Keresés

Hírek Hírek Rendezvény Rendezvény Szaklap Szaklap
Kezdőoldal Híreink

Testületi ülések, tisztújítás

2023. május 23-án az Agrárminisztérium Apáczai Csere János utcai épülete adott otthont az MFTTT vezető testületei – az intézőbizottság (IB) és a választmány – üléseinek és a tisztújító közgyűlésnek.

[Székely Domokos visszaemlékezései szerint (Geodézia és Kartográfia 2020/2. szám) hosszú éveken keresztül ez az épület adott otthont egykor az UVATERV Geodézia osztályának.] Az MFTTT IB ülését az ún. kupolateremben tartották, ahol a választmány és a közgyűlés összejövetelét is tervezték megrendezni. A 80 főre berendezett teremben az IB jelenlévő tagjai az elnökségi asztal köré gyűlve dolgoztak. Az ülést, mint ahogy a következő testületi összejöveteleket, dr. Toronyi Bence alelnök vezette.

Az IB megkezdte értekezletét

Az IB napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. A 2022. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztése, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 2. Az MFTTT Felügyelő Bizottság jelentése, előadó: Zsilvölgyi Csaba, FB elnök

 3. Az MFTTT 2023. évi Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésének előterjesztése, előadó: Hodobay-Böröcz András

 4. Az MFTTT 2023. évi Lázár deák emlékérem kitüntetésének előterjesztése, előadó: Tóth László

 5. Egyebek

A 2022. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető titkár már eljuttatta az ülés résztvevőinek és a Társaság honlapján is elérhető volt az ülést megelőzően, így az előadók csak a lényeges pontokra tértek ki. (A dokumentumok jelen beszámoló végé található linkeken érhetők el.) A 2022. évi mérleg alapján 605 000 Ft-os eredménnyel zárt a Társaság. A bevételekhez kicsit több mint 4 millió forinttal járultak hozzá a tagdíjak, 5,4 millió forint volt a rendezvények és a folyóirat kiadás árbevétele és mintegy 6,2 forint származott különböző támogatói forrásokból.

A taglétszám érdemben nem változott, 510 regisztrált tagunk van, ami tízzel kevesebb, mint az előző évben. A központilag szervezett „hagyományosnak” mondható rendezvényeink (Földmérők Világnapja, Osztatlan közös tulajdon megszüntetése) online formában zajlottak, de a DAT negyedszázados évfordulójáról megemlékező konferencia, és a Nyíregyházi Földmérőnap már jelenléti formában került megkérdezésre. Az MFTTT kiadásában, a szerkesztőbizottság áldozatos munkájának és egyéni adományoknak köszönhetően elkészült a Magyar földmérők arcképcsarnoka V. kötete. A Geodézia és Kartográfia folyóirat a tervezett módon megjelent. Az MFTTT aktívan működött közre a Földtudományi Civil Szervezetek (FÖCIK) szervezésében évenként megtartott „Földtudományos forgatag”-ban. A nemzetközi szervezetek munkájában elsősorban a konferenciákon, kongresszusokon résztvevő tagtársak intézményi finanszírozásának köszönhetően tudtuk képviseltetni magunkat. A Társaság megtartotta működőképességét, azonban a tevékenységünkre alaposan rányomta a bélyegét az anyagi források bizonytalansága és esetlegessége. Sajnálatos módon, ennél többet a következő évre sem tudunk tervezni, mint ezt Dobai Tibor főtitkár megállapította a beszámolója ismertetésének a végén. (A beszámoló teljes szövege olvasható az MFTTT honlapján a „Felhívások” menüpontban.)

A felügyelőbizottság elnöke, Zsilvölgyi Csaba a bizottság jelentésének ismertetése során kiemelte, hogy a munkájukat sem a könyvelő cég, sem a könyvvizsgáló különösebben nem támogatta. Megállapította, hogy az évek óta húzódó tagnyilvántartási hiányosságoktól eltekintve a Társaság törvényesen működik, gazdálkodása szabályos és áttekinthető, ezért a beszámolót elfogadásra javasolta. A könyvelő nyugállományba vonulása és a könyvvizsgáló visszalépése miatt az FB elnöke a civil szervezetek működésének számviteli szabályaiban jártas, új könyvelő és könyvvizsgáló konkrét személyére tett javaslatokat a vezetőségnek.

A beszámolókat és az FB jelentését az intézőbizottság vita nélkül javasolta elfogadásra a közgyűlés elé terjeszteni.

Ezt követően a Márton Gyárfás-emlékplakett magyar kitüntetettjére tett javaslatot ismertette a jelölőbizottság távollévő elnöke helyett (aki kimentését kérte) Toronyi Bence alelnök. Ebben az évben a jelölőbizottság posztumusz kitüntetést indítványozott adományozni a váratlanul elhunyt dr. Ádám Józsefnek. Ádám professzort korábban többször jelölték a Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetésre, de azt miden alkalommal azzal hárította el, hogy az elnöksége idején más, arra érdemes kolléga kapja ezt az elismerést. Az IB egyhangú döntéssel, a jelölőbizottság indítványát támogatva terjesztette a választmány elé a jelölést.

A Lázár deák emlékérem 2023. évi kitüntetettjére tett javaslatot Tóth László, a jelölőbizottság elnöke ismertette. Ezúttal, mint mondta, a kitüntetés adományozásának pontosított feltételei alapján egy főre tett javaslatot Horvát Gábor István személyében, aki már az előző évben is a jelöltek között szerepelt. Horvát Gábor István korábbi vezető beosztásában is kiemelkedő támogatást nyújtott a Társaság munkájához. Főtitkárhelyettesként fontos szerepe volt a Társaság alapszabályának korszerűsítésében, a járványügyi helyzet megkövetelte online működés feltételeinek kialakításában. A testület ezt a javaslatot is támogatólag terjesztette a választmány elé.

Az egyéb napirendi pontok keretében Toronyi Bence megerősítette az FB elnöke által már jelzett könyvelő- és könyvvizsgálóváltást, ami remélhetően kiegyensúlyozottabb együttműködést, gördülékenyebb működést fog eredményezni a költségek emelkedése nélkül.

Az alelnök tájékoztatta a testületet, hogy a nemzetközi szervezetek tagdíjait sikeresen rendeztük, nincs akadálya a szervezetek munkájában való részvételünknek.

Buga László tájékoztatta az IB-t a Geodézia és Kartográfia online megjelenésének előkészítéséről. Testületi döntést kért a lap tulajdonostársával (Agrárminisztérium) fennálló, tulajdonosi jogok átruházásáról szóló szerződés szükséges módosításával kapcsolatban, hogy az előzetes egyeztetés alapján Zalaba Piroska az AM államtitkári jóváhagyás alapján az AM illetékes munkatársaival előkészíthesse a módosított megállapodást aláírásra. A módosítási javaslatot a főszerkesztő korábban eljuttatta a Társaság vezető tisztségviselőihez. A főszerkesztő kérte továbbá a Geodézia és Kartográfia online megjelenésének technikai hátterét nyújtó ELTE Egyetemi Könyvtárral megkötendő együttműködési megállapodás aláírását a folyóirat digitális változata előkészítésének mielőbbi megkezdése érdekében.

További hozzászólás nem lévén, Toronyi Bence berekesztette az ülést.

Az elnökségben

A választmányi ülés 13 órakor kezdődött, amelyet Toronyi Bence alelnök vezetett és napirendjén a következők szerepeltek:

 1. Az MFTTT 2022. évi közhasznúsági jelentése, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 2. Az MFTTT felügyelőbizottság (FB) jelentése és javaslata a beszámoló elfogadására vonatkozóan, előadó: Zsilvölgyi Csaba, az FB elnöke

 3. Az MFTTT 2023. évi Lázár deák emlékérem kitüntetés odaítélése, előadó: dr. Toronyi Bence alelnök

 4. Az MFTTT 2023. évi Márton Gyárfás-emlékplakett kitüntetés odaítélése, előadó: dr. Toronyi Bence alelnök

 5. Egyebek

Dobai Tibor főtitkár

Az éves tevékenységről szóló, törvényben előírt közhasznúsági jelentést (A beszámoló teljes szövegét lásd a honlapon.) Szrogh Gabriella ügyvezető titkár és Dobai Tibor főtitkár ismertette a választmánnyal az intézőbizottsági ülésen elhangzottak megismétlésével. Zsilvölgyi Csaba FB-elnök jelentése után a választmány vita nélkül egyhangúlag javasolta elfogadásra a jelentést a közgyűlésnek.

Zsilvölgyi Csaba, az FB elnöke

A Lázár deák emlékérem kitüntetésre az intézőbizottság által is támogatott jelölést az ülést vezető Toronyi Bence alelnök terjesztette a választmány elé. A testület egyhangú döntéssel ítélte oda Horvát Gábor István tagtársunknak az MFTTT legmagasabb elismerését.

Horváth István Gábor az Építési és Közlekedési Minisztérium vezető-kormány főtanácsosa. Korábban a Pest Megyei Földhivatalnál vezető tanácsos, illetve Vidékfejlesztési (Földművelésügyi/Agrár) Minisztérium Földmérési és Térinformatikai Főosztály főosztályvezetője. 1987-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán földmérő üzemmérnöki, majd 1992-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar földmérési és térinformatikai szakán okleveles mérnöki diplomát szerzett. 1992 óta tagja a Társaságnak. Éveken keresztül az intézőbizottság tagja volt, jelenleg a társaság egyik főtitkárhelyettese. Szakterületi főosztályvezetőként feladata volt a polgári földmérési és térképészeti tevékenység szervezése és irányítása, törvények és rendeletek előkészítése és jogszabályi alkalmazása, illetve a Geodézia és Kartográfia tulajdonosi képviselete. Horvát Gábor István korábbi vezető beosztásában kiemelkedő támogatást nyújtott a Társaság munkájához. Fontos kiemelni szakmai (MFTTT is) rendezvények szervezését, azokon előadások tartását, szakmai jogszabályok véleményezését. Főtitkárhelyettesként fontos szerepe volt a Társaság alapszabályának korszerűsítésében, a járványügyi helyzet megkövetelte online működés feltételeinek kialakításában.

A Márton Gyárfás emlékéremre dr. Ádám Józsefet, a Társaság néhai elnökét javasolta a jelölőbizottság. Mint az indoklásban elhangzott, Ádám professzor úr az erdélyi és az anyaországi szakmai együttműködés érdekében folyamatosan kifejtett munkájával már korábban kiérdemelte ezt az elismerést, de az elnöki pozíciójára hivatkozva ezt szerényen elhárította. A választmány egyhangú szavazással döntött, hogy a Márton Gyárfás-emlékplakett 2023. évi anyaországi kitüntetettje dr. Ádám József (posztumusz) legyen.

Dr. Ádám József a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem professzor emeritusa, az MTA rendes tagja 1950-ben született Kocséren. Az érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Építőmérnöki Karán 1974-ben szerzett mérnöki diplomát, egyetemi doktori disszertációját 1977-ben védte meg. Oktatói és tudományos munkássága mellett a 2011-től a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) elnöke. Ebben a tisztségében 2015-ben és 2019-ben is egyhangúan újraválasztották. Tudományos tevékenysége kapcsán az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) földmérő tagozata által szervezet Földmérőtalálkozók tudományos bizottságának állandó tagja volt. Mint az MFTTT elnöke, előmozdította az anyaországi szakemberek erdélyi konferenciákon való részvételét. Közvetlen kapcsolatot tartott az EMT Földmérő Szakosztályának elnökével. Segítette a földmérőkonferenciák tudományos munkáját, szakmai és tudományos előadásait mindig nagy érdeklődés kísérte. Többedmagával 2015 februárjában részt vett az EMT megalakulásának 25. évfordulója alkalmából Kolozsvárott szervezett tudományos ülésen. Mint az MFTTT elnöke támogatta az EMT találkozók fotóalbumának kiadását a XX. találkozó emlékére. Fontosnak tartotta, hogy neves erdélyi szakemberek életrajza is megjelenjen a Magyar földmérők arcképcsarnoka IV. és V. kötetében annak érdekében, hogy a hazai szakemberek is megismerjék a tevékenységüket. A 2022-ben Besztercén tartott találkozón egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni. A 2022. december 29-én váratlanul bekövetkezett haláláig az MFTTT elnökeként tevékenykedett. Elhunyta nagy veszteség a szakmai és tudományos társadalomnak.

A választmányi ülés résztvevői

Az egyéb napirendi pontok keretében a Geodézia és Kartográfia kiadásának aktuális kérdéseiről nyújtott tájékoztatást Buga László. A főszerkesztő elmondta, hogy a papírárak drasztikus emelkedése miatt nagymértékben megnőtt a lap nyomtatott változatának előállítási költsége. Az ez évi első szám még változatlan műszaki paraméterekkel jelent meg, azonban a 2023/2. számtól kezdve a folyóirat belső oldalai alacsonyabb grammsúlyú papírra lesznek nyomtatva. Ez számottevően nem fogja befolyásolni a nyomdai minőséget, viszont kevésbé fog drágulni a nyomtatott változat előállítása. Az online megjelenés technikai hátterét az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár külön díjazás nélkül vállalja az általa működtetett nyílt hozzáférésű Open Journal System felületen. Az erre vonatkozó együttműködési megállapodást az MFTTT vezetőség elfogadásra megkapta. A szerződés aláírása után kezdődik a GK online változatának tervezése és az előállítás munkafázisainak megismerése. Az első online szám megjelenése az év második felében várható, egyelőre – a vezetőség szándéka szerint – a nyomtatott változattal párhuzamosan. A főszerkesztő elmondta, hogy tovább tart a „kéziratínség”, alacsony a publikációs kedv. Jobbára szakmatörténeti témájú tanulmányok érkeznek a szerkesztőséghez, kevés a folyó kutatások eredményeit, az egyes intézmények műhelyeinek tevékenységét bemutató publikáció.

Dr. Mihály Szabolcs

A főszerkesztő tájékoztatójához kapcsolódóan Mihály Szabolcs javasolta a szakmai konferenciákon elhangzott előadások szerzőit felkérni publikáció készítésére, az aktuális témájú cikkek számának növelése érdekében. A lap ezt a gyakorlatot folytatja, mondta a főszerkesztő, azonban kevés az írott változat elkészítésére vállalkozó szerző, és esetenként az intézményi publikálási szabályok sem teszik lehetővé a dolgozat nyomtatott megjelentetését.

Hetényi Ferencné

Hetényi Ferencné hozzászólásában az MFTTT örökös tagja kitüntető cím „elhanyagolását” tette szóvá. Kimutatása szerint mindösszesen hat élő tagtársunk büszkélkedhet ezzel a címmel. Évek óta nem ismertük el a Társaság érdekében végzett huzamos, aktív munkát az örökös tagság odaítélésével, és ezen a gyakorlaton változtatni kell, mert számos kolléga kiérdemelte már ezt az elismerést. Az ülést vezető Toronyi Bence alelnök felkérte Hetényi Ferencnét, hogy a megválasztandó új vezetőség számára készítsen írásos javaslatot.

Koós Tamás két témát vetett fel: a fiatalok bevonását az egyesületi munkába az egyetemekre „kiszervezett” tudományos előadások, társasági rendezvények segítségével, illetve a jelölőbizottsági munkájának kedvezőtlen tapasztalatai alapján, sürgette a tagok e-mailcímeinek és egyéb elérhetőségeinek pontosítást (aktuális tagnyilvántartás létrehozását) a hatékonyabb szervezés érdekében. (A tisztújító közgyűlést követően egyre több visszajelzés érkezik, hogy nem jutott el a meghívó időben a tagsághoz. Sajnálatos módon, a honlapra kihelyezett hirdetmény nem bizonyult elégségesnek. Szerk.)

Koós Tamás

A választmány ezzel befejezte munkáját és a meghirdetett második időpontban, 14:30-kor kezdődött a tisztújító közgyűlés, amelynek a napirendjén a következő pontok szerepeltek:

 1. Elnöki megnyitó, előadó: dr. Toronyi Bence alelnök

 2. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló-bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása, előterjesztő: dr. Toronyi Bence alelnök

 3. A 2022. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés, előadó: Dobai Tibor főtitkár és Szrogh Gabriella ügyvezető titkár

 4. A felügyelőbizottság (FB) jelentése és ennek alapján határozat hozatal a 2022. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. előadó: Zsilvölgyi Csaba FB elnök és dr. Toronyi Bence alelnök

 5. Kitüntetések átadása (Lázár deák emlékérem, Márton Gyárfás-emlékplakett), előadó: dr. Toronyi Bence alelnök és Dobai Tibor főtitkár

 6. A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló-bizottság elnökének a jelentése a szavazásra jogosult jelenlévők számáról.

 7. Az elmúlt négy év értékelése, majd a tisztségviselők leköszönése és a levezető elnök megválasztása, előadó: dr. Toronyi Bence alelnök.
  A megválasztott levezető elnök átveszi az elnöklést

 8. A jelölőbizottság előterjesztése a tisztségviselők, a bizottsági tagok és a választmány tagjainak megválasztására, valamint vita az esetleges további helyszíni jelölésekről, előadó: Koós Tamás, a jelölőbizottság elnöke

 9. Szavazás

  SZÜNET (szavazatok számlálása)

 10. Eredményhirdetés, előadó: Koós Tamás a jelölőbizottság elnöke

 11. A megválasztott elnök zárszava.

A közgyűlés résztvevőinek üdvözlése után a közgyűlés egyperces néma felállással tisztelgett a legutóbbi összejövetel óta elhunyt tagtársak emléke előtt. Ezt követően dr. Toronyi Bence alelnök javaslatot tett a tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, a hitelesítőknek, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak a személyére. Indítványát a közgyűlés elfogadta. Ezt követően került sor a 2022. évi beszámoló és az FB-jelentés ismertetésére az intézőbizottsági ülésen elhangzottak szerint a választmányi ülésen alkalmazott módszerrel. A beszámolót és a jelentést a közgyűlés tudomásul vette és egyhangú szavazással elfogadta. (A beszámoló szövegét lásd a honlapon.)

A közgyűlés résztvevői

A határozathozatal után a levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az MFTTT választmánya 2023-ban Horváth Gábor Istvánnak a Társaság legmagasabb elismerését, a Lázár deák emlékérmet. Tekintettel arra, hogy az emlékérem névre szóló és a gravírozást a helyszínen nem lehet megoldani, a kitüntetés átadására később kerül sor.

A Toronyi Bence bejelentette, hogy a választmány a Márton Gyárfás-emlékplakett posztumusz adományozásáról döntött. Az ez évi anyaországi kitüntetett dr. Ádám József, Társaságunk váratlanul elhunyt elnöke lett. Az emlékplakettet a professzor úr fia a Gyulafehérváron 2023 szeptemberére tervezett földmérőtalálkozón fogja átvenni.

Koós Tamás, a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló-bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a közgyűlésen 48 szavazati joggal rendelkező egyéni tag és 5 jogitag-szervezet képviselője vesz részt.

Dr. Toronyi Bence alelnök

Az elmúlt négy év tevékenységét értékelve dr. Toronyi Bence alelnök „nem könnyű” időszaknak nevezte ezt a ciklust. A Társaság megőrizte működőképességét szerény, de stabil költségvetést tervezve. A koronavírus-járvány külön nehezítette a szervezet munkáját, de sikerült létrehozni az online működés jogi és technikai hátterét, így a vezetőszervek munkája és a szakmai tevékenység is folyamatos volt. A támogatók nélkül ez nem valósulhatott volna meg. A Geodézia és Kartográfia kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Mérnöki Kamara Budapesti és Pest megyei szervezete nyújtott segítséget. Az Agrárminisztérium – a hatásköri változások ellenére – továbbra is biztosította a nemzetközi szervezetek tagdíjainak fedezetét. (A Miniszterelnökség sajnos nem talált módot a Társaság anyagi támogatására.) A Lechner Tudásközpont helyet biztosított az MFTTT-iroda számára a Bosnyáktéren, majd a szervezet költözése után Budafoki úton is. Az online értekezletek és szakmai rendezvények informatikai hátterét a BME Teams-rendszere nyújtotta az elmúlt időszakban. Mindezekért a támogatásokért köszönetét fejezte ki az alelnök az érintetteknek.

A Társaság minden évben megszervezte a „visszatérő” központi és a vidéki konferenciákat. Vándorgyűlést online formában nem tartotta érdemesnek megrendezni a vezetőség, mert az összejövetel egyik legfontosabb értéke, a személyes részvétel, a találkozások élménye elveszett volna. A 2022-es Miskolci Vándorgyűlés a koronavírusjárvány miatt sajnos alacsony részvétel mellett zajlott le. 2023-ban – annak ellenére, hogy már a helyszín is ki volt jelölve és a szervezők is készen álltak – az elszabaduló árak következtében túl nagy anyagi kockázatot jelentett volna egy vándorgyűlés megrendezése, így inkább lemondtunk róla.

A változatlan tagdíj a vezetés tudatos döntése volt, a tagdíjfizetési fegyelem betartatása terén azonban határozott lépéseket kell tennie a Társaságnak.

A Geodézia és Kartográfia nyomtatott változatának kiadása a nyomdai árak drámai emelkedése miatt különösen nagy terhet tó a Társaságra, ezért megkezdtük az online kiadás előkészítését. (Lásd korábban a főszerkesztő tájékoztatóját.) A digitális forma beindítása után, az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, a következő vezetőség fog dönteni a párhuzamos kiadás fenntartásáról.

A szakosztályok és a szakcsoportok változó és eltérő aktivitással működtek. A „lemaradók” felzárkóztatása az újonnan megválasztott vezetőkre marad. Amiben folyamatosan igyekeztünk részt venni szakosztályi és szakcsoporti szinten, az a szakmánkat érintő jogszabályok véleményezése. Tettük ezt felkérésre vagy az Országgyűlés tevékenységét figyelemmel kísérve öntevékenyen, de igyekeztünk hallatni a hangunkat, eljuttatni a véleményünket az illetékes főhatóságokhoz.

Néhai elnökünk óriási munkát fektetett a Társaság működőképességének megőrzésébe, a szakmai és szervezeti munka folyamatosságának a fenntartásába, amelyért utólag ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A főtitkár és az ügyvezető titkár a működés gazdasági feltételeinek biztosításában, míg a főtitkárhelyettesek a konferenciaszervezésben és a szervezeti szabályoknak a járványügyi helyzethez is alkalmazkodó korszerűsítésben végeztek elismerést érdemlő munkát.

Toronyi Bence megköszönte a felügyelőbizottság tagjainak is a támogató tevékenységüket és köszönetet mondott mindazon választott tisztségviselőnek és társadalmi munkásnak, akik az elmúlt négy esztendőben munkájukkal járultak hozzá a Társaság céljainak megvalósításához.

Toronyi Bence alelnök a Magyar földmérők arcképcsarnoka V. kötetének elkészítéséhez nyújtott jelentős anyagi támogatását köszönő levél átnyújtásával személyesen köszönte meg a közgyűlésen megjelent Rádler Máriának.

Toronyi Bence köszönetet mond Rádler Máriának a támogatásért

A vezetőség leköszönése után a közgyűlés Dobai Tibort bízta meg az ülés további vezetésével. Ezt követően Koós Tamás, a jelölőbizottság elnökeként ismertette a különböző tisztségekre javasolt személyeket. A jelölőlistán, amely egyben a szavazólap is volt, a vezető testületek tagjaira a megválaszthatónál több jelölt nevét olvashattuk, míg az állandóbizottságok, szakosztályok vezetőségi tagjai esetében csak egy-két helyen szerepelt többes jelölés. A helyszínen már senki nem tett javaslatot további jelöltekre, így a jelölőlista bővítésével kapcsolatos szavazásra nem volt szükség. Ezt követően Koós Tamás ismertette a szavazás menetét majd lezajlott a titkos szavazás és a szavazatszámáló-bizottság megkezdte munkáját, amely sajnos a vártnál tovább tartott.

Munkában a szavazatszámláló bizottság

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó eredmény viszonylag hamar megszületett, és ezt láthatóvá is tették a kivetítő segítségével, de a többes jelölés miatt, a testületi tagokra leadott szavazatok összesítése a vártnál több időt vett igénybe.

A szavazás teljes végeredményének megszületéséig Dobai Tibor levezető elnök felkérte dr. Rózsa Szabolcs megválasztott elnököt, hogy (zárszó helyett) szóljon a közgyűlés még jelen lévő tagjaihoz.

Dr. Rózsa Szabolcs, az MFTTT újonnan megválasztott elnöke

Rózsa Szabolcs is kiemelte, hogy négy nehéz év áll a Társaság mögött, de hasonlóan nehéznek ítélte az előttünk álló négy esztendőt is. A szakmai közösségünk aktivitását illetően elmondta, hogy a társasági tevékenységbe be kell vonni azokat a fiatalokat (és idősebbeket is), akik a közösségi média különböző fórumain igen aktívan vannak jelen. Véleménye szerint kiemelt figyelmet érdemel az egyesületi munkában a technikai-technológiai fejlődés új irányinak a figyelemmel kísérése, különös tekintettel az új adatnyerési módszerekre, az új eljárásokkal tömegesen létrehozott téradatok felhasználási lehetőségeire. Láthatóvá kell tenni a szakmánkat az új adatforrások bemutatásával, a létrejött adatok felhasználhatóságára vonatkozó módszertani útmutatókkal. A felhasználók részére nyújtott aktív segítséggel kell közre működni ezen új információk felhasználásában. Gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és a Társaság megújulása érdekében sok munkát kért a régi/új vezetőktől. Felhívta a szakosztályok/szakcsoportok vezetőit, hogy már holnaptól kezdjenek el gondolkodni az általa jelzett feladatok megoldásának mikéntjén.

A többes jelölés következtében az intézőbizottság tagjai esetében holtversen alakult ki. A közgyűlés, az érintettek egyetértésével, nyílt szavazással döntött az IB hatodik választott tagjának személyéről. Az IB tagjává a közgyűlés így Doroszlai Tamást választotta Tóth Lászlóval szemben.

A megválasztott képviselők listája

A választás eredményének ismertetésével, további hozzászólás nem lévén, Dobai Tibor gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek, sok sikert kívánt a munkájukhoz és berekesztette a hosszúra nyúlt közgyűlést.

A rendezvényeken készült fényképek a Képtárban láthatók.

A beszámolót összeállította:

Buga László

GK folyóirat

 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság
 • GK újság

Előzetes a 2024/3. számból

A lap támogatója:

Megtekintések száma: 606

Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. További információk