekében az évzáró testületi üléseken a választott tisztségviselők megtárgyalják az ügyvezetés és a főtitkár által javasolt előzetes költségvetést. Dobai Tibor – az IB ülésen elmondottakat megismételve – terjesztette elő a források szűkössége miatt a következő évre is csak a működéshez szükséges minimális kiadásokat tartalmazó javaslatát, amelyet a választmány vita nélkül elfogadásra javasolt a közgyűlésnek.

Az egyéb napirendi pontok keretében a választmány ülését is vezető dr. Ádám József tájékoztatta a testületet az intézőbizottság korábban megtartott ülésén elhangzottakról.

Az évzáró közgyűlés legfontosabb feladata a költségvetéstervezet elfogadása a törvényes működés feltételeként. A határozatképességet – az online térben megjelentek csekély száma miatt csak a második időpontra meghirdetett megismételt közgyűlés biztosította. A közgyűlés napirendje a határozathozatal érdekében a következő volt:

 1. Elnöki megnyitó

 2. A mandátumvizsgálóbizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről (2021. évi tevékenység és aktuális pénzügyi helyzet)

 4. A mandátumvizsgálóbizottság elnökének jelentése

 5. A Társaság 2022. évi tagdíjainak jóváhagyása

 6. A Társaság 2022. évi költségvetésének elfogadása

 7. Egyebek

Dr. Ádám József köszöntötte a résztvevőket és javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a mandátumvizsgálóbizottság tagjainak személyére. A jegyzőkönyvet Szrogh Gabriella vezette, hitelesítők Iván Gyula és Buga László, a mandátumvizsgálóbizottság elnöke dr. Toronyi Bence, tagjai: Szilvay Gergely és Iván Gyula voltak.

Az elnök ismertette a közgyűlés feladatát az IB és a választmány által megtárgyalt és elfogadásra javasolt költségvetéstervezettel kapcsolatban.

Az elnöki tájékoztató keretében dr. Ádám József röviden összefoglalta a Társaság 2021. évi tevékenységét jelezve, hogy a munka részletes értékelése a Geodézia és Kartográfia hasábjain megjelenő újévi köszöntőben lesz olvasható. Felsorolás szerűen említést tett a fontosabb – jórészt online formában megtartott – rendezvényekről, konferenciákról: a tavaszi Európai Földmérők és Térinformatikusok Napjára szervezett tudományos ülésről, az osztatlan közöstulajdonnal kapcsolatos továbbképző konferenciáról, a Békés megyei Földmérőnapokról és a szerencsés módon jelenléti formában lebonyolított, sikeres 33. Miskolci Vándorgyűlésről. Fontos és egész éves munka volt a Magyar földmérők arcképcsarnoka V. kötet készítése, amelynek lezárult a szerkesztése, már csak a nyomdai munkák vannak hátra. Az elnök beszámolt ezen kívül a FÖCIK által lebonyolított I. Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenyről, amelynek a szervezésében az MFTTT is részt vett, az Fentartható Fejlődési Célok elérése érdekében létrehozott MFTTT-munkacsoport tevékenységéről és az ez évi Székelyudvarhelyen megtartott erdélyi Földmérőtalálkozóról, amelynek sikeréhez ezúttal is jelentősen hozzájárultak az MFTTT-t képviselő anyaországi előadók. Az elnök fontos eredménynek tekintette a Geodézia és Kartográfia folyamatos és időbeni megjelentetését, a honlapunk működtetését valamint a jogszabályok véleményezésében és a kapcsolódó javaslatok kidolgozásában végzett munkát. A titkárság működése folyamatos volt, az online események szervezésében, a társasági adminisztráció végzésében, a szabályos működés fenntartásában nélkülözhetetlen munkát végeztek a munkatársak. A vezető testületek online üléseztek, hat alkalommal az intézőbizottság, háromszor a választmány és kétszer a közgyűlés, végezve a társasági élet szervezését és irányítását a pandémia okozta nehézségek közepette is. A területi csoportok és szakosztályok folyamatos működtetésére már sajnos nem futotta a társaság tagjainak, vezetőinek energiájából.

Az elnöki tájékoztató után dr. Toronyi Bence tájékoztatta a közgyűlést, hogy 14 egyéni tag és 2 jogi tag képviselője vesz részt szavazati joggal az ülésen. Ezt követően Dobai Tibor főtitkár az IB-ülésen elmondottak szerint előterjesztette a Társaság 2022. évi költségvetésének tervezetét, amelyet a közgyűlés vita nélkül elfogadott.

Az egyéb napirendi pontok keretében Iván Gyula felhívta figyelmet az idén „elérhető közelségben”, Varsóban tervezett FIG munkahétre és a Dubrovnikban 2022. március 31 és április 2. között szervezett földügyi konferenciára.

Képernyő-csoportkép a közgyűlés végén

Dr. Ádám József tájékoztatta a közgyűlést a március 21-re tervezett EFGN-tudományos ülésnap előkészületeiről majd felhívta a tagságot javaslattételre az MFTTT által adományozott kitüntetésekre. (A Márton Gyárfás-emlékplakett és a Lázár deák emlékérem kitüntetésekre jelölteket állító bizottságok megbízatása érvényes és végzik a munkájukat.)

A közgyűlés zárásaként az elnök megköszönte a tagság egész éves munkáját, mindenkinek békés karácsonyt és boldog új évet kívánva berekesztette az ülést.

A beszámolót összeállította: Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 499

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk