Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Évzáró testületi ülések

2022. december 12-én tartották az MFTTT vetető testületei a szokásos évvégi összejöveteleiket. A napirenden a Társaság szabályos működtetéséhez szükséges határozatok, a központi szervezésű rendezvények előkészítése és korábbról elhalasztott döntések meghozatala szerepelt. Az online formában megtartott értekezleteket dr. Ádám József, az MFTTT elnöke vezette.

1. ábra. Képernyőkép az IB-ülésről

Az intézőbizottság (IB) a következő témákat tárgyalta:

 1. Az „OKTM 2022” c. rendezvény értékelése, előadók: Zalaba Piroska, Szrogh Gabriella

 2. Javaslattétel a 2022. évi Lázár deák emlékérem adományozására, előadó: Tóth László

 3. A 2023. évi Lázár deák emlékérem adományozását előkészítő jelölő bizottság tagjainak megválasztása, előterjesztő: dr. Ádám József elnök

 4. Javaslat az MFTTT 2023. évi tagsági díjaira, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 5. A Társaság 2023. évi költségvetésének tervezete, előadó: Dobai Tibor és Szrogh Gabriella

 6. A 2023. évi EFGN és Földmérők Világnapja előkészítése, előadó: Iván Gyula és Szrogh Gabriella

 7. A 2023. évi vándorgyűlés előkészítése, előadó: Dobai Tibor

 8. Egyebek

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos konferenciát és továbbképzést online formában rendezte meg a Társaság a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék által biztosított informatikai platformon (MS TEAMS). A kifejezetten színvonalas előadásoknak és az online környezetnek köszönhetően 122 regisztrált résztvevő mellett anyagilag is sikeres volt a rendezvény. (Az előzetes számítások szerint kb. 700 000 Ft bevételt eredményezett.)

A hozzászólók megjegyezték azonban, hogy egyre nehezebb pénzügyi feltételekkel lehet megrendezni ezt a konferenciát (is), mert csökken a fizető résztvevők száma. (Az állami intézmények saját továbbképzéseket szerveznek, és egyre korlátozottabb mértékben engedélyezik a dolgozóik részvételét más rendezvényeken.) Egy jelenléti formában megtartott konferencia költségei – a növekvő helységbérlet és akár csak egy szerény szendvics-büfé ára miatt – valószínűleg meghaladnák a bevételeket. Az IB határozatban köszönte meg a szervezőbizottság, kiemelten Zalaba Piroska és Iván Gyula munkáját, valamint dr. Rózsa Szabolcs tanszékvezetőnek a lebonyolítás technikai hátterének biztosítását.

Az MFTTT alapszabály-melléklete nem egyértelműen szabályozta a kitüntetésekre való jelölésnek és a kitüntetések odaítélésének feltételeit, így a Lázár deák emlékérem 2022. évi adományozásáról a tervezett időben nem tudott dönteni a Társaság választmánya. Ennek a hiányosságnak az orvoslása érdekében a 2022. októberében megtartott pontosította a Társaság alapszabályát. Ennek megfelelően a jelölőbizottság egy tagtárs – Hajtman Zoltán – elismerésére tett javaslatot, amelyet az igazoltan távollevő Tóth László jelölőbizottsági elnök helyett Iván Gyula terjesztett elő. A jelölést az IB egyhangúan támogatta és javasolta a választmány elé terjesztését.

Ezt követően került sor a Lázár deák emlékérem jelölőbizottság tagjainak megválasztására. Dr. Ádám József az előterjesztésében Tóth László, Zalaba Piroska, Domokos György, Iván Gyula és Hajtman Zoltán személyére tett javaslatot, amelyet az IB elfogadott és megszavazott.

A tagdíj mértékén Dobai Tibor főtitkár nem javasolt változtatni. Indoklásában elmondta, hogy az emelés következtében várható többletbevételek valószínűleg nem fogják meghaladni a megemelt tagdíj miatt kilépő illetve nem fizető tagok okozta veszteséget, ezért nem javasolja a változtatást. Az infláció-mértékű tagdíjemelést javasolta megfontolni Toronyi Bence alelnök és Iván Gyula főtitkárhelyettes, elkerülendő egy pár év múlva esedékes változtatás váratlanul nagy mértékét. Dr. Ádám József a tagdíjak változatlanul hagyása mellett szólt és ezt támogatta az IB tagjainak többsége is, így a 2023-ban érvényes tagdíjak (egyéni és jogi tagok számára) megegyeznek az előző évivel.

2. ábra. Képernyőn a költségvetés tervezete

A költségvetés tervezése során évek óta gazdasági bizonytalansággal kell szembenéznie a Társaságnak. A tagdíjfizetési hajlandóság nem túl erős és egyre szűkülnek a pályázati lehetőségek, amelyekkel a működéshez szükséges támogatáshoz juthatna a Társaság. Ennek megfelelően a 2022.évi adatokkal készült a jövő évi tervezet, amelyet májusban mindenképpen felül kell vizsgálni, szükség szerint újra kell tervezni. Mindent el kell követni, hogy addigra a tagdíjakat mind az egyéni tagok, mind a jogi tagjaink befizessék. A Dobai Tibor és Szrogh Gabriella által előterjesztett tervezetet a testület további vita nélkül elfogadta.

Az Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja (EFGN) és a Földmérők Világnapja (FVN) alkalmából rendezett 2023. évi konferencia előkészítésével kapcsolatban Iván Gyula elmondta, hogy a Nemzetközi Földmérő Szövetség, az Európai Földmérők Tanácsa és a Francia-nyelvű Földmérők Szövetsége javaslatára a 2023. évben „Az Év Globális Földmérőjéül” két francia tudóst, Jean Baptiste Joseph Delambre matematikust és csillagászt, valamint Pierre François André Méchain csillagászt választották. Mindkét tudósnak elévülhetetlen érdemei vannak a párizsi meridián nagypontosságú meghatározásában, mely a méterrendszer bevezetésének alapja volt. A főtitkárhelyettes kiemelte, hogy a méterrendszerrel kapcsolatban meg kell emlékezni Kruspér István, geodéta professzorról is, aki kiemelkedő szerepet játszott a méterrendszer hazai bevezetésében.

A konferencia központi témáját tükröző „A földmérés, térképészet, térinformatika és távérzékelés szerepe és kihívásai a negyedik ipari forradalomban” címet javasolta elfogadásra Iván Gyula. Indoklásul elmondta, hogy ha, a negyedik ipari forradalomról beszélünk, igazából a meglévő, különböző technológiák fúziójáról beszélhetünk. Azonban e fúzióknak nemcsak műszaki, hanem társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai is rendkívüliek, elsősorban a rendszerek digitalizációjának következtében, mely teljesen új üzleti modellek kifejlesztésére sarkallja a cégeket (lásd. pl. a facebook, a kriptovaluták stb.). A hatásuk elől szakmánk sem tud kitérni. Meg kell találni azokat a megoldásokat, módszereket, mind a műszaki, mind a fejlesztési, mind az oktatási területen, melyekkel válaszolni tudunk a kihívásokra, és megtaláljuk új szerepünket a negyedik ipari forradalom környezetében.

Az előterjesztést az IB elfogadta és 2023. március 21-re tűzte ki az EFGN és FVN alkalmából rendezendő tudományos konferenciát online formában.

A soron következő vándorgyűlés tervezett helyszínei közül a zalaegerszegi tűnik a támogatottabbnak, azonban az előző országos összejövetelünk tapasztalatai alapján egyre kisebb résztvevői létszámmal kell szembesülnünk a növekvő költségek mellett, mondta el Dobai Tibor, beszámolva az előkészületekről. A bizonytalan gazdasági helyzetre való tekintettel javasolta a vándorgyűlés elhalasztását 2024-re és helyette egy nyári (esetleg online) szakmai konferencia megrendezését indítványozta. A testület tagjainak többsége amellett volt, hogy most ne döntsön az IB a vándorgyűlés elhalasztásáról. Ennek megfelelően úgy határoztak, hogy a következő vándorgyűlésről 2023 elején (legkésőbb február 10-ig) fognak véglegesen állást foglalni. Felvetődött a vándorgyűlések új konstrukcióban történő szervezése, ahol a szállásfoglalás a lehetőségek felkínálása mellett egyénileg történik.

Az egyebek napirendi pont keretében Dobai Tibor javasolta a Geodézia és Kartográfia szerkesztőségébe delegálni Gábor Sándort a Békés megyei Kormányhivatal munkatársát a leköszönő Mátyás László helyett.

Mihály Szabolcs röviden tájékoztatta az IB-t a Fentartható fejlődési célok megvalósítása érdekében működő MFTTT-munkacsoport éves tevékenységéről, amelynek részletesebb beszámolója rövidesen felkerül a Társaság honlapjára. A testület megköszönte a munkacsoportnak a téma népszerűsítése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a hazai intézmények együttműködésének erősítése érdekében kifejtett munkáját.

Ádám József beszámolt a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége (FÖCIK) vezetőségi üléséről, ahol sikeresnek értékelték a középiskolások számára rendezett 2. Kárpát-medencei Földrajzi- és Földtudományi Versenyt, amelyben az MFTTT is közreműködött. A szervezet újra pályázik a verseny jövő évi megrendezésre. Ádám József elmondta még, hogy a FÖCIK ismét Zeley Gábort választotta elnökéül.

Buga László főszerkesztő tájékoztatta az IB-t a Geodézia és Kartográfi megjelenéséhez kapcsolódó, 2023. évre vonatkozó szerződések (Lechner Tudásközpont és HM Zrínyi Nkft.) előkészítéséről. Mindkét intézménynek szándékában áll a korábbi évek feltételei szerint folytatni az együttműködést.

Mivel a Társaság egyébként rendkívül szerény költségvetése lehetővé teszi, Dobai Tibor indítványozta a titkársági munkatársak egész éves áldozatos, az MFTTT működtetésében meghatározó munkája elismeréseként 13. havi illetmény kifizetését. A javaslatot a testület elfogadta.

Más napirendi pont nem lévén, az elnök megköszönte a részvételt a testület tagjainak és bejelentette, hogy a következő online ülés összehívását 2023. február elejére tervezi.


*

Az IB-ülést követően szerény részvétel mellett zajlott le a választmány online ülése, amely a következő pontokat tűzte a napirendjére:

 1. A 2022. évi Lázár deák emlékérem odaítélése, előadó: dr. Ádám József

 2. Az MFTTT 2023. évi tagsági díjai, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 3. Az MFTTT 2023. évi költségvetési tervezet megvitatása, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 4. Egyebek

Az MFTTT választmánya, a jelölőbizottságnak az IB által is támogatott javaslatát elfogadva, 2022-ben Hajtman Zoltán tagtársunkat tüntette ki a Lázár deák emlékéremmel. A kitüntetés átadására a legközelebbi jelenléti formában megtartott központi rendezvényen fog sor kerülni.

 

Hajtman Zoltán (Fotó: HBA)

 

Hajtman Zoltán, a Békés Megyei Földhivatal/Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály osztályvezetője, főosztályvezető-helyettes.

A Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában 1990-ban szerzett középfokú földmérői képesítést, majd 1994-ben a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karának elvégzése után fölmérőmérnöki oklevelet kapott. Egyetemi diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem földmérési és térinformatikai szakán levelező képzés keretében szerezte.

Az MFTTT-nek 1999-től tagja. 2008-tól a Békés megyei területi csoport elnöke, több ciklus óta az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja (jelenleg elnöke).

Kezdetektől egyik fő szervezője és aktív tagja a Földmérő Nap(-ok) nevű helyi rendezésű éves szakmai konferencia sorozatnak, amely már 2013-tól kétnapos rendezvénnyé fejlődött és a régión kívül is nagy sikere van a szakmai berkeken belül. 2019-ben aktív szervezője, lebonyolítója, előadója volt a békéscsabai vándorgyűlésnek.

 

Az IB szoros szavazással kialakított javaslatát a választmány elfogadta, és a Társaság tagdíjainak változatlanul hagyását javasolja a közgyűlésnek.

Dobai Tibor bemutatta az intézőbizottság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt 2023. évi költségvetéstervezetet, amely a bizonytalan gazdasági helyzet és csekély anyagi lehetőségeink miatt évek óta „minimalista” költségvetés, a működéshez szükséges elengedhetetlen tételeket tartalmazza, néhány központi rendezvény megszervezésére nyújt lehetőséget. A választmány egyetértett az előterjesztéssel és javasolta a tervezet közgyűlés elé terjesztését.


*

Az évzáró közgyűlés legfontosabb feladata a törvényes működés érdekében a következő évi költségvetés jóváhagyása. A választmányi ülést követő online közgyűlést is dr. Ádám József, az MFTTT elnöke vezette. A közgyűlés napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Ádám József elnök

 2. A mandátumvizsgáló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár

 3. Tájékoztató a Társaság aktuális ügyeiről (2022. évi tevékenység és aktuális pénzügyi helyzet), előadó: dr. Ádám József elnök

 4. A mandátumvizsgáló bizottság elnökének jelentése

 5. A Társaság 2023. évi tagdíjainak jóváhagyása, előterjesztő: Dobai Tibor főtitkár

 6. A Társaság 2023. évi költségvetésének elfogadása, előadó: Dobai Tibor főtitkár

 7. Egyebek

A napirend jóváhagyása után a közgyűlés megválasztotta a mandátumvizsgáló bizottság tagjait (dr. Mihály Szabolcs, Borbély Katalin és Szilvay Gergely), a jegyzőkönyvvezetőt (Szrogh Gabriella) és a jegyzőkönyv hitelesítőit (Buga László és Iván Gyula).

4. ábra. Dr. Ádám József megnyitja a közgyűlést (képernyőkép)

Míg a kijelölt bizottság megállapította a szavazati joggal rendelkezők létszámát, dr. Ádám József röviden tájékoztatta a közgyűlést a Társaság aktuális ügyeiről az előző, októberi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan. Elmondta, hogy a Társaság működtetése érdekében több testületi ülést is tartottak és beszámolt a közgyűlést megelőző IB- és választmányi ülésen elhangzottakról, a meghozott döntésekről.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, dr. Mihály Szabolcs tájékoztatta a közgyűlést, hogy 12 egyéni tag és 1 jogi tag szavazati joggal rendelkező képviselője van jelen az online térben.

Ezt követően a közgyűlés, elfogadva az IB és a választmány javaslatát, döntött az MFTTT éves tagdíjának mértékéről. Ennek megfelelően az MFTTT éves tagdíja 2023-ban az aktív dolgozó MFTTT-tagok részére 10 000.-Ft, nyugdíjas és diák MFTTT-tagok részére 5 000 Ft. A jogi tagdíjak 1–10 fő létszámú szervezet esetén 24 000 Ft, 11–30 fő létszámú szervezet esetén 84 000 Ft, 31–50 fő létszámú szervezet esetén 120 000 Ft, 50 fő feletti létszámú szervezet esetén: 240 000 Ft.

A közgyűlés vita nélkül elfogadta Dobai Tibor előterjesztését a jövő évi költségvetésről azzal, hogy a 2023. évi májusi közgyűlés áttekinti a Társaság gazdasági helyzetét és annak megfelelő költségvetést fog elfogadni.

A „kötelező” napirendi feladatok elvégzése után a Társaság elnöke a jövőt illetően elmondta, a helyzetünknek megfelelően változatlan módon tervezzük a társasági élet szervezését. Számítunk a járványügyi helyzet enyhülésével a szakosztályok és a területi csoportok fokozódó aktivitására és megszervezzük a hagyományosnak számító központi rendezvényeinket, szükség szerint online formában. Részt kívánunk venni a FÖCIK munkájában (Egy kolozsvári szervezet csatlakozásával immár nemzetközivé vált a közösség.), megjelentetjük a szaklapunkat és működtetjük az MFTTT honlapját. Dr. Ádám József tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelölőbizottság megkezdte munkáját, hogy a jövő évi májusi tisztújító közgyűléshez a személyi javaslatok márciusban felkerülhessenek a Társaság honlapjára.

Az elnök megköszönte a tisztségviselők és a tagság egész éves munkáját, majd békés, boldog ünnepeket kívánva berekesztette a közgyűlést.

A beszámolót összeállította:
Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2023/2. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 283

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk